Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009"

Transkript

1 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

2 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande i Danmark, England, Frankrike, Tyskland samt Holland. Rapporten bygger på intervjuer med turkiska företagare i dessa länder. Företagarna har mångårig erfarenhet och har flera anställda. De är verksamma inom restaurang, transport, resebyråer, textil samt livsmedel. Företagens omdöme om ett antal olika faktorer har sammanställts och redovisas i olika diagram. Startprocessen, samhällets syn, myndigheternas bemötande, lagar och regler, skatter och avgifter samt företagsfinansiering har jämförts i olika länder. Företagen i samtliga länder upplever att samhället har en positiv syn på dem och deras företagande. De får uppskattning för att de skapar tillväxt och nya jobb. Svenskar och engelsmän har den mest positiva synen och får de bästa omdömen av företagen. Myndigheternas bemötande och tjänstemännens attityd får också klart godkänt av företagen i England, Danmark och Sverige. Företagare i alla länder utom Frankrike tycker att det går enkelt och smidigt att starta ett företag och söka de nödvändiga tillstånden. Företagen i Frankrike upplever procedurerna något mer byråkratiska. Företagsfinansieringen är en stor utmaning för företagarna i samtliga länder. Här har vi i huvudsak undersökt hur enkelt eller svårt det är att få banklån i olika länder. Företagen i Danmark och England upplever inga större svårigheter med att få banklån. Företagen i Tyskland har däremot dåliga erfarenheter och tilldelar det sämsta omdömet i jämförelsen. Sverige får bättre omdöme än Tyskland men klart sämre än Danmark och England. Att finansiera företagets tillväxt upplevs inte lika svårt. I tillväxtfasen har företagen hunnit bygga upp en relation till bankerna och samarbetet går då smidigare. Även i tillväxtfasen får Danmark och England de bästa omdömena av företagen. Lagar och regler i de flesta länder upplevs som svåra och krångliga och som ett hinder för företagandet. England är det enda land där företagen har en mer positiv uppfattning och ger ett godkänt betyg till lagar och regler. Lagen om anställningsskydd (LAS) och arbetsmarknadslagstiftningen är ett stort bekymmer för företagen i alla länder. Skatter och avgifter bedöms av alla företag i samtliga länder som det största hindret för före tagandet och får de sämsta betygen i undersökningen. Företagen i Sverige tilldelar svenska skatter och avgifter det lägsta betyget i jämförelsen. Skatter och avgifter, regler och byråkrati samt uppstartsfinansieringen får dåliga betyg av företagen i Sverige och uppfattas som hinder för företagandet. Företagen upplever inga större problem med samhällets syn eller myndigheternas bemötande. Mönstret är detsamma i alla länder. Diagrammet nedan visar företagens omdöme i de undersökta länderna.

3 Sammanfattning 2 Myndigheternas bemötande S D E F T H Samhällets syn S D E F T H Starta företag S D E F T H Tillväxtfinansiering S D E F T H Start finansiering S D E F T H Lagar och regler S D E F T H Skatter och avgifter S D E F T H

4 Innehåll 3 Innehåll Sammanfattning...1 Inledning... 4 Bakgrund...5 Förutsättningar för företagande i olika länder... 6 Hur enkelt/svårt är det att starta ett företag? Samhällets syn på företagare... 8 Bemötande från myndigheter... 9 Företagsskatter och avgifter Lagar & regler för företagande Finansieringsmöjligheter Finansiering, banker och nätverk...14 Slutord

5 Inledning 4 Inledning Invandrares företagande uppmärksammas och diskuteras ständigt av både forskare, samhällsdebattörer och politiker. Utgångspunkten i debatten är ofta densamma som integrationsdebatten i övrigt. Man utgår ifrån att det gäller olika villkor för invandrare och svenskar och att de behandlas olika. Majoritetssamhällets fördomar, attityder och diskriminering och invandrarnas bristande språkkunskaper och bristande samhällsinformation blir centrala begrepp även i den här debatten. Den svenska debatten bygger ofta på en etnisk jämförelse mellan utlandsfödda och svenskar. Jämförelsen fokuserar ofta på sådant som antas vara olika för invandrare och svenskar, samhällets attityder och myndig heternas bemötande är sådana exempel. I denna rapport har vi valt att jämföra företagandet i Sverige med fem andra europeiska länder. Vi har låtit turkiska företagare i olika länder bestämma och bedöma några, för företagandet, viktiga kriterier i respektive land. Företagare i Sverige, Danmark, Storbritannien, Holland, Tyskland och Frankrike deltog i undersökningen. Rapporten är den första i sitt slag och undersöker förutsättningarna för företagande i olika länder, sett ur invandrarföretagarens perspektiv.

6 Bakgrund 5 Bakgrund Företagandet är grundförutsättningen för vårt lands välstånd och invandrares företagande bidrar dessutom till bättre integration i samhället. Det är därför lätt att förstå att man vill underlätta för invandrares företagande och röja undan hindren. Men vilka är hindren på vägen och hur kan man underlätta invandrares företagande? Finns det några särskilda hinder för invandrarföretag och går det att underlätta företagandet bara för invandrare? Här har vi valt att studera förutsättningarna för företagande i ett större perspektiv och jämfört olika länder. En förutsättning för jämförelsen är självfallet att de som svarar är en någorlunda homogen grupp. Valet av turkiska företag i undersökningen är medvetet. De turkiska företagen är organiserade både på nationell nivå och på EU-nivå. De har många gånger samma bakgrund och samma historia. Deras nära kontakt med varandra över gränserna gör att var och en har bra kunskap om företagsklimat och regelverk i olika EU-länder. Turkiska företagare är förvisso verksamma i många olika branscher, vi valde dock fem branscher som är vanligt förekommande i alla länder. Dessa är livsmedel, restaurang, textil, transport och resebyråer. De intervjuade har drivit sina företag i minst tio år och har flera anställda. En del av företagarna har även erfarenhet från andra branscher. Karaktäristiskt för turkiska företagare är att andelen nödföretag är mycket låg. De startar inte företag på grund av att de inte får en anställning. Det är snarare tvärtom, det är ganska vanligt att man avslutar en anställning för att starta eget och företagarna har vanligtvis en hel del erfarenheter från sina branscher och marknaden redan vid uppstarten. Denna undersökning är dock ingen statistisk undersökning. Företagarna i undersökningen valdes inte slumpmässigt, utan genom olika nätverk. Företagen är dessutom verksamma i ett begränsade antal branscher. Sex företagare i varje land, sammanlagt 36, har deltagit i undersökningen. Undersökningen skedde genom besöksintervjuer och varje intervju tog i genomsnitt två timmar. Frågeställningarna i undersökningen bestämdes med hjälp av en tidigare enkätundersökning bland 120 invandrarföretagare i Sverige.

7 Förutsättningar för företagande i olika länder 6 Förutsättningar för företagande i olika länder Det finns givetvis många olika faktorer som påverkar företagandet. I denna undersökning har vi dock studerat följande faktorer: Processen att starta företag Samhällets syn på företagare Bemötande från myndigheter Skatter och avgifter Lagar och regler för företagande Finansieringsmöjligheter Dessa faktorer är sådana som företagen själva ser som viktiga och som nämns ofta i debatten kring invandrarföretagandet. Svaren samlades in genom besöksintervjuer. Intervjuerna var öppna och företagarna berättade om sitt företag från första början med alla med- och motgångar. På så sätt kunde vi följa deras resa och få en bild av möjligheter och hinder för företagandet. För att kunna jämföra olika länder med varandra, har vi använt en skala mellan 1 till 10, där 1 är mycket svårt/mycket högt/mycket dåligt och 10 är mycket enkelt/mycket lågt/mycket bra för respektive område. Företagens omdömen presenteras i olika diagram. Vi har också tagit med några representativa kommentarer från företagarna.

8 Hur enkelt/svårt är det att starta ett företag? 7 Hur enkelt/svårt är det att starta ett företag? Är det krångligt att registrera ett företag och fylla i alla blanketter? Företagen i vår undersökning tycker inte det. Företagen tycker generellt att det är enkelt att starta företag och söka alla nödvändiga tillstånd hos myndigheterna. Deras omdömen presenteras i diagrammet nedan Sverige Danmark England Frankrike Tyskland Holland Som det framgår av diagrammet, får alla länder bra betyg av företagen. Företagen i Frankrike upplever en del krångel och byråkrati men ger ändå ett godkänt betyg till systemet. I övriga länder, inklusive Sverige, upplever företagen startproceduren som enkel och smidig. Det är mycket viktigt att påpeka att 90 procent av företagen i undersökningen inte hade någon kontakt med näringslivsorganisationer eller rådgivningscentra när de registrerade och startade sina företag. Intressant i sammanhanget är att företagen jämför startproceduren med samma procedur i Turkiet och finner systemet här som mycket smidigare. Kommentarer Systemet är uppbyggt så att alla kan förstå. Allt sköts genom bolagsverket. Mycket enklare än i Turkiet. (Svensk företagare) Jag kunde inte systemet riktigt bra då och det gjorde att det blev lite fram och tillbaka, men det gick enkelt ändå. (Dansk företagare) Det var ganska enkelt. Kände inte till företagarorganisationerna då, kunde ha fått hjälp därifrån också. (Fransk företagare) Inte så många procedurer. Enklare än i Turkiet. Idag går det snabbt genom internet. (Engelsk företagare) Om man vet hur man ska gå tillväga tar det inte längre än 24 timmar. Det är lätt att starta ett företag i Tyskland. Kommer man från utlandet så kan man starta företag om man har Euro. (Tysk företagare) Det finns inte stora byråkratiska hinder. Det kan dock vara lite krångligt i vissa branscher. (Holländsk företagare).

9 Samhällets syn på företagare 8 Samhällets syn på företagare Attityden till företagandet har självfallet stor betydelse för företagen och en positiv syn från det samhälle som företagen verkar i är en förutsättning för framgång. Diagrammet nedan visar hur företagen upplever samhällets syn. Som framgår av diagrammet, är det positiva upplevelser som företagarna i alla länder har gett uttryck för. Sverige tillsammans med England får de bästa omdömena och högsta betygen. Företagarna känner sig uppskattade för att de skapar nya jobb och bidrar till samhällets utveckling I Frankrike och Tyskland har företagen dock delade uppfattningar. Företagare inom restaurangbranschen och livsmedel upplever inte samma positiva attityd som kollegor i andra branscher. Här är det viktigt att påpeka att företagens omdömen enbart handlar om synen på företag och företagande. Deras omdöme handlar alltså inte om integrationen eller samhällsklimatet i övrigt Sverige Danmark England Frankrike Tyskland Holland Kommentarer Egen företagare/entreprenörer har en postiv bild bland allmänheten. Man får uppskattning för att man skapar nya jobb. (Svensk företagare) Företagare ses som aktiva medborgare som skapar sysselsättning och betalar mycket skatt. (Dansk företagare) Både medier och politiker är ganska positivt inställda till företagarna i England. Synen är över huvud taget positiv. (Engelsk företagare) Samhällets syn kan variera beroende på vilken sektor det handlar om. Det finns många som har en positiv syn, men det finns mycket avundsjuka mot framgångsrika företagare också. (Fransk företagare) Oftast brukar vår etnicitet lyftas fram för att förklara vår managment-stil! Bakgrunden spelar faktiskt roll i hur man blir behandlad här. (Tysk företagare) Det är tufft att träda in i på marknaden som ung framgångsrik företagare. Det tog en lång tid innan de etablerade konkurrenterna började acceptera mig och mitt företag. (Holländsk företagare)

10 Bemötande från myndigheter 9 Bemötande från myndigheter Bemötandet från olika myndigheter som Skatteverket, Miljö- och Hälsa, Stadsbyggnadskontoret och olika tillståndsgivande myndigheter får generellt godkänt i flera länder. Diagrammet nedan visar hur företagen upplever myndigheternas bemötande i respektive land. Franska myndigheter får knappt godkänt av företagen. I Tyskland har företagarna en känsla av att de ibland behandlas hårdare än andra företag. Företagarna i England och Danmark har den mest positiva bilden av myndigheternas bemötande och service. Sverige hamnar här tätt efter på en tredje plats Sverige Danmark England Frankrike Tyskland Holland Kommentarer I början fick jag ett dåligt bemötande, det fanns många fördomar p g a att man var invandrare. (Svensk företagare) Så länge man följer reglerna blir det inga problem. (Dansk företagare) De brukar vara hjälpsamma och har bra kunskaper inom sina områden. Internet underlättar och det går bra att kommunicera med myndigheter genom nätet. (Engelsk företagare) Tjänstemännen kan vara besvärliga. Av dem har jag fått kommentarer som hur ska du klara detta när du inte pratar ren franska?. (Fransk företagare) Det är en lång procedur och en tung byråkrati i det här landet tycker jag. Som företagare har jag inte upplevt någon diskriminering, även om inställningen till invandrare har blivit sämre. (Tysk företagare) Jag har inte upplevt några svårigheter med myndigheter över huvud taget. Kan bero på att vi har skött våra affärer på rätt sätt. (Holländsk företagare)

11 Företagsskatter och avgifter 10 Företagsskatter och avgifter Skatter och avgifter är en mycket viktig fråga för alla företag oavsett bransch och storlek. Alla företag i vår undersökning ser höga skatter och avgifter som ett hinder för företagande. I diagrammet nedan kan vi se hur företagen i olika länder ser på skattetryckets effekt på företagandet. Även här har vi en tiogradig skala där 1 betyder mycket dåligt och 10 betyder mycket bra. En stor del av invandrarföretagen är verksamma i personalintensiva branscher, där tillväxt och nyanställningar går hand i hand. Arbetsgivaravgifter är därför en känslig fråga för dessa företag och har en stor betydelse för deras tillväxt och expansion. Skattetrycket och skattesystemet försvårar också företagens kapitalförsörjning och finansieringsmöjligheter. I denna fråga får Sverige det lägsta betyget i jämförelsen Sverige Danmark England Frankrike Tyskland Holland Kommentarer Jag lämnade restaurangbranschen på grund av skatterna. Arbetsgivaravgifterna är för höga vilket gör det nästan omöjligt att anställa kvalificerad personal. (Svensk företagare) Moms och arbetsgivaravgifter är för höga i Danmark. (Dansk företagare) Skatterna är över huvud taget för höga. Man kan sänka momsen för att göra det lättare för oss. (Engelsk företagare) Runt 70 procent av lönerna som jag betalar ut går till skatt. (Fransk företagare) Skattetrycket kan vi dra ner på genom investeringar till exempel. Arbetsavgifterna är dock för höga. (Tysk företagare) Hade anställt fler om arbetsgivaravgifterna varit lägre. (Holländsk företagare)

12 Lagar & regler för företagande 11 Lagar & regler för företagande Även lagar och regler för företagande får lågt betyg. Många lagar och regler upplevs vara otydliga och krångliga. Diagrammet nedan visar företagens syn på lagar och regler för företagande. Det är bara i England som företagarna ger landets lagar och regler för företagande godkänt. De övriga länderna ligger på samma nivå och får knappt godkänt av företagen. Synpunkter på lagen om anställningsskydd (LAS) i Sverige och motsvarande i andra länder är mest förekommande. Företagen upplever svårigheter med att anställa personal och dra ner på personal vid behov. För de flesta företagen är expansionen nära kopplad till nyanställningar och tillväxten kan därför hämmas. Synpunkter på miljölagstiftningen och hälsoregler är också vanliga. Här menar många att man behöver en heltidsanställd för att kunna efterleva lagarna och bestämmelserna. Många menar att lagarna är formade för stora företag och tar inte hänsyn till småföretagens verklighet Sverige Danmark England Frankrike Tyskland Holland Kommentarer Lagstiftarna borde skaffa sig mer erfarenhet om företagen. LAS gör att företagen inte kan anställa personal som behövs och de kan inte göra sig av med personal som de inte behöver. (Svensk företagare) Vi påverkas mycket av reglerna i branschen. Ibland behöver man vara advokat för att förstå dessa. (Dansk företagare) Reglerna som finns gör det lättare för oss att driva företaget. Ta egenkontrollprogrammet som exempel, det är bra och ger oss rutiner i hur vi ska göra för att maten och matberedningen ska skötas rätt. (Engelsk företagare) Det uppstår alltid svårigheter när jag är tvungen att dra ner på personal. En annan svårighet är statens kontroller som innebär en rätt jobbig procedur. (Fransk företagare) Det finns för mycket regleringar kring anställningen. Det finns många som inte vill arbeta och utnyttjar lagarna för det. (Tysk företagare) Bokföringsreglerna påverkar mindre företag i och med att de inte har samma möjligheter att satsa på administration. Vissa av dessa regler behövs inte för företag som är lite mindre. Det borde finnas undantag som gör det lättare för småföretagen. (Tysk företagare) Allmänt kan man säga att byråkratin i Holland gör att saker och ting fungerar långsamt, detta gäller alla myndigheter. (Holländsk företagare)

13 Finansieringsmöjligheter 12 Finansieringsmöjligheter Tillgång till kapital har självfallet en avgörande betydelse för alla företag. Företagen har i regel sämre finansieringsmöjligheter i uppstartsfasen. I tillväxtfasen blir det generellt enklare för företagen att ordna finansiering. Vi har därför valt att undersöka frågan i båda skedena. I alla länder sker finansiering i uppstartsfasen genom eget sparat kapital, lån från bekanta, lån från banken, krediter från leverantörer och kapital från hemlandet. Skillnaden mellan de olika länderna ligger främst i hur enkelt eller svårt det är att få lån från bankerna. Diagrammet nedan visar hur företagare i olika länder upplever situationen Sverige Danmark England Frankrike Tyskland Holland Företagare i Danmark och England upplever att det är relativt enkelt att låna från bankerna, medan företagare i de övriga länderna upplever det betydligt svårare. Sverige hamnar här på en delad tredje plats. Kommentarer Jag investerade mitt sparande i början. Hos bankerna är tjänstemännen oförstående. Hade också problem med Almi i början. (Svensk företagare) Banken har färdiga lösningar för taxiföretag. Jag fick låna hälften från banken och hälften var mitt eget kapital. (Dansk företagare) Det är ganska svårt att hitta kapital och det var ännu svårare för cirka tio år sedan. Det är svårare för ungdomar att få lån. Oftast litar bankerna inte på att ungdomar ska klara av att driva sina företag. (Fransk företagare) Startkapitalet fick jag själv jobba och spara ihop efter studietiden. Jag vände mig inte till bankerna eftersom jag saknade ett namn/rykte och att det var ett nystartat företag. (Tysk företagare) Banken gav inga lån eftersom vi var nya. Vi finansierade 20 procent själv och 80 procent genom vänner. (Holländsk företagare)

14 Finansieringsmöjligheter 13 I tillväxtfasen sker finansieringen med egna vinster och leverantörskrediter. Skillnaderna mellan länderna ligger även här i bankernas vilja att finansiera företagens tillväxt. Diagrammet nedan visar hur företagen upplever möjligheterna till finansiering under tillväxtfasen. Företagen i Sverige upplever att svenska banker är bättre på att finansiera tillväxtfasen, dock inte lika bra som bankerna i Danmark eller England. Företagen i England och Danmark har ett större eget kapital som underlättar för bankernas finansiering. Etablerade kontakter med bankerna tillsammans med goda rörelseresultatet är faktorer som gör att bankerna visar större vilja att finansiera tillväxtfasen Sverige Danmark England Frankrike Tyskland Holland Bankerna står dock för en del av tillväxtfinansieringen. Även här är vinster, leverantörskrediter, vänner/bekanta och nya delägare viktiga finansieringskällor. Kommentarer Det är lättare att växa om man har sparat eget kapital. Då blir det också enklare att få lån från banken. Som invandrare behöver man dock ge fler garantier. (Svensk företagare) Tack vare att vi hade bra resultat kunde vi få hjälp av banken. Fick också en kompanjon. (Dansk företagare) Vi växte jättesnabbt (70 procent tillväxt). Vi behövde både ett nytt lager och kredit vilket var för mycket för banken så vi fick inte så mycket som vi ville, men de hjälpte ändå till. (Engelsk företagare) Leverantörer hjälpte till. Nu är det bra eftersom vi har ett gott resultat. Skulle jag vilja ha lån nu skulle jag få det. (Fransk företagare) Jag hade inte svårt i och med att jag finansierade allting genom företaget. Men skulle jag ha behövt bankkrediter så hade det blivit avsevärt svårare. Oftast ska man helst låna stora summor från bankerna. (Tysk företagare) Bankerna är mer öppna efter en längre relation. Det är viktigt att resultat är bra, annars blir det tufft. (Holländsk företagare)

15 Finansiering, banker och nätverk 14 Finansiering, banker och nätverk Finansieringen är en stor utmaning för invandrarföretagen. Det är särskilt svårt att få banklån till nystartade företag. Men hur avgörande är ett banklån och vad gör invandrarföretagaren när banken säger nej? I den här undersökningen har vi försökt att ta reda på hur avgörande ett banklån är för att starta ett företag. De flesta företag i vår undersökning menar att den allra viktigaste förutsättningen för att starta ett företag är kunskap och erfarenhet om den bransch som man vill verka i. Kännedom om och kontakt med marknaden och leverantörer är också en viktig förutsättning. En egenskap hos de intervjuade företagen i vår undersökning är att andelen nödföretagare är låg i gruppen. Det flesta går ifrån en anställning till att bli företagare och ofta har de erfarenhet från branschen och marknaden när de startar företag. De hinner dessutom bygga upp nätverk. Nätverket erbjuder sedan stöd och hjälp på olika sätt. Nätverket hjälper även till med finansieringen. Men hur fungerar den finansieringen? Vilka krav ställer nätverket och vilka kriterier gäller för släktlån? Det är viktigt att påpeka att även släkt och vänner gör en kreditbedömning när de lånar ut pengar. Släkt och vänner lånar ut pengar enbart om de är säkra på att de får tillbaka dem. Lån tagaren ska därför ha både ett personligt förtroendekapital och en hållbar affärsplan. För den här kategorin av företagare spelar ett banklån inte en avgörande roll, utan banken är en av flera möjligheter. Det finns dock en annan grupp som startar företag med klart sämre förutsättningar. En del invandrare startar företag utan tidigare erfarenhet och utan de nödvändiga nätverken. För den här gruppen, till skillnad från den första gruppen, har ett banklån avgörande betydelse. Avsaknaden av nätverk och erfarenhet betyder att man saknar de finansieringsmöjligheter som den första gruppen har. Sedan slutet på 1980-talet har företagandet i vissa fall fungerat som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i Sverige. Myndigheterna erbjuder starta eget kurser och arbetslösa som vill starta eget kan i vissa fall få startbidrag. En djupare beskrivning och analys av finansieringsfrågan i Sverige har vi redan gjort i rapporten Kusinen eller banken?, som finns att läsa på

16 Slutord 15 Slutord Invandrarföretagen har stor betydelse för den ekonomiska tillväxten och arbetsmarknaden. Många av de företagare som vi intervjuade, kom till Sverige och de övriga västeuropeiska länderna som arbetskraft för många år sedan. Idag är de arbetsgivare själva och erbjuder många arbetstillfälle. Det kan bli många fler företag och ännu fler arbetstillfällen. Det finns många duktiga entreprenörer bland invandrare som kan starta och driva framgångsrika företag. Men kan alla invandrare starta och driva företag? Och hur kan vi då underlätta för invandrares företagande? Höga skatter och höga avgifter är de största hindren för företagandet. Här går dock ingen etnisk skiljelinje, skatter och avgifter tar inte hänsyn till etnisk bakgrund och drabbar alla små och medelstora företag hårt. Många invandrare driver företag i personalintensiva branscher. Höga arbetsgivaravgifter gör det svårt för dessa företag att växa och anställa personal. Lagar och regler är nästa stora utmaning, krångligt regelverk uppfattas av företagen som ett stort hinder för företagandet. En stor majoritet av invandrarföretagen är dock små eller medelstora företag. De menar att lagar och regler ofta är formade för storföretagen och tar inte hänsyn till småföretagens verklighet. Processen att registrera företag och få olika tillstånd uppfattas som enkel och smidig av företagen. Företagen i vår undersökning hade inte någon kontakt med näringslivsorganisationer eller rådgivningscentra när de startade sina företag. Det här är karaktäristiskt för företagare från vissa grupper med starka och fungerande nätverk. Vår undersökning visar att möjligheterna och hindren för invandrarföretagare är ganska lika i olika länder. Höga skatter och krångligt regelverk uppfattas av företagare i samtliga länder som ett hinder för företagandet. Myndigheternas bemötande och samhällets attityd får bra betyg i samtliga länder. Företagandets villkor är dessutom inte etniskt betingat, med undantag för finansieringsfrågan. Finansieringsfrågan och kapitalförsörjningen är en fråga som är extra svår för invandrarföretagare. Etnisk diskriminering och bankernas attityd nämns ofta som orsaken till detta problem. Det är viktigt för bankerna att skaffa sig bättre kunskap om invandrarföretagen och deras villkor. Vi ska dock inte glömma att bankernas ovilja att låna ut pengar många gånger beror på orealistiska kalkyler och ohållbara affärsplaner. Man pratar ofta om att invandrare kommer från företagarkulturer och vill bli företagare. Så kan många gånger vara fallet, men företagarkultur och motivation räcker inte till för att kunna driva företag i Sverige. De egenskaperna måste kombineras med kunskap om marknaden och erfarenhet av branschen här i Sverige. Det finns organisationer och föreningar som hjälper de som vill starta företag med kalkyler och affärsplaner. Det är en mycket viktig och värdefull insats. Den som vill starta och driva företag behöver dock mer information om branschen, konkurrensvillkoren, vinstmarginalen och mycket annan information. En del invandrare som vill starta företag har redan från början tillgång till ett fungerande nätverk. De börjar arbeta och skaffa sig erfarenhet eller får tips och råd från företagarnätverk inom den egna gruppen. Det finns dock en annan grupp som vill starta företag men saknar erfarenhet och nätverk.

17 Slutord 16 Här är det viktigt att etablerade företag och framförallt etablerade invandrarföretag får en möjlig het att vara med och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De kan hjälpa ambitiösa och företagsamma invandrare med affärsplaner, kalkyl, kontakter, m m. På så sätt ökar chansen för att invandrare kan finansiera sina företag. Då ökar även chansen för ett samarbete mellan banken och den nya företagaren.

18 storgatan 19, stockholm, telefon

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5 Kusinen eller banken? Finansieringsmöjligheter bland företagare med invandrarbakgrund Ahmet Önal, Farbod Rezania september 2007 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning......................................................

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Bidrag till Internationella företagarföreningen (IFS)

Bidrag till Internationella företagarföreningen (IFS) PM 2006 RV (Dnr 339-660/2006) Bidrag till Internationella företagarföreningen (IFS) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Kommunstyrelsen beslutar bevilja Stiftelsen IFS Rådgivningscentrum

Läs mer

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion?

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion? Rapport från Företagarna juni 2011 Bakgrund... 2 Expansionsutsikter... 3 Tillväxthinder... 3 Varför vill inte företagarkvinnor expandera?... 4 Kvinnor tvekar att anställa... 4 Slutsatser... 5 Företagarna

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 26 april 2011 SEB:s Företagarpanel om hur nystartade företag ser på tillväxt Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

ag föret små om Smått

ag föret små om Smått Smått om små företag Om Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vi främjar företagens gemensamma intressen, en fri företagsamhet, en väl fungerande marknadsekonomi och

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

METODUPPGIFT, PM Invandringspolitik

METODUPPGIFT, PM Invandringspolitik METODUPPGIFT, PM Invandringspolitik Forskningsproblem Sverige är ett land som alltid har tagit emot andra människor med olika bakgrund och kulturer. Invandringen har skedd länge från delar av Europa och

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen. Malin Sahlén Mars 2011

Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen. Malin Sahlén Mars 2011 Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen Malin Sahlén Mars 2011 Inledning 1 Inledning Ungdomar har mycket låg tilltro till att Arbetsförmedlingen kan hjälpa dem till ett arbete. Det framkommer i den här rapporten

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Arbetsgivaravgiftsväxling PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Henrik Sjöholm och Lars Jagrén november 2013 november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschen

Förenklingsjakten Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschen Förenklingsjakten Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschen Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Resultat

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

UberPOP. En fråga om skatt

UberPOP. En fråga om skatt UberPOP En fråga om skatt Inledning Att åka med UberPOP är billigt. Faktum är att det är jättebilligt. Tyvärr är anledningen till det låga priset varken teknologi eller delningsekonomi, företeelser som

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

PYC. ett program för att utbilda föräldrar

PYC. ett program för att utbilda föräldrar PYC ett program för att utbilda föräldrar Föräldrar med intellektuella funktionshinder: erfarenheter av att pröva och införa ett föräldrastödsprogram i Sverige Detta är en sammanställning på enkel svenska.

Läs mer

Resultat Varberg. 64 respondenter

Resultat Varberg. 64 respondenter Resultat Varberg 64 respondenter 1 2 Kommentarer Starta-eget kurs Gick några ggr på entreprenörskolan när jag hållit på några år Inte individanpassat, dessutom mer information snarare än dialog. Upplevde

Läs mer

ATT EXPORTERA SVENSKA LIVSMEDEL TILL DANMARK PROBLEMFRITT EFTERSOM BÅDA LÄNDERNA ÄR MED I EU, -ELLER? PRESENTERAT PÅ 30 MINUTER OCH 25 BILDER

ATT EXPORTERA SVENSKA LIVSMEDEL TILL DANMARK PROBLEMFRITT EFTERSOM BÅDA LÄNDERNA ÄR MED I EU, -ELLER? PRESENTERAT PÅ 30 MINUTER OCH 25 BILDER Export seminarium 20160419 ATT EXPORTERA SVENSKA LIVSMEDEL TILL DANMARK PROBLEMFRITT EFTERSOM BÅDA LÄNDERNA ÄR MED I EU, -ELLER? PRESENTERAT PÅ 30 MINUTER OCH 25 BILDER Organisation Boarps Gård AB, slaktgrisar

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet?

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Marie Söderqvist och Emma Hernell November, 2001 En analys av europeisk lönestatistik Förord I Frankrike finns tre gånger så många kvinnor med höga löner som i

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads

Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 Välfärdsskaparna Småföretagens betydelse för kommunernas

Läs mer

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats?

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats? Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Vad säger dom om antalet jobb som skapats? 1 FÖRORD Visitas intensiva arbete med att påvisa att en likvärdig moms på mat oavsett var den

Läs mer

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp)

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) GEMA40 Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) Agenda 2011-01-25 1. Kursintroduktion & om entreprenörskap 2. Gruppindelning 3. Utdelning av PM-uppgift 1 4. Diskussion av gruppernas affärsidéer SMP

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Grunderna i Administration

Grunderna i Administration Grunderna i Administration Administration handlar mycket om att ge service. Administration finns överallt Skola- Hemma - Arbetsplatsen Vad menas med Administration? Enligt Nationalencyklopedin så kan man

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

Utvärdering av 5B1117 Matematik 3

Utvärdering av 5B1117 Matematik 3 5B1117 Matematik 3 KTH Sidan 1 av 11 Utvärdering av 5B1117 Matematik 3 Saad Hashim Me hashim@it.kth.se George Hannouch Me hannouch@it.kth.se 5B1117 Matematik 3 KTH Sidan av 11 Svar till frågorna: 1 1.

Läs mer

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Sveriges kommuner granskade genom Agenda PR:s kommunspegel november 2012 Sida 1 av 16 Inledning Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

Sammanfattning 2015:3

Sammanfattning 2015:3 Sammanfattning Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Det är helt knäppt att vårt samhälle är så segregerat. Blanda mer! Den åsikten uttryckte nästan alla de drygt 130 ungdomar som intervjuades i projektet RÖST.

Läs mer

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014.

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Myter om heltid Myter om heltid Heltid för de flesta och deltid som en möjlighet för den som vill. Så ser det ut på de flesta arbetsplatser idag. Men visst finns det människor som skulle vilja arbeta

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna 4 av 5 rapport en håller krisorterna under armarna Det är framför allt i de små företagen i Göteborgsregionen 1, liksom i Sverige i stort, som jobben och tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar:

Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar: Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar: Heimir tillträde sin befattning som anställd på halvtid 1. januari

Läs mer

Morgondagens arbetsmarknad

Morgondagens arbetsmarknad Morgondagens arbetsmarknad Förslag till arbetsmarknadskommission 2016-08-15 LUX HUN SVK POR ITA CZK USA POL GRE IRL ICE EST GBR ESP SWZ NOR SLO GER AUT FIN FRA DEN BEL NED SWE En arbetsmarknadskommision

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Hur väl informerar kommuner företagare på sina hemsidor? Värmland Praktikantrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Rapportens Uppbyggnad...4 Ordförklaringar.5 Föråldrade

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4722 Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden Flash Innobarometer 2006, Draft Questionnaire v21 SELECTION OF THE ELIGIBLE RESPONDENT SC0. Hej / God middag /

Läs mer

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 0 2 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden TEMO har, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Uppföljning av ungdomstrainee 2013

Uppföljning av ungdomstrainee 2013 UPPFÖLJNING 1(8) 2013-10-30 AVN 2013/0207-2 009 Handläggare, titel, telefon Helena Wetterhall, nämndsekreterare 011-15 11 87 Uppföljning av ungdomstrainee 2013 Bakgrund I juni 2011 beslutade arbetsmarknads-

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011 Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga Li Jansson Maj 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går som tåget, men några står

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i Föräldrajuryn om barn och mobiltelefoner.

Läs mer

Jakten på den försvunna skatten

Jakten på den försvunna skatten Jakten på den försvunna skatten ett drama i två mandatperioder En granskning av de privata vårdbolagen i Uppsalas äldreomsorg Vad skulle du göra med 36 miljoner kronor? I äldreomsorgen skulle så mycket

Läs mer

Regelförenklingar ger fler jobb Enklare regler skulle få 7 av 10 företagare anställa

Regelförenklingar ger fler jobb Enklare regler skulle få 7 av 10 företagare anställa Regelförenklingar ger fler jobb Enklare regler skulle få av 10 företagare anställa Näringslivets Regelnämnd (NNR), Företagarna och Svenskt Näringsliv har under december 2006 februari 200 med hjälp av Demoskop

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Jonas Frycklund Juni, 23 TEMO-undersökning om utlandsägda företags syn på eurons effekter 1 Innehåll Sid Sammanfattning 2 Inledning 3 Konsekvenser

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T? b b o j å f a g un a l l a n Ka etsmarknaden? b Kris på art för unga år 2015 Om läge EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden »ALLA UNGA

Läs mer