Fusioner och delningar över gränserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fusioner och delningar över gränserna"

Transkript

1 Fusioner och delningar över gränserna

2 Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi få hjälp att bedöma hur EU:s regelverk för att bedriva verksamhet i flera länder fungerar och se om reglerna behöver ändras. Hur kan vi förbättra det befintliga regelverket för fusioner över gränserna? Behövs det regler för gränsöverskridande delningar av bolag och hur ska de se ut? Frågorna speglar inget officiellt ställningstagande från EU-kommissionen, och föregriper inga eventuella beslut om reglerna för företagens utlandsverksamhet. I handlingsplanen för modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning betonas att direktivet om gränsöverskridande fusioner (2005/56/EG) innebar ett stort framsteg för företagens rörlighet över gränserna i EU, men att det kan behöva anpassas till ändrade förutsättningar på den inre marknaden. I en studie om direktivets genomförande beskrivs ett antal problem och svårigheter när det gäller hur direktivet fungerar i praktiken. Man pekar särskilt på osäkra och krångliga regler om skydd för borgenärer och minoritetsaktieägare och värdering av tillgångar. När det gäller delningar har ländernas regler sedan flera år harmoniserats genom direktiv 82/891/EEG. Än så länge finns det dock ingen EU-ram för gränsöverskridande delningar. Företagen kan t.ex. behöva göra en nationell delning och en gränsöverskridande fusion, eller bilda ett dotterbolag och sedan överföra tillgångarna. Handlingsplanen från 2012 säger därför att kommissionen kan överväga att införa en ram för gränsöverskridande delningar. Det kan eventuellt göras genom att ändra direktivet om gränsöverskridande fusioner, som är välkänt för aktörerna och skulle utgöra ett beprövat regelverk för gränsöverskridande omstruktureringar. I 2012 års samråd om EU:s framtida bolagsrätt framkom att de flesta intressenter ville att reglerna för gränsöverskridande fusioner och delningar skulle harmoniseras ytterligare. Syftet med detta samråd är att samla in mer information om följande aspekter: a) Hinder för gränsöverskridande verksamhet b) Vilka ändringar av det befintliga regelverket som berörda parter anser behövs c) Möjliga kostnadsbesparingar tack vare EU-insatser Vi kommer att ta hänsyn till dina svar när vi bedömer behovet av EU-åtgärder. Svaren på samrådet ska vara kortfattade och bara gälla de frågor som ställs nedan. Skicka in dina svar senast den 1 december Svara på frågorna i frågeformuläret direkt på nätet. Eventuella bilagor kan du ladda upp i avsnitt IV i slutet av formuläret. Om du har frågor om samrådet eller vill lämna andra synpunkter kan du mejla till Vi vill tacka alla på förhand för att ni deltar i samrådet. Vi kommer eventuellt att kontakta er om vi behöver ytterligare upplysningar eller förtydliganden. Särskilt meddelande om skydd av personuppgifter

3 I. Information om dig som svarar 1. Ditt land a) EU-land b) Land utanför EU Ange land: Österrike Belgien Bulgarien Kroatien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Nederländerna Storbritannien EES-land Annat land utanför EU

4 Ange land: Island Liechtenstein Norge Ange land: 2. Ditt namn och din adress: 3. På vems vägnar svarar du? a) Myndighet/regering b) Universitet/högskola/forskningsinstitut/tankesmedja eller liknande c) Jurist/notarie d) Företagarförbund/branschorganisation/handelskammare, konsumentorganisation, annan sammanslutning, förening eller organisation e) Fackförening/arbetstagarorganisation eller liknande f) Företag g) Privatperson h) Annat Är din organisation registrerad i EU:s öppenhetsregister? Det behövs inte för att svara på samrådet, men annars får du gärna registrera den här. Ja Nej Vet inte Ange id-numret i registret: 4. Typ av företag: a) Företag som du är rådgivare åt b) Företag som du leder eller arbetar för c) Företag som du äger eller samäger d) Inte relevant

5 4.1 Företagets storlek a) Mikro (0 9 anställda) b) Litet (10 49 anställda) b) Medelstort ( anställda) d) Stort (fler än 250 anställda) 4.2 Företagets juridiska form a) Enmansbolag med begränsat ansvar b) Aktiebolag c) Europabolag d) Annat (ange vad) 4.3 Företagets verksamhetsområde a) Varor b) Tjänster c) Annat 4.4 Bedriver ditt företag för närvarande affärsverksamhet i flera EU-länder? Hur stor del av affärsverksamheten utgör utlandsverksamheten i EU? a) 1 10 procent b) procent c) procent d) Över 50 procent e) Vet inte 4.5 Har ditt företag medverkat i en nationell eller gränsöverskridande fusion de senaste fem åren?, nationell b) Ja, gränsöverskridande c) Nej

6 4.6 Har ditt företag medverkat i en nationell eller en gränsöverskridande delning de senaste fem åren?, nationell b) Ja, gränsöverskridande c) Nej 4.7 Planerar ditt företag att medverka i en nationell eller gränsöverskridande fusion den närmaste framtiden?, nationell b) Ja, gränsöverskridande c) Nej 4.8 Planerar ditt företag att medverka i en nationell eller gränsöverskridande delning den närmaste framtiden?, nationell b) Ja, gränsöverskridande c) Nej 4.9 Känner ditt företag till om det går att göra en gränsöverskridande delning i enlighet med nationell lagstiftning? II. Fusioner över gränserna Direktivet för gränsöverskridande fusioner är ett regelverk för fusioner mellan företag från olika EU-länder. I samrådet 2012 ansåg de flesta intressenter att EU-reglerna för gränsöverskridande fusioner bör anpassas till de förändrade behoven på den inre marknaden. I studien från 2013 om direktivets genomförande framförs ett antal konkreta förslag för att förbättra det befintliga regelverket. Frågorna nedan bygger på ovannämnda forskning och gäller förslag på konkreta EU-åtgärder. 1. Bör direktivet tillämpas på gränsöverskridande fusioner av bolag som inte har bildats i EU/EES men som har omvandlats till en bolagsform som gäller i EU eller EES?

7 2. Bör det gå att göra gränsöverskridande fusioner mellan olika företagsformer, t.ex. mellan ett enmansbolag med begränsat ansvar och ett aktiebolag? 3. Bör borgenärernas rättigheter i samband med en gränsöverskridande fusion harmoniseras? 3.1 Hur ska det i så fall gå till? a) Fullständig harmonisering av borgenärernas rättigheter i alla EU-länder b) Två alternativ EU-länderna kan tillämpa en av de båda uppsättningar rättigheter för borgenärer som föreskrivs i EU-lagstiftningen c) Valfrihet EU-länderna får, men behöver inte, tillämpa en av de båda uppsättningar rättigheter för borgenärer som föreskrivs i EU-lagstiftningen 3.2 Vilka rättigheter bör borgenärerna ha? (Du kan välja flera svar) a) Stoppa fusionen b) Kräva att ett företag ställer en garanti eller säkerhet till borgenären c) Be en domstol kräva att ett företag ställer en garanti eller säkerhet d) Annat (ange vad) e) Vet inte 4. Bör man harmonisera de krav som ställs på företagen så länge borgenärsskyddet gäller? 4.1 Vilka krav på företagen bör harmoniseras? (Du kan välja flera svar) a) Borgenärssammanträden b) Garantier och säkerheter c) Separat förvaltning av tillgångar och skulder d) Annat (ange vad) e) Vet inte

8 5. Bör man harmonisera startdatum för när de fusionerande bolagens borgenärer ska skyddas? 5.1 När bör perioden börja? a) Innan en gränsöverskridande fusion träder i kraft ( ex ante ) b) Efter att en gränsöverskridande fusion har trätt i kraft ( ex post ) c) Annat (ange vad) 6. Bör minoritetsaktieägarnas rättigheter i samband med en gränsöverskridande fusion harmoniseras? 6.1 Hur ska det i så fall gå till? a) Fullständig harmonisering av minoritetsägarnas rättigheter i alla EU-länder b) Två alternativ EU-länderna får bara tillämpa en av de båda uppsättningar rättigheter för minoritetsägare som föreskrivs i EU-lagstiftningen c) Valfrihet EU-länderna får, men behöver inte, tillämpa en av de båda uppsättningar rättigheter för minoritetsägare som föreskrivs i EU-lagstiftningen 6.2 Vilka rättigheter bör minoritetsägarna ha? (Du kan välja flera svar) a) Stoppa fusionen b) Utreda ärendet c) Begära ersättning d) Annat (ange vad) e) Vet inte

9 7. Bör man harmonisera startdatum för den period då de fusionerande bolagens minoritetsägare kan utöva sina rättigheter? 7.1 Vad bör utlösa startdatumet? (Du kan välja flera svar) a) Bolagsstämman b) Publicering av fusionsplanen i registret eller på ett företags webbplats (om det inte hålls någon bolagsstämma) c) Ansökan om fusionsintyg hos myndigheterna (om det inte hålls någon bolagsstämma) d) Registrering av fusionen i företagsregistret (om det inte hålls någon bolagsstämma) e) Annat (ange vad) f) Vet inte 8. Bör man harmonisera hur lång tid de fusionerande bolagens minoritetsägare ska kunna utöva sina rättigheter? 8.1 Hur lång bör perioden vara? a) 1 månad b) 2 månader c) Längre än 2 månader (ange hur länge)

10 9. När en gränsöverskridande fusion innebär nyemission av aktier kan det bli nödvändigt att värdera tillgångar och skulder. EU-länderna använder två olika typer av värderingsmetoder: verkligt värde eller bokfört värde. Eftersom de båda metoderna kan ge olika värderingar, bör alla EU-länder använda samma metod? 9.1 Vilken metod bör väljas? a) Valfrihet mellan verkligt eller bokfört värde b) Gemensam standard för bokfört värde c) Gemensam standard för verkligt värde d) Annat e) Vet inte 10. Bör man harmonisera startdatum för när fusionerande bolags transaktioner ska redovisas som det nya fusionerade bolagets transaktioner? 10.1 Vilket datum bör det i så fall vara? a) Registreringsdatum, dvs. den dag då fusionen registreras i företagsregistret och får rättslig verkan b) Bokföringsdatum enligt fusionsplanen, dvs. det datum då det förvärvade företagets transaktioner för redovisningsändamål räknas som det förvärvande bolagets transaktioner c) Annat datum (ange vad) 11. Om det inte behövs någon bolagsstämma, bör man harmonisera datumet för när fusionsplanen ska publiceras?

11 11.1 Vad ska avgöra när fusionsplanen ska publiceras? a) När handlingarna skickas in till den myndighet som ska kontrollera att fusionen är laglig b) När handlingarna skickas in till företagsregistret c) När fusionen publiceras i företagsregistret d) Annat (ange vad) e) Vet inte 12. Bör man i vissa fall använda ett enhetligt snabbförfarande för gränsöverskridande fusioner? 12.1 I vilka fall skulle ett sådant förfarande kunna användas? (Du kan välja flera svar) a) Om ett företag inte har några anställda b) Om alla aktieägare är överens c) Om 90 procent av aktieägarna är överens d) Om det inte får några konsekvenser för borgenärerna e) Annat (ange vad) f) Vet inte 13. Bör de nationella tillsynsmyndigheterna bara kontrollera att kraven för fusioner följs i det egna landet? 13.1 Bör båda myndigheterna i så fall kontrollera handlingar från båda länderna?, alla b) Ja, vissa handlingar (ange vilka) c) Nej

12 Ange vilka handlingar: 14. Bör fusionsdirektivets bestämmelser om arbetstagarinflytande ändras? III. Gränsöverskridande delningar Delningar av företag i ett och samma land harmoniseras genom direktiv 82/891/EEG, men EU:s bolagsrätt har inga regler för gränsöverskridande delningar. I 2012 års samråd om framtiden för EU:s bolagsrätt framkom att det finns ett behov av ett tydligt EU-regelverk för gränsöverskridande delningar. 1. Varför kan ett företag vilja göra en gränsöverskridande delning? (Du kan välja flera svar) a) Utnyttja nya möjligheter på den inre marknaden b) Förändra eller förenkla organisationen c) Anpassa företaget till förändrade marknadsvillkor d) Annat (ange vad) e) Vet inte 2. Hur kan enhetliga EU-regler för gränsöverskridande delningar hjälpa företagen och underlätta deras verksamhet i andra EU-länder? (Du kan välja flera svar) a) Lägre administrativa kostnader (avgifter) b) Lägre kostnader för själva delningen (t.ex. för översättning och rådgivning) c) Lägre driftskostnader för företaget eller företagsgruppen d) Annat (ange vad) e) Vet inte

13 3. Vilka hinder finns för gränsöverskridande delningar jämfört med nationella delningar? (D u kan välja flera svar) a) Kostnader för att först göra en nationell delning och därefter en gränsöverskridande fusion b) Svårt att hitta finansiering c) Otydligt rättsläge eftersom det inte finns några EU-regler d) Långdragna och krångliga förfaranden e) Skatteproblem f) Andra hinder (ange vad) g) Vet inte 3.1 Vilka är de största kostnaderna? (Du kan välja flera svar) a) Översättningar b) Krav och avgifter för registrering c) Kostnader för olika regler för värdering av tillgångar d) Rådgivning e) Framtagning av rapporter till aktieägare, borgenärer och anställda f) Kostnader för att förbereda och hålla bolagsstämma g) Andra kostnader h) Vet inte Hur stora kostnader rör det sig om? (Du kan välja flera svar) Procent av den totala kostnaden för en delning:

14 3.1.2 Hur stora kostnader rör det sig om? (Du kan välja flera svar) Procent av den totala kostnaden för en delning: Hur stora kostnader rör det sig om? (Du kan välja flera svar) Procent av den totala kostnaden för en delning: Hur stora kostnader för juridisk rådgivning rör det sig om? (Du kan välja flera svar) Procent av den totala kostnaden för en delning: Hur stora notariekostnader rör det sig om? (Du kan välja flera svar)

15 Procent av den totala kostnaden för en delning: Hur stora redovisningskostnader rör det sig om? (Du kan välja flera svar) Procent av den totala kostnaden för en delning: Hur stora kostnader rör det sig om? (Du kan välja flera svar) Procent av den totala kostnaden för en delning: Hur stora kostnader rör det sig om? (Du kan välja flera svar)

16 Procent av den totala kostnaden för en delning: Vilka andra kostnader rör det sig om? Hur stora kostnader rör det sig om? (Du kan välja flera svar) Procent av den totala kostnaden för en delning: 3.2 Hur mycket kan ett företag spara om det gick att göra en gränsöverskridande delning direkt, i stället för att först göra en nationell delning och sedan en gränsöverskridande fusion? a) Ange beloppet i euro Procent av den totala kostnaden för en delning:

17 4. Vilka aspekter av gränsöverskridande delningar bör regleras på EU-nivå? (Du kan välja flera svar) a) Borgenärernas situation b) Minoritetsägarnas situation c) Intressenternas situation d) Förfaranden e) Bokföring f) Arbetstagarinflytande g) Annat (ange vad) h) Vet inte 5. Bör harmoniserade regler om gränsöverskridande delningar integreras i regelverket för gränsöverskridande fusioner? (förklara varför) a) Nej (förklara varför) Förklara varför: Förklara varför: 6. Skulle harmoniserade regler om gränsöverskridande delningar medföra några extrakostnader för myndigheterna? 6.1 Vilken typ av kostnader skulle myndigheterna få? (Du kan välja flera svar) a) Kostnader för att anpassa it-systemen b) Personalkostnader c) Andra kostnader Hur stora kostnader kan det röra sig om? b) Vet inte

18 6.1.2 Hur stora kostnader kan det röra sig om? b) Vet inte Vilka kostnader skulle det vara? Hur stora kostnader kan det röra sig om? b) Vet inte 7. Hur många gränsöverskridande delningar har gjorts i ditt land de senaste fem åren (som gällt antingen ett uppdelat företag som är registrerat i ditt land eller företag som bildats efter en delning och registrerats i ditt land)? a) 0 10 b) c) Fler än 20 (ange antal) 8. Hur många nationella delningar har gjorts i ditt land de senaste fem åren? a) 0 10 b) c) Fler än 20 (ange antal)

19 IV: Allmänna kommentarer Om du har allmänna kommentarer om samrådet eller har synpunkter på frågor som inte tagits upp, kan du ladda upp ditt bidrag här.

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar KKV1010, v1.3, 2012-04-18 SKRIVELSE 2015-03-13 Dnr 5/2015 1 (10) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Konkurrensverkets statistikarbete Syftet med denna skrivelse är dels att informera

Läs mer

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats HT 2006 EUROPABOLAG Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Författare: Lisa Linderoth Handledare: Bo

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Rygg Siffror och fakta om offentlig upphandling Rapport 2011:1 Siffror och fakta om offentlig upphandling Konkurrensverkets rapportserie 2011:1 Konkurrensverket januari 2011 Utredare: Anette Eriksson och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.10.2009 KOM(2009)557 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

.eu-domännamn registreringspolicy

.eu-domännamn registreringspolicy .eu-domännamn registreringspolicy 1/13 INNEHÅLL Innehåll... 2 Definitioner... 3 Syfte och omfattning... 3 Paragraf 1. Registranten måste avgöra huruvida denne uppfyller de allmänna kriterierna för rätt

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

4. Kör- och vilotidsregler

4. Kör- och vilotidsregler 4. Kör- och vilotidsregler Inledning Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer