Enmansbolag med begränsat ansvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enmansbolag med begränsat ansvar"

Transkript

1 Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och tjänster. Den ska hjälpa oss att bedöma om det krävs ny lagstiftning för enmansbolag med begränsat ansvar. Den avspeglar inte EU-kommissionens ståndpunkt och påverkar inte de framtida beslut som kommissionen kan komma att fatta om enmansbolag med begränsat ansvar. INLEDNING [1] I sin handlingsplan från 2012 om europeisk bolagsrätt och företagsstyrning konstaterar EU-kommissionen att små och medelstora företag har en viktig funktion när det gäller att stärka EU:s ekonomi, särskilt mot bakgrund av den rådande ekonomiska krisen. Det har redan gjorts mycket för att göra livet lättare för småföretagen på olika problemområden, bland annat genom uppföljningen av 2011 års småföretagsakt. När det gäller bolagsrätten anser kommissionen att småföretagen behöver enklare och mindre betungande regler för sin verksamhet i EU. En av kommissionens prioriteringar är därför att vidta konkreta åtgärder på området. Ett samråd från 2012 visar att de olika aktörerna är tveksamma till fortsatta förhandlingar om förslaget till en stadga för ett europeiskt privat aktiebolag, men att de gärna vill undersöka alternativa lösningar. Syftet med det här samrådet är att ta reda på om en harmonisering av de nationella bestämmelserna för enmansbolag med begränsat ansvar verkligen skulle ge företagen, och särskilt småföretagen, enkla och flexibla regler i hela EU och minska kostnaderna. Svaren på samrådet kommer att beaktas när man bedömer behovet och effekterna av en eventuell ny rättsakt. Enmansbolag med begränsat ansvar regleras för närvarande av det tolfte bolagsrättsdirektivet (direktiv 2009/102/EG på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar). Där föreskrivs bara en mycket begränsad harmonisering av de nationella bestämmelserna. Kärnfrågor som registreringskrav, borgenärsskydd, flytt av säte, kapitalkrav och upplösning tas inte upp alls. Allt detta regleras fortfarande nationellt. Det verkar som om kostnaderna och riskerna när man måste hantera flera olika nationella lagstiftningar ofta hindrar företagen från att expandera utomlands. Dessutom gör det bristande förtroendet för utländska bolagsformer det svårare för småföretag att verka på den inre marknaden. De gällande bestämmelserna för ökad rörlighet för företag, dvs. direktivet om gränsöverskridande fusioner och stadgan för Europabolag tillsammans med domstolens rättspraxis, tar inte hänsyn till småföretagens behov. Med hjälp av enkäten vill vi därför ta reda på om det behövs rättsliga åtgärder på EU-nivå, vad bestämmelserna bör innehålla och vilka hinder man i dag stöter på om man som företag vill växa på EU:s inre marknad. Svaren på samrådet (som du hittar nedan) ska vara kortfattade och bara gälla de frågor som ställs. Svaren ska skickas senast den 15 september Vi ser helst att du fyller i svaren direkt på nätet, men om du vill bifoga bilagor kan du också mejla dina svar till Ordlista: Enmansbolag med begränsat ansvar: se företagsförteckningen i bilaga I till direktiv 2009/102/EG Aktiebolag: se företagsförteckningen i bilaga I till direktiv 2012/30/EU Särskilt meddelande om skydd av personuppgifter

2 [1] Frågor som markerats med en asterisk måste besvaras. I. Information 1. På vems vägnar svarar du? a) Myndighet (även regering) b) Företag i den privata sektorn c) Företag i den offentliga sektorn d) Universitet/högskola/forskningsinstitut/tankesmedja eller liknande e) Jurist/notarie f) Handelsorganisation/branschorganisation/handelskammare, annan sammanslutning, förening eller organisation g) Fackförening/arbetstagarorganisation eller liknande h) Enskild i) Konsumentorganisation j) Annat Förklara närmare: (högst 500 tecken)

3 Ditt land: Österrike Grekland Norge Belgien Ungern Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna Namn och adress: 2. Information om ditt företag 2.1 Företagets storlek a) Mikro (0 9 anställda) b) Litet (10 49 anställda) c) Medelstort ( anställda) d) Stort (fler än 250 anställda)

4 2.2 Företagets juridiska form a) Enskild firma b) Privat aktiebolag c) Publikt aktiebolag d) Europabolag (SE-bolag) e) Annat (bolag med obegränsat personligt ansvar, handelsbolag osv.) Är du ett enmansbolag? Är du enda del-/aktieägaren i ett annat enmansbolag?, i mitt land b) Ja, i ett annat EU-land c) Nej 2.3 Företagets verksamhetsområde a) Varor b) Tjänster c) Annat 2.4 I vilket land har bolaget för närvarande sitt säte? EU-land Land utanför EU

5 Välj land Österrike Grekland Norge Belgien Ungern Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna Ange landet: (högst 500 tecken) 2.5 Bedriver ditt företag redan handel/verksamhet över gränserna i EU? Hur stor andel av din totala omsättning utgör utlandsverksamhet inom EU? a) 1 10 procent b) procent c) procent d) Över 50 procent e) Vet inte

6 2.6 Planerar du att börja med utlandsverksamhet i EU inom överskådlig framtid? 2.7 Är din organisation registrerad i EU:s öppenhetsregister? Annars kan du registrera din organisation ( öppenhetsregistret) innan du skickar in ditt bidrag. II. Behov av harmonisering 1. Delar du åsikten att de små- och medelstora företagens andel av handeln/verksamheten över gränserna i EU är låg i förhållande till deras potential? Kommentar: (högst 500 tecken) 2. Är det svårt för små och medelstora företag att expandera sin verksamhet/handel till andra EU-länder genom att öppna en filial eller ett dotterbolag?

7 Kommentar: (högst 500 tecken) 3. Är det svårt för små och medelstora företag att flytta sitt säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhetsort till andra EU-länder? Kommentar: (högst 500 tecken) 4. Varför är det svårt att flytta eller expandera verksamheten/handeln till andra EU-länder genom att öppna en filial eller ett dotterbolag? a) Kostnader för anpassning till utländsk bolagsrätt (översättningar, krav på registrering, registreringsavgifter, kapitalkrav, redovisningskrav, driftkostnader, juridisk rådgivning osv.) b) Finansieringsproblem på grund av att man har att göra med ett annat land c) Kostnader för juridisk rådgivning i samband med start av företag enligt utländsk lagstiftning d) Bristande kunskap om/förtroende för utländska bolagsformer e) Annat f) Vet inte

8 Förklara närmare: (högst 500 tecken) Kommentar: (högst 500 tecken) 5. När det gäller anpassningskostnader, vad är i ditt tycke det största hindret mot att flytta eller expandera verksamheten/handeln till andra EU-länder genom att öppna en filial eller ett dotterbolag? a) Registreringsavgifter (inklusive notarieavgifter) b) Startkapital c) Årliga driftkostnader, inklusive kostnader för redovisning, bokföring, revision och juridisk rådgivning d) Översättningar e) Annat (t.ex. arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor osv.) 5.1 Hur stort är hindret? a) Stort b) Medelstort c) Litet 5,2 Hur stort är hindret? a) Stort b) Medelstort c) Litet

9 5,3 Hur stort är hindret? a) Stort b) Medelstort c) Litet 5,4 Hur stort är hindret? a) Stort b) Medelstort c) Litet Förklara närmare: (högst 500 tecken) 6. Skulle en europeisk harmonisering av kraven på enmansbolag med begränsat ansvar öka/underlätta små och medelstora företags utlandsverksamhet i EU? (Exempel på områden som kan harmoniseras: registrering, start av företag, startkapital, borgenärsskydd, flytt av bolagssäte, registrering av filialer) Hur skulle man annars kunna öka små och medelstora företags utlandsverksamhet? a) Informationskampanj b) Gemensamma kontaktpunkter c) Annat

10 Förklara närmare: III. Mätbara uppgifter 1. Hur många privata enmansbolag med begränsat ansvar finns just nu i ditt land? Ange antal: 2. Hur många publika enmansbolag med begränsat ansvar finns just nu i ditt land? Ange antal:

11 3. Vad är minimikapitalkravet (i euro) för att starta ett privat enmansbolag med begränsat ansvar i ditt land? Om det finns olika kapitalkrav för olika branscher, ange det belopp som är vanligast. Ange belopp: 4. Vad är minimikapitalkravet (i euro) för att starta ett publikt enmansbolag med begränsat ansvar i ditt land? Om det finns olika kapitalkrav för olika branscher, ange det belopp som är vanligast. Ange belopp: 5. Hur höga är registreringskostnaderna (i euro, inklusive domstolsavgifter och högsta möjliga notarieavgifter) för ett privat enmansbolag med begränsat ansvar i ditt land? Ange belopp: 6. Hur höga är registreringskostnaderna (i euro, inklusive domstolsavgifter och högsta möjliga notarieavgifter) för ett publikt enmansbolag med begränsat ansvar i ditt land? Ange belopp:

12 7. Hur hög är den genomsnittliga kostnaden för juridisk rådgivning (i euro) i samband med att man startar ett privat enmansbolag med begränsat ansvar i ditt land? Ange belopp: 8. Hur hög är den genomsnittliga kostnaden för juridisk rådgivning (i euro) i samband med att man startar ett publikt enmansbolag med begränsat ansvar i ditt land? Ange belopp: 9. Vilka totala merkostnader tillkommer enligt din erfarenhet/vetskap när man startar ett privat enmansbolag med begränsat ansvar i andra EU-länder jämfört med när man startar ett sådant företag i ditt land? Ange belopp: euro a) b) euro c) euro d) Över euro e) Inga merkostnader f) Vet inte

13 Ditt land: Österrike Grekland Norge Belgien Ungern Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna Det andra landet: Österrike Grekland Norge Belgien Ungern Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna 10. Vilka totala merkostnader tillkommer enligt din erfarenhet/vetskap när man startar ett publikt enmansbolag med begränsat ansvar i andra EU-länder jämfört med när man startar ett sådant företag i ditt land? Ange belopp: a) b) c) d) Över e) Inga f) Vet inte euro euro euro merkostnader euro

14 Ditt land: Österrike Grekland Norge Belgien Ungern Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna Det andra landet: Österrike Grekland Norge Belgien Ungern Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna 11. Vilka merkostnader för juridisk rådgivning tillkommer enligt din erfarenhet/vetskap när man startar ett enmansbolag med begränsat ansvar i andra EU-länder jämfört med när man startar ett sådant företag i ditt land? Ange belopp: privat a) b) c) d) Över e) Inga f) Vet inte euro euro euro merkostnader euro

15 Ditt land: Österrike Grekland Norge Belgien Ungern Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna Det andra landet: Österrike Grekland Norge Belgien Ungern Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna 12. Vilka merkostnader för juridisk rådgivning tillkommer enligt din erfarenhet/vetskap när man startar ett publikt enmansbolag med begränsat ansvar i andra EU-länder jämfört med när man startar ett sådant företag i ditt land? Ange belopp: a) b) c) d) Över e) Inga f) Vet inte euro euro euro merkostnader euro

16 Ditt land: Österrike Grekland Norge Belgien Ungern Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna Det andra landet: Österrike Grekland Norge Belgien Ungern Polen Bulgarien Island Portugal Kroatien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna IV. Innehållet i ett eventuellt initiativ om enmansbolag med begränsat ansvar

17 1. Bör initiativet innehålla enkla regler för företagsregistrering på nätet med hjälp av ett och samma standardformulär i hela EU? Kommentar (högst 500 tecken) 2. Bör initiativet se till att man kan öppna filialer i andra EU-länder på nätet med hjälp av den centrala plattformen för sammankoppling av nationella företagsregister? Kommentar (högst 500 tecken) 3. Bör initiativet harmonisera minimikapitalkravet för enmansbolag med begränsat ansvar?

18 3.1. Vilket belopp bör det harmoniserade minimikapitalkravet uppgå till? a) 1 euro b) euro c) euro d) euro eller mer e) Vet inte Kommentar (högst 500 tecken) 4. Bör initiativet innehålla utdelningsregler för det fall att ett företag inte kan betala utestående fordringar efter utdelningen? Kommentar (högst 500 tecken) 5. Bör initiativet vid ett minimikapitalkrav på mer än en euro innehålla regler om att borgenärer kan motsätta sig en avsevärd minskning av kapitalet?

19 Kommentar (högst 500 tecken) 6. Bör initiativet innehålla regler om flytt av bolagssätet? Kommentar (högst 500 tecken) 7. Om ett enmansbolag med begränsat ansvar får fler än en ägare, bör initiativet i så fall se till att nationell lagstiftning gäller genom att omvandla enmansbolaget till en annan nationell bolagsform?

20 Kommentar (högst 500 tecken) 8. Bör initiativet begränsa antalet enmansbolag med begränsat ansvar som en fysisk eller juridisk person får starta? Vilken typ av regler föreslår du? (högst 1000 tecken) Kommentar (högst 500 tecken)

21 9. Bör initiativet innehålla särskilda regler som gör att det blir lättare och billigare att starta enmansbolag med begränsat ansvar för små och medelstora företag än för större företag? Kommentar (högst 500 tecken) 10. Bör initiativet fastställa en ny gemensam förkortning (t.ex. SEUP Societas Europea Unipersonam) för alla enmansbolag med begränsat ansvar i EU för att öka förtroendet för utländska bolagsformer? c) Annan förkortning d) Vet inte Vilken förkortning förslår du?

22 Kommentar (högst 500 tecken) 11. Bör initiativet vid sidan om privata enmansbolag med begränsat ansvar också omfatta publika enmansbolag med begränsat ansvar? Kommentar: V. Kommentarer Om du vill lämna ytterligare kommentarer kan du göra det här

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.10.2009 KOM(2009)557 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH SAMRÅD 1

SAMMANFATTNING OCH SAMRÅD 1 SAMMANFATTNING OCH SAMRÅD 1 I. SAMMANFATTNING Branschutredningen rörande företagsförsäkringar syftar till att analysera tillhandahållandet av försäkringsprodukter och -tjänster till företag inom Europeiska

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats HT 2006 EUROPABOLAG Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Författare: Lisa Linderoth Handledare: Bo

Läs mer

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar KKV1010, v1.3, 2012-04-18 SKRIVELSE 2015-03-13 Dnr 5/2015 1 (10) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Konkurrensverkets statistikarbete Syftet med denna skrivelse är dels att informera

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer