Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag"

Transkript

1 Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen 6 Resultat 7 Många småföretagares drivkraft är att tjäna pengar 7 Småföretag söker nytt kapital hos banken, särskilt jord- och skogsbruk 8 Styrelsens roll 9 Felrekryteringar är kostsamt 10 Svårt för småföretag att rekrytera rätt personal 10 Hälften vill sälja sitt företag 12 Många småföretag vill expandera lokalt på orten men man vill inte exportera 13 Hälften av alla småföretag ser inga möjligheter med internationaliseringen 16 Kina hotar inte småföretagets verksamhet men en del känner sig hotade av Baltikum 18 Var femte småföretagare oroar sig för affärer med utlandet 20 För lite tid för strategi 20 Privatekonomin hinns inte med 22 Småföretagare sover dåligt och hinner inte med sin hälsa 23 Större framtidstro för företaget än för Sverige 26 2

3 Sammanfattning Sveriges näringsliv lever i förändringens tid men också i möjligheternas tid. Småföretagen förändras genom ökad produktivitet, ökad konkurrens, omstruktureringar och framförallt en ökad internationalisering. Dynamiken bland svenska företag är stor och i de flesta branscher finns en omfattande turbulens och omskapande av företag. Men det finns också ett gap mellan företagens vilja att utveckla företag och deras förmåga att utveckla sig. Små och medelstora företag utvecklas svagast i Sverige. Undersökningen om småföretag har som syfte att svara på tre övergripande frågor: Hur ser småföretagens vardag ut? Vilka problem och möjligheter har småföretagen? Hur förhåller sig företagen till expansion och internationalisering? Behov av kapital När småföretagare får svara på plånboksfrågor är inställningen till kapital enhällig. Tre av fyra småföretag söker kapitalet hos banken. När småföretag söker kapital är det få som ser statliga organ, börsnotering eller riskkapital som möjliga sätt att få in nytt kapital. Småföretagare inom jord- och skogsbruk är de som mest föredrar banken när de ska söka nytt kapital (91procent). Styrelsens roll Många småföretagare anser att deras styrelse inte har en aktiv roll. Bara sex av tio småföretagare har en aktiv styrelse, resten anser att styrelsen endast har en förvaltarroll eller fattar beslut om årsberättelsen. Många efterfrågar en aktivare styrelse. Sex av tio småföretagare anser också att styrelsen inte är den främsta rådgivaren i investeringsbeslut. Medarbetarna Personalfrågor och rekrytering upptar en stor del av småföretagens vardag. Drygt hälften av företagen anser att deras största problem är att hitta och anställa rätt personal. En av tre vill helst inte ha personalansvar alls och lika många tycker att personalen tar för lite ansvar. Nära hälften av alla småföretag anser att de har gjort 1-3 felrekryteringar de senaste tre åren. Små företag med färre än 20 anställda är säkrare på att rekrytera rätt än de större bolagen. Småföretagen uppskattar själva att en felrekrytering kostar i genomsnitt kronor. Det innebär att småföretagen tillsammans har lagt ut 18 miljarder kronor på felrekryteringar per år de senaste åren. Sälja sitt företag Hälften av alla småföretagare skulle sälja företaget om de fick ett bra bud. De lite större småföretagen är minde villigare att sälja, det vill bara var tredje. Ju större företaget är desto mindre är alltså intresset för att sälja. En av fyra vill inte sälja alls när de är färre än 20 anställda. Fem procent av alla företag för diskussioner om att sälja. Småföretagare inom livsmedels- och textilbranschen är de som helst vill sälja sitt företag. Expansion Många småföretag vill expandera men helst lokalt på orten och bara i begränsad omfattning. Sex av tio har expansionsplaner inom några år men endast tre procent kommer att expandera genom export. Bland småföretag med anställda tänker en av fem etablera sig i annat land. Många avser att expandera på den egna orten (46%) eller på andra orter i landet (17%). Småföretagare som arbetar med företagsservice är mer expansionsbenägna (87 procent) än landet som helhet. Internationalisering Hälften av alla småföretagare ser inga möjligheter med internationaliseringen. Det visar sig dessutom genom att sex av tio inte har några ambitioner att börja arbeta internationellt. Var tredje företag anser å andra sidan att med ökad internationalisering ökar efterfrågan på företagets produkter. Bland företagen 3

4 med anställda uppger två av fem att den ökande internationaliseringen gör det möjligt att anställa billig arbetskraft från något annat land. Byggbranschen och företag inom hälsa/sjukvård ser minst möjligheter med en ökad internationalisering (70 procent) och har minst ambitioner att expandera. Åtta av tio anser att den ökande internationaliseringen inte utgör ett hot för verksamheten. Fyra av fem anser att andra länder inte alls kan hota företagets verksamhet. Och bland de småföretag som ser ett hot anser många att hotet framöver kommer från Baltikum. Endast sju procent ser Kina som ett framtida hot. Branscher inom hälsa, sjukvård och utbildning känner sig helt ohotade av andra länder. Hälsa och privatekonomi En tredjedel av småföretagarna hinner inte sköta sin privatekonomi och när bolagen blir större hinner närmare hälften av företagarna inte med privatekonomin. De större småföretagen med anställda har svårare för att hinna med sin privatekonomi jämfört med de mindre bolagen. En fjärdedel av alla småföretagare sover dåligt för att de är stressade och över hälften av alla småföretagare vill arbeta mindre för att hinna med sin familj. En av tre företagare arbetar så mycket att de inte hinner sköta sin hälsa. Sämst sover de i rekreation/service branschen. De har också svårast att sköta sin hälsa. Framtidstron för Sverige Småföretagare tror mer på sitt eget företag än på Sverige. 90 procent har framtidstro för det egna företaget och 61 procent har framtidstro för Sverige. Bland företag i branschen företagarservice finns den största framtidstron för det egna företaget och i elektronikbranschen finns minst framtidstro för Sverige. De viktigaste slutsatserna I många fall har styrelsen inte en aktiv roll Felrekryteringar är kostsamt Svårt att rekrytera rätt personal för småföretag Hälften vill sälja sitt företag Många småföretag vill expandera lokalt på orten men få vill exportera Hälften av alla småföretag ser inga möjligheter med internationaliseringen Kina hotar inte småföretagens verksamhet Privatekonomin hinns inte med Småföretagare sover dåligt och hinner inte med sin hälsa Småföretagare har större framtidstro för företaget än för Sverige 4

5 Introduktion Detta är den första undersökningen om småföretagens vardagsproblem av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Undersökningen har gjorts på småföretag som har intervjuats runt om i landet. Företagen representerar företagande inom olika geografiska regioner, olika branscher, verksamhetsinriktningar och storlek på företag. Den här första undersökningen om småföretagare handlar om tillståndet för småföretagare i Sverige idag. Det väsentliga i urvalet av företag har varit att få fram en representativ bild av småföretagarens vardag utifrån plånboksfrågor, personalfrågor, expansionsfrågor och hälsofrågor. Undersökningen ville belysa hur man löser problem, hur hanterar man riskerna i samband med expansion, i samband med anställning av personal och hur hittar man en samtalspartner i svåra frågor. Målet har varit att lyfta upp dessa problemställningar och skapa utrymme för en dialog kring hur Sveriges småföretagare mår och ser på sin roll som företagare i Sverige. Vi har valt att definiera småföretagen som företag som har mellan anställda där intervjupersonen i företaget är antingen VD eller ägaren. VD är i denna storlek av företag i de flesta fall även ägare. Rapporten finns på 5

6 Fakta om undersökningen Undersökningen har gjorts på småföretag med mellan 10 och 99 anställda från varierande branscher. De intervjuade har främst varit ägare till företaget men också VD för företaget. Intervjuerna har genomförts på telefon under maj månad Undersökningen har gjorts i samarbete med PFM Research. Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval från PAR företagsregister. Nedan visas följande två diagram om fördelningen: 6 Antal anställda % 9% anställda anställda anställda Branschindelning Rekreation/Annan service Hälso- & sjukvård/utbildning Företagsservice Kommunikation/Banker Handel Bygg Elektroindustri Metall/Grafiska Livsmedel & Textil Jord- & Skogsbruk 3% 3% 1% 8% 14% 17% 17% 27% 1 2 6

7 Resultat Många småföretagares drivkraft är att tjäna pengar Småföretagare har tre starka skäl att driva sina företag. De är att tjäna pengar, utveckla en idé och för att det ger dem frihet. 33 procent driver sitt företag för pengarna, 28 procent för att utveckla en idé och 20 procent för frihetens skull. Om man ser bara till servicebranschen är drivkrafterna oftast att utveckla en idé. Det anger 54 procent av de tillfrågade. Vilket är det främsta skälet till att du driver företaget? Alla. För att tjäna pengar 33% För att utveckla en idé 28% För frihetens skull Annat 16% I brist på ett annat jobb 3% Andel som driver företaget för att utveckla en idé. Bransch. Hälso- & sjukvård/utbildning Elektroindustri Företagsservice Jord- & skogsbruk Handel Bygg Metall/Grafiska Rekreation/Annan service Livsmedel & Textil Kommunikation/Banker 23% 22% 21% 26% % 3 54%

8 Småföretag söker nytt kapital hos banken, särskilt jord- och skogsbruk Få småföretag ser statliga organ, börsnotering eller riskkapital som möjliga sätt att få in nytt kapital. 73 procent går till banken för att söka nytt kapital. Inom jord- och skogsbruk samt i byggbranschen är man mest benägen att kontakta banken för att söka nytt kapital. När företaget har behov av nytt kapital, vart vänder du dig i första hand? Alla. Banken 73% Annat 21% Lån på privat egendom Riskkapitalbolag Börsnoteringar Statliga organ t ex Vinnova, ALMi 3% 1% 1% 1% Andel företag som vänder sig till banken för att skaffa nytt kapital. Bransch. Jord- & skogsbruk Bygg Metall/Grafiska Handel Kommunikation/Banker Livsmedel & Textil Elektroindustri Hälso- & sjukvård/utbildning Rekreation/Annan service Företagsservice 91% 81% 7 74% 74% 73% 72% 68% 68% 61%

9 Förvaltarroll Styrelsens roll Nästan sex av tio småföretag anser att styrelsemedlemmarna är aktiva och viktiga för verksamheten. Å andra sidan anser 14 procent att de bara har en förvaltarroll, det vill säga de tittar bara i bokslut och godkänner budget. Många kan inte svara på vilken roll styrelsen har. Rådgivaren i investeringsbeslut är främst den egna styrelsen (42 procent) men det är ändå sex av tio som inte ser styrelsen som den främsta rådgivaren i investeringsbeslut. 6 58% Vilken roll tycker du att din styrelse har? Alla % 7% 8% 13% Aktiv roll Annat Behöver en aktiv styrelse Beslutar om årsberättelsen Vem är din främsta rådgivare vid investeringsbeslut? Alla. Styrelsen 42% Annat 19% Revisorn 1 Jag själv Bonkkontakten 7% Min fru/man En vän 2%

10 Felrekryteringar är kostsamt 49 procent anser att de har gjort 1-3 felrekryteringar de senaste tre åren. Företag med färre än 20 anställda är säkrare på att rekrytera rätt än de större bolagen. 36 procent av de minsta företaget har inte gjort någon felrekrytering alls jämfört med 20 procent i de lite större bolagen. Småföretagen gör i genomsnitt 2,4 felrekryteringar under en treårsperiod. Det finns företag i Sverige med anställda. En felrekrytering kostar i snitt kr enligt företagarnas egna beräkningar. Felrekryteringar har kostat småföretag 53 miljarder kronor under den senaste treårsperioden. Småföretagen har lagt ut närmare 18 miljarder kronor per år på felrekryteringar. Uppskatta hur många felrekryteringar ni gjort de senaste åren. Alla. 3 33% 2 19% 1 4% 4% 6% 4% Ingen En felrek. Två felrek. Tre felrek. Fyra felrek. Fem felrek. Fler än fem Ej svar Svårt för småföretag att rekrytera rätt personal Drygt hälften av företagen anser att deras största problem är att hitta och anställa rätt personal. 31 procent vill helst inte ha personalansvar. En lika stor andel tycker att personalen tar för lite ansvar. 53 procent anser att det största problemet är att hitta rätt personal. Jag vill helst inte ha personalansvar. Alla. 6 51% % 12% 19% inte alls något i hög grad helt 10

11 Företagets personal tar för lite ansvar. Alla. 42% inte alls 28% något 22% i hög grad 8% helt Mitt största problem är att hitta och anställa rätt personal. Alla. 2 22% % 1 inte alls något i hög grad helt 11

12 Hälften vill sälja sitt företag Hälften av alla småföretag skulle sälja företaget om de fick ett bra bud. 5 procent för diskussioner om att sälja och 22 procent anser att det inte är aktuellt. Småföretagare inom livsmedels- och textilbranschen samt jord- och skogsbruk är de som helst vill sälja sitt företag. Skulle du vilja sälja ditt företag om du fick att bra bud? Alla. Ej svar; 26% Ja, om några år; 47% Nej, det är inte aktuellt; 22% Ja, diskussioner pågår; Andel som svarar att de vill sälja sitt företag. Antal anställda. (Ja, om några år/ja, diskussioner pågår) % 46% 34% anställda anställda anställda 12

13 Andel företag som vill sälja sitt företag. Bransch. (Ja, om några år/ja, diskussioner pågår) Livsmedel & Textil Jord- & skogsbruk Bygg Elektroindustri Metall/Grafiska Handel Rekreation/Annan service Företagsservice Hälso- & sjukvård/utbildning Kommunikation/Banker 63% 61% 56% 53% 52% 48% 46% 43% 42% 42% Många småföretag vill expandera lokalt på orten men man få vill exportera 65 procent har planer på att expandera inom några år och 31 procent har inga expansionsplaner alls. Bland småföretag med mer än 50 anställda har 80 procent expansionsplaner. Endast tre procent kommer att expandera genom export och bland småföretag med anställda tänker 11 procent etablera sig i annat land. Många anser att expansionen kommer att ske på den egna orten (46 %) eller på andra orter i landet (17 %). Företag som arbetar med Företagsservice är mer expansionsbenägna (86 procent) än landet som helhet. Har ni planer på att expandera inom några år? Alla. Nej; 31% Vet ej; 4% Ja; 6 13

14 Andel företag som har planer på att expandera inom några år. Antal anställda % anställda anställda anställda Var kommer expansionen att äga rum? Alla. 5 46% % 1 3% 9% 2% Annat land Bef. verksamhet Börja exportera Flera orter i Sverige Vet ej Ej svar 14

15 Var kommer expansionen ägar rum? Antal anställda % 51% %16% 33% 39% anställda anställda anställda 11%12% 2% 2% 6% 7% 4% 2% 3% Befintlig verksamhet Fler orter i Sverige Börja exportera Annat land Vet ej Ej svar Andel företag som har planer på att expandera inom några år? Bransch. Företagsservice Elektroindustri Metall/Grafiska Livsmedel & Textil Rekreation/Annan service Kommunikation/Banker Handel Hälso- & sjukvård/utbildning Jord- & Skogsbruk Bygg 71% 69% 67% 66% 62% 61% 5 52% 5 86%

16 Hälften av alla småföretag ser inga möjligheter med internationaliseringen 62 procent har inga ambitioner att börja arbeta internationellt. 12 procent har ambitioner att arbeta internationellt. En av fyra företag i undersökningen arbetar redan internationellt. Nära hälften (49 procent) av alla småföretag anser att den ökade internationaliseringen inte skapar några nya möjligheter för företaget och var tredje (30 procent) företag anser att efterfrågan på företagets produkter ökar. Bland företagen med anställda uppger 10 procent att den ökande internationaliseringen gör det möjligt att anställa billig arbetskraft från något annat land. 64 procent av småföretagen anser att inte att den ökade internationaliseringen utgör ett hot. Har ni ambitioner att börja arbeta internationellt? Alla. Arbetar redan internationellt; 26% Ja; 12% Nej; 62% Vilka möjligheter skapar den ökande internationaliseringen för företaget? Alla. 49% % 2% Efterfrågan ökar Anställa billig arbetskraft från annat land Förlägga produktionen utomlands Utlandsetablering blir lättare Outsourcing till annat land Skapar inga möjligheter för oss 16

17 Internationaliseringen gör det möjligt att anställa billig arbetskraft från ett annat land. Antal anställda. 8% 6% 6% 4% 3% 2% anställda anställda anställda Den ökande internationaliseringen utgör ett hot för oss? Alla. 7 64% % 8% 3% inte alls något i hög grad helt Vet ej 17

18 Kina hotar inte småföretagets verksamhet men en del känner sig hotade av Baltikum 77 procent anser att andra länder inte alls kan hota företagets verksamhet. Däremot nämner många Baltikum som hot för deras verksamhet framöver. 7 procent ser Kina som ett framtida hot. Småföretag inom branscher som hälsa, sjukvård och utbildning känner sig helt ohotade av andra länder. Finns det något enskilt land som du känner kan hota företagets verksamhet framöver? Alla. Nej, inget land Estland Polen Kina Lettland Litauen Norden Tyskland Ryssland Indien USA 7% 7% 7% 6% 2% 2% 2% 2% 1% 77% Andel företag som känner hot från Kina. Bransch. Elektroindustri Metall/Grafiska Livsmedel & Textil Jord- & skogsbruk Handel Företagsservice Kommunikation/Banker Hälso- & sjukvård/utbildning Rekreation/Annan service Bygg 4% 3% 2% 2% 7% 9% 14% 16% 17% 2% 4% 6% 8% 12% 14% 16% 18% 18

19 Nej, inget land kan hota företaget. Bransch. Hälso- & sjukvård/utbildning 97% Företagsservice Rekreation/Annan service Handel Bygg Kommunikation/Banker Elektroindustri Metall/Grafiska Livsmedel & Textil Jord- & skogsbruk 8 84% 82% 78% 71% 68% %

20 Var femte småföretagare oroar sig för affärer med utlandet 20 procent av småföretagarna oroar sig för att göra affärer utanför Sverige, 57 procent av småföretag oroar sig inte för riskerna med att göra affärer utanför Sverige. Jag oroar mig för att göra affärer utanför Sverige. Alla. 6 57% % 9% 11% 11% inte alls något i hög grad helt Vet ej För lite tid för strategi 33 procent har inte tid för strategiskt arbete och planering av sin verksamhet. Nästan var femte, 19 procent har inte heller någon att diskutera övergripande företagsfrågor med. Jag har inte tid för strategi och planering? Antal anställda. 4 43% 42% 4 38% % 29% 24% 13% anställda anställda anställda 8% 9% inte alls något i hög grad helt 20

21 Jag har inte tid för strategi och planering. Alla % 22% 11% inte alls något i hög grad helt Jag saknar någon att diskutera övergripande företagsfrågor med. Alla. 7 64% % 12% 7% inte alls något i hög grad helt 21

22 Privatekonomin hinns inte med 30 procent av småföretagen hinner inte sköta sin privatekonomi och när bolagen blir större hinner närmare hälften (45 procent) av företagen inte med privatekonomin. De större småföretagarna med anställda har svårare för att hinna med sin privatekonomi (45 procent) jämfört med de mindre bolagen, anställda (28 procent). Jag hinner inte med att sköta min privatekonomi. Alla. 6 53% % 17% 13% inte alls något i hög grad helt Jag hinner inte med att sköta min privatekonomi. Antal anställda. ( helt eller i hög grad) % 33% anställda anställda anställda 22

23 Småföretagare sover dåligt och hinner inte med sin hälsa 25 procent av alla småföretagare sover dåligt för att de är stressade. Över hälften av alla småföretag vill arbeta mindre för att hinna med familj. 32 procent av alla företagare arbetar så mycket att de inte hinner sköta sin hälsa. Sämst (43 procent) sover rekreation/servicebranschen. De har också svårt att sköta sin hälsa tillsammans med byggsektorn. Jag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbete. Alla. 6 57% % 1 inte alls något i hög grad helt Jag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbete. Bransch. ( helt eller i hög grad.) Rekreation/Annan service Kommunikation/Banker Jord- & skogsbruk Bygg Metall/Grafiska Elektroindustri Livsmedel & Textil Hälso- & sjukvård/utbildning Handel Företagsservice 32% 31% 28% 28% 2 22% 21% 17% 43%

24 Jag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsa. Bransch. ( helt eller i hög grad) Bygg Rekreation/Annan service Metall/Grafiska Elektroindustri Jord- & skogsbruk Hälso- & sjukvård/utbildning Handel Företagsservice Livsmedel & Textil Kommunikation/Banker 34% 31% 31% 29% 26% 24% 24% 41% Jag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsa. Alla. ( helt eller i hög grad) % 17% 1 inte alls något i hög grad helt 24

25 Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familj. Hela landet. 2 27% 23% 29% 1 inte alls något i hög grad helt 25

26 Större framtidstro för företaget än för Sverige 90 procent har framtidstro för företaget och 61 procent har framtidstro för Sverige. Bland företag i branschen Företagarservice finns den största framtidstron för företaget och i elektronikbranschen finns minst framtidstro för Sverige Jag känner stor framtidstro för företaget. Alla % % 3% 6% inte alls något i hög grad helt Jag känner stor framtidstro för Sverige. Alla % 26% 1 11% inte alls något i hög grad helt 26

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer