RTS KONJUNKTURBAROMETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RTS KONJUNKTURBAROMETER"

Transkript

1 RTS KONJUNKTURBAROMETER 2009

2 2009ÅRSKONJUNKTURBAROMETER KonjunkturbarometernpresenterasårligenavRese ochturistnäringenisverige(rts),isamarbete medregionalaturistorganisationer.barometernbaseraspåenkvantitativenkätundersökninghos landetsrese ochturistföretagare.undersökningensyftartillattföljaochstimulerautvecklingenav näringensföretagareviakonjunkturbarometern.barometerngerensituationsanalysavolika förhållanden,irelationtilltidochsamhälleligaförändringar. Måletärattundersökanulägesamtframtidabehovavkompetens,nätverk,samverkan,utveckling ochstöd.detövergripandemåletmedkonjunkturbarometernärattbidratillattskapagodaoch självförsörjandeföretagruntomisverige. Undersökningenutförspånationellnivå,mensegmenterasäventillregionalarapporter.Resultaten syftardärmedtillattanvändassomunderlagochverktygförenökadförståelseavturistföretagarnas behovirespektiveregion,samtförhurrespektiveregionkanbiståmedinsatserochstödföratt framgångsriktutvecklaföretagandet. Omenkäten Ikonjunkturbarometernför2009ingick1701verksamheter,varav907responderade,vilketinnebär enpositivsvarsfrekvensom54procent.målgruppenärföreträdareförsvenskarese och turistföretag.företagenrepresenterarfleraverksamhetsområdeninomnäringen,såsomhotelloch restaurang,transport,kultur,researrangör,aktivitetsföretagsamtnöjes ochtemaföretag. Åretsundersökningutfördesisamarbetemed18regionalaturistorganisationersomdistribuerade enkätentilldetlokalanätverketavrese ochturistföretagare.förattpraktisktkunnasegmentera resultatenförregionaladelrapporter,deladessverigesläninisexregioner.indelningenanvänds redaniandranäringsprojekt,varförbefintliguppdelningnyttjadesförrtskonjunkturbarometer. Avsiktenärattvidareutvecklaochförfinaindelningenisamarbetemedregionalaföreträdareinför Konjunkturbarometern2010. Kortsammanfattningavundersökningen Undersökningenvisarattav910verksamheterser65procentpositivtpådenekonomiska utvecklingeninäringen.över50procentplanerarförnyinvesteringar.resultatetpåvisaratt företagarnaanserattlönsamhetochtillväxtärdeviktigastefrågornairese ochturistnäringeni dagsläget. Över80procentberäknarattökaantaletanställdaellerattantaletanställdakvarstår.Överhälften avföretageninomrese ochturistnäringenärsmåföretag(1 4anställda)ochfördelningenmellan manligaochkvinnligaföretagsledareärjämnavseendeföretagmedlågomsättning.bildenärdock mertraditionellmedmanligdominansistörrebolag. Undersökningenframvisarävenettstortbehovavkompetensutvecklinggällandeaffärskunskaper. Marknadsföring,försäljningochaffärsutveckling/strategierärområdendärefterfråganärstor. 1

3 KommentarertillKonjunkturbarometern2009 Åretskonjunkturbarometerframvisarmångapositivasignaleromtillväxtochutvecklingirese och turistnäringen,trotsrådandekonjunktur.näringenmognar,mendemindreaktörernabehöver professionaliserasochutvecklasitaktmedattefterfråganökar,bådefråndeninhemskaoch utländskamarknaden.denlågakronkursensamtlågkonjunkturenbidrarförnärvarandetillatt Sverigeblirettalltattraktivareturistland.Näringentrotsarkonjunkturenochdensvenska turistnäringenväxer,någotsomävenskaparsysselsättningochregionalutvecklingom turistföretagarnastillväxtstimuleras.förhoppningenärattrtskonjunkturbarometerskavaraett värdefulltverktygförutvecklingavsmåtillmedelstoraturistföretagruntomisverige. 2

4 RESULTAT RTS Konjunkturbarometer Enkätundersökningen presenteras i form av diagram och förklarande text. Enkätundersökningen är indelad i sju delar för att göra det lättare att tillgängliggöra informationen som enkätundersökningen visar. I samtliga av de sju delarna redovisas resultatet av undersökningen i form av diagram och förklarande text. Det man kan utläsa i svarsrapporten är att det är 1683 individer som har öppnat enkäten och utav dem har 907 stycken slutfört enkäten. Svarsrapportens diagram visar att denna undersökning har en svarsfrekvens på 54 % och ett bortfall på 46 %. Påbörjade: 1683 Avslutade: 907 Ej Avslutade: 776 Figur 1. Svarsrapport. 3

5 Enkätundersökningen 1. Turistföretagarnas verksamhet I de fyra följande diagrammen klargör enkätundersökningen hur turistföretagarnas verksamhet ser ut. Var turistföretagen som deltagit i denna undersökning är lokaliserad och hur deras verksamhet ser ut i form av sektor, verksamhetsområde och säsong. Dessa diagram kommer inte att förklaras i stor utsträckning då de är närmast självförklarande och fungerar som en överblick. 1.1 Arbetar du i offentlig eller privat verksamhet? Offentlig (Stat/kommun) 92 10,0% Privat (Annan verksamhet) ,9% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% Figur 2. Antalet turistföretagare som jobbar i offentlig eller privat verksamhet. Observera att respondenten kunde välja de båda alternativen. 4

6 1.2 I vilken av följande regioner är du verksam? Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland ,4% Jämtland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna ,6% Värmland, Örebro, Västmanland ,2% Stockholm, Södermanland, Östergötland, Gotland ,4% Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar ,2% Jönköping, Halland, Västergötland 37 3,94% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% Figur 3. Antalet respondenter verksamma i olika regioner. Observera att respondenterna kan vara verksamma i mer än en region. 5

7 1.3 Vilken är din huvudsakliga verksamhet? Hotell/Restaurang ,9% Persontransport 33 3,15% Resebyrå, researrangör 26 2,48% Aktivitetsföretag, Sport, Rekreation ,3% Nöjes-/temapark 24 2,29% Kultur ,4% Övrigt ,2% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% Figur 4. Respondenternas huvudsakliga verksamhetsområde. Observera att respondenten kunde välja flera alternativ. Det man kan utläsa av figur 4 är att det finns en stor variation av branscher som företagarna tillhör. De finns ingen bransch som dominerar i denna undersökning men Hotell/Restaurang, Aktivitetsföretag/Sport/Rekreation och Övrigt är de verksamhetsområden som flest respondenter i denna undersökning arbetar inom. Det är 25 % som valt att klassificera sig som övrigt då de inte tycker att något av de andra alternativen passar in på deras verksamhet. 6

8 1.4 Vilken är din verksamhets huvudsakliga säsong? Vinter 90 9,50% Sommar ,3% Året runt ,7% Vet ej 4 0,42% Inkomna svar: 906 Ej svarat: 789 Bortfall: 46,6% Figur 5. Verksamheternas huvudsakliga säsong. Det man kan utläsa från figur 5 är att endast ca 10 % av företagen arbetar idag huvudsakligen inom vinterturismen och fyra gånger så många fokuserar på sommaren. Detta visar att hälften av de svarande företagen är säsongsberoende. 7

9 2. Turistföretagarnas verksamhetsstorlek 2.1 Storlek på verksamhet? ,1% ,8% ,79% 50 och mer 57 6,25% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% Figur 6. Antalet anställda hos företaget. Företagen i undersökningen domineras av små företag då över hälften har 1-4 anställda. 1/5 del sysselsätter 5-20 personer och som figur 6 visar är det endast 6,8 % som sysselsätter personer. Enbart 6.3 % har mer än 50 anställda. Det denna figur visar är att större delen av rese- och turistnäringens företag i Sverige är små företag, det vill säga så kallade enmans- och småföretagare. 8

10 2.2 Hur mycket omsätter din verksamhet per år? ,4% ,5% ,6% ,72% ,96% ,02% SEK eller mer 51 5,57% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% I figur 7 kan man utläsa hur mycket företagarnas verksamhet omsätter per år. Figur 7 illustrerar att 30.4 % av respondenterna omsätter per år mellan och att 27.6 % omsätter mellan kr/år. Det som är intressant att belysa är att det är färre respondenter som omsätter mellan milj. kr/år än kr/år, bara 12.5 %. Detta tyder på att turistföretagen kan indelas i två grupper; en som tycks domineras av livsstilsföretag och hobbyföretag där ekonomisk tillväxt kanske inte är lika centralt och en grupp där företagsekonomiska överväganden uppenbarligen spelar en viktig roll. Självklart är det också möjligt att företag i den förstnämnda gruppen är i en utvecklingsfas och så småningom kan nå den andra gruppen. 9

11 3. Könsfördelning bland turistföretagen 3.1 Har din verksamhet en manlig eller kvinnlig företagsledare? Manlig företagsledare ,9% Kvinnlig företagsledare ,0% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% Figur 8. Har turismverksamheterna främst manliga eller kvinnliga företagsledare. 10

12 3.2 Hur ser fördelningen ut mellan manliga och kvinnliga företagsledare utifrån en omsättning mellan kr/år Manlig företagsledare ,4% Kvinnlig företagsledare ,5% Inkomna svar: 392 Ej svarat: 1318 Bortfall: 77,1% Figur 9. Detta diagram har filtrerats utifrån omsättningen kr/år och visar fördelningen av manliga och kvinnliga företagsledare. 11

13 3.3 Hur ser fördelningen ut mellan manliga och kvinnliga företagsledare utifrån en omsättning på kr/år? Manlig företagsledare ,2% Kvinnlig företagsledare ,7% Inkomna svar: 253 Ej svarat: 1457 Bortfall: 85,3% Figur 10. Diagrammet filtrerad utifrån en omsättning på kr/år och visar fördelningen av manliga och kvinnliga företagsledare. 12

14 3.4 Hur ser fördelningen ut mellan manliga och kvinnliga företagsledare utifrån en omsättning på mer än kr/år Manlig företagsledare 46 90,1% Kvinnlig företagsledare 5 9,80% Inkomna svar: 51 Ej svarat: 1657 Bortfall: 97,02% Figur 11. Diagrammet filtrerad utifrån en omsättning/ år på eller mer. Visar fördelningen av manliga och kvinnliga företagsledare Det man kan utläsa av figurer 8, 9, 10 och 11 är att fördelningen manliga och kvinnliga företagsledare är väldigt jämn men företag med en lägre omsättning har större andelar kvinnliga företagsledare. Dock ändras denna bild drastiskt när man ser på företag med en omsättning på minst kr/år, där har 9 av10 företag en manlig företagsledare. Dock är det viktigt att poängtera att det är färre respondenter som har svarat att de har en omsättning på kr/år. 13

15 4. Framtidsutsikter för turistföretagarna 4.1 Vilken fråga anser du är den viktigaste för rese- och turistnäringen just nu? Tillväxt ,4% Lönsamhet ,1% Miljö- och klimatfrågor 98 8,55% Konjunkturen ,4% Valutaförändringar 51 4,45% Infrastrukturen ,7% Annat 59 5,14% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% Figur 12. Viktigast för rese- och turistnäringen just nu. Observera att respondenterna kan välja flera alternativ. Resultatet från enkätundersökningen påvisar att företagarna anser att lönsamhet och tillväxt är de viktigaste frågorna i rese- och turistnäringen i dagsläget (figur 12). Miljö- och klimatfrågor samt valutaförändringar anses inte lika viktigt då en knapp tiondel av respondenterna som valde miljö- och klimatfrågor och 4.45 % som ansåg att valutaförändringar är viktigast för näringen i dag. 14

16 4.2 Hur ser du på förutsättningarna för ekonomisk utveckling i rese- och turistnäringen som helhet de kommande 12 månaderna? Optimistisk ,9% Pessimistisk 73 8,02% Varken eller ,6% Vet ej 40 4,39% Inkomna svar: 906 Ej svarat: 789 Bortfall: 46,6% Figur 13. Visar hur företagarna ser på förutsättningen för den ekonomiska utvecklingen i rese- och turistnäringen de kommande 12 månaderna 15

17 4.3 Hur har det rådande konjunkturläget hittills påverkat försäljningsintäkterna i din verksamhet? Mycket positivt 38 4,16% Ganska positivt ,1% Ingen påverkan alls ,6% Ganska negativt ,6% Mycket negativt 39 4,27% Vet ej 93 10,1% Inkomna svar: 905 Ej svarat: 790 Bortfall: 46,7% Figur 14. Hur den rådande konjunkturen hittills påverkat försäljningsintäkterna i verksamheterna. Figur 14 visar att näringens aktörer ser positivt på rese- och turistnäringens utveckling under de kommande månaderna, vilket är intressant och positivt för näringen då Sverige och resten av världen befinner sig i en djup lågkonjunktur. 45 % av turistföretagarna har heller inte märkt någon påverkan i försäljningsintäkterna på grund av den rådande konjunkturen. Ca 1/5 del har dock sett en ganska negativ påverkan av försäljningsintäkterna medan 14 % hade märkt att den rådande konjunkturen har medför ganska positiva försäljningsintäkter. 16

18 4.4 Planerar du investeringar för ditt företag under de närmaste 12 månaderna? Ja ,2% Nej ,6% Vet ej ,0% Inkomna svar: 901 Ej svarat: 794 Bortfall: 46,9% Figur 15. Investeringsplaner hos företagen under de närmsta 12 månaderna. 17

19 4.5 Planerar ert företag att öka eller minska antalet heltidsanställda under de närmaste 12 månaderna? Ökning ,3% Minskning 89 9,81% Oförändrat ,5% Vet ej 48 5,29% Inkomna svar: 904 Ej svarat: 791 Bortfall: 46,7% Figur 16. Planer att öka eller minska antalet heltidsanställda under de närmaste 12 månaderna. De närmaste 12 månaderna har ca hälften av turistföretagare som medverkade i enkätundersökningen planer på att investera och det var endast 2/5 delar som inte planerade några investeringar under samma tidsperiod. 118 av respondenterna var dock osäkra och vet inte om de ska investera (figur 15). Figur 16 visar att turistföretagare i Sverige inte drabbas lika hårt av rådande konjunktur då majoriteten av respondenterna inte har några planer på att minska antalet heltidsanställda utan planerar för en oförändrad personalstyrka. Det som kan anses som positivt är att 13 %, 121 respondenter som planerar att öka sin personalstyrka. Endast 1/10 turistföretagare planerar en minskning. Genom en filtrering av denna undersökning där utgångspunkten är respondenternas verksamhetsområde kan man konstatera att det inte är någon markant skillnad mellan de olika branscherna och hur de planerar sin personalstyrka eller investeringsplaner under de närmaste 12 månaderna. På grund av dessa icke avsevärda skillnader visas inga diagram på detta. 18

20 5. Samverkan 5.1 Hur viktigt är det för utvecklingen i din verksamhet att samverka med andra företag? Mycket ,6% Lite ,2% Inte alls 28 3,06% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% Figur 17. Hur viktigt är det för utvecklingen att samverka med andra företag 19

21 5.2 Hur viktigt är det för din verksamhetsutveckling att samverka med offentliga aktörer? Mycket ,6% Lite ,8% Inte alls 59 6,46% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% Figur 18. Hur viktigt är det för verksamhetens utveckling att samverka med offentliga aktörer? 2/3 delar av alla tillfrågade turistföretagare bedömer att det är mycket viktigt att samverka med andra företag. Av de 907 respondenter som medverkade i enkätundersökningen är det endast 28 företagare som anser att det inte alls är viktigt att samverka med andra företag (figur 17). Även när svaren filtrerades på regional nivå så väl som mellan branscher så upptäcktes inga större skillnader. I de sex regionerna är samverkan mellan företag mycket viktigt då procentenheterna ligger mellan %. Alla branscher var överens om att det är mycket viktigt att samverka med andra företag. Majoriteten av alla turistföretagare anser också att det är viktigt att samverka med offentliga aktörer. Om man viktar de två frågorna om samverkan mellan företag och företag och det offentliga, så visar undersökningen tydligt att samverkan mellan företag är viktigast för deras utveckling. Av figur 18 kan man också utläsa att 59 respondenter inte anser att det är viktigt att samverka med offentliga aktörer. Det som är intressant när man filtrerar denna fråga utifrån turistföretagarnas bransch är att verksamhetsområden som hotell och restaurang, persontransport och aktivitetsföretag, sport och rekreation anser att samverkan med offentliga aktörer inte är lika viktigt, i dessa branscher är det bara ca varannan företagare som anser att det är mycket viktigt. Branscher som resebyråer/researrangörer, nöjes- och temaparker samt kultur anser i större grad att det är mycket viktigt att samverka, här var ca % överens. Dock är det viktigt att poängtera att vissa branscher var mer representerade än andra. Nedan följer två diagram som visar skillnaden mellan två av branscherna. Anledningen till varför dessa två branscher visas upp är för att dokumentera skillnaderna mellan olika branscher. Man kan tycka att aktivitetsföretag, sport och rekreation är överrepresenterade med 213 respondenter då nöjes- och temaparker bara representeras av 24 respondenter. Men det är dock viktigt att framhäva att de svenska nöjes- och temaparkerna i Sverige inte är många till antal vilket gör att detta antal är representativt för den branschen. 20

22 5.3 Hur viktigt är det för din verksamhetsutveckling att samverka med offentliga aktörer? Mycket ,4% Lite 91 42,5% Inte alls 15 7,00% Inkomna svar: 213 Ej svarat: 1497 Bortfall: 87,6% Figur 19. Åsikterna från aktivitetsföretag, sport och rekreation angående hur viktigt det är för deras verksamhetsutveckling att samverka med offentliga aktörer. 21

23 5.4 Hur viktigt är det för din verksamhetsutveckling att samverka med offentliga aktörer? Mycket 17 70,8% Lite 6 25% Inte alls 1 4,16% Inkomna svar: 24 Ej svarat: 1686 Bortfall: 98,6% Figur 20. Åsikterna från nöjes- och temaparker angående hur viktigt det är för deras verksamhetsutveckling att samverka med offentliga aktörer 22

24 5.5 Inom vilka områden saknar du affärsnätverk för samverkan? Marknadsföring ,6% Företagsutveckling ,9% Kompetensförsörjning ,3% Produktutveckling ,7% Inget, behövs ej ,0% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% Figur 21. Inom vilka områden saknas affärsnätverk för samverkan Det man kan utläsa av figur 21 är att marknadsföring är ett område där 400 respondenter uppgav att de saknar affärsnätverk för samverkan, vilket betyder nästan 30 %. De andra svarsalternativen ligger alla mellan %, vilket gör att inget annat område sticker ut. 204 respondenter anser dock att de inte saknar affärsnätverk för samverkan eller är inte i behov av något. Av de respondenter som valde svarsalternativet annat verkar uppfattningen vara att de är delaktiga i affärsnätverk och saknar inte nätverk i något specifikt område. En respondent ansåg att det fanns tillgång till samverkansmöjligheter inom de flesta affärsområden men att begränsningen låg i att avsätta den tid som behövs när man är ett litet företag. Förutom dem som var nöjda med sina nätverk fanns dock önskan om nätverk gällande finansiering, investering och infrastruktur. Enligt en respondent fungerar kommunikationen dåligt i regionen och det finns ett behov av samordning mellan regionen, länstrafiken och flyget, så att gästen på smidigaste sätt kan ta sig till och från aktivitetsorten. Det fanns även en önskan om mer generella samarbeten mellan entreprenör i en region. Om man granskar denna fråga utifrån en regionfördelning kan man utläsa att alla regioner anser att marknadsföring är det område där de saknade affärsnätverk, där ligger procentandelen på mellan % i de olika regionerna. Vid granskning branscher emellan hittades heller inga större olikheter. Alla är i störst behov av samverkan när det gäller marknadsföring. 23

25 6. Stöd för utveckling 6.1 Vet du var du får stöd gällande företagsutveckling? Ja ,8% Nej ,1% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% Figur 22. Vet företagarna var de får stöd gällande företagsutveckling? 24

26 6.2 Vet du var du får stöd gällande offentliga finansieringsstöd och bidrag? Ja ,6% Nej ,3% Inkomna svar: 909 Ej svarat: 786 Bortfall: 46,4% Figur 23. Vet företagarna var de får stöd gällande offentliga finansieringsstöd och bidrag? Källa: Apsis verktygets bearbetning av enkätundersökningens data. 25

27 6.3 Vet företagarna var de får stöd gällande privatfinansiering (lån, riskkapital)? Ja ,2% Nej ,7% Inkomna svar: 908 Ej svarat: 787 Bortfall: 46,5% Figur 24. Vet företagarna var de får stöd gällande privat finansiering (lån, riskkapital)? De tre figurerna ovan (figur 22, 23, 24) förklarar huruvida turistföretagarna vet var de kan få stöd för sin verksamhetsutveckling. Den första figuren visar att ungefär varannan företagare vet var de ska vända sig för att få hjälp gällande företagsutveckling. När man filtrerar denna fråga utifrån regionfördelningen kan man inte se några större skillnader. Här ligger procentandelarna mellan % för dem som vet var de ska vända sig. Den region där lägst antal personer vet var de ska vända sig är i region Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar där procentandelen ligger på 40 %. 26

28 6.4 Vet du var du får stöd gällande offentliga finansieringsstöd och bidrag? Figur 25. Visar fördelningen i region Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar vet var de ska vända sig gällande offentligt finansieringsstöd och bidrag. Källa: Apsis verktygets bearbetning av data utifrån de 907 avslutade enkätundersökningar. Det man kan utläsa av diagram 23 är att det är ungefär hälften som anser att de vet var de ska vända sig om de behöver stöd gällande offentligt finansiering. När man filtrerar denna fråga utifrån regionfördelningen kan man se större skillnader. Man kan till exempel utläsa att 69.6 % turistföretagare i region Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar inte vet var de ska vända sig för stöd i denna fråga (se figur 25). Samma gäller för region Jönköping, Halland och Västergötland där 67.5 % inte vet var de ska vända sig för stöd. Region Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland är den enda av regionerna där hälften av alla turistföretagare vet var de ska vända sig (54.4 %). 27

29 6.5 Vet du var du får stöd gällande offentliga finansieringsstöd och bidrag? Figur 26. Visar om Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland vet var de ska vända sig gällande offentligt finansieringsstöd och bidrag. Källa: Apsis verktygets bearbetning av data utifrån de 907 avslutade enkätundersökningar. När det gäller privat finansiering är det lite mer än hälften av alla respondenter i enkätundersökningen som vet var de ska vända sig. Om man även i denna fråga ser utifrån regionerna kan man utläsa att procentandelarna inte skiljer sig åt utan ligger kring 50 %. På grund av detta visas inga diagram på dessa siffror. 28

30 7. Hinder och avsaknad 7.1 Vilken typ av affärsnätverk saknas främst i er verksamhet? Marknadsföring/Försäljning ,6% Ekonomi ,8% Juridik ,9% Affärsutveckling/Strategier ,5% HR/Personal 117 8,26% Verksamhetsspecifik kunskap 138 9,75% Inkomna svar: 908 Ej svarat: 787 Bortfall: 46,5% Figur 27. Vilken typ av affärskunskap saknas främst i företagens verksamhet? Observera att respondenterna kunde välja flera svarsalternativ. Figur 27 visar att det saknas affärskunskaper i rese- och turismnäringens verksamheter. Det man kan utläsa är att marknadsföring/försäljning och affärsutveckling/ strategier är två områden som många känner att de saknar kunskaper om, i sin verksamhet. Även juridik är det många som saknar kunskaper i. Respondenterna har i denna fråga även en möjlighet att själv skriva vad de tycker saknas i företagets verksamhet. Det är bland annat ett 20 tal respondenter som skriver att de inte saknar någon typ av affärskunskap, men en av dem menar att de istället saknar samverkan och det finns även två som påpekar att de inte saknar affärsnätverk i något speciellt område utan vill utveckla alla områden ytterligare. Det finns även ett antal respondenter som känner att de inte har tillräckligt med kunskap kring data, internet och hemsidor. En respondent skriver att det saknas ledarskapskompetens, då det är viktigt att se sin personal som resurser. 29

31 7.2 Vad upplever du är det största hindret för tillväxt i din verksamhet Hård konkurrens 130 7,66% Bristande efterfråga 148 8,72% Dålig lönsamhet ,9% Begränsad tillgång till kapital ,0% Begränsad tillgång till lämplig arbetskraft 117 6,89% Kompetensbrist inom egna företaget 58 3,41% Myndighetsregler ,5% Dålig infrastruktur 159 9,37% Brist på egen tid ,8% Inkomna svar: 908 Ej svarat: 787 Bortfall: 46,5% Figur 28. Vad upplever företagarna som det största hindret för tillväxt i sin verksamhet. Observera att respondenterna kunde välja flera av svarsalternativen. Respondenterna är i denna fråga inte eniga om det största hindret för tillväxt i verksamheten. De största hindren anses dock vara dålig lönsamhet, begränsad tillgång till kapital, myndighetsregler och brist på egen tid. Även i denna fråga har företagarna möjlighet att själva komma med orsaker som hindrar tillväxt i deras företag. Bland de svar som gavs är olika politiska beslut de hinder som togs upp mest. Det handlade bland annat om momssatser, stränga regler för småföretagare, höga kostnader för att anställa personal, förbud som hindrar verksamhetsutvecklingen och att företagarna måste söka tillstånd på flera olika ställen fast det är kommunerna som har kontroll över tillstånden. Ett annat hinder som flera tar upp är att det inte finns några samhällsinvesteringar som alla aktörer kan dra nytta av, så som enhetliga vägskyltar eller investeringar i den turistiska infrastrukturen. Det finns även ett flertal respondenter som känner att det är svårt att nå ut till kunden och saknar därför olika former av samverkan. 30

RTS Konjunkturbarometer 2010

RTS Konjunkturbarometer 2010 RTS Konjunkturbarometer RTS Konjunkturbarometer för visar att landets rese- och turistföretagare har en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen i rese- och turistnäringen idag, jämfört med vad de

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

RTS Konjunkturbarometer 2010

RTS Konjunkturbarometer 2010 RTS Konjunkturbarometer för visar att landets rese- och turistföretagare har en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen i rese- och turistnäringen idag, jämfört med vad de hade under. Denna positiva

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 Lantbruksbarometern 2016: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 Lantbruksbarometern 2015: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2016 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160711 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2015 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Företagarpanelen Q Västernorrlands län

Företagarpanelen Q Västernorrlands län Företagarpanelen Q2 2013 Västernorrlands län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 4545 intervjuer

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer