Dags att rensa upp bland bolagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att rensa upp bland bolagen"

Transkript

1 Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN

2 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa

3 Förord Göteborg är av tradition en handelsstad. Grundad av internationella köpmän på en plats som valdes för sitt strategiska läge. Under stora delar av den här tiden har relationen mellan representanter för stadens politik och näringsliv varit god. Än i våra dagar uppvisar politiker i vår region en större öppenhet och förståelse för näringslivets villkor än huvudstadens politiker. Detta har tagit sig uttryck i handlingskraft och breda överenskommelser i samband med de svårigheter som näringslivet då och då upplever inte minst beroende på den internationella konjunkturen. Å andra sidan kan den här insikten i företagen och deras organisation också ligga bakom det faktum att Göteborg i långt större omfattning än andra har valt att bolagisera sin verksamhet. Handelskammaren har undersökt de kommunala bolagen i Göteborgs kommun. Som en jämförelse har vi också studerat bolagen i resten av Göteborgsregionen samt i Stockholm och i Malmö. Att vi gjorde den här jämförelsen beror på att vi uppfattade det som att Göteborgs samlade kommunala bolag gör ett större avtryck i vår region, än vad vi upplever att bolagen i Stockholm och Malmö gör. För att kunna göra en rättvis bedömning av omfattningen av de kommunala bolagen har vi därför valt att jämföra deras omsättning och deras antal anställda, med hur det ser ut i kommunerna. I Göteborg är mer än var sjunde av dem som jobbar för kommunen, anställd i något av de kommunala bolagen. Motsvarande siffror för Stockholm är var sextonde, medan det i Malmö bara handlar om var trettiofjärde anställd! Samma mönster framträder när vi tittar på bolagens verksamhet. Genom att jämföra bolagens omsättning med de kostnader som kommunerna har för verksamheten (inklusive avskrivningar). Den jämförelsen visar att knappt en tiondel av Malmös verksamhet sker i bolagsform och att var fjärde kommunal krona i Stockholm omsätts i bolagen. I Göteborg ligger en tredjedel av verksamhetens kostnader i de kommunala bolagen. Handelskammarens bedömning är att det finns all anledning att se över Göteborgs kommuns ägande i bolag. Och i anslutning till mutaffärerna har ett flertal politiker i Göteborg sagt att bolagen ska ses över. Det välkomnar vi. Gå igenom bolagen, men låt det inte stanna vid det. Omfattningen av de kommunala bolagen påverkar vår region. Mycket av det som idag sker i kommunens regi och som utförs av de kommunala bolagen, skulle lika gärna kunna utföras av företag, på marknadsmässiga villkor. Såväl teori som praktik talar för att det skulle öka effektiviteten i ekonomin. Ett större inslag av enskilda initiativ på det som traditionellt har varit det offentligas ansvar leder inte bara till en högre kostnadseffektivitet utan också till ett större mått av vitalisering, nytänkande och kreativitet. Bland Göteborgs kommunala bolag finns det de som är engagerade i boende, i energi, i transporter och i nöjen. En rad av dessa skulle säljas och därmed frigöra kapital som antingen skulle kunna användas för att minska kommunens skuldsättning och därmed räntekostnader. Andra skulle kunna säljas för att frigöra resurser som skulle kunna utgöra grunden för att utveckla det framtida Göteborg. Somliga verksamheter som idag bedrivs i bolagsform i kommunens regi, bör även fortsättningsvis vara kommunala angelägenheter. Var och en av dessa verksamheter måste granskas för att se om det ska organiseras i förvaltnings- eller bolagsform. Mot den effektivitet som bolagsformen erbjuder står det mått av offentlighet som förvaltningsformen förutsätter. Den härva av mutor som drabbat Göteborg, hade sannolikt inte lika lätt kunna inträffa i en miljö med mer transparens. Jag efterfrågar en inriktning, en långsiktig strategi. Det finns för många kommunala bolag i Göteborg och bolagens verksamhet är alldeles för omfattande. Under den kommande mandatperioden bör breda diskussioner föras om hur och i vilken takt som de kommunala bolagen ska avyttras. Johan Trouvé VD, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Vi gör Västsverige Starkare 3

4 4

5 Innehållsförteckning Förord 3 Innehållsförteckning 5 Metod 6 Andelen anställda i bolagen 8 Omsättning i bolagen 9 Andel av kommunens befolkning 10 Andel av lönesumman 10 Om allabolag.se 11 5

6 Metod Vi har undersökt förekomsten av kommunalt ägda bolag i Göteborgsregionens 1 kommuner samt som jämförelse Malmö och Stockholm. Undersökningen bygger på information från Allabolag.se och där datautdragen är gjorda under perioden augusti Undersökningen omfattar samtliga de registrerade bolag som är direkt ägda av kommunerna i egenskap av moderbolag, och de bolag som ägs av de kommunala moderbolagens dotterbolag. I de fall flera kommuner samäger ett bolag, registrerar Allabolag detta bolag som ägt av den kommun med störst aktieinnehav. Vår studie följer samma kategorisering. Eftersom Mölndals kommuns ägande i bolag inte är tillräckligt stort för att innebära en moderbolagsposition, innebär det att kommunen, enligt allabolag.se, saknar bolag. Den här typen av översiktliga jämförelser har sina fel och brister. Ett dilemma med vår är att den bara tar omfattar de bolag som kommunerna är moderbolag till. Det betyder t ex att studien underskattar bolagssektorn i de kommuner som bara har ett minoritetsägande medan studien överskattar bolagiseringens omfattning i den kommun som har mer än 50 procent av ägandet. I Göteborgsregionen finns det en viss överskattning för Göteborgs siffror och motsvarande underskattning för övriga kommuner i regionen. I Skåne är det ett större jämförelseproblem eftersom t ex renhållningsbolaget Sysav ägs av fjorton skånska kommuner varav ingen äger mer än femtio procent. Sysav saknar därför moderbolag. 1 Göteborgsregionen är ett kommunalförbund som består av Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 6

7 Att Göteborgs kommun har ett stort ägande i regionala bolag innebär något positivt, något som underlättar förändring. Tack vare Göteborgs starka position finns det desto större möjligheter och ansvar att utvärdera sina bolag. Totalt omfattar undersökningen 216 företag, varav 57 är ägda av Stockholms kommun, 16 av Malmö kommun medan Göteborgs kommun äger 102 bolag. Resten av kommunerna i Göteborgsregionen äger 46 bolag. Genom en sådan översiktlig bild av ägandet visar att Göteborgs kommun har varit väsentligt mer aktiv i bildandet av kommunala bolag, än övriga kommuner. En hel del av bolagen saknar egentlig verksamhet. Så är det t ex 57 av Göteborgs stads bolag som enligt uppgifterna som lämnats till allabolag.se saknar anställda och 45 bolag uppger sig sakna omsättning. Motsvarande siffra för Malmös bolag är 7 bolag som saknar anställda och 3 bolag som uppger sig ha en omsättning som uppgår till 0 kronor. Bland Stockholms bolag är det 27 bolag som saknar anställda och 11 bolag som har 0 kronor i omsättning. För att göra en rimlig jämförelse mellan bolagiseringen i de olika kommunerna, måste man ställa antalet bolag, deras omsättning och antal anställda i relation till kommunens storlek. Vi har valt att välja ett antal olika jämförelsetal. Syftet är att visa hur stor betydelse de kommunala bolagen har i förhållande till kommunernas totala verksamhet. 7

8 Andelen anställda i bolagen Ett mått för att ange betydelsen av bolagen är att se hur stor andel av det totala antalet anställda i kommunen som är anställda i något av de kommunala bolagen. Vår studie utgår ifrån det antal anställda som bolagen har uppgivit för 2009 och jämför detta med antalet årsarbetare för respektive kommun 2. Tabell 1. Andel bolagsanställda Anställda bolagen Anställda kommun i kommunkoncern Ale ,9% Alingsås ,8% Göteborg ,9% Härryda ,1% Kungsbacka ,8% Kungälv ,0% Lerum ,4% Lilla Edet ,1% Mölndal Partille ,6% Stenungsund ,0% Tjörn ,1% Öckerö ,3% Malmö ,9% Stockholm ,1% Göteborg utmärker sig som den kommun där störst andel av de kommunalt anställda arbetar inom något av de kommunala bolagen. Mer än var sjunde person är bolagsanställd vilket är en väsentligt mycket större andel än i Stockholm och i Malmö. I Stockholm återfinner vi var sextonde kommunalt anställd i bolagen, medan bara var trettiofjärde är det i Malmö. 2 Vi är medvetna om att de mått vi använder för bolagens anställda och de anställda i kommunerna skiljer sig åt, och därför inte kan användas för annat än en indikation på bolagssektorns betydelse. Att vi har valt olika mått beror på att kommunerna sinsemellan har valt att redovisa olika värden, men antalet årsarbetare var det som mest frekvent. Skillnaden mellan värdena är att årsredovisningens uppgift om antal anställda är en ögonblicksbild i samband med räkenskapsårsskifte, medan årsarbetare tar hänsyn till såväl antal tillsvidareanställda som timanställda och hur mycket dessa faktiskt har arbetat, omräknat till helårstjänster. För att ytterligare komplicera jämförelsen använder sig Malmö kommun istället för begreppet årsarbetare, av termen medeltal av antalet medarbetare omräknat till komprimerad heltid. 8

9 Tabell 2. Omsättning i bolagen Ett annat sätt att belysa bolagen betydelse är att jämföra omsättningen i bolagen med den totala verksamheten i kommunal regi. Vi har då valt att jämföra den omsättning som bolagen uppger i årsredovisningen med den kommunala verksamheten, värderad enligt verksamhetens kostnader plus avskrivningar. Också vid det sättet att jämföra står det klart att Göteborg utmärker sig. oms bolag (mkr) oms kommun (mkr) omsättning/koncern Ale ,2% Alingsås ,7% Göteborg ,9% Härryda ,7% Kungsbacka ,7% Kungälv ,8% Lerum ,4% Lilla Edet ,0% Mölndal Partille ,7% Stenungsund ,5% Tjörn ,6% Öckerö ,8% Malmö ,7% Stockholm ,8% För Göteborgs del omsätter bolagen mer än var tredje krona i kommunens totala verksamhet. Bolagen i Stockholm omsätter en fjärdedel, medan bolagen i Malmö bara omsätter lite drygt tio procent av verksamheten. I övriga Göteborgsregionen utmärker sig Alingsås och Tjörn genom att ligga på Stockholms nivåer, medan resten ligger runt Malmös nivå. 9

10 Andel av kommunens befolkning Genom att lyfta blicken från den kommunala ekonomin, och i stället jämföra med det omgivande samhället, får man ytterligare indikationer på hur bolagiserade kommunerna är. Tabellen nedan visar antalet anställda i bolagen i förhållande till antalet kommunmedborgare i arbetsför ålder, vilket vi definerat som åldern år. Tabell 3. Andel anställda/befolkning 20-64år Ale 0,10% Alingsås 0,51% Göteborg 1,84% Härryda 0,14% Kungsbacka 0,10% Kungälv 0,27% Lerum 0,15% Lilla Edet 0,31% Mölndal 0,00% Partille 0,34% Stenungsund 0,24% Tjörn 1,54% Öckerö 0,28% Malmö 0,30% Stockholm 0,52% I Göteborg motsvarar antalet anställda i de kommunala bolagen mer än 1,8 procent av den arbetsföra befolkningen i kommunen. Motsvarande siffror i Stockholm och Malmö uppgör till 0,52 procent respektive 0,3 procent. Andel av lönesumman En sista jämförelse, också den hämtad från det omgivande samhället, utgörs av bolagens omsättning i relation till befolkningens lönesumma. Även här utmärker sig Göteborgs kommun. Tabell 4. oms/lönesumma Ale 4,6% Alingsås 11,1% Göteborg 22,3% Härryda 1,3% Kungsbacka 2,4% Kungälv 3,1% Lerum 2,0% Lilla Edet 5,2% Mölndal 0,0% Partille 8,2% Stenungsund 6,6% Tjörn 9,2% Öckerö 4,0% Malmö 6,1% Stockholm 9,7% Omsättningen i Göteborgs kommuns bolag uppgår till mer än en femteldel av den lönesumma som genereras av befolkningen i kommunen. Motsvarande andel i Stockholm och Malmö är knappt tio procent respektive drygt sex procent. 10

11 Om allabolag.se Allabolag.se är en gratistjänst för alla som är intresserade av att veta mer om alla Sveriges bolag. På allabolag.se kan finns information om bolagets omsättning, årsresultat, bransch, styrelse och adress. Allabolag.se presenterar alltid den senast uppdaterade företagsinformationen från Bolagsverket, Skatteverket, SCB och från våra samarbetspartners Teleadress och UC. Handelskammaren har tillstånd från allabolag.se att publicera information, hämtad via företagets informationstjänst. 11

12 Vi är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2600 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass. Vi gör Västsverige starkare. Göteborg Mässans gata 18 Box Göteborg Telefon Borås Kungsgatan Borås Telefon Skövde Varnhemsgatan 16A Skövde Telefon Stockholm Kungsträdgården Volvohuset, Box Stockholm Telefon Trollhättan Åkersjövägen 10 Box Trollhättan Telefon Uddevalla Museigatan Uddevalla Telefon

En underhållande del av Sverige Göteborg, närheten till havet och en lång rad gubbar

En underhållande del av Sverige Göteborg, närheten till havet och en lång rad gubbar En underhållande del av Sverige Göteborg, närheten till havet och en lång rad gubbar Rapport 2012:1 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012. Citera oss gärna, men ange källa. Författare

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer