Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer"

Transkript

1 Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen.

2 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Resultat... 6 Branschens utveckling... 8 Hinder och möjligheter PwC analys PwC:s Gruvbarometer 2015

3 Förord Anna Elmfeldt Ansvarig för Energy, Utilities & Mining, PwC +46 (0) Gruvindustrin är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar med ett högt förädlingsvärde. Som industri bidrar den till den regionala utvecklingen på många platser i Sverige och är en stor del av Sveriges export. Därav är det viktigt att ha en generell förståelse för hur omvärldsfaktorer påverkar branschen och vilka marknadstrender som kan ses. Genom Gruvbarometern vill vi tydliggöra vilka frågor som ligger högst på gruvbolagens egen agenda genom att förstå hur branschen själv ser på dess hot och möjligheter. Årets Gruvbarometer analyserar de viktigaste frågeställningarna och trenderna inom gruvindustrin och hur marknadssynen förändrats under de senaste åren. Tack vare att vi nu har genomfört samma undersökning under ett antal år kan vi bättre förstå och följa hur olika frågor ökar eller minskar i betydelse beroende på förändringar i omvärlden. Gruvbranschen skiljer sig åt i att den är starkt påverkad av externa faktorer och råvarupriser. Samtidigt som varje projekt är unikt med olika lokala förutsättningar i form av mineralogi, miljöpåverkan, samhällspåverkan och tillgång till infrastruktur för att nämna ett fåtal viktiga faktorer. Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar med gruvbolag. Trevlig läsning! PwC:s Gruvbarometer

4 Sammanfattning Branschen visar en stark investeringsvilja. Hela 80 procent avser att öka utgifterna och gruvföretagen investerar helst i prospektering, forskning och utveckling, miljörelaterade frågor, energieffektivisering och IT-satsningar. Gruvföretagen indikerar också ökat kapacitetsutnyttjande och ser ljust på tillväxten de kommande 12 månaderna. Finansieringsfrågor, fluktuationer i råvarupriset, miljö- och hållbarhetsfrågor samt energiförsörjning är de viktigaste externa branschfrågorna för den svenska gruvnäringen Hälsa och säkerhet toppar listan över mest prioriterade interna frågorna. Lönsamhet och effektivisering har ökat i betydelse liksom affärsutveckling. Största hindret för branschen de kommande tre åren är fortsatt finansieringsmöjligheter. Den största potentialen ligger i lönsamhetsfrågorna, affärsutveckling och den globala marknads och konjunkturutvecklingen. Vid förra årets undersökning betonades fluktuationer i råvarupriset och finansieringsfrågor. 4 PwC:s Gruvbarometer 2015

5 Inledning Bakgrund Gruvbarometern är en årlig kartläggning av den svenska gruvbranschen i syfte att synliggöra sektorn och bättre förstå branschens utmaningar. Vilka är de prioriterade satsningsområdena för 2015? Vilken betydelse får råvarupriserna? Hur ser branschen på nyanställningar? Vilken roll spelar mediebevakningen när det gäller allmänhetens förtroende för gruvnäringen? Målgrupp och urval Målgruppen består av svenska företag i gruvsektorn som i denna undersökning representeras av 36 företag. Av dessa har 20 vd:ar eller ekonomichefer intervjuats under perioden oktober november PwC har presenterat Gruvbarometern sedan 2011 vilket gör det möjligt att jämföra resultat mellan åren och lyfta fram trender. Sammantaget ger detta en unik bild av hur företagen inom gruvindustrin utvecklas löpande. PwC:s Gruvbarometer

6 Resultat Råvarupriser viktigaste frågan för branschen I undersökningen tar gruvföretagen ställning till hur viktiga ett antal externa affärsstrategiska frågor är för branschen. Frågorna spänner över teman som finansiering, global konkurrens, råvarupriser, miljö- och hållbarhetsfrågor samt energiförsörjning. De frågor som toppar listan är råvaruprisernas utveckling och finansieringsmöjligheter. Där 90 procent respektive 85 procent svarade att dessa teman är de viktigaste branschfrågorna framöver. Att råvarupriserna hamnar högt är föga förvånande med tanke på den senaste tidens prisutveckling. Frågor som rör energiförsörjning ökar i betydelse om man jämför med tidigare undersökningar. Det kan bero på en tilltagande osäkerhet kring hur dessa kostnader kommer att utvecklas över tid. Övriga parametrar ligger i stort oförändrade sedan förra årets undersökning. Figur 1. Viktiga externa affärsstrategiska faktorer för gruvbranschen. Alla siffror i procent Energiförsörjningsfrågor Finansieringsfrågor Fluktuationer i råvarupriser Miljö- och hållbarhetsfrågor Global Konkurrens/Marknads- och konjunkturutveckling 6 PwC:s Gruvbarometer 2015

7 Hälsa och säkerhet är viktiga frågor internt Det är tydligt att säkerhet- och hälsoaspekten av verksamheten, det vill säga olycksfall och sjukfrånvaro, är prioriterad. Hela 80 procent bedömer att det är den viktigaste interna affärsstrategiska frågan. Tätt följt av lönsamhet- och effektiviseringsfrågor som båda ökat i betydelse jämfört med förra året. Så många som 70 procent av respondenterna menar att lönsamhet är viktigast på agendan vilket kan jämföras med 52 procent vid förra årets mätning. Politisk stabilitet och allmänhetens förtroende är viktiga branschfrågor Gruvföretagen har också möjlighet att i undersökningen själva addera egna branschfrågor som de tror är avgörande för Här förs ämnen som hållbar gruvutveckling, relationer till lokalbefolkningen där gruvverksamhet bedrivs, lagstiftning, politisk stabilitet och förutsägbarhet samt tillståndsfrågor fram. Figur 2. Viktiga interna affärsstrategiska faktorer för gruvbranschen. Alla siffror i procent Lönsamhetsfrågor Personalfrågor Affärsutveckling Säkerhet och hälsa PwC:s Gruvbarometer

8 Branschens utveckling Tilltagande tillväxt under 2015 Så många som 80 procent av gruvföretagen tror på en ökad tillväxt för det egna företaget under 2015 jämfört med förra året. Det är en tydlig ökning jämfört med de två senaste undersökningarna då 64 procent 2013 respektive 75 procent 2012 såg en positiv utveckling. Inget företag bedömer att tillväxten kommer att minska under Stark investeringsvilja och ökat kapacitetsutnyttjande Hela 80 procent av företagen planerar att öka sina investeringar under 2015 jämfört med bedömningen inför Det är en markant ökning från 40 procent i förra årets undersökning. När det gäller kapacitetsutnyttjande gör över hälften av företagen bedömningen att det kommer att öka under nästa år. Noterbart är att ingen av företagen tror att kapacitetsutnyttjandet kommer att minska under Figur 3 Ökning av utgifter inom nio olika investeringsområden under 2015 i jämförelse med föregående år. Alla siffror i procent. Område Ja Prospektering Utbyggnad av kapacitet Miljörelaterade frågor Forskning och utveckling Informationsteknologi Investeringar i energieffektiviseringar/ egen energiförsörjning Företagsförvarv Geografisk expansion PwC:s Gruvbarometer 2015

9 Ökat intresse för prospektering Åtta av tio gruvföretag planerar att öka sina prospekteringsinvesteringar under kommande år. Andra områden som prioriteras är forskning och utveckling, miljörelaterade frågor, energieffektiviseringar och IT-satsningar. Områden som fick stå tillbaka inför 2014 men som nu ökar markant. Branschen markerar fortsatt att inga ökade utgifter kommer att ske när det gäller företagsförvärv och geografisk expansion. Inte heller när det gäller kommunikation och marknadsföring. Ekonomisk utveckling påverkar inte investeringarna I årets undersökning tar även respondenterna ställning till om den ekonomiska utvecklingen de senaste 12 månaderna påverkat eller ändrat företagets investeringsstrategi. Resultatet visar att majoriteten behåller planen intakt. Det är intressant att notera att det är färre som justerar nedåt och fler som reviderar upp sina investeringsplaner inför 2015 på grund av den ekonomiska utvecklingen än det var inför Åtgärd/år Nedrevidering Upprevidering Figur 4 Har den ekonomiska utvecklingen de senaste 12 månaderna påverkat eller ändrat er planerade investeringsplan? Alla siffror i procent. Oförändrad PwC:s Gruvbarometer

10 Minskat behov av nyanställningar Behovet av att nyanställa har minskat något sedan förra året. Då såg 44 procent behov av ny personal medan det inför 2015 bara är 35 procent som säger sig vilja nyanställa. Majoriteten förväntar sig dock en oförändrad personalstab Allmänhetens syn på gruvindustrin Med tanke på den exponering av gruvindustrin i media de senaste åren lät vi företagsledarna bedöma hur de tror att debatten kan ha påverkat allmänhetens förtroende för näringen. Det som främst avses när det gäller den redaktionella bevakningen är miljödebatten och ekonomiska misslyckanden inom gruvnäringen. Andra områden som lyfts fram är problem med uppstart av nya gruvor, samarbetssvårigheter och en polarisering med lokala aktörer. Här är branschen överens om konsekvenserna av den ökade bevakningen. 45 procent tror att det påverkat allmänheten i mycket negativ riktning och 55 procent anger att den påverkat i negativt. Inget företag tror att mediabilden haft en positiv påverkan vilket är samma resultat som från föregående mätning PwC:s Gruvbarometer 2015

11 55 procent av företagen ser finansieringsfrågan som största hindret för framtida tillväxt. PwC:s Gruvbarometer

12 Hinder och möjligheter Branschens hinder kommande tre åren Över hälften eller 55 procent av företagen anser att finansieringsfrågan är det största hindret för framtida tillväxt. Jämfört med förra året har den siffran minskat något men sett över tid ligger finansieringstemat stabilt som en tydlig risk för branschens utveckling. Undersökningen visar att miljö- och hållbarhetsfrågor samt affärsutveckling blir allt viktigare. Tidigare har även tillståndsfrågor varit viktiga vilket sannolikt kan kopplas till att det under den perioden var en större andel ansökningar om gruvor. Figur 5 De största hindren och hoten mot branschen/ditt företag för att inte kunna nå uppsatta mål de närmaste tre åren. Alla siffror i procent. Vidare bör det påpekas att respondent fått ange flera olika svar. Största hindren och hoten Global konkurrens, marknads- och konjunkturutveckling Finansieringsfrågor Fluktuationer i råvarupriser, trendförändringar, hedging Miljö- och hållbarhetsfrågor Energiförsörjningsfrågor Redovisningsfrågor Lönsamhetsfrågor och effektiviseringar Personalfrågor Affärsutveckling Säkerhet och hälsa Annat (tillståndsfrågor, politiska beslut) Vet inte PwC:s Gruvbarometer 2015

13 Branschens möjligheter de kommande tre åren När Gruvföretagen listar potentiella möjligheter visar sammanställningen att den största potentialen ligger i lönsamhet- och effektiviseringsarbetet samt när det gäller affärsutveckling. Förra året menade branschen att potentialen låg i råvarupriserna, vilket inte framkommer i mätningen inför Största möjligheterna Global konkurrens, marknadsoch konjunkturutveckling Finansieringsfrågor Figur 6 De största möjligheterna för branschen/ ditt företag för att kunna nå uppsatta mål de närmaste tre åren. Alla siffror i procent. Vidare bör det påpekas att respondent fått ange flera olika svar. Fluktuationer i råvarupriser, trendförändringar, hedging Miljö- och hållbarhetsfrågor Energiförsörjningsfrågor Redovisningsfrågor Lönsamhetsfrågor och effektiviseringar Personalfrågor Affärsutveckling Säkerhet och hälsa Annat Vet inte PwC:s Gruvbarometer

14 PwC analys Carl-Wilhelm Levert Director, PwC, Corporate Finance, Energy, Utilities & Mining Det har varit ytterligare ett ganska turbulent år för den svenska gruvindustrin. Järnmalmspriset har fallit till historiskt mycket låg nivå och i närtid spås ingen snar återhämtning till att spotpriserna ska återhämta sig till över 100 USD/ dmt. Detta har såklart fått negativ effekt för dels statliga LKAB som de mindre järnmalmsproducenterna Northland och Dannemora samt prospekteringsbolagen med järnmalmsfyndigheter. Northland tvingades i slutet av året att lämna in konkursansökan och det är föga förvånande att vi ser att finansiering är den affärsstrategiskt viktigaste frågan och upplevs som största hindret för branschen. Noterbart är att även de prospekteringsbolag som är exponerade mot andra metaller som tex koppar, zinc och nickel även de, trots att vi inte sett samma negativa utveckling på metallpriserna som för järnmalm upplever att finansiering är svår att hitta. Energiförsörjningsfrågor får åter större betydelse bland företagen i undersökningen vilket kan förefalla aningen oväntat då nuvarande energipriser är historiskt mycket låga. Nordiska elpriser är på grund av kraftiga utbyggnad av förnybart och överskott på el mycket låga och fossila energikällor som olja och gas har även de pressats till historiskt låga nivåer under hösten. En anledning till att frågan åter är högt upp på agenda skulle kunna härledas till den osäkra politiska situationen, framtiden kring energikommissionen och avveckling av kärnkraft. Figur 7. Spotpris på järnmalm, China Fe 62% (USD/dmt) juli okt jan april juli okt jan juli okt okt jan april juli okt jan april juli okt PwC:s Gruvbarometer 2015

15 Miljö-, hållbarhet-, tillståndsfrågor får också stor betydelse. Respondenterna ser ett behov av utökad dialog med olika intressentgrupper vilket de uttrycker dels tillståndsfrågor anses som ett ganska stort hot mot branschen samt att i kvalitativa svar. Dels för att möta detta avser branschen öka investeringar inom miljörelaterade frågor. Järnmalmspriset har fallit till historiskt mycket låg nivå och i närtid spås ingen snar återhämtning. Frågan om allmänhetens förtroende är viktigt ur ett framtida finansieringsperspektiv då bolag ofta söker finansiering via börsintroduktion och där en stor investerargrupp är privatpersoner. Dessa har i och med problemen i Northland nu blivit mer skeptiska till att investera i gruvprojekt med hög risk. Slutligen kan det ses som glädjen att trots att fluktuationer i råvarupriser och finansiering till viss del har hämmat branschens utveckling under året så finns det fortfarande fog för optimism. 65 procent avser fortfarande investera i utbyggnad av kapacitet och hela 80 procent ökar prospekteringsnivån. Detta torde lova gott för framtiden med möjligheter till att identifiera nya fyndigheter och projekt som på sikt kan attrahera finansiering. PwC:s Gruvbarometer

16 Kontakt Martin Gavelius Executive Director, Advisory +46 (0) PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi praktiska råd. värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst Carl-Wilhelm Levert Martin Johansson lokala företag samt den offentliga Director, Advisory Partner, Assurance sektorn. +46 (0) (0) PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra PwC kunskaper,erfarenheter Sverige drivs som en självständig och och lösningar oberoende med juridisk enhet. Vi ingår i det medarbetare globala i 157 nätverket länder PwC för och delar våra kunskaper, erfarenheter nya perspektiv och och lösningar med 195 att utveckla 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

2015 (NUSU) 2015 (NUSI)

2015 (NUSU) 2015 (NUSI) Rapport 2015 Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare 2015 (NUSU) Nationell utvärdering av Sveriges innovationssystem av uppfinnare 2015 (NUSI) Claes Göran Hammar, Innovationsstrateg Hans Erik Nilsson,

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se Komplexitet

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer