Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag"

Transkript

1 Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen 6 Resultat 7 Många småföretagares drivkraft är att tjäna pengar 7 Småföretag söker nytt kapital hos banken, särskilt jord- och skogsbruk 8 Styrelsens roll 9 Felrekryteringar är kostsamt 10 Svårt för småföretag att rekrytera rätt personal 10 Hälften vill sälja sitt företag 12 Många småföretag vill expandera lokalt på orten men man vill inte exportera 13 Hälften av alla småföretag ser inga möjligheter med internationaliseringen 16 Kina hotar inte småföretagets verksamhet men en del känner sig hotade av Baltikum 18 Var femte småföretagare oroar sig för affärer med utlandet 20 För lite tid för strategi 20 Privatekonomin hinns inte med 22 Småföretagare sover dåligt och hinner inte med sin hälsa 23 Större framtidstro för företaget än för Sverige 26 2

3 Sammanfattning Sveriges näringsliv lever i förändringens tid men också i möjligheternas tid. Småföretagen förändras genom ökad produktivitet, ökad konkurrens, omstruktureringar och framförallt en ökad internationalisering. Dynamiken bland svenska företag är stor och i de flesta branscher finns en omfattande turbulens och omskapande av företag. Men det finns också ett gap mellan företagens vilja att utveckla företag och deras förmåga att utveckla sig. Små och medelstora företag utvecklas svagast i Sverige. Undersökningen om småföretag har som syfte att svara på tre övergripande frågor: Hur ser småföretagens vardag ut? Vilka problem och möjligheter har småföretagen? Hur förhåller sig företagen till expansion och internationalisering? Behov av kapital När småföretagare får svara på plånboksfrågor är inställningen till kapital enhällig. Tre av fyra småföretag söker kapitalet hos banken. När småföretag söker kapital är det få som ser statliga organ, börsnotering eller riskkapital som möjliga sätt att få in nytt kapital. Småföretagare inom jord- och skogsbruk är de som mest föredrar banken när de ska söka nytt kapital (91procent). Styrelsens roll Många småföretagare anser att deras styrelse inte har en aktiv roll. Bara sex av tio småföretagare har en aktiv styrelse, resten anser att styrelsen endast har en förvaltarroll eller fattar beslut om årsberättelsen. Många efterfrågar en aktivare styrelse. Sex av tio småföretagare anser också att styrelsen inte är den främsta rådgivaren i investeringsbeslut. Medarbetarna Personalfrågor och rekrytering upptar en stor del av småföretagens vardag. Drygt hälften av företagen anser att deras största problem är att hitta och anställa rätt personal. En av tre vill helst inte ha personalansvar alls och lika många tycker att personalen tar för lite ansvar. Nära hälften av alla småföretag anser att de har gjort 1-3 felrekryteringar de senaste tre åren. Små företag med färre än 20 anställda är säkrare på att rekrytera rätt än de större bolagen. Småföretagen uppskattar själva att en felrekrytering kostar i genomsnitt kronor. Det innebär att småföretagen tillsammans har lagt ut 18 miljarder kronor på felrekryteringar per år de senaste åren. Sälja sitt företag Hälften av alla småföretagare skulle sälja företaget om de fick ett bra bud. De lite större småföretagen är minde villigare att sälja, det vill bara var tredje. Ju större företaget är desto mindre är alltså intresset för att sälja. En av fyra vill inte sälja alls när de är färre än 20 anställda. Fem procent av alla företag för diskussioner om att sälja. Småföretagare inom livsmedels- och textilbranschen är de som helst vill sälja sitt företag. Expansion Många småföretag vill expandera men helst lokalt på orten och bara i begränsad omfattning. Sex av tio har expansionsplaner inom några år men endast tre procent kommer att expandera genom export. Bland småföretag med anställda tänker en av fem etablera sig i annat land. Många avser att expandera på den egna orten (46%) eller på andra orter i landet (17%). Småföretagare som arbetar med företagsservice är mer expansionsbenägna (87 procent) än landet som helhet. Internationalisering Hälften av alla småföretagare ser inga möjligheter med internationaliseringen. Det visar sig dessutom genom att sex av tio inte har några ambitioner att börja arbeta internationellt. Var tredje företag anser å andra sidan att med ökad internationalisering ökar efterfrågan på företagets produkter. Bland företagen 3

4 med anställda uppger två av fem att den ökande internationaliseringen gör det möjligt att anställa billig arbetskraft från något annat land. Byggbranschen och företag inom hälsa/sjukvård ser minst möjligheter med en ökad internationalisering (70 procent) och har minst ambitioner att expandera. Åtta av tio anser att den ökande internationaliseringen inte utgör ett hot för verksamheten. Fyra av fem anser att andra länder inte alls kan hota företagets verksamhet. Och bland de småföretag som ser ett hot anser många att hotet framöver kommer från Baltikum. Endast sju procent ser Kina som ett framtida hot. Branscher inom hälsa, sjukvård och utbildning känner sig helt ohotade av andra länder. Hälsa och privatekonomi En tredjedel av småföretagarna hinner inte sköta sin privatekonomi och när bolagen blir större hinner närmare hälften av företagarna inte med privatekonomin. De större småföretagen med anställda har svårare för att hinna med sin privatekonomi jämfört med de mindre bolagen. En fjärdedel av alla småföretagare sover dåligt för att de är stressade och över hälften av alla småföretagare vill arbeta mindre för att hinna med sin familj. En av tre företagare arbetar så mycket att de inte hinner sköta sin hälsa. Sämst sover de i rekreation/service branschen. De har också svårast att sköta sin hälsa. Framtidstron för Sverige Småföretagare tror mer på sitt eget företag än på Sverige. 90 procent har framtidstro för det egna företaget och 61 procent har framtidstro för Sverige. Bland företag i branschen företagarservice finns den största framtidstron för det egna företaget och i elektronikbranschen finns minst framtidstro för Sverige. De viktigaste slutsatserna I många fall har styrelsen inte en aktiv roll Felrekryteringar är kostsamt Svårt att rekrytera rätt personal för småföretag Hälften vill sälja sitt företag Många småföretag vill expandera lokalt på orten men få vill exportera Hälften av alla småföretag ser inga möjligheter med internationaliseringen Kina hotar inte småföretagens verksamhet Privatekonomin hinns inte med Småföretagare sover dåligt och hinner inte med sin hälsa Småföretagare har större framtidstro för företaget än för Sverige 4

5 Introduktion Detta är den första undersökningen om småföretagens vardagsproblem av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Undersökningen har gjorts på småföretag som har intervjuats runt om i landet. Företagen representerar företagande inom olika geografiska regioner, olika branscher, verksamhetsinriktningar och storlek på företag. Den här första undersökningen om småföretagare handlar om tillståndet för småföretagare i Sverige idag. Det väsentliga i urvalet av företag har varit att få fram en representativ bild av småföretagarens vardag utifrån plånboksfrågor, personalfrågor, expansionsfrågor och hälsofrågor. Undersökningen ville belysa hur man löser problem, hur hanterar man riskerna i samband med expansion, i samband med anställning av personal och hur hittar man en samtalspartner i svåra frågor. Målet har varit att lyfta upp dessa problemställningar och skapa utrymme för en dialog kring hur Sveriges småföretagare mår och ser på sin roll som företagare i Sverige. Vi har valt att definiera småföretagen som företag som har mellan anställda där intervjupersonen i företaget är antingen VD eller ägaren. VD är i denna storlek av företag i de flesta fall även ägare. Rapporten finns på 5

6 Fakta om undersökningen Undersökningen har gjorts på småföretag med mellan 10 och 99 anställda från varierande branscher. De intervjuade har främst varit ägare till företaget men också VD för företaget. Intervjuerna har genomförts på telefon under maj månad Undersökningen har gjorts i samarbete med PFM Research. Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval från PAR företagsregister. Nedan visas följande två diagram om fördelningen: 6 Antal anställda % 9% anställda anställda anställda Branschindelning Rekreation/Annan service Hälso- & sjukvård/utbildning Företagsservice Kommunikation/Banker Handel Bygg Elektroindustri Metall/Grafiska Livsmedel & Textil Jord- & Skogsbruk 3% 3% 1% 8% 14% 17% 17% 27% 1 2 6

7 Resultat Många småföretagares drivkraft är att tjäna pengar Småföretagare har tre starka skäl att driva sina företag. De är att tjäna pengar, utveckla en idé och för att det ger dem frihet. 33 procent driver sitt företag för pengarna, 28 procent för att utveckla en idé och 20 procent för frihetens skull. Om man ser bara till servicebranschen är drivkrafterna oftast att utveckla en idé. Det anger 54 procent av de tillfrågade. Vilket är det främsta skälet till att du driver företaget? Alla. För att tjäna pengar 33% För att utveckla en idé 28% För frihetens skull Annat 16% I brist på ett annat jobb 3% Andel som driver företaget för att utveckla en idé. Bransch. Hälso- & sjukvård/utbildning Elektroindustri Företagsservice Jord- & skogsbruk Handel Bygg Metall/Grafiska Rekreation/Annan service Livsmedel & Textil Kommunikation/Banker 23% 22% 21% 26% % 3 54%

8 Småföretag söker nytt kapital hos banken, särskilt jord- och skogsbruk Få småföretag ser statliga organ, börsnotering eller riskkapital som möjliga sätt att få in nytt kapital. 73 procent går till banken för att söka nytt kapital. Inom jord- och skogsbruk samt i byggbranschen är man mest benägen att kontakta banken för att söka nytt kapital. När företaget har behov av nytt kapital, vart vänder du dig i första hand? Alla. Banken 73% Annat 21% Lån på privat egendom Riskkapitalbolag Börsnoteringar Statliga organ t ex Vinnova, ALMi 3% 1% 1% 1% Andel företag som vänder sig till banken för att skaffa nytt kapital. Bransch. Jord- & skogsbruk Bygg Metall/Grafiska Handel Kommunikation/Banker Livsmedel & Textil Elektroindustri Hälso- & sjukvård/utbildning Rekreation/Annan service Företagsservice 91% 81% 7 74% 74% 73% 72% 68% 68% 61%

9 Förvaltarroll Styrelsens roll Nästan sex av tio småföretag anser att styrelsemedlemmarna är aktiva och viktiga för verksamheten. Å andra sidan anser 14 procent att de bara har en förvaltarroll, det vill säga de tittar bara i bokslut och godkänner budget. Många kan inte svara på vilken roll styrelsen har. Rådgivaren i investeringsbeslut är främst den egna styrelsen (42 procent) men det är ändå sex av tio som inte ser styrelsen som den främsta rådgivaren i investeringsbeslut. 6 58% Vilken roll tycker du att din styrelse har? Alla % 7% 8% 13% Aktiv roll Annat Behöver en aktiv styrelse Beslutar om årsberättelsen Vem är din främsta rådgivare vid investeringsbeslut? Alla. Styrelsen 42% Annat 19% Revisorn 1 Jag själv Bonkkontakten 7% Min fru/man En vän 2%

10 Felrekryteringar är kostsamt 49 procent anser att de har gjort 1-3 felrekryteringar de senaste tre åren. Företag med färre än 20 anställda är säkrare på att rekrytera rätt än de större bolagen. 36 procent av de minsta företaget har inte gjort någon felrekrytering alls jämfört med 20 procent i de lite större bolagen. Småföretagen gör i genomsnitt 2,4 felrekryteringar under en treårsperiod. Det finns företag i Sverige med anställda. En felrekrytering kostar i snitt kr enligt företagarnas egna beräkningar. Felrekryteringar har kostat småföretag 53 miljarder kronor under den senaste treårsperioden. Småföretagen har lagt ut närmare 18 miljarder kronor per år på felrekryteringar. Uppskatta hur många felrekryteringar ni gjort de senaste åren. Alla. 3 33% 2 19% 1 4% 4% 6% 4% Ingen En felrek. Två felrek. Tre felrek. Fyra felrek. Fem felrek. Fler än fem Ej svar Svårt för småföretag att rekrytera rätt personal Drygt hälften av företagen anser att deras största problem är att hitta och anställa rätt personal. 31 procent vill helst inte ha personalansvar. En lika stor andel tycker att personalen tar för lite ansvar. 53 procent anser att det största problemet är att hitta rätt personal. Jag vill helst inte ha personalansvar. Alla. 6 51% % 12% 19% inte alls något i hög grad helt 10

11 Företagets personal tar för lite ansvar. Alla. 42% inte alls 28% något 22% i hög grad 8% helt Mitt största problem är att hitta och anställa rätt personal. Alla. 2 22% % 1 inte alls något i hög grad helt 11

12 Hälften vill sälja sitt företag Hälften av alla småföretag skulle sälja företaget om de fick ett bra bud. 5 procent för diskussioner om att sälja och 22 procent anser att det inte är aktuellt. Småföretagare inom livsmedels- och textilbranschen samt jord- och skogsbruk är de som helst vill sälja sitt företag. Skulle du vilja sälja ditt företag om du fick att bra bud? Alla. Ej svar; 26% Ja, om några år; 47% Nej, det är inte aktuellt; 22% Ja, diskussioner pågår; Andel som svarar att de vill sälja sitt företag. Antal anställda. (Ja, om några år/ja, diskussioner pågår) % 46% 34% anställda anställda anställda 12

13 Andel företag som vill sälja sitt företag. Bransch. (Ja, om några år/ja, diskussioner pågår) Livsmedel & Textil Jord- & skogsbruk Bygg Elektroindustri Metall/Grafiska Handel Rekreation/Annan service Företagsservice Hälso- & sjukvård/utbildning Kommunikation/Banker 63% 61% 56% 53% 52% 48% 46% 43% 42% 42% Många småföretag vill expandera lokalt på orten men man få vill exportera 65 procent har planer på att expandera inom några år och 31 procent har inga expansionsplaner alls. Bland småföretag med mer än 50 anställda har 80 procent expansionsplaner. Endast tre procent kommer att expandera genom export och bland småföretag med anställda tänker 11 procent etablera sig i annat land. Många anser att expansionen kommer att ske på den egna orten (46 %) eller på andra orter i landet (17 %). Företag som arbetar med Företagsservice är mer expansionsbenägna (86 procent) än landet som helhet. Har ni planer på att expandera inom några år? Alla. Nej; 31% Vet ej; 4% Ja; 6 13

14 Andel företag som har planer på att expandera inom några år. Antal anställda % anställda anställda anställda Var kommer expansionen att äga rum? Alla. 5 46% % 1 3% 9% 2% Annat land Bef. verksamhet Börja exportera Flera orter i Sverige Vet ej Ej svar 14

15 Var kommer expansionen ägar rum? Antal anställda % 51% %16% 33% 39% anställda anställda anställda 11%12% 2% 2% 6% 7% 4% 2% 3% Befintlig verksamhet Fler orter i Sverige Börja exportera Annat land Vet ej Ej svar Andel företag som har planer på att expandera inom några år? Bransch. Företagsservice Elektroindustri Metall/Grafiska Livsmedel & Textil Rekreation/Annan service Kommunikation/Banker Handel Hälso- & sjukvård/utbildning Jord- & Skogsbruk Bygg 71% 69% 67% 66% 62% 61% 5 52% 5 86%

16 Hälften av alla småföretag ser inga möjligheter med internationaliseringen 62 procent har inga ambitioner att börja arbeta internationellt. 12 procent har ambitioner att arbeta internationellt. En av fyra företag i undersökningen arbetar redan internationellt. Nära hälften (49 procent) av alla småföretag anser att den ökade internationaliseringen inte skapar några nya möjligheter för företaget och var tredje (30 procent) företag anser att efterfrågan på företagets produkter ökar. Bland företagen med anställda uppger 10 procent att den ökande internationaliseringen gör det möjligt att anställa billig arbetskraft från något annat land. 64 procent av småföretagen anser att inte att den ökade internationaliseringen utgör ett hot. Har ni ambitioner att börja arbeta internationellt? Alla. Arbetar redan internationellt; 26% Ja; 12% Nej; 62% Vilka möjligheter skapar den ökande internationaliseringen för företaget? Alla. 49% % 2% Efterfrågan ökar Anställa billig arbetskraft från annat land Förlägga produktionen utomlands Utlandsetablering blir lättare Outsourcing till annat land Skapar inga möjligheter för oss 16

17 Internationaliseringen gör det möjligt att anställa billig arbetskraft från ett annat land. Antal anställda. 8% 6% 6% 4% 3% 2% anställda anställda anställda Den ökande internationaliseringen utgör ett hot för oss? Alla. 7 64% % 8% 3% inte alls något i hög grad helt Vet ej 17

18 Kina hotar inte småföretagets verksamhet men en del känner sig hotade av Baltikum 77 procent anser att andra länder inte alls kan hota företagets verksamhet. Däremot nämner många Baltikum som hot för deras verksamhet framöver. 7 procent ser Kina som ett framtida hot. Småföretag inom branscher som hälsa, sjukvård och utbildning känner sig helt ohotade av andra länder. Finns det något enskilt land som du känner kan hota företagets verksamhet framöver? Alla. Nej, inget land Estland Polen Kina Lettland Litauen Norden Tyskland Ryssland Indien USA 7% 7% 7% 6% 2% 2% 2% 2% 1% 77% Andel företag som känner hot från Kina. Bransch. Elektroindustri Metall/Grafiska Livsmedel & Textil Jord- & skogsbruk Handel Företagsservice Kommunikation/Banker Hälso- & sjukvård/utbildning Rekreation/Annan service Bygg 4% 3% 2% 2% 7% 9% 14% 16% 17% 2% 4% 6% 8% 12% 14% 16% 18% 18

19 Nej, inget land kan hota företaget. Bransch. Hälso- & sjukvård/utbildning 97% Företagsservice Rekreation/Annan service Handel Bygg Kommunikation/Banker Elektroindustri Metall/Grafiska Livsmedel & Textil Jord- & skogsbruk 8 84% 82% 78% 71% 68% %

20 Var femte småföretagare oroar sig för affärer med utlandet 20 procent av småföretagarna oroar sig för att göra affärer utanför Sverige, 57 procent av småföretag oroar sig inte för riskerna med att göra affärer utanför Sverige. Jag oroar mig för att göra affärer utanför Sverige. Alla. 6 57% % 9% 11% 11% inte alls något i hög grad helt Vet ej För lite tid för strategi 33 procent har inte tid för strategiskt arbete och planering av sin verksamhet. Nästan var femte, 19 procent har inte heller någon att diskutera övergripande företagsfrågor med. Jag har inte tid för strategi och planering? Antal anställda. 4 43% 42% 4 38% % 29% 24% 13% anställda anställda anställda 8% 9% inte alls något i hög grad helt 20

21 Jag har inte tid för strategi och planering. Alla % 22% 11% inte alls något i hög grad helt Jag saknar någon att diskutera övergripande företagsfrågor med. Alla. 7 64% % 12% 7% inte alls något i hög grad helt 21

22 Privatekonomin hinns inte med 30 procent av småföretagen hinner inte sköta sin privatekonomi och när bolagen blir större hinner närmare hälften (45 procent) av företagen inte med privatekonomin. De större småföretagarna med anställda har svårare för att hinna med sin privatekonomi (45 procent) jämfört med de mindre bolagen, anställda (28 procent). Jag hinner inte med att sköta min privatekonomi. Alla. 6 53% % 17% 13% inte alls något i hög grad helt Jag hinner inte med att sköta min privatekonomi. Antal anställda. ( helt eller i hög grad) % 33% anställda anställda anställda 22

23 Småföretagare sover dåligt och hinner inte med sin hälsa 25 procent av alla småföretagare sover dåligt för att de är stressade. Över hälften av alla småföretag vill arbeta mindre för att hinna med familj. 32 procent av alla företagare arbetar så mycket att de inte hinner sköta sin hälsa. Sämst (43 procent) sover rekreation/servicebranschen. De har också svårt att sköta sin hälsa tillsammans med byggsektorn. Jag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbete. Alla. 6 57% % 1 inte alls något i hög grad helt Jag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbete. Bransch. ( helt eller i hög grad.) Rekreation/Annan service Kommunikation/Banker Jord- & skogsbruk Bygg Metall/Grafiska Elektroindustri Livsmedel & Textil Hälso- & sjukvård/utbildning Handel Företagsservice 32% 31% 28% 28% 2 22% 21% 17% 43%

24 Jag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsa. Bransch. ( helt eller i hög grad) Bygg Rekreation/Annan service Metall/Grafiska Elektroindustri Jord- & skogsbruk Hälso- & sjukvård/utbildning Handel Företagsservice Livsmedel & Textil Kommunikation/Banker 34% 31% 31% 29% 26% 24% 24% 41% Jag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsa. Alla. ( helt eller i hög grad) % 17% 1 inte alls något i hög grad helt 24

25 Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familj. Hela landet. 2 27% 23% 29% 1 inte alls något i hög grad helt 25

26 Större framtidstro för företaget än för Sverige 90 procent har framtidstro för företaget och 61 procent har framtidstro för Sverige. Bland företag i branschen Företagarservice finns den största framtidstron för företaget och i elektronikbranschen finns minst framtidstro för Sverige Jag känner stor framtidstro för företaget. Alla % % 3% 6% inte alls något i hög grad helt Jag känner stor framtidstro för Sverige. Alla % 26% 1 11% inte alls något i hög grad helt 26

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2014

Företagarens vardag i Helsingborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Helsingborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2014

Företagarens vardag i Malmö 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Malmö 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2014

Företagarens vardag i Luleå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Luleå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2014

Företagarens vardag i Umeå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Umeå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen: Valåret

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 211 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 27 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2014

Företagarens vardag i Linköping 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Linköping 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag 2015

Företagarens vardag 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2015 2 av 3 En tydlig majoritet av landets småföretagare har rekryterat personal under de tolv senaste månaderna

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Kristianstad 2015

Företagarens vardag i Kristianstad 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Kristianstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012

Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012 Danske Bank Kreditbarometer Våren 12 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i omsättning.

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2015 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Internationella tillväxtambitioner och -hinder för svenska teknikorienterade SME-företag

Internationella tillväxtambitioner och -hinder för svenska teknikorienterade SME-företag Internationella tillväxtambitioner och -hinder för svenska teknikorienterade SME-företag Studie genomförd i maj 2013 av KAM/utredare Niclas Janson med handledning av Roland Vilhelmsson, vd. Mer information

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2016 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160711 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

RAPPORT December 2014

RAPPORT December 2014 RAPPORT December 2014 Sammanfattning av undersökningen: Så kan ett professionellt styrelsearbete utveckla Dalarnas näringsliv och generera fler arbetstillfällen Finansiärer: Region Dalarna Länsstyrelsen

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 212 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 3 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning 1 En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning om företagens perspektiv. Hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter FAR SRS Ewa Fallenius Januari 2009 Sammanfattning I den här studien Är EU vår hemmamarknad?

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer