En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige"

Transkript

1 En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

2 2

3 Innehåll Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga frågor Entreprenörer som skapar jobb Fler vill ta in professionell ledning Digitalisering mindre prioriterad fråga Family business survey 3

4 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys 4

5 Generellt sett står familjeföretag i hela världen inför liknande utmaningar framför allt är talangutveckling och innovationskraft viktiga frågor. Familjeföretagen är viktiga för ekonomin, sysselsättningen och välfärden i Sverige. I Family Business Survey undersöker vi vartannat år hur de svenska företagen upplever sig själva som företag och marknadens förutsättningar under vilka de verkar. Årets rapport skiljer sig från 2012 års upplaga, men även från den globala undersökningen på så sätt att det svenska urvalet ser något annorlunda ut vi ser större inslag av äldre företag i undersökningspopulationen, det vill säga fler som är i tredje och fjärde generationens ägandeskap. Ytterligare en skillnad är att urvalet innehåller större företag än vid förra mätningen. Omvärld som utvecklas Generellt sett står familjeföretag i hela världen inför liknande utmaningar framför allt är talangutveckling och innovationskraft viktiga frågor. Det är en bild som stämmer väl överens med hur de familjeföretag vi på PwC möter upplever sin verklighet. En rörligare arbetsmarknad och en omvärld som utvecklas rekordsnabbt innebär att företagen ser det som viktigt att ständigt förnya sig för att trygga överlevnaden på lång sikt. Vill rekrytera utifrån Däremot ser vi skillnader i hur företagen ser på framtidens företagsledning där de svenska familjeföretagen i högre grad planerar att rekrytera nyckelpersoner utifrån, vilket förmodligen har att göra med den att de svenska företagen i undersökningen har nått längre i sin mognadsgrad. Det blir helt enkelt svårare och svårare att hitta rätt kompetens inom familjen med varje generation och i takt med att företagen växer. En annan skillnad är inställningen till digitalisering, där de svenska företagen i mindre utsträckning än företagen i den globala undersökningen ser digitaliseringen som en viktig fråga framåt. Å andra sidan visar undersökningen att svenska familjeföretag upplever ett större innovationsbehov än de globala företagen, så insikten att förnyelse behövs finns. Nu är det hög tid att presentera resultaten bläddra gärna vidare i undersökningen och tveka inte att kontakta mig eller din revisor/rådgivare på PwC om du har frågor kring resultaten. Tomas Lindgren, auktoriserad revisor Family business survey 5

6 Familjeföretagen vill vara hållbara Om undersökningen De svenska familjeföretagarna ser på framtiden med tillförsikt tre av fyra tror på en stabil och hållbar tillväxt under de kommande fem åren. Att trygga företagets överlevnad på lång sikt är prioritet nummer ett. Företagsledarna upplever ett antal utmaningar de måste möta för att nå framgång, men de ser på den egna verksamheten med positiva ögon, som en viktig kugge i en fungerande arbetsmarknad. 6

7 Om undersökningen PwC:s undersökning Family Business Survey genomfördes i år för sjunde gången, sedan 2007 har svenska företag varit med. Undersökningens fokus är utmaningar och möjligheter för familjeägda företag. Frågorna i undersökningen kretsar kring områden som är viktiga för familjeföretagarna: utveckling och utmaningar, internationalisering, hur familjeföretag skiljer sig från andra företag, familjens delaktighet och successionsplanering samt digitalisering och globala trender intervjuade Undersökningen genomfördes under maj-augusti 2014 då 103 intervjuer gjordes med familjeföretag i Sverige. Globalt har företag i över 40 länder deltagit i Family Business Survey. Tillväxtmarknader som Malaysia och Indonesien finns representerade i undersökningen vid sidan av etablerade marknader och traditionella industriländer. I denna rapport fokuserar vi på de svenska resultaten. 51% av aktierna ägs av en eller flera familjer. 103 intervjuer med företagsledning och ägare gjordes i Sverige. Ägs av en eller flera familjer I Family Business Survey ingår familjeägda företag där minst 51 procent av aktierna ägs av en eller flera familjer, där familjerna också representerar huvuddelen av ledningen och där ägarna har ansvaret för den dagliga ledningen av företaget. De deltagande företagen har en årsomsättning på minst fem miljoner USD. Family business survey 7

8 Innovation och talang viktiga frågor Familjeföretagens utmaningar De svenska familjeföretagen har en positiv bild av hur de närmaste fem åren kommer att se ut, 81 procent siktar på tillväxt. De allra flesta tror på långsam och stabil utveckling snarare än snabb och aggressiv tillväxt. Inget företag tror att de kommer att behöva dra ner på verksamheten, ett bevis på vilken stark framtidstro som finns. Lyckas rekrytera rätt För att familjeföretagen ska lyckas nå sina mål finns ett antal utmaningar att möta under det kommande året. Att lyckas rekrytera rätt talanger till företaget är den viktigaste interna frågan, 44 procent rankar den högst, en ökning med 16 procent jämfört med Omorganisationer och att utveckla verksamheten och produkterna är också viktiga utmaningar för de svenska familjeföretagen. Bland de externa frågorna anser man främst att marknadsförhållanden och osäkerhet kring euron kan påverka det egna företagets utveckling. Att fortsätta utvecklas är viktigt för de svenska familjeföretagen under de kommande fem åren är behovet av att förnya sig den viktigaste utmaningen. Denna parameter har dessutom ökat i betydelse från 49 procent 2012 till 67 procent i årets mätning. Att rekrytera rätt kompetens och hävda sig i priskonkurrensen är också utmaningar man ser som viktiga att ta sig an. Trygga överlevnad på lång sikt Den allmänna ekonomiska situationens betydelse verkar inte inte vara lika stor för familjeföretagen som den var 2012, dessutom är oron mindre i Sverige än globalt. Däremot ser vi att företagens prioritet nummer ett är att trygga företagets överlevnad på lång sikt, den parametern tycker fler är viktigare än att öka lönsamheten. Marknadsförhållanden Rekrytera personal 55% ser detta som den största externa frågan under de kommande 12 månaderna 44% ser detta som den största interna utmaningen inom de kommande 12 månaderna 8

9 Stora utmaningar på fem års sikt Behovet av ständig förnyelse Locka till sig rätt kompetens Priskonkurrens 67% (49%) 65% 62% Den allmänna ekonomiska situationen Behålla nyckelpersoner Regelefterlevnad Hålla kostnaderna nere Bli mer professionella Leverantörer/leveranskedja Antal konkurrerande företag Behovet av ny teknik Successionsplanering Allt mer internationell miljö Konflikt mellan familjemedlemmar 49% 47% 43% 42% 37% 36% 35% 31% 27% 26% 9% (63%) (% inom parentes = 2012 års resultat) Family business survey 9

10 Entreprenörer som skapar jobb Familjeföretagens självbild Jag vill lämna över ett framgångsrikt företag till nästa generation och bidra till näringslivets och samhällets utveckling. Familjeföretagarna är positivt inställda till sin sektor när de jämför med andra sektorer, och de svenska företagarna tenderar dessutom att vara mer positiva än företagare i andra länder. Att man skapar arbetstillfällen, har möjlighet att ta snabbare och smidigare beslut samt när en större entreprenörsanda är de tre parametrar som de svenska familjeföretagen mest tycker utmärker den egna sektorn. Trots att de svenska familjeföretagarna ser sig själva som entreprenörer är de däremot inte i särskilt hög utsträckning benägna att ta risker eller vara öppna för nya idéer. att företaget bidrar till samhället och ekonomin i stort, till exempel genom att man skapar arbetstillfällen eller stödjer olika typer av projekt. De värderingar man vill föra vidare inom det egna företaget handlar om kvalitet, rättvisa och integritet. Tredje generationens 80% familjeföretag ser en stark entreprenörsanda bland famijeföretagen. Vill behålla personal Fyra av fem anser att familjeföretagen har starkare kultur och värderingar än andra företag, och två tredjedelar tycker att familjeföretagen gör allt för att behålla sin personal, också när det är dåliga tider. 4 av 5 tycker att familjeföretagen har starkare kultur och värderingar än andra företag. Vill bidra till samhället Att skapa ett stabilt och framgångsrikt företag är viktigt för många ägare i familjeföretag, man ser det som viktigt 10

11 Andel som instämmer in i påståenden om familjeföretag Spelar en viktig roll för att skapa arbetstillfällen Smidigare/snabbare beslutsfattande Större entreprenörsanda Mäter framgång annorlunda inte bara vinst/tillväxt Stabiliserar en balanserad ekonomi Har en långsiktig inställning till beslutsfattandet Klarade recessionen bättre Förnyar sig för varje generation Har svårare att dra nytta av återhämtnigen (få tillgång till kapital) 87% 78% 83% 69% 80% 59% 78% 71% 74% 73% 72% 55% 52% 47% 50% 56% 38% 34% Tar större risker 30% 38% Mindre öppna för nytt tänkande 25% och nya idéer 36% Svenskt resultat Globalt resultat Family business survey 11

12 Hos fler än vart tredje familjeföretag finns planer på att lämna över ägandet till nästa generation, men man vill däremot ta in professionell ledning. Fler vill ta in professionell ledning Familjens delaktighet 12 70% av svenska familjeföretag har ingen successionsplan för nyckelpositioner. Familjebanden i de svenska familjeföretagen är starka, men inte fullt så starka som de var i 2012 års undersökning. I företagsledningarna ser vi fortfarande starka familjekopplingar. I 93 procent av de svenska familjeföretagen sitter familjemedlemmar i företagsledningen, däremot har andelen familjemedlemmar som inte arbetar i företaget, men som har aktier, ökat sedan 2012 års undersökning från 31 till 49 procent. Nästa generation i ledningen Tre fjärdedelar av de svenska företagen har styrelseledamöter som inte tillhör familjen. 33 procent av de svenska familjeföretagen har familjemedlemmar i nästa generation i företagsledningen, vilket kan jämföras med 43 procent av företagen i den globala undersökningen. Planerar att lämna över Hos fler än vart tredje familjeföretag finns planer på att lämna över ägandet till nästa generation, men man vill däremot ta in professionell ledning. Det är en siffra som stigit kraftigt sedan 2012 års undersökning då 14 procent hade samma planer. 30 procent av de svenska familjeföretagen har någon form av successionsplan för nyckelpositioner, endast 9 procent har en plan som är stabil och dokumenterad. Hantera konflikter 85 procent av de svenska familjeföretagen har minst en rutin för att hantera konflikter. Det här är en ökning från 2012 där särskilt åtgärderna familjeråd (45 procent 2014 jämfört med 30 procent 2012), arrangemang i händelse av arbetsoförmåga eller dödsfall (33 procent 2014 att jämföra med 19 procent 2012) samt bestämmelse om tillträde och avgång (33 procent 2014 jämfört med 16 procent 2012) har fallit på plats.

13 Familjeföretagens framtidsplaner Lämna över ägandet till nästa generation men ta in professionell ledning Lämna över ledningen till nästa generation Sälja företaget/bjuda ut aktier Vet ej Övrigt 38% 32% 28% 40% 24% 20% 8% 8% 2% 1% Svenskt resultat Globalt resultat Family business survey 13

14 48 procent av de svenska familjeföretagen menar att de behöver anpassa organisationen till en allt mer digitaliserad värld, globalt är motsvarande siffra 72 procent. Digitalisering mindre prioriterad fråga Omvärld och framtid 5 viktigaste globala trenderna* 1. Teknologiska framsteg 2. Förändringar i ekonomiska styrkeförhållanden 3. Klimatförändringar 4. Globalisering 5. Demografiska förändringar *enligt familjeföretagen 18% prioriterar att locka till sig kompetens för att bli mer digitala. 1 av 2 anser att de måste anpassa organisationen efter en allt mer digitaliserad värld. Trots att över hälften av de svenska familjeföretagarna säger att de förstår att en digitalisering skulle ge påtagliga fördelar och har realistiska planer för att mäta dessa, är medvetenheten kring hur viktig digitalisering är mindre hos företagen i den svenska undersökningen, än i den globala rapporten. Anpassa till digitaliserad värld 48 procent av de svenska familjeföretagen menar att de behöver anpassa organisationen till en allt mer digitaliserad värld, globalt är motsvarande siffra 72 procent. 18 procent av de svenska familjeföretagen prioriterar att locka till sig kompetens för att bli mer digitala, globalt ligger den siffran på 43 procent. Teknologi och ekonomi viktigt De svenska familjeföretagen rankar däremot, precis som företagen i den globala undersökningen, teknologiska framsteg som den viktigaste globala trenden som kommer att påverka verksamheten under de närmaste fem åren. Förändringar i globala ekonomiska styrkeförhållanden och brist på resurser/klimatförändringar rankas som tvåa respektive trea. 14

15 Andel som instämmer i påståenden om den digitala världen Förstår att en digitalisering skulle ge påtagliga fördelar och har en realistisk plan för att mäta dessa 56% 57% Behöver anpassa organisationen till en allt mer digitaliserad värld Digitaliseringen kommer att öka medvetenheten i organisationen Vi prioriterar att locka till oss kompetens för att kunna bli digitala 48% 72% 39% 64% 18% 43% Svenkt resultat Globalt resultat Family business survey 15

16 PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Läs mer på

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014

Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014 Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014 Januari 2014 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Fokus Attityd 2007 2007:6

Fokus Attityd 2007 2007:6 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2007:6 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2007 En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid Världen förändras i en rasande takt,

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE

SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE SVERIGESTUDIEN ÄR ETT INITIATIV FRÅN PREERA, SKANDIA OCH VOLVOKONCERNEN. SAMTLIGA ÄR FRISTÅENDE ORGANISATIONER SOM VILL BIDRA TILL ÖKAD

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer