Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT"

Transkript

1 Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma behovet av en rättsakt som reglerar hur bolag flyttar sina säten utomlands. Det avspeglar inte EU-kommissionens ståndpunkt och påverkar inte de framtida beslut som kommissionen kan komma att fatta om flytt av bolagssäten. I sin handlingsplan från 2012 om europeisk bolagsrätt och företagsstyrning aviserar kommissionen en ytterligare utredning av behovet av och möjligheten till ett direktiv om flytt av bolagssäten över gränserna. Frågan har redan tagits upp i ett mer allmänt samråd om handlingsplanens prioriteringar mellan februari och maj Majoriteten av de som deltog i samrådet var positiva till en rättsakt som reglerar en flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land. Du kan läsa resultatet av samrådet på EU-kommissionens webbplats. I sin resolution från februari 2012 ( föredragande Evelyn Regner ) uppmanade Europaparlamentet kommissionen att föreslå ett nytt direktiv. Frågan har redan utretts grundligt. Kommissionen publicerade till exempel en konsekvensbedömning i december 2007 inför ett direktiv om flytt av bolagssäten över gränserna. I bedömningen beskrev man för- och nackdelarna med möjliga politiska åtgärder och utvärderade konsekvenserna av att inte vidta några reglerande åtgärder på området. Arbetet med initiativet slutfördes dock inte, eftersom man ansåg att EU-domstolens rättspraxis och direktivet om gränsöverskridande fusioner tillsammans utgjorde tillräcklig rättslig grund för flytt av bolagssäten över gränserna. Frågan togs också upp i två rapporter från högnivåexpertgrupper 2002 och Frågan är mycket komplicerad och kommissionen har därför ännu inte beslutat om det är nödvändigt och möjligt att anta en rättsakt om flytt av bolagssäten till andra EU-länder. Utöver synpunkterna från det senaste samrådet behöver kommissionen ytterligare analyser. Man behöver framförallt ta reda på om inte kostnaderna skulle bli större än nyttan. Innan man fattar ett slutgiltigt beslut måste kommissionen vara säker på att ett framtida initiativ verkligen har ett värde för de europeiska företagen, med tanke på gällande lagstiftning och utvecklingen av EU-domstolens rättspraxis. Syftet med samrådet är att få mer ingående information om företagens aktuella kostnader för att flytta sitt säte utomlands och fördelarna med en eventuell EU-åtgärd. Svaren på samrådet kommer att beaktas när man bedömer behovet och effekterna av en eventuell ny rättsakt. Enkäten innehåller frågor om behovet av en ny EU-rättsakt och vad den bör innehålla samt vilka hinder som finns idag för företag som vill flytta sitt säte utomlands. Svaren på samrådet (som du hittar nedan) ska vara kortfattade och bara gälla de frågor som ställs. Svaren ska skickas senast den 16 april Fyll i dina svar direkt på nätet eller skicka dem till generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster, enhet F2, Europeiska kommissionen, 1049 Bryssel. Du kan också mejla dem till Läs om skydd av personuppgifter Frågor som markerats med en asterisk måste besvaras. Fyll i följande enkät:

2 I vilken egenskap svarar du? Som företrädare för ett företag Handelsorganisation, fackförening, universitet, privatperson etc. (dvs. allt utom företag) I. Information om ditt företag/din organisation 1. Hur stort är företaget/organisationen? Mikro (0 9 anställda) Litet (10 49 anställda) Medelstort ( anställda) Stort (över 250 anställda) 2. Bolagsform Enskilt företag Privat aktiebolag Publikt aktiebolag Europabolag (SE-bolag) Annat (bolag med obegränsat personligt ansvar, partnerskap osv.) 3. Verksamhetsområde Varor Tjänster Annat 3.1. Ange ditt verksamhetsområde (högst 500 tecken)

3 4. I vilket land ligger det nuvarande sätet? Österrike Ungern Polen Belgien Island Portugal Bulgarien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna Annat Grekland Norge Ange landet (högst 500 tecken) 5. Bedriver ditt företag redan verksamhet över gränserna i EU? Ej tillämpligt 6. Planerar ni att börja med verksamhet över gränserna inom överskådlig framtid? Ej tillämpligt II. Din erfarenhet av att flytta bolagets säte till ett annat EU-land

4 1. Har ditt företag flyttat till ett annat EU-land under de senaste tre åren? Bara sätet Sätet och huvudkontoret Sätet och huvudkontoret tillsammans med affärsverksamheten (t.ex. produktionsanläggningen) Varför? (högst 500 tecken) 1.1. När skedde flytten (ange året)? (högst 500 tecken) 1.2. Använde sig ditt företag av direktivet om gränsöverskridande fusioner när sätet flyttades till ett annat EU-land?

5 Varför? (högst 500 tecken) Hur mycket kostade flytten? Under euro Mellan och euro Mellan och euro Över euro 1.3. Har ditt företag genomfört en direktflytt av sätet till ett annat land (oftast åtföljt av en avveckling och en påföljande nybildning)? Hur mycket kostade flytten? Under euro Mellan och euro Mellan och euro Över euro Varför? (högst 500 tecken)

6 1.4. Utnyttjade ditt företag möjligheterna i stadgan för Europabolag när sätet flyttades till ett annat EU-land? g känner inte till denna möjlighet Hur mycket kostade flytten? Under euro Mellan och euro Mellan och euro Över euro Varför? (högst 500 tecken) 1.5. Hur många administrativa etapper (t.ex. registrering och anlitande av notarie) krävdes för att flytta sätet till ett annat EU-land? Mindre än 10 Mellan 10 och 19 Mellan 20 och eller fler 1.6. Är dessa kostnader och administrativa krav de största hindren mot en eventuell flytt av ert säte till ett annat EU-land?

7 Om inte, vilka andra hinder finns det? (högst 500 tecken) 1.7. Vad var huvudskälet till att ni flyttade sätet utomlands (du kan välja flera alternativ )? Fördelaktigare bolagslagstiftning Fördelaktigare insolvenslagstiftning Fördelaktigare företagsklimat Fördelaktigare skattesystem Skattelättnader Fördelaktigare sociallagstiftning Stabila rättsliga ramar Annat Förklara närmare (högst 500 tecken) 1.8. Finns det enligt din erfarenhet ett lämpligt förfarande för direktflytt av bolagssäten över gränserna i EU? III. Planer på att flytta bolagssätet till ett annat EU-land

8 1. Överväger ditt företag att flytta sitt säte till ett annat EU-land inom överskådlig framtid (dvs. de kommande tre åren)? 1.1. Skulle ditt företag kunna tänka sig att flytta sitt säte till ett land utanför EU? 1.2. Skulle ditt företag överväga att flytta sitt säte om det fanns en särskild EU-rättsakt om direktflytt av bolagssäten över gränserna? Vad skulle ditt företag kunna tänka sig att flytta till ett annat EU-land? Bara sätet Sätet och huvudkontoret Sätet och huvudkontoret tillsammans med affärsverksamheten (t.ex. produktionsanläggningen) Varför? (högst 500 tecken)

9 1.3. Skulle en flytt av ert säte till ett annat land innebära ändrade skatteregler för företaget? 1.4. Vad skulle huvudskälet till en eventuell flytt av sätet vara (du kan välja flera alternativ)? Fördelaktigare bolagslagstiftning Fördelaktigare insolvenslagstiftning Fördelaktigare företagsklimat Fördelaktigare skattesystem Skattelättnader Fördelaktigare sociallagstiftning Stabila rättsliga ramar Annat Förklara närmare (högst 500 tecken)

10 1.5. Till vilket land skulle ditt företag flytta sitt säte? Österrike Ungern Polen Belgien Island Portugal Bulgarien Irland Rumänien Cypern Italien Slovakien Tjeckien Lettland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Sverige Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Malta Storbritannien Tyskland Nederländerna Annat Grekland Norge Ange landet (högst 500 tecken) 1.6. Skulle en särskild EU-rättsakt om direktflytt av bolagssäten över gränserna (direktflytt utan avveckling eller gränsöverskridande fusion) bidra till minskade flyttkostnader? Hur stor skulle förändringen bli? Betydande Liten

11 Uppskatta besparingen i euro (högst 500 tecken) IV. Nuvarande möjligheter att flytta bolagssäten utomlands 1. Hur många företag i ditt land har flyttat sina säten till ett annat EU-land under de senaste tre åren? Mindre än 50 Mellan 50 och 500 Mellan 500 och Mellan och Över Ange antalet företag (högst 500 tecken) 1.1. Hur många företag i ditt land har flyttat sitt säte till ett annat EU-land genom att avveckla det gamla företaget och starta ett nytt? Mindre än 50 Mellan 50 och 500 Mellan 500 och Mellan och Över

12 Ange antalet företag (högst 500 tecken) 1.2. Hur många företag i ditt land har flyttat sitt säte till ett annat EU-land genom gränsöverskridande fusioner? Mindre än 50 Mellan 50 och 500 Mellan 500 och Mellan och Över Ange antalet företag (högst 500 tecken) 1.3. Hur många företag i ditt land har flyttat sitt säte till ett annat EU-land med hjälp av stadgan för Europabolag? Mindre än 50 Mellan 50 och 500 Mellan 500 och Mellan och Över

13 Ange antalet företag (högst 500 tecken) 2. Vad har majoriteten av företagen flyttat? Sätet Sätet och huvudkontoret Sätet och huvudkontoret tillsammans med affärsverksamheten (t.ex. produktionsanläggningen) 3. Hur många företag tror du skulle överväga att flytta sitt säte om det fanns en särskild EU-rättsakt om direktflytt av bolagssäten över gränserna? Mindre än 50 Mellan 50 och 500 Mellan 500 och Mellan och Över Vad tror du majoriteten av företagen skulle överväga att flytta? Sätet Sätet och huvudkontoret Sätet och huvudkontoret tillsammans med affärsverksamheten (t.ex. produktionsanläggningen) 5. Utgör EU-domstolens aktuella rättspraxis (t.ex. domen i VALE-målet) en lämplig lösning för flytt av bolagssäten över gränserna? Ingen åsikt

14 Varför? 6. Vad är huvudskälet till att företag flyttar sitt säte utomlands (du kan välja flera alternativ )? Fördelaktigare bolagslagstiftning Fördelaktigare insolvenslagstiftning Fördelaktigare företagsklimat Fördelaktigare skattesystem Skattelättnader Fördelaktigare sociallagstiftning Stabila rättsliga ramar Annat Förklara närmare (högst 500 tecken) 7. Hur mycket kostar det i genomsnitt att flytta ett bolagssäte genom en fusion? Under euro Mellan och euro Mellan och euro Över euro

15 8. Hur mycket skulle ett företag kunna spara i genomsnitt om det fanns en särskild EU-rättsakt om direktflytt av bolagssäten över gränserna (jämfört med en flytt genom en gränsöverskridande fusion)? Under euro Mellan och euro Mellan och euro Över euro V. Utformningen hur skulle en EU-rättsakt om direktflytt av bolagssäten över gränserna kunna se ut? 1. Borde det bli obligatoriskt att flytta bolagssätet tillsammans med huvudkontoret? Varför? (högst 500 tecken) 2. Skulle det fungera att låta de enskilda medlemsländerna bestämma om bolagssätet måste flyttas tillsammans med huvudkontoret?

16 Varför? (högst 500 tecken) 3. Hur bör man lösa frågan om arbetstagarmedverkan vid en flytt av bolagssätet? Genom att tillämpa samma regler för arbetstagarmedverkan som i direktivet om gränsöverskridande fusioner stadgan för Europabolag annat Förklara närmare (högst 500 tecken) 4. Finns det fler aspekter man bör ta hänsyn till när man utformar en sådan rättsakt? (högst 500 tecken) Ytterligare kommentarer

17 Har du ytterligare kommentarer till någon av frågorna? (högst 500 tecken)

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Bryssel den 11 april 2013 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008

Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 EUROPEISKA UNIONENS RÅD GENERALSEKRETARIATET DGF ISSN 1830-4044 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 APRIL 2009 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 APRIL 2009 En stor mängd

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer