Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004"

Transkript

1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från Regeringen... 6 EU:s regler om social trygghet... 7 Redovisning Ärenden om tillgodoräknande av arbete utfört i annat land Ärenden om svensk arbetslöshetsersättning till arbetssökande i annat land, s.k. tremånaderssökande Sidan 2 (17)

3 Sammanfattning Med anledning av EU:s utvidgning har Regeringen givit IAF uppdraget att till Näringsdepartementet för varje kvartal redovisa omfattningen av EU-intyg från respektive medlemsstat som är hänförliga till EG-förordning 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och som rör svensk arbetslöshetsersättning. IAF ska även redovisa hur omfattningen av dessa intyg utvecklas över tiden. Enligt detta uppdrag ska IAF dessutom senast den 31 mars 2005 redovisa sin bedömning om ytterligare insatser är nödvändiga för att undvika ett eventuellt missbruk av arbetslöshetsersättningen i samband med tillämpningen av förordningen 1408/71 i Sverige. En sådan redovisning kommer att lämnas till Näringsdepartementet under det första kvartalet Här redovisas antalet personer som har beviljats arbetslöshetsersättning av svensk arbetslöshetskassa genom tillgodoräknande av arbete som har utförts i annat EU- eller EES-land eller i Schweiz (EU-intyg E 301) under det tredje kvartalet år Redovisningen av dessa uppgifter omfattar även perioden from. den 7 juni tom. den 31 juni och ersätter således de uppgifter om tillgodoräknande av arbete utfört i annat land som ingick i IAF:s redovisning av EU-intyg för årets andra kvartal. 1 Det bör påpekas att de uppgifter som redovisas här inte omfattar ärenden där en ny ersättningsperiod har beviljats i samband med att en tidigare beviljad ersättningsperiod har upphört. Här redovisas även hur många personer som har ansökt hos IAF om att ta med sig sin svenska arbetslöshetsersättning när de söker arbete i ett annat EU- eller EESland eller i Schweiz (EU-intyg E 303) under det tredje kvartalet. Under perioden from. den 7 juni tom. den 30 september 2004 har arbetslöshetskassorna beviljat arbetslöshetsersättning i 800 ärenden där rätten till arbetslöshetsersättning helt eller delvis grundar sig på arbete som har utförts i ett annat land. Merparten av dessa ärenden avser arbete i Norge (52 procent) följt av Storbritannien (12 procent) och Danmark (10 procent). Av det totala 1 De uppgifter om tillgodoräknande av arbete utfört i annat EU- eller EESland som IAF lämnade i kvartalsredovisning till Näringsdepartementet den 15 juli 2004 har visat sig vara byggt på felaktigt underlag till IAF. Sidan 3 (17)

4 antalet ärenden avsåg 66 procent arbete utfört i ett annat nordiskt land. Endast 16 procent av det totala antalet ärenden där ersättningsrätten helt eller delvis grundar sig på arbete som har utförts i ett annat land avser personer som vid ansökan om arbetslöshetsersättning betraktats som nya i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. 2 I alla övriga ärenden, dvs. 84 procent av det totala antalet, har den sökande fått tillgång till den svenska arbetslöshetsförsäkringen på grund av sin anknytning till Sverige genom bosättning eller tidigare försäkringstillhörighet. 3 Endast fyra ärenden eller en halv procent av det totala antalet ärenden där rätten till arbetslöshetsersättning helt eller delvis grundar sig på arbete som har utförts i ett annat land avser arbete i något av de länder som blev medlemmar i EU den 1 maj I två av dessa ärenden har den sökande fått tillgång till den svenska arbetslöshetsförsäkringen på grund av sin anknytning till Sverige. Av det totala antalet ärenden där personer har beviljats arbetslöshetsersättning helt eller delvis på grund av arbete i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz avser 55 procent personer under 30 års ålder. Av det totala antalet ärenden avser 45 procent kvinnor och 55 procent män. Under årets tredje kvartal har IAF mottagit 369 ansökningar om intyg E 303. Flest ansökningar avsåg Storbritannien (96 stycken eller 26 procent) följt av Spanien (77 stycken eller 21 procent) och Norge (45 stycken eller 12 procent). I jämförelse med det tredje kvartalet år 2003 har det totala antalet ansökningar om intyg E 303 ökat med 6 procent. Denna ökning avser främst länderna Spanien, Grekland och Storbritannien. Under kvartalet har inkommit 10 ansökningar om intyg E 303 för att söka arbete något av de länder som blev medlemmar i EU den 1 maj Detta antal motsvarar tre procent av det totala antalet inkomna ansökningar under kvartalet. Under årets andra kvartal avsåg 12 ansökningar eller fyra procent av det totala antalet inkomna ansökningar något av de nya medlemsländerna. Härvid bör särskilt beaktas att ansökningar om intyg 2 Dessa personer har fått tillgång till den svenska arbetslöshetsförsäkringen genom att arbeta i Sverige. 3 På grund av sin anknytning till Sverige har dessa personer inte behövt arbeta i Sverige för att få tillgång till den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Sidan 4 (17)

5 Sidan 5 (17) E 303 för att söka arbete i dessa länder inte kunde beviljas under den första månaden i årets andra kvartal, dvs. innan den 1 maj 2004.

6 Inledning Uppdrag från Regeringen Den 1 maj 2004 utvidgades den Europeiska unionen med länderna Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Från detta datum gäller EG-förordning 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egen-företagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen även i dessa länder och för deras medborgare. Under en övergångsperiod av två år har dock ett flertal av de länder som var medlemmar i EU respektive EES innan den 1 maj 2004 valt att tillämpa särskilda regler som begränsar tillgången till deras arbetsmarknad för medborgare i de nya medlemsländerna med undantag för länderna Malta och Cypern. Indirekt påverkar sådana övergångsregler tillämpningen av EG-förordning 1408/71 för medborgare i dessa länder. Sverige har inte infört sådana övergångsregler. Med anledning av EU:s utvidgning har Regeringen givit IAF uppdraget att till Näringsdepartementet för varje kvartal redovisa omfattningen av EU-intyg från respektive medlemsstat som är hänförliga till EG-förordning 1408/71 och som rör svensk arbetslöshetsersättning. 4 IAF ska även redovisa hur omfattningen av dessa intyg utvecklas över tiden. Enligt uppdraget ska IAF dessutom senast den 31 mars 2005 redovisa sin bedömning om ytterligare insatser är nödvändiga för att undvika ett eventuellt missbruk av arbetslöshetsersättningen i samband med tillämpningen av EG-förordning 1408/71 i Sverige. En sådan redovisning kommer att lämnas till Näringsdepartementet under det första kvartalet Här redovisas antalet personer som har beviljats arbetslöshetsersättning av svensk arbetslöshetskassa genom tillgodoräknande av arbete som har utförts i annat EU- eller EES-land eller i Schweiz (EU-intyg E 301) under det tredje kvartalet år Redovisningen av dessa uppgifter omfattar även perioden from. den 7 tom. den 31 juni och ersätter således de uppgifter om tillgodoräknande av arbete utfört i annat land som ingick i IAF:s redovisning av EU-intyg för årets andra kvartal. 5 4 Regeringens beslut den 5 februari 2004, dnr N2004/837/A 5 De uppgifter om tillgodoräknande av arbete utfört i annat EU- eller EESland som IAF lämnade i kvartalsredovisning till Näringsdepartementet den 15 juli 2004 har visat sig vara byggt på felaktigt underlag till IAF. Sidan 6 (17)

7 Här redovisas även hur många personer som har ansökt hos IAF om att ta med sig sin svenska arbetslöshetsersättning när de söker arbete i ett annat EU- eller EESland eller i Schweiz (EU-intyg E 303) under det tredje kvartalet. EU:s regler om social trygghet Till följd av EU:s regler om social trygghet kan arbete som en person har utfört i ett medlemsland tillgodoräknas när denne ansöker om arbetslöshetsersättning i ett annat land. Detta gäller enligt den s.k. sammanläggningsprincipen som kommer till uttryck i EG-förordning 1408/71. Uppgifter om arbetsperioder som en person har utfört i ett land lämnas av landets myndighet på intyg E 301. Enligt förordningens regler om s.k. tremånaderssökande kan den som är berättigad till arbetslöshetsersättning i ett land fortsätta att uppbära denna ersättning när hon eller han söker arbete i ett annat land under en längsta period av tre månader. För detta ändamål utfärdas intyg E 303. EG-förordning 1408/71 gäller i de länder som är medlemmar i EU. Förordningen tillämpas även av EESländerna Norge, Island och Liechtenstein och, med vissa begränsningar, mellan Schweiz och de länder som var medlemmar i EU innan den 1 maj Mellan EU- och EES-länderna gäller förordningens regler under vissa förutsättningar även för personer som inte är medborgare i ett EU- eller EES-land och som lagligen vistas i ett sådant land. Tillgodoräknande av arbete utfört i annat land Huvudregel För att den som ansöker om arbetslöshetsersättning ska kunna tillgodoräkna sig arbete som denne har utfört i ett annat land krävs att hon eller han senast har arbetat i det land där ansökan görs. 6 För att tillgodoräkna sig arbete som kan läggas till grund för rätt till arbetslöshetsersättning i den svenska grundförsäkringen ställs därmed kravet att den sökande senast har arbetat i Sverige. Den som har fått inträde i en arbetslöshetskassa kan tillgodoräkna sig arbete som denne har utfört i ett 6 EG-förordning 1408/71, artikel 67 Sidan 7 (17)

8 annat land för att beviljas arbetslöshetsersättning i den svenska inkomstbortfallsförsäkringen. 7 För att beviljas arbetslöshetsersättning som baseras på den senaste inkomsten krävs även att den sökande sammanhängande och i anslutning till ansökan om arbetslöshetsersättning har varit medlem i en arbetslöshetskassa eller försäkrad i ett annat land under minst 12 månader innan ansökan. 8 Undantagsregler Enligt en särskild bestämmelse i EG-förordning 1408/71 kan den som är bosatt i Sverige samtidigt som hon eller han arbetar i ett annat land få sin rätt till arbetslöshetsersättning prövad i den svenska inkomstbortfallsförsäkringen vid hel arbetslöshet från detta arbete. 9 Denna regel utgör ett undantag från kravet att den sökande skall arbeta i Sverige innan hon eller han kan tillgodoräkna sig det arbete hon eller han har utfört i det andra landet. Enligt den Nordiska konventionen om social trygghet kan den som återvänder till Sverige och ansöker om arbetslöshetsersättning efter att ha bott och arbetat i ett annat nordiskt land återfå sitt medlemskap i en svensk arbetslöshetskassa utan att först arbeta i Sverige. 10 En förutsättning för detta är bl.a. att ansökan om medlemskap sker inom fem år från det att den sökande senast tillhörde en svensk arbetslöshetskassa. Om den sökande tidigare har arbetat i Sverige utan att tillhöra en svensk arbetslöshetskassa kan denne få inträde i grundförsäkringen med stöd av denna bestämmelse. Arbetssökande i annat land med svensk arbetslöshetsersättning, s.k. tremånaderssökande Den som är berättigad till arbetslöshetsersättning från en svensk arbetslöshetskassa kan beviljas intyg E 303 för att fortsätta att uppbära sin svenska arbetslöshetsersättning när hon eller han söker arbete i ett annat EU-, EES-land eller i Schweiz under en längsta tid av tre månader om hon eller han har varit anmäld på arbetsförmedlingen 7 Enligt 34 lag (1997:239) om arbetslöshetskassor beviljas medlemskap i arbetslöshetskassa endast den som har arbetat i genomsnitt minst 17 timmar per vecka i fyra veckor under en sammanhängande period av fem veckor och fortfarande arbetar i minst denna omfattning. 8 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 7 9 EG-förordning 1408/71, artikel den s.k. femårsregeln, Nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet (publicerad i SFS 1993:1529), artikel 17 Sidan 8 (17)

9 som arbetslös arbetssökande under minst fyra veckor innan avresan. 11 I Sverige prövas ansökningar om intyg E 303 av IAF. Den som beviljas att ta med sig sin svenska arbetslöshetsersättning för att söka arbete i ett annat land ska anmäla sig på arbetsförmedlingen i det andra landet inom sju dagar från avresan. Arbetsförmedlingen i det andra landet kontrollerar att den sökande står till förfogande för dess arbetsmarknad. Den arbetslöshetsersättning som den sökande har rätt till utbetalas av institutionen i det land där han eller hon söker arbete och faktureras sedan hemlandet. 11 EG-förordning 1408/71, artikel 69 Sidan 9 (17)

10 Redovisning Ärenden om tillgodoräknande av arbete utfört i annat land I Sverige handläggs ärenden om enskilda personers rätt till arbetslöshetsersättning av arbetslöshetskassorna. Arbetslöshetskassorna avgör om intyg E 301 ska begäras från ett annat land när den sökande har arbetat utomlands. IAF förfogar över databasen ASTAT som bl.a. innehåller information om ärenden hos arbetslöshetskassorna där arbetslöshetsersättning har beviljats. Denna information överförs löpande från arbetslöshetskassornas datoriserade handläggarstöd till databasen. Sedan den 7 juni 2004 registreras i handläggarstödet om arbete från annat land som intygas i E 301 har beaktats i ärendet och hur många dagar den sökande har arbetat i Sverige innan tillgodoräknande har skett. På grund av de tekniska förutsättningarna har dessa uppgifter inte kunnat registreras i handläggarstödet tidigare. Innan den 7 juni 2004 har varken Arbetsmarknadsstyrelsen 12 eller IAF på någon annan väg inhämtat uppgifter om ärenden där svensk arbetslöshetsersättning har beviljats i beaktande av arbete som har utförts i ett annat land. Uppgifterna kan därför redovisas först från detta datum. I redovisning av antalet EU-intyg för årets andra kvartal som lämnades till Näringsdepartementet den 15 juli 2004 redovisade IAF antalet ärenden om tillgodoräknande av arbete från annat land under perioden from. den 7 juni tom. den 31 juni. Det har i efterhand visat sig att dessa uppgifter byggt på felaktigt underlag till IAF. Här redovisas därför antalet ärenden om tillgodoräknande av arbete från annat land under perioden from. den 7 juni tom. den 30 september. Det bör påpekas att de redovisade uppgifterna inte omfattar ärenden där arbete som har utförts i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz beaktas vid sådan prövning av ersättningsrätten som sker då en i Sverige tidigare beviljad ersättningsperiod upphör. I dessa ärenden har den sökande avbrutit en ersättningsperiod i Sverige för att arbeta i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz under en kortare period och utan att lämna sin bosättning i Sverige. Enligt gällande praxis kan en sådan sökande medges att fortsätta uppbära arbetslöshets- 12 Innan den 1 januari 2004 hade Arbetsmarknadsstyrelsen uppdraget att utöva tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen. Sidan 10 (17)

11 ersättning i den avbrutna ersättningsperioden när arbetet i det andra landet upphör. 13 Det arbete som har utförts i det andra landet kan därmed komma att beaktas först vid den prövning av rätten till en ny ersättningsperiod som sker mot slutet av den tidigare beviljade ersättningsperioden. För närvarande saknas tekniska förutsättningar för att inhämta uppgifter om i vilken mån arbete som har utförts i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz har beaktats vid sådan prövning. Under perioden from. den 7 juni tom. den 30 september 2004 har arbetslöshetskassorna beviljat arbetslöshetsersättning i 800 ärenden där rätten till arbetslöshetsersättning helt eller delvis grundar sig på arbete som har utförts i ett annat land. I sex procent av dessa ärenden har den sökande arbetat i Sverige i minst fyra veckor (dvs. minst 20 arbetsdagar) innan ansökan om arbetslöshetsersättning och kan därmed under vissa förutsättningar uppbära arbetslöshetsersättning i inkomstbortfallsförsäkringen. I 29 procent av de ärenden där den sökande kan komma i fråga för ersättning i inkomst-bortfallsförsäkringen efter arbete i Sverige har den sökande arbetat i Sverige i minst tre månader (dvs. minst 60 arbetsdagar) innan ansökan om arbetslöshetsersättning. I tio procent av det totala antalet ärenden har den sökande arbetat i Sverige mindre än fyra veckor (dvs. 20 arbetsdagar) innan ansökan om arbetslöshetsersättning och kan därmed endast uppbära arbetslöshetsersättning i grundförsäkringen. I 84 procent av de ärenden där ersättningsrätten helt eller delvis grundar sig på arbete som har utförts i ett annat land har undantagsregler tillämpats som medger att den sökande tillgodoräknar sig arbetet för rätt till arbetslöshetsersättning i inkomstbortfallsförsäkringen utan att först arbeta i Sverige. I dessa ärenden har den sökande haft en anknytning till Sverige, antingen genom att tidigare ha varit arbetslöshetsförsäkrad i Sverige eller genom att ha varit bosatt i Sverige under arbetet i det andra landet. Av dessa ärenden avsåg 70 procent arbete utfört i ett annat nordiskt land. Av det totala antalet ärenden där ersättningsrätten helt eller delvis grundar sig på arbete som har utförts i ett annat land avser merparten arbete i Norge (52 procent) följt av Storbritannien (12 procent) och Danmark (10 13 Se 23 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och Arbetsmarknadsstyrelsens meddelande till arbetslöshetskassorna nr 24/1994 Sidan 11 (17)

12 procent). Av det totala antalet ärenden avsåg 66 procent arbete utfört i ett annat nordiskt land. Endast en halv procent eller fyra stycken av det totala antalet ärenden avser arbete som utförts i något av de länder som blev medlemmar i EU den 1 maj I två av dessa ärenden har undantagsregler tillämpats på grund av den sökandes anknytning till Sverige. Av det totala antalet ärenden där personer har beviljats arbetslöshetsersättning helt eller delvis på grund av arbete i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz avser 55 procent personer under 30 års ålder. Av dessa personer är 56 procent kvinnor och 44 procent män. De ärenden som avser personer mellan 35 och 44 års ålder utgör 13 procent av det totala antalet ärenden. Av de personer dessa ärenden avser är 33 procent kvinnor och 67 procent män. Av det totala antalet ärenden avser 45 procent kvinnor och 55 procent män. Sammanfattningsvis kan konstateras att endast 16 procent av det totala antalet ärenden där ersättningsrätten helt eller delvis grundar sig på arbete som har utförts i ett annat land avser personer som vid ansökan om arbetslöshetsersättning betraktats som nya i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. 14 I alla övriga ärenden, dvs. 84 procent av det totala antalet, har den sökande fått tillgång till den svenska arbetslöshetsförsäkringen på grund av sin anknytning till Sverige genom bosättning eller tidigare försäkringstillhörighet Dessa personer har fått tillgång till den svenska arbetslöshetsförsäkringen genom att arbeta i Sverige. 15 På grund av sin anknytning till Sverige har dessa personer inte behövt arbeta i Sverige för att få tillgång till den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Sidan 12 (17)

13 Tabell 1 Ärenden där arbetslöshetsersättning har beviljats i beaktande av arbete som har utförts i ett annat land fördelat på land och antal arbetade dagar i Sverige Perioden 7 juni till 30 september 2004 Antal dagar arbetade i Sverige innan sammanläggning Land Totalt Belgien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Island Italien Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Norge Polen Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Summa Sidan 13 (17)

14 Tabell 2 Ärenden där arbetslöshetsersättning har beviljats i beaktande av arbete som har utförts i ett annat land fördelat på kön och ålder Perioden 7 juni till 30 september 2004 Ålderskategori Kvinnor Män Totalt - 24 år år år år år år år år år Summa Diagram 1 Antal ärenden där arbetslöshetsersättning har beviljats i beaktande av arbete som har utförts i ett annat land Perioden 7 juni till 30 september 2004 Kvinnor Män Totalt Juli Augusti September Sidan 14 (17)

15 Ärenden om svensk arbetslöshetsersättning till arbetssökande i annat land, s.k. tremånaderssökande Under årets tredje kvartal har IAF mottagit 369 ansökningar om intyg E 303. Flest ansökningar avsåg Storbritannien (96 stycken eller 26 procent) följt av Spanien (77 stycken eller 21 procent) och Norge (45 stycken eller 12 procent). Under kvartalet beviljades 283 ansökningar vilket motsvarar 77 procent av antalet inkomna ansökningar. Under kvartalet avslogs 37 ansökningar vilket motsvarar tio procent av antalet inkomna ansökningar. 16 Under det tredje kvartalet år 2003 inkom 349 ansökningar om intyg E 303 till Arbetsmarknadsstyrelsen. 17 Sedan föregående år har antalet ansökningar under det tredje kvartalet därmed ökat med 20 stycken vilket motsvarar en ökning om sex procent. Denna ökning avser främst länderna Spanien, Grekland och Storbritannien. Under kvartalet har inkommit 10 ansökningar som avser något av de länder som blev medlemmar i EU den 1 maj Detta antal motsvarar tre procent av det totala antalet inkomna ansökningar under kvartalet. Under årets andra kvartal avsåg 12 ansökningar eller fyra procent av det totala antalet inkomna ansökningar något av de nya medlemsländerna. Härvid bör särskilt beaktas att ansökningar om intyg E 303 för resa till dessa länder kunde beviljas först från den andra månaden i årets andra kvartal, dvs. innan den 1 maj Övriga ärenden är fortfarande under handläggning hos IAF eller har återkallats av den sökande. 17 Innan den 1 januari 2004 prövades ärenden om intyg E 303 av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Statistikuppgifter för det tredje kvartalet 2003 är hämtade ur AMS rapport FEU 2003:5. Sidan 15 (17)

16 Tabell 3 Antalet inkomna, beviljade och avslagna ansökningar om intyg E 303 fördelat på länder Tredje kvartalet 2004 (även inkomna tredje kvartalet 2003) Land Inkomna Beviljade Avslagna 3 kv. -03* Inkomna Uppgift saknas** Belgien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Island Italien Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Norge Polen Portugal Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Summa * Innan den 1 januari 2004 prövades ansökningar om intyg E 303 av Arbetsmarknadsstyrelsen. Dessa uppgifter är hämtade ur AMS rapport FEU 2003:5. Sistnämnda rapport omfattar inte de länder som är medlemmar i EU sedan den 1 maj 2004 respektive de ärenden som här sorterar under posten uppgift saknas. ** I dessa ärenden har sökland inte angivits i ansökan eller så avser ansökan resa till land utanför området EU/EES/Schweiz. Sidan 16 (17)

17 Diagram 2 Antalet inkomna ansökningar om intyg E 303 Andra och tredje kvartalen 2003 och april maj juni juli augusti september Sidan 17 (17)

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 = 2005 02 11 + % I denna rapport redovisas en undersökning bland de arbetssökande som sökte arbete i ett annat

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Gruppen för sjukvårdsersättningar Anvisning 20.9.2013 Artikel 20 i EU-förordning 883/2004, artikel 26 i EU-förordning 987/2009 och 14 i lag 352/2010 TILLSTÅND ATT

Läs mer

ANALYSERAR Utbetalning av familjeförmåner med stöd av EG-lagstiftningen under 2004

ANALYSERAR Utbetalning av familjeförmåner med stöd av EG-lagstiftningen under 2004 ANALYSERAR 2005:3 Utbetalning av familje förmåner med stöd av EG-lagstiftningen under 2004 Utgivare Upplysningar Beställning Enheten för barn och familj Anders Lönnqvist 08-786 97 78 anders.lonnqvist@forsakringskassan.se

Läs mer

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Annelie Westman & Jakob Larsson Sverige www.psfu.se (PSFU) Uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Överväga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:51 Diarienr: 08/2104 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2008-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för barnomsorg Pactamedlemmar

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Att bo, studera och arbeta i EU

Att bo, studera och arbeta i EU Budapest. Europeiska ATT BO, STUDERA OCH ARBETA kommissionen I EU 1/12 3b 2011 Att bo, studera och arbeta i EU Finska medborgare är också EU-medborgare. EU-medborgarna har vissa i lagstiftningen fastställda

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer