Västsvenska företag och Tull 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västsvenska företag och Tull 2015"

Transkript

1 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor

2 Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och berör direkt Sverige. Rutiner och processer för implementering av lagen är inte helt klara, men klart är att västsvenskt näringsliv kommer att påverkas av förändrade regler på tullområdet. Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell handel. Regionens välstånd bygger i grunden på goda handelsrelationer med andra länder och det var också handelsmän från Tyskland och Holland som en gång bosatte sig i och grundade dagens Göteborg. Det finns alltså anor, långtgående kunskap och en grogrund för framgångsrika handelsföretag i Västsverige. Betydelsen av handel är lika stor idag som då och flera av varandra oberoende källor tyder på att 60 procent av Västsveriges BRP kommer från internationell handel där tull är ett avgörande område. Tullar har funnits lika länge som de handelstraditioner som nämndes ovan och har utvecklats från förenklad inkassering till komplexa regelverk under de hundratal år som det använts. Därmed borde den generella kompetensen på tullområdet vara lika bred som inom export och import, men så är inte fallet. Tull har inte getts samma utrymme från statligt håll, i utbildningssystemet, i samhällsdebatten och i näringslivet. Detta innebär att kunskaperna om hur tull ska hanteras är relativt bristfälliga trots att området är så viktigt för bolag som sysslar med internationell handel. I den här undersökningen har vi tittat närmare på hur västsvenska företag ser på arbetet med tull och hur förberedda de är inför de förändringar som träder i kraft En del frågor ställde vi till bolagen även i fjol och gör därför en jämförelse av svaren, det här är en återkommande undersökning. Resultat Är ert företag verksam inom internationel handel genom Export/Import? Är ert företag verksamt inom internationell handel genom Export/Import? 50% 50% Ja Nej 47% 53% Ja Nej För ett år sedan tillfrågade Västsvenska Handelskammaren 200 chefer på västsvenska företag om hur deras arbete med internationell handel och tull fungerar, nu gör vi det igen. Tullområdet står inför stora förändringar inom en snar framtid och Handelskammaren vill veta hur väl rustade västsvenska företag är för att möta dessa. Företagen är representativa för västsvenskt näringsliv och det är både små och stora

3 bolag som tillfrågats. Precis som i fjol uppger drygt 100 av de tillfrågade företagen att de är verksamma inom internationell handel och beroende av tullhantering. Av bolagen är ca hälften verksamma inom industrin och hälften inom tjänstesektorn vilket också är representativt för näringslivets struktur i regionen Hur stor del av ert företags omsättning kommer från internationell handel? Hur stor del av ert företags omsättning kommer från internationell handel? 21% 28% 51% 0-39% 40-69% % 21% 34% 45% 0-39% 40-69% % Nära 60 procent av Västsveriges BRP kommer från export vilket utgör den största delen av internationell handel. Det återspeglas i resultaten i undersökningen och gjorde även det Tittar vi på fördelningen över hur stor del av företagens omsättning som kommer från internationell handel ser vi även här likheter mellan resultaten från 2014 och Över en femtedel anger att procent av bolagets omsättning kommer från handel. Precis som vid fjolårets mätning anger mer än en fjärdedel att procent gör det och nära hälften svarar att 0-39 procent kommer från internationell handel. Vid en djupare analys kan vi också utläsa att bland företag inom tillverkande industri kommer över 70 procent av omsättningen från internationell handel och att motsvarande siffra inom traditionell tjänsteindustri är 30 procent Hur många personer på företaget arbetar med tullfrågor? Hur många personer på företaget arbetar med tullfrågor? 11% 4% 10% 5% 85% en till två tre till fyra fem eller fler 85% en till två tre till fyra fem eller fler

4 Eftersom att tull är ett viktigt område för handelsberoende företag är det relevant att titta på hur många personer inom västsvenska bolag som arbetar med tull. Det visar sig att hos nära 85 procent av bolagen är det endast 1-2 personer som gör det, hos knappt 10 procent jobbar 3-4 personer med tull och hos 5 procent av företagen är det 5 eller fler anställda som hanterar tull. Siffrorna är jämförbara med 2014 års undersökning och visar endast på mycket små inbördes skillnader Anlitar ni tullombud? Anlitar ni tullombud? 45% 9% 46% Ja Nej Vet inte 40% 6% 54% Ja Nej Vet ej Om kompetensen inte alltid finns internt kring tullfrågor kan bolag anlita tullombud och det gör många västsvenska företag. Nära 55 procent av bolagen anlitar tullombud samtidigt som nästan 40 procent inte gör det. Av de svarande säger drygt 6 procent av de inte vet om tullombud anlitas och även här ser siffrorna likadana ut som i fjol. Ser ert företag ett behov av att öka kompetensen kring tull internt? % 22 % 32 % I hög eller viss grad I låg grad eller inte alls % 17 % 35% I hög eller viss grad I låg grad Processerna kring tull är ofta komplexa och det krävs kompetens på området inom företagen för att hantera arbetet på rätt sätt. Saknas kompetens är risken att bolaget blir onödigt sårbart. På frågan om hur företagen ser på behoven av att öka sina kunskaper kring tull syns ett tydligt resultat. Nära hälften anser sig ha behov av ökad kompetens, samtidigt anger drygt 20 procent att behovet varken är stort eller litet. Drygt 30 procent

5 anser sig å andra sidan inte alls ha behov av mer kompetens, kanske beroende på att en hel del företag anlitar tullombud i svårhanterliga frågor, vilket kan minska behoven. Vad hindrar er att arbeta mer med tull? Personella resurser 52 % Kompetens 42 % Information om tullhantering 25 % Ekonomi 5 % Som konstaterats tidigare är tull en viktig del av den internationella handeln och svaren visar också att företagen ser behov av att fokusera mer på tull. För att få en fördjupad bild av varför bolagen inte gör det redan i dag ställde vi i år frågan om vilka hindren är. På den här frågan har företagen kunnat ge ett eller flera svar. Den fördjupande bilden tyder på ett intressant resultat. Det är endast drygt 4 procent som anger ekonomi som den främsta orsaken till att inte arbeta mer med tull samtidigt som mer än hälften säger att det har med personella resurser att göra. Dessutom svara 40 procent att det hänger på kompetens inom bolaget. Via resultaten kan vi utläsa ett tydligt kompetensgap då företag ser behov av att öka kompetensen kring tull internt, inte ser något direkt ekonomiskt hinder för att göra det och samtidigt svarar att de saknar personella resurser och kompetens för att lyfta tullfrågor inom bolaget. Vid sidan av det anger en femtedel att de saknar information om hur tullhantering fungerar. Är tullarbetet en integrerad del i företagets ledningsarbete? % 33 % 21 % 14 % Inte alls I liten grad I viss grad eller i hög grad % 19 % 16% 17% Inte alls I liten grad I viss grad eller i hög grad På frågan om i vilken grad tullfrågor är en integrerad del av bolagens ledningsarbete svarar två tredjedelar av bolagen att det inte är det alls eller är det i mycket liten grad. Bland drygt 20 procent lyfts det då och då, medan enbart 14 procent anger att det faktiskt är en integrerad del av ledningens arbete. Siffrorna är även på den här frågan

6 snarlika fjolårets. Möjligtvis kan vi se en liten skillnad mellan den andel som svarat att det inte alls finns med i ledningens arbete och att det finns med i liten grad från 2014 års mätning. En viss andel tycks ha påverkats positivt och lyfter numera tullfrågor, inte ofta, men i liten grad. Hur upplever ert företag att stödet från Tullverket är? % 42% 10% 19% Upplever stödet som bra eller mycket bra Upplever stödet varken bra eller dåligt Upplever stödet mindre bra % 38% 27% 22% Upplever stödet som bra eller mycket bra Upplever stödet varken bra eller dåligt Upplever stödet mindre bra I Sverige ansvarar Tullverket för rutiner och regler kring tullhantering. Företag kan också vända sig till Tullverket för stöd och vägledning i komplexa frågor. På frågan om hur stödet från Tullverket upplevs framträder att majoriteten, närmare bestämt 42 procent, anser att stöder är varken bra eller dåligt. På just denna fråga framträder å andra sidan ett positivt resultat jämfört med fjolårets mätning angav nära 30 procent att de upplevde stödet från Tullverket som mindre bra. Den siffran ligger i år på endast 10 procent samtidigt som 29 procent upplever stödet som bra eller mycket bra mot fjolårets 19 procent på samma fråga. Samtidigt svarar precis som i fjol runt 20 procent av bolagen att de inte vet hur stödet upplevs. Hur väl känner du till de inledande förändringar som träder i kraft 1 maj 2016? 13% 12% 75% I hög eller viss grad I låg grad eller inte alls Som nämnts tidigare träder en ny lag i kraft på tullområdet med start 1 maj Förändringarna införs i flera steg och det är fortfarande ganska oklart hur processerna kommer att se ut och genomföras, trots det ville vi skapa oss en bild av hur väl västsvenska företag känner till att förändringar kommer att ske. Det visade sig att över hälften av bolagen inte alls känner till att några förändringar kommer. 20 procent gör det i mycket liten utsträckning och endast 5 procent anger att de känner till det väl eller

7 mycket väl. För att få kännedom om hur företagen berörs av den förändrade lagen valde vi att informera om vilka områden som är aktuella så att respondenterna därefter kunde ta ställning till hur det påverkar dem. Hur påverkar förändringarna av tillstånd kring tull er verksamhet? 17% 9% 38% 36% I hög grad eller i viss grad Varken till eller från Inte alls eller i låg grad På frågan om hur förnyelse av tillstånd kring tull påverkar verksamheten svarade drygt 36 procent av bolagen att de inte vet hur verksamheten kommer att påverkas. Samtidigt svarade nära 40 procent att det inte kommer att påverka dem alls eller i liten grad. Knappt en femtedel angav att det påverkar dem i hög eller mycket hög grad och 9 procent svarar att det varken gör till eller från. Hur påverkar en förändrad tulltaxa (taric) er verksamhet? 17% 12% 30% 41% I hög grad eller i viss grad Varken till eller från Inte alls eller i låg grad På frågan om förändrad tulltaxa ser svaren ungefär likadana ut som när det rör tullhantering. Strax över 40 procent anger att de inte vet samtidigt som 30 procent svarar att det inte påverkar dem alls eller i liten grad. Samtidigt menar 17 procent att det påverkar verksamheten i hög eller mycket hög grad och drygt 10 procent svarar att det varken gör till eller från. Hur påverkar förändrad hantering av tullager er verksamhet? 11% 10% 40% 36% I hög grad eller i viss grad Varken till eller från Inte alls eller i låg grad Även på frågan om tullager ser svaren liknande ut. 36 procent svarar att de inte vet hur verksamheten kommer att påverkas. Här är det några fler, drygt 40 procent, som anger att det inte påverkar dem alls eller i viss grad samtidigt som 11 procent menar att det har betydelse i hög eller mycket hög grad. Även på den här frågan uppger 10 procent att förändring av hantering av tullager varken gör till eller från för verksamheten.

8 Utifrån de svar som inkommit kan vi konstatera att västsvenska bolag generellt inte är medvetna om de förändringar som kommer att träda i kraft på tullområdet Majoriteten kan inte heller ta ställning till om och hur de områden som berörs påverkar företagets verksamhet. För knappt en tredjedel av bolagen har förändringarna ingen direkt betydelse och hos en femtedel har de stor betydelse. Det något oroväckande resultatet är för de företag som inte vet hur de förändringar som träder i kraft påverkar verksamheten, vilka konsekvenser det riskerar att ge i ökade kostnader och omstruktureringar. Slutsatser Handelskammarens undersökning bekräftar bilden av Västsverige som en starkt handelsberoende region, precis som i fjol. Andra undersökningar tyder på att hela 60 % av regionens BRP kommer från export. 1 Resultaten i denna mätning stärker den uppfattningen genom att stora delar av företagens totala omsättning uppges komma från internationell handel. Handel med länder utanför EU och därmed arbete med tull är många gånger en stor del av den internationella handeln på bolagen och att fokus och resurser läggs på området bör vara en självklarhet. Samtidigt visar undersökningen att tull inte prioriteras särskilt högt internt, vilket riskerar att öka sårbarheten för västsvenskt näringsliv. En positiv utveckling från fjolårets mätning ser vi dock på området kring stöd från Tullverket. Myndigheten har ett ansvar i att informera och samordna lagar och regler på tullområdet och är således en viktig länk mellan den gemensamma tullagstiftningen inom EU och västsvenska företag. Årets undersökning visar att bolagen upplever stödet från Tullverket som bättre än i fjol. Tullverkets ansträngningar att nå ut med information om bland annat de förändrade regelverk som träder i kraft kan ha gett resultat. Å andra sidan har majoriteten av de västsvenska företagen väldigt låg kännedom om att en ny lag träder i kraft under 2016 och än mer oroväckande, låg vetskap om hur dessa förändringar kan påverka den egna verksamheten. Precis som i fjolårets mätning blir bilden av arbetet med tull komplex då resultaten av företagens behov av att öka sin kompetens på området framträder. Över hälften av bolagen ser ett stort behov av att öka kunskaperna om tull internt. Att få personer arbetar med tull idag, samtidigt som behoven av ökad kunskap är stora, tyder på hög kompetensbrist. För att fördjupa bilden ställdes i år frågan om vad det är som hindrar företagen att arbeta mer med tull. Här ser vi att det inte är ekonomi utan personella resurser och kompetens som i första hand hindrar företag att göra det. Den djupare bilden bekräftar att det råder en kompetensbrist på tullområdet i Västsverige. Tullverket som sitter på den formella kompetensen kring hur tull ska hanteras behöver bidra med mer resurser. Samtidigt är inte tullfrågor, precis som i fjol, en naturlig del av ledningsarbetet på majoriteten av företagen, vilket också är en bidragande anledning till 1 Källa: Västsvenska Handelskammarens konjunkturundersökning 2013

9 mindre fokus. Sammantaget tyder svaren på att behoven av ökad kompetens inom tullområdet är stora, men att verktygen, metoderna och dialogen kring hur man når dit brister. Rekommendationer Ökat ekonomiskt stöd till Tullverket Handelskammaren föreslår ökade anslag till Tullverket från Finansdepartementet. Under senare år, med undantag för 2015, har Tullverket tilldelats minskat statligt stöd vilket påverkar verksamheten negativt. Det är positivt med ökade anslag, men en större andel medel bör vara öronmärkt till information. Ska Tullverket kunna erbjuda den service som svenska företag är beroende av för effektiv internationell handel, behövs ytterligare resurser. Integrera tullfrågor i ledningsarbetet För att minska sårbarheten i tullhanteringsarbetet på västsvenska företag bör bolagen i högre utsträckning se tullfrågor som en viktig nyckel i den internationella handeln. En strategi för hur tullarbetet kan utvecklas, hur processerna ser ut och vilken kompetens som finns inom bolaget är en stark rekommendation till företag som vill utveckla sin internationella handel. Fler utbildningar inom tull Internationell handel är en viktig del av Sveriges BNP och för att området ska bli så effektivt som möjligt krävs ett smidigt tullhanteringssystem. Detta kan på sikt ge effekter på tillväxten och så småningom påverka svensk ekonomi negativt. Västsvenska Handelskammaren föreslår att relevanta utbildningar med fokus på tullhantering startas. Dessa bör ligga som tillvalskurser på universitetsnivå och som KY-utbildningar. Eftersom att väldigt lite fokus läggs på tullfrågor generellt, blir betydelsen av området osynlig och lockar få personer att vilja arbeta inom det. Här behöver en rejäl ansträngning göras. Tullens betydelse för en fungerande internationell handel bör lyftas av Tullverket, företag och samhället gemensamt. Samtidigt behöver information om fördelarna med att ha goda kunskaper om tull och hur de kunskaperna kan omsättas i praktiken tydliggöras. Öka dialogen med svenska företag Tullverket står inför stora besparingar vilket kommer att påverka myndighetens möjligheter att ge stöd till företag. Genom en strukturerad dialog med näringslivet kan Tullverket få en tydlig bild av vilken typ at stöd till företag som behöver prioriteras samt utveckla en handlingsplan för arbetet.

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE. Göteborg

KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE. Göteborg KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE Göteborg Varför undersöka klotter? Klotter och skadegörelse är ett problem på många platser i Göteborg. Det är negativt ur flera olika synvinklar.

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

500 chefer i privat sektor om mångfald

500 chefer i privat sektor om mångfald 500 chefer i privat sektor om mångfald Sammanfattning När TNS SIFO frågar chefer i privat sektor om mångfald: Sammantaget, med några fåundantag, kan svenska chefer definiera mångfald. Dock skiljer det

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2013

FRANCHISING I SVERIGE 2013 Tryck: Lindgren & söner AB, Mölndal 214 FRANCHISING I SVERIGE 213 S P O NS O R ER Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter En rapport från.se Inledning.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) arbetar i enlighet med sin stiftelseurkund för en positiv utveckling av Internet

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

Kreditvärdighet. Mäts som andel företag som fått en förbättrad kreditvärdighet av UC under det gångna året.

Kreditvärdighet. Mäts som andel företag som fått en förbättrad kreditvärdighet av UC under det gångna året. Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. All tillväxt skapas lokalt. Det

Läs mer

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg I en ny undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT- stödet för rapportering och uppföljning brister.

Läs mer

Analysrapport PULS #4-2016

Analysrapport PULS #4-2016 Det amerikanska presidentvalet 8 november 2016 Analysrapport PULS #4-2016 Östsvenska Handelskammaren Anna Lövheim Inledning Östsvenska Handelskammaren är en politiskt obunden näringslivsorganisation, som

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Kristianstad 2015

Företagarens vardag i Kristianstad 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Kristianstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV)

Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV) Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV) Augusti 2009 Innehållförteckning 1. Sammanfattning av resultaten 2. Inledning 2.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna PULS-RAPPORT #1-2017 SAMMANFATTNING Förutsebarhet, tydlighet och undanröjande av hinder när det byggs i städerna När det byggs mycket i städerna

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012

Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012 Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter FAR SRS Ewa Fallenius Januari 2009 Sammanfattning I den här studien Är EU vår hemmamarknad?

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Företagens och förmedlarnas syn på tjänstepensionen

Företagens och förmedlarnas syn på tjänstepensionen Företagens och förmedlarnas syn på tjänstepensionen En kvantitativ undersökning bland stora och medelstora företag samt försäkringsförmedlare Juni och september 2014 Innehållsförteckning 1. Företagens

Läs mer

Stor optimism för julhandeln på nätet

Stor optimism för julhandeln på nätet + 14 % e-barometern Q3 2010 Stor optimism för julhandeln på nätet Postens och HUIs e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 14,0 procent under årets tredje kvartal. E-handelns tillväxt har

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet

Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet 2008:8 ISSN 1650-7965 Kriminaliteten mot det västsvenska näringslivet Från näringslivets sida är det av oerhört stor betydelse att myndigheter och politiker gör vad de kan för att hindra kriminaliteten.

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Statistik Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Vår undersökning visar att majoriteten av Juseks medlemmar

Läs mer

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS CUSTOMS

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se

Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se Minnesanteckningar 1 (6) Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se IMPORTMOMS TILL SKATTEVERKET Tid: 19 februari 2014, kl 13-16 Plats:

Läs mer

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5)

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Tullverkets huvudkontor, Alströmergatan 39, Stockholm. Per-Anders Lorentzon, Sydsvenska handelskammaren Fredrik Edholm, Stockholms handelskammare

Tullverkets huvudkontor, Alströmergatan 39, Stockholm. Per-Anders Lorentzon, Sydsvenska handelskammaren Fredrik Edholm, Stockholms handelskammare PROTOKOLL 1 (7) Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Katarina Brodin 2015-01-20 STY 2013-721 Tel. 040-6613390 Ert datum Er referens katarina.brodin@tullverket.se 2015-01-14 Katarina Brodin MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas er En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop Augusti 2011 Förord En skola i världsklass

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning i korthet... 4 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 5 Så gjordes undersökningen... 6 Nationell utveckling... 6

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer