Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur arbetar ni med miljöfrågor?"

Transkript

1 Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för vissa branscher, hjälp till att tolka lagen och framför allt; ge förslag på hur man kan uppfylla lagen. Deltagare i undersökningen

2 Sammanfattning Miljöfrågan engagerar! Företagen vill gärna vara mer delaktiga i kommunens arbete med miljöfrågor, information, dialog, utbyte av tankar och idéer. Företagen efterfrågar bättre förankring och förståelse för verkligheten och vilka utmaningar och konsekvenser som beslut och regler, som kommunen råder över, innebär för företagens verksamhet. Kommunen ska själva föregå med gott exempel, detta kan bli bättre anser många. Till exempel gäller det dubbdäck på kommunens egna bilar, och slapphet kring beslut om ett bilfritt centrum. Miljöfrågan handlar om förutsättningar för allmänheten/privatlivet att agera miljövänligt. Till exempel infrastrukturen, bilfritt centrum etc.

3 Sammanfattning De som är egna företagare är i mindre utsträckning intresserade av miljöfrågor generellt, anställa med chefsbefattning är mest engagerade. De företag som säljer/tillverkar produkter är mer miljöintresserade än de som säljer tjänster. De har även i högre grad policys och är ISO certifierade. Företag som har tillverkning som näringsverksamhet är i högst grad certifierade genom olika system och jobbar mesta aktivt med energieffektivisering. De som arbetar inom vård- och omsorg samt hotel- och restaurang är inte certifierade i lika hög utsträckning, men är de jobbar aktivt med sin policy och tycker att miljöarbetet är viktigt för verksamheten. Konsultverksamhet är ofta certifierade genom olika system men uppger att de i mindre utsträckning har en miljöpolicy. De som har verksamhet inom handel har inte kvalitets- eller miljöcertifiering och i högre grad anger annat samt vet inte. Företag mer fler anställda verkar i större utsträckning ha miljöpolicys samt miljö- och kvalitetscertifieringar än företag med färre anställda.

4 Sammanfattning 48 % (totalt) instämmer helt eller i hög grad i påståendet att det finns ett ökat intresse bland kunder för att företag har ett aktivt miljöarbete. Det gäller särskilt för företag som säljer och tillverkar produkter. 75% säger att detta även påverkat deras verksamhet. 63% (totalt) uppger att miljöarbete kan ge upphov till nya affärsmöjligheter. De som är mest skeptiska till detta är egenföretagarna, med en anställda (47%). De företag som är verksamma inom handel tror i lägre utsträckning än andra att fler företag och invånare/besökare kommer att komma till kommunen som en följd av kommunens miljöambitioner. 57% (totalt) tycker att de har tillräckliga kunskaper om aktuella miljöfrågor som rör företaget. Inom vård och omsorg och restaurang är andelen dock lägre, 46 % respektive 47%.

5 Bakgrund Gävle kommuns ambition är att bli en av de bästa miljökommunerna i landet att leva, verka och vistas i. Kommunfullmäktige antog 2013 ett Miljöstrategiskt program med mål inom sju olika målområden och med utpekade målgrupper. Kommunens företag och företagare är mycket viktiga för att nå de utsatta målen och kommunen vill därför utveckla samarbetet med det lokala näringslivet. Genom att få större kunskap om företagens miljöarbete och de utmaningar som de möter, vill Gävle kommun bli bättre på att informera och stödja de verksamheter som finns i kommunen. Av den anledningen har Tyréns genomfört en webundersökning som skickats ut till företag i Gävle kommun under hösten

6 Metod och svarsfrekvens Webbaserad enkätundersökning. 26 st frågor. Envals-, flervals- och öppna frågor. Målgrupp företag verksamma i Gävle kommun. Insamlingsperiod 30/9-28/10, påminnelser. Antal som fått enkäten 2618 Felaktiga kontaktuppgifter 48 Antal sv ar 324 Svarsfrekvens 13%

7 Resultatredovisning Resultaten för frågorna redovisas för totalen i undersökningen, samt nedbrutet på följande bakgrundsfrågor: Vilken typ av huvudsakliga verksamhet bedriver företaget som du arbetar på? Inom vilken typ av näring är ditt företag huvudsakligen verksamt? Hur många anställda har det företag som du arbetar på? Vilken är din befattning inom företaget? Tycker det är bra om kommunen har en aktiv dialog med företagarna kring miljöarbetet och hur man arbetar för gemensamma mål. Tycker även att ett aktivt miljöarbete skall premieras tex vid tillfällen då kommunala bolag väljer vilka privata företag man samarbetar med. Deltagare i undersökningen Nedbrytningar har gjort för de frågor som anses vara relevanta och där antalet svar per svarsalternativ har minst 30 respondenter.

8 Bakgrundsfrågor Kön 1% 30% Ålder 33% 33% 20% 66% 17% Man Kvinna Annan definition/vill ej uppge - 40 år år år 61- år

9 Bakgrundsfrågor Vilken typ av huvudsaklig verksamhet bedriver företaget som du arbetar på? Erbjuder/säljer tjänster 74% Tillverkning/försäljning av produkter 16% Myndighet/Offentlig förvaltning/offentliga tjänster 3% Fastighet och Bygg 3% Annat 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Vissa av frågorna i resultatredovisningen är nedbrutna på de två översta alternativen; Erbjuder/säljer tjänster (239 respondenter) och Tillverkning/försäljning av produkter (52 respondenter).

10 Bakgrundsfrågor Inom vilken typ av näring* är ditt företag huvudsakligen verksamt? Konsultverksamhet Handel Vård och omsorg Hotell- och restaurangverksamhet Tillverkning Byggverksamhet Kultur, nöje och fritid Fastighetsverksamhet Transport Informations- och kommunikationsverksamhet Annan Annan serviceverksamhet (ex reparationer) Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Utbildning Offentlig förvaltning Försörjning av el, gas, värme och kyla Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Finans- och försäkringsverksamhet Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Jordbruk, skogsbruk och fiske 2% 2% 2% 1% 1% 1% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 8% 10% 12% Vissa av frågorna i resultatredovisningen är nedbrutna på de fem översta alternativen; Konsultverksamhet (39 respondenter), Handel (32 respondenter), Vård och omsorg (25 respondenter, Hotell och restaurangverksamhet (22 respondenter) samt Tillverkning (21 respondenter). *Indelningen kommer från SCB, Standarden för svensk näringsindelning, SNI

11 Bakgrundsfrågor Hur många anställda har det företag du arbetar på? En anställd, jag själv 18% 2-5 anställda 6-25 anställda 24% 24% anställda 7% anställda 5% anställda 11% anställda anställda 3% 3% anställda 1% Mer än 6000 anställda 3% Vet ej/vill inte svara 2% Vissa av frågorna i resultatredovisningen är nedbrutna på de tre översta alternativen; En anställd (57 respondenter) 2-5 anställda(78 respondenter), 6-25 anställda (79 respondenter).

12 Bakgrundsfrågor Vilken är din befattning inom företaget? 12% 1% 35% 53% Egen företagare Anställd med chefsbefattning Anställd utan chefsbefattning Vet ej/vill inte svara Vissa av frågorna i resultatredovisningen är nedbrutna på de tre översta alternativen; Egen företagare (170 respondenter) Anställd med chefsbefattning (112 respondenter), Anställd utan chefsbefattning (38 respondenter).

13 Kunskap om Gävle kommuns miljöarbete Totalt: Känner du till att kommunen arbetar för att bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige? 48% 10% Ja Nej Vet ej/vill inte svara 42% Nedbrytningar, frågealternativ Ja (%) Tillverkning/försäljning av produkter 37% Erbjuder/säljer tjänster 45% Konsultverksamhet 56% Handel 36% Vård och omsorg 38% Hotell- och restaurangverksamhet 12% Tillverkning 48% En anställd, jag själv 37% 2-5 anställda 32% 5-25 anställda 37% Anställd utan chefsbefattning 55% Anställd med chefsbefattning 48% Egen företagare 35% Tabellen visar andelen som svarat ja på frågan, redovisat för olika nedbrytningar. För frågeställningar se s.7.

14 Kunskap om Gävle kommuns miljöarbete Totalt: Känner du till att kommunen jobbar aktivt för att Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag att verka i? 50% 8% Ja Nej Vet ej/vill inte svara 42% Nedbrytningar, frågealternativ Ja (%) Tillverkning/försäljning av produkter 33% Erbjuder/säljer tjänster 42% Konsultverksamhet 50% Handel 36% Vård och omsorg 33% Hotell- och restaurangverksamhet 6% Tillverkning 48% En anställd, jag själv 45% 2-5 anställda 28% 5-25 anställda 39% Anställd utan chefsbefattning 52% Anställd med chefsbefattning 52% Egen företagare 33% Tabellen visar andelen som svarat ja på frågan, redovisat för olika nedbrytningar. För frågeställningar se s.7.

15 Hur påverkas näringslivet av kommunens ambitioner Totalt: Hur påverkas näringslivet av Gävle kommuns ambitioner att bli en av de bästa miljökommunerna? Det påverkar genom att företagen tar mer miljöhänsyn i sin verksamhet 48% Det påverkar genom att skapa nya affärsmöjligheter för företagen 37% Det påverkar genom att skapa fler arbetstillfällen i kommunen 29% Det påverkar genom att locka nya företag att etablera sig i kommunen 27% Det påverkar genom att locka fler invånare/besökare till kommunen 22% Det påverkar genom att fler att vilja starta nya företag i kommunen 14% Det påverkar inte alls företagen 10% Annat 8%

16 Hur påverkas näringslivet av kommunens ambitioner Verksamhet: Hur påverkas näringslivet av Gävle kommuns ambitioner att bli en av de bästa miljökommunerna? Det påverkar genom att företagen tar mer miljöhänsyn i sin verksamhet Det påverkar genom att skapa nya affärsmöjligheter för företagen Det påverkar genom att skapa fler arbetstillfällen i kommunen Det påverkar genom att locka nya företag att etablera sig i kommunen Det påverkar genom att locka fler invånare/besökare till kommunen Det påverkar genom att fler att vilja starta nya företag i kommunen Det påverkar inte alls företagen Annat 4% 14% 13% 12% 10% 11% 14% 8% 10% 21% 22% 22% 21% 27% 29% 29% 27% 27% 28% 42% 37% 39% 48% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Total Erbjuder/säljer tjänster Tillverkning/försäljning av produkter

17 Hur påverkas verksamheter av kommunens ambitioner Näring Det påverkar genom att företagen tar mer miljöhänsyn i sin verksamhet Det påverkar genom att skapa nya affärsmöjligheter för företagen Det påverkar genom att skapa fler arbetstillfällen i kommunen Det påverkar genom att locka nya företag att etablera sig i kommunen Det påverkar genom att locka fler invånare/besökar e till kommunen Det påverkar inte alls företagen Det påverkar genom att fler att vilja starta nya företag i kommunen Annat Konsultverksamhet 46% 46% 26% 33% 39% 15% 26% 5% Handel 31% 19% 22% 13% 9% 13% 3% 3% Hotell- och restaurangverksamhet 18% 23% 27% 27% 27% 9% 18% 5% Vård och omsorg 52% 28% 24% 36% 20% 0% 20% 12% Tillverkning 48% 29% 19% 24% 24% 19% 14% 14% Total 48% 37% 29% 27% 22% 10% 14% 8% De företag som är verksamma inom handel tror i lägre utsträckning att fler företag och invånare/besökare kommer att komma till kommunen. De företag som är verksamma som konsulter tror att nya affärsmöjligheter skapas, det blir fler invånare/besökare och flera nya företag som startas.

18 Hur påverkas verksamheter av kommunens ambitioner Antal anställda Det påverkar genom att företagen tar mer miljöhänsyn i sin verksamhet Det påverkar genom att skapa nya affärsmöjligheter för företagen Det påverkar genom att skapa fler arbetstillfällen i kommunen Det påverkar genom att locka nya företag att etablera sig i kommunen Det påverkar genom att locka fler invånare/besökar e till kommunen Det påverkar inte alls företagen Det påverkar genom att fler att vilja starta nya företag i kommunen Annat En anställd, jag själv 39% 35% 25% 25% 18% 9% 14% 11% 2-5 anställda 41% 31% 26% 19% 21% 14% 14% 13% 5-25 anställda 57% 32% 33% 22% 17% 9% 10% 9% Total 48% 37% 29% 27% 22% 10% 14% 8% Antal anställda Det påverkar genom att företagen tar mer miljöhänsyn i sin verksamhet Det påverkar genom att skapa nya affärsmöjligheter för företagen Det påverkar genom att skapa fler arbetstillfällen i kommunen Det påverkar genom att locka nya företag att etablera sig i kommunen Det påverkar genom att locka fler invånare/besökar e till kommunen Det påverkar inte alls företagen Det påverkar genom att fler att vilja starta nya företag i kommunen Annat Egen företagare 42% 28% 25% 19% 15% 12% 10% 11% Anställd med chefsbefattning 56% 48% 37% 40% 31% 9% 20% 5% Anställd utan chefsbefattning 53% 45% 32% 24% 29% 5% 13% 3% Total 48% 37% 29% 27% 22% 10% 14% 8%

19 Aktivt miljöarbete Verksamhet: Ett aktivt miljöarbete är en viktig fråga för vår verksamhet (1-5) 78% 57% 69% 54% 21% 16% 22% 16% 15% 3% 3% 14% 3% 4% 0% 2% Instämmer i inte alls Instämmer helt Totalt Erbjuder/säljer tjänster Tillverkning/försäljning av produkter

20 Aktivt miljöarbete Huvudsakliga näring: Ett aktivt miljöarbete är en viktig fråga för vår verksamhet (1-5) 57% 62% 57% 52% 47% 3% 3% 24% 19% 16% 16% 14% 21% 28% 20% 21% 19% Instämmer i inte alls Instämmer helt Totalt Konsultverksamhet Handel Vård och omsorg Hotell- och restaurangverksamhet Tillverkning

21 Aktivt miljöarbete Antal anställda: Ett aktivt miljöarbete är en viktig fråga för vår verksamhet (1-5) 57% 56% 49% 46% 31% 26% 21% 16% 21% 20% 16% 3% 8% 3% 9% 10% 4% 3% 0% Total En anställd, jag själv 2-5 anställda 5-25 anställda

22 Aktivt miljöarbete Befattning: Ett aktivt miljöarbete är en viktig fråga för vår verksamhet (1-5) 72% 57% 58% 47% 16% 21% 18% 20% 21% 23% 19% 3% 3% 8% 4% 6% 3% 0% 1% 0% Total Anställd utan chefsbefattning Anställd med chefsbefattning Egen företagare

23 Miljöaspekter Konsumtion och avfall Information och utbildning Totalt: Vilken/vilka miljöaspekter arbetar ni med på ert företag? 51% 58% Transporter Energi Vatten 48% 50% 50% Många olika områden som stor andel av företagen arbetare med Natur 36% Mark och bebyggd miljö Ingen av dessa områden Vet inte/vill ej uppge 10% 9% 28% Annat 3%

24 Miljöaspekter Verksamhet: Vilken/vilka miljöaspekter arbetar ni med på ert företag? Konsumtion och avfall Information och utbildning Transporter Energi Vatten Natur Mark och bebyggd miljö Ingen av dessa områden Vet inte/vill ej uppge Annat 3% 3% 4% 10% 11% 8% 9% 8% 14% 25% 28% 31% 33% 36% 51% 49% 50% 49% 50% 47% 48% 45% 42% 58% 58% 58% 56% 56% 54% 62% Total Erbjuder/säljer tjänster Tillverkning/försäljning av produkter

25 Miljöaspekter Huvudsakliga näring: Vilken/vilka miljöaspekter arbetar ni med på ert företag? Näring Konsumtion/avfall Information/utbildning Transporter Energi Vatten Natur Mark/bebyggd miljö Ingen Vet inte Annat Konsultverksamhet 33% 44% 49% 39% 26% 23% 33% 18% 8% 3% Handel 50% 44% 47% 53% 34% 28% 13% 16% 6% 3% Hotell- och restaurangverksamhet 77% 41% 41% 50% 55% 41% 27% 5% 18% 0% Vård och omsorg 76% 60% 52% 44% 60% 20% 8% 0% 8% 8% Tillverkning 71% 67% 48% 67% 71% 52% 43% 5% 10% 0% Total 58% 51% 50% 50% 48% 36% 28% 10% 9% 3% Stora skillnader mellan olika näringar och vilka miljöaspekter de arbetar med. Företag med tillverkning är aktiva inom många olika miljöområden. Hotell- och restaurang fokuserar på konsumtion och avfall. Vård- och omsorg fokuserar på transporter.

26 Miljöaspekter Antal anställda & Befattning: Vilken/vilka miljöaspekter arbetar ni med på ert företag? Antal anställda Konsumtion/avfall Information/utbildning Transporter Energi Vatten Natur Mark/bebyggd miljö Ingen Vet inte Annat En anställd, jag själv 53% 19% 40% 32% 42% 35% 19% 16% 12% 4% 2-5 anställda 58% 35% 35% 36% 49% 31% 19% 18% 13% 4% 5-25 anställda 56% 60% 54% 49% 44% 38% 29% 6% 8% 1% Total 58% 51% 50% 50% 48% 36% 28% 10% 9% 3% Befattning Konsumtion/avfall Information/utbildning Transporter Energi Vatten Natur Mark/bebyggd miljö Ingen Vet inte Egen företagare 56% 36% 42% 37% 48% 34% 23% 14% 12% Anställd med chefsbefattning 66% 75% 66% 68% 51% 38% 31% 3% 6% Anställd utan chefsbefattning 47% 50% 45% 58% 42% 37% 37% 8% 3% Total 58% 51% 50% 50% 48% 36% 28% 10% 9%

27 Beskriv på vilket sätt ert företag arbetar med aktivt miljöarbete

28 Miljöpolicy Totalt: Har ni någon miljöpolicy? 6% 25% 69% Nedbrytningar, frågealternativ Ja (%) Tillverkning/försäljning av produkter 86% Erbjuder/säljer tjänster 64% Konsultverksamhet 59% Handel 75% Vård och omsorg 68% Hotell- och restaurangverksamhet 68% Tillverkning 86% En anställd, jag själv 32% 2-5 anställda 49% 5-25 anställda 80% Anställd utan chefsbefattning 76% Anställd med chefsbefattning 87% Egen företagare 57% Ja Nej Vet ej/vill inte svara Tabellen visar andelen som svarat ja på frågan, redovisat för olika nedbrytningar. För frågeställningar se s.7.

29 Kvalitets- och miljöcertifieringar Totalt: Arbetar ert företag med kvalitets- och miljöcertifieringar? Nej 42% ISO % ISO % Vet inte/vill inte svara 13% Annat 11% OHSAS % ISO %

30 Kvalitets- och miljöcertifieringar Verksamhet: Arbetar ert företag med kvalitets- och miljöcertifieringar? Nej ISO ISO 9001 Vet inte/vill inte svara Annat OHSAS ISO % 3% 2% 5% 6% 6% 13% 10% 11% 9% 12% 23% 24% 23% 29% 28% 28% 27% 31% 42% 46% Total Erbjuder/säljer tjänster Tillverkning/försäljning av produkter

31 Kvalitets- och miljöcertifieringar Arbetar ert företag med kvalitets- och miljöcertifieringar? 42% 28% 46% Nej 48% 38% 50% 28% 5% 16% 19% 36% ISO % 23% 5% 8% 16% 39% ISO % 10% 13% Vet inte/vill inte svara 9% 12% 19% 24% 11% Annat 5% 9% 16% 22% 5% 3% 23% OHSAS % 2% 10% ISO % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Total Konsultverksamhet Handel Vård och omsorg Hotell- och restaurangverksamhet Tillverkning

32 Kvalitets- och miljöcertifieringar Antal anställda: Arbetar ert företag med kvalitets- och miljöcertifieringar? 42% Nej 30% 63% 79% 28% ISO % 9% 4% 23% ISO % 10% 9% 13% Vet inte/vill inte svara 13% 8% 7% 11% Annat 9% 13% 4% 5% OHSAS % 4% 2% ISO % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Total anställda 2-5 anställda En anställd, jag själv

33 Kvalitets- och miljöcertifieringar Arbetar ert företag med kvalitets- och miljöcertifieringar? Nej ISO ISO 9001 Vet inte/vill inte svara Annat OHSAS ISO % 5% 2% 2% 1% 4% 13% 12% 13% 13% 14% 11% 10% 10% 21% 23% 28% 37% 42% 52% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Total Egen företagare Anställd med chefsbefattning Anställd utan chefsbefattning

34 Beskriv miljöpolicy eller riktlinjer Vi är certifierade enligt ISO Deltagare i undersökningen Vi ska följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav vi berörs av. Vi skall verka för att minska påverkan på miljön och därmed förbättra vår omgivning både lokalt och globalt. Vår målsättning är att våra kunder skall se oss som ett bra miljöalternativ. Deltagare i undersökningen Vår mission: företagets produkter ska tillverkas med hänsyn till miljö, hälsa, säkerhet och arbetsvillkor. Genom vårt hållbarhetsarbete vill vi värna om alla de aktörer vi samspelar med. Deltagare i undersökningen Deltagare i undersökningen

35 Hållbarhetsansvarig Totalt, Har ni någon hållbarhetsansvarig/miljöansvarig på ert företag? 42% 5% Ja Nej Vet ej/vill inte svara 53% Nedbrytningar, frågealternativ Ja (%) Tillverkning/försäljning av produkter 64% Erbjuder/säljer tjänster 52% Konsultverksamhet 49% Handel 50% Hotell- och restaurangverksamhet 41% Vård och omsorg 54% Tillverkning 71% En anställd, jag själv 24% 2-5 anställda 27% 5-25 anställda 60% Anställd utan chefsbefattning 68% Anställd med chefsbefattning 73% Egen företagare 37% Tabellen visar andelen som svarat ja på frågan, redovisat för olika nedbrytningar. För frågeställningar se s.7.

36 Hållbarhetsansvarig Totalt: Om ja, har den hållbarhetsansvarig/miljöansvarig befogenhet att bestämma/styra över dessa frågor? 6% 13% 81% Ja Nej Vet ej/vill inte svara

37 Energieffektivisering Totalt: Arbetar ni med energieffektivisering? 4% 19% 77% Ja Nej Vet ej/vill inte svara Nedbrytningar, frågealternativ Ja (%) Tillverkning/försäljning av produkter 84% Erbjuder/säljer tjänster 77% Konsultverksamhet 86% Handel 75% Hotell- och restaurangverksamhet 82% Vård och omsorg 75% Tillverkning 95% En anställd, jag själv 65% 2-5 anställda 69% 5-25 anställda 78% Anställd utan chefsbefattning 71% Anställd med chefsbefattning 86% Egen företagare 75% Tabellen visar andelen som svarat ja på frågan, redovisat för olika nedbrytningar. För frågeställningar se s.7.

38 Energieffektivisering Totalt: Har ditt företag en energiplan? 11% 12% 24% 52% Ja Nej Inte klar, men är på gång Vet ej/vill inte svara

39 Energieffektivisering Verksamhet: Har ditt företag en energiplan? Nej 36% 52% 57% Ja 24% 22% 36% Vet ej/vill inte svara 12% 12% 11% Inte klar, men är på gång 11% 9% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Totalt Erbjuder/säljer tjänster Tillverkning/försäljning av produkter

40 Energieffektivisering Näring: Har ditt företag en energiplan? Nej 24% 38% 50% 52% 56% 59% 67% Ja Vet ej/vill inte svara 8% 8% 12% 15% 12% 21% 21% 29% 43% 11% 6% Inte klar, men är på gång 7% 17% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Total Konsultverksamhet Handel Vård och omsorg Hotell- och restaurangverksamhet Tillverkning

41 Energieffektivisering Antal anställda: Har ditt företag en energiplan? Nej Ja Vet ej/vill inte svara Inte klar, men är på gång 6% 10% 12% 4% 8% 8% 11% 4% 7% 18% 24% 26% 47% 52% 75% 87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Total En anställd, jag själv 2-5 anställda anställda

42 Energieffektivisering Befattning: Har ditt företag en energiplan? Nej Ja Vet ej/vill inte svara Inte klar, men är på gång 3% 6% 12% 12% 13% 11% 10% 15% 28% 29% 24% 27% 41% 44% 52% 73% Total Egen företagare Anställd med chefsbefattning Anställd utan chefsbefattning

43 Minska transporter Totalt: Arbetar ni aktivt med att minska era transporter? 8% 32% 60% Nedbrytningar, frågealternativ Ja (%) Tillverkning/försäljning av produkter 69% Erbjuder/säljer tjänster 57% Konsultverksamhet 53% Handel 46% Hotell- och restaurangverksamhet 54% Vård och omsorg 71% Tillverkning 62% En anställd, jag själv 44% 2-5 anställda 53% 5-25 anställda 65% Anställd utan chefsbefattning 62% Anställd med chefsbefattning 70% Egen företagare 54% Ja Nej Vet ej/vill inte svara Tabellen visar andelen som svarat ja på frågan, redovisat för olika nedbrytningar. För frågeställningar se s.7.

44 Beskriv på vilket sätt ni arbetar med att minska transporter

45 Ökat intresse för miljöarbete Verksamhet: Det finns ett ökat intresse för aktivt miljöarbete bland kunder?(1-5) 48% 33% 36% 26% 28% 26% 31% 23% 12% 14% 15% 15% 10% 15% 14% 3% Intresset har inte ökat alls Intresset har ökat mycket Total Erbjuder/säljer tjänster Tillverkning/försäljning av produkter

46 Ökat intresse för miljöarbete Näring: Det finns ett ökat intresse för aktivt miljöarbete bland kunder?(1-5) 25% 22% 19% 12% 14% 12% 8% 6% 3% 26% 25% 17% 13% 12% 42% 41% 33% 38% 19% 33% 29% 25% 15% 12% 13% Stor spridning! Intresset har inte ökat alls Intresset har ökat mycket Total Konsultverksamhet Handel Vård och omsorg Hotell- och restaurangverksamhet Tillverkning

47 Ökat intresse för miljöarbete Antal anställda: Det finns ett ökat intresse för aktivt miljöarbete bland kunder?(1-5) 21% 22% 36% 26% 27% 23% 33% 33% 27% 24% 17% 12% 14% 16% 9% 15% 13% 10% 7% Intresset har inte ökat alls Intresset har ökat mycket Total En anställd, jag själv 2-5 anställda 5-25 anställda

48 Ökat intresse för miljöarbete Befattning: Det finns ett ökat intresse för aktivt miljöarbete bland kunder?(1-5) 47% 26% 31% 30% 38% 33% 19% 12% 18% 14% 19% 22% 24% 15% 18% 11% 11% 5% 3% 3% Intresset har inte ökat alls Intresset har ökat mycket Total Anställd utan chefsbefattning Anställd med chefsbefattning Egen företagare

49 Beskriv på vilket sätt det finns ett ökat intresse för miljöarbete Kunderna är intresserade men det får inte kosta mer. Deltagare i undersökningen Miljöfrågorna har så stort fokus i offentlig sektor och bland politiker att de snarast uppfattas som problem för privata företag. Tyvärr så ser vi i våra undersökningar att våra hyresgäster inte sätter miljöfrågor högt på agendan Deltagare i undersökningen Vi upplever att dom som jobbar aktivt med miljöarbetsplaner i vår bransch gör det uteslutande för att få vara leverantör till företag/myndigheter som har det på sin krav lista för att handla varor/tjänster. Deltagare i undersökningen Deltagare i undersökningen

50 Verksamheten påverkats av ökade krav Verksamhet: Verksamheten har påverkats av kunderas ökade krav på aktivt miljöarbete1-5) 45% 60% 40% 28% 37% 9% 8% 9% 8% 5% 0% Verksamheten har inte påverkats 29% 20% 15% 16% 15% Verksamheten har påverkats mycket Total Tillverkning/försäljning av produkter Erbjuder/säljer tjänster Är en följdfråga på föregående fråga, därför endast nedbrytning på verksamhet

51 Beskriv hur verksamheten påverkats av ökade krav från kunder Det är en självklarhet att lyssna på vad kunden vill ha idag! Deltagare i undersökningen Vårt miljöarbete kommer helt från vår egen önskan om en god förvaltning. Deltagare i undersökningen Vi har fått fler antal kunder som vill att vi tar hand om deras återvinning, vi rapporterar vår kemikalieåtgång till fler nu än tidigare. Tydligare profil ger ett ökat intresse och kunskapsåterföring till beställaren. Deltagare i undersökningen Vi ligger före våra kunder. Deltagare i undersökningen Deltagare i undersökningen

52 Nya affärsmöjligheter Totalt: Tror du att ett aktivt miljöarbete kan skapa nya affärsmöjligheter? Nedbrytningar, frågealternativ Ja (%) 17% 21% 63% Tillverkning/försäljning av produkter 59% Erbjuder/säljer tjänster 57% Konsultverksamhet 56% Handel 54% Hotell- och restaurangverksamhet 54% Vård och omsorg 53% Tillverkning 52% En anställd, jag själv 47% 2-5 anställda 48% 5-25 anställda 55% Anställd utan chefsbefattning 67% Anställd med chefsbefattning 71% Egen företagare 49% Ja Nej Vet ej/vill inte svara Tabellen visar andelen som svarat ja på frågan, redovisat för olika nedbrytningar. För frågeställningar se s.7.

53 Beskriv på vilket sätt det leder till ökad lönsamhet

54 Kostnader ett problem Totalt: Upplever du att kostnaderna för att leva upp till miljökrav är ett problem? 59% 14% 27% Nedbrytningar, frågealternativ Nej (%) Tillverkning/försäljning av produkter 46% Erbjuder/säljer tjänster 63% Konsultverksamhet 71% Handel 42% Hotell- och restaurangverksamhet 35% Vård och omsorg 59% Tillverkning 52% En anställd, jag själv 67% 2-5 anställda 54% 5-25 anställda 53% Anställd utan chefsbefattning 49% Anställd med chefsbefattning 65% Egen företagare 58% Ja Nej Vet ej/vill inte svara Tabellen visar andelen som svarat nej på frågan, redovisat för olika nedbrytningar. För frågeställningar se s.7.

55 Tillräcklig kunskap om miljöfrågor Totalt: Har du tillräcklig kunskap om aktuella miljöfrågor som berör ditt företags verksamhet? 18% 15% 67% Nedbrytningar, frågealternativ Ja % Tillverkning/försäljning av produkter 84% Erbjuder/säljer tjänster 66% Konsultverksamhet 82% Handel 72% Vård och omsorg 46% Hotell- och restaurangverksamhet 47% Tillverkning 81% En anställd, jag själv 69% 2-5 anställda 59% 5-25 anställda 59% Anställd utan chefsbefattning 46% Anställd med chefsbefattning 77% Egen företagare 66% Ja Nej Vet ej/vill inte svara Tabellen visar andelen som svarat ja på frågan, redovisat för olika nedbrytningar. För frågeställningar se s.7.

56 Vilken kunskap saknas Nyheter inom området, om hur kommunen arbetar med frågorna. Deltagare i undersökningen Alla saknar väl delar av totalkunskapen om miljön så det finns alltid att lära. Deltagare i undersökningen Gällande regler i miljöfrågor för branschen och specifika krav från offentliga beställare t ex. Vi har inte kommit så långt ännu, utan är fortfarande i uppbyggnadsskede. Deltagare i undersökningen Vet faktiskt inte men det borde finnas mera kunskap som är till nytta för oss. Deltagare i undersökningen

57 Behov av vägledning Totalt: Har ditt företag behov av vägledning för att utveckla ert miljöarbete? 19% 60% 21% Nedbrytningar, frågealternativ Ja (%) Tillverkning/försäljning av produkter 16% Erbjuder/säljer tjänster 20% Konsultverksamhet 12% Handel 20% Vård och omsorg 39% Hotell- och restaurangverksamhet 29% Tillverkning 14% En anställd, jag själv 10% 2-5 anställda 18% 5-25 anställda 31% Anställd utan chefsbefattning 16% Anställd med chefsbefattning 24% Egen företagare 20% Ja Nej Vet ej/vill inte svara Tabellen visar andelen som svarat ja på frågan, redovisat för olika nedbrytningar. För frågeställningar se s.7.

58 Generella tankar och idéer Arbete proaktivt med information och dialog. Tänk kreativt och gör det roligt, lönsamt, uppmuntra till miljötänk istället för att straffa fram det. Involvera företagen mer, FOU projekt exempelvis. Ta tillvara på idéer och kunskap som redan finns. Involvera även de små företagen, börja i det lilla. Prissätt mer rättvist när det gäller avfall, straffa miljöbovar. Underlätta för att lämna avfall. Se till att "vikta" miljöfrågor allra högst i upphandlingar. Deras nuvarande arbete med att säkerställa en bra och hälsosam vattenkvalitet i framtiden är beundransvärt och kommer att gynna en attraktiv tillväxt i Gävle kommun. Deltagare i undersökningen Varje beslut, mål och åtgärd måste beakta frågan: Hur påverkar detta företagaren? För kommunen är det ingen direkt kostnad att lägga på krav. För mycket skrivbordsbeslut! Att Gävle kommun ger medel och uppmuntran till de företag som jobbar aktivt med miljöarbete. Lokal produktion måste premieras i Gävle. Förankra idéer hos befolkningen före beslut, involvera alla! Jobba med beteendeförändringar. Se helheten, föregå själva med gott exempel! Idag går kommunens eget beteenden i viss mån emot sina egna ambitioner när det gäller miljö. Tex dubbdäck på egna fordon under stor del av året.

59 Tack!

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik pressmeddelande/rapport www.custice.se Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik 2014-08-12 1 (3) kontakt Mikael Glännström, informationsansvarig mikael.glannstrom@custice.se tel: 0704-621202

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

Företagens villkor och verklighet - 2011

Företagens villkor och verklighet - 2011 Företagens villkor och verklighet - 2011 1 Företagens villkor & verklighet 2011 En av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar. Enkät till 30 000 små och medelstora företag. Cirka 20 000

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Sollentuna kommun 2016

Sollentuna kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 15 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Elgiganten AB (Har ej säte i kommun) 9 101 912 2 BMW AB 7 974 248 3 Elektroskandia AB 5 954 223

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun)

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn 2 Stora Enso Fors AB 3 170 100 3 AB Karl

Läs mer

Strängnäs kommun 2016

Strängnäs kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Pfizer Health AB (Har ej säte i kommun) 3 091 000 2 Mekonomen Grossist AB (Har ej säte i kommun)

Läs mer

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun)

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Atlas Copco Industrial Technique AB 4 221 103 2 Dustin AB 4 124 564 3 Dustin AB (Har ej säte i

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning 1 En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning om företagens perspektiv. Hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

En kort presentation av Tjörns näringsliv

En kort presentation av Tjörns näringsliv En kort presentation av Tjörns näringsliv Allmänt om Tjörn Kommunen har ungefär 15 000 invånare, men man räknar med en befolkningsökning de kommande åren då man har förberett för en ökad bebyggelse på

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2017 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016, preliminära uppgifter Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016 Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2016 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015 Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015 Företag inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Näringslivet på ön. En presentation av företagen på Tjörn. Historia och framtid

Näringslivet på ön. En presentation av företagen på Tjörn. Historia och framtid Näringslivet på ön En presentation av företagen på Tjörn Historia och framtid Tjörn är historiskt sett kanske mest känd för sin shippingverksamhet och för fiskindustrin. Båda dessa branscher har en stark

Läs mer

Arbetsplatserna i Vasaregionen

Arbetsplatserna i Vasaregionen Arbetsplatserna i Vasaregionen 2000 2014 Specialplanerare Teemu Saarinen, Stadsutvecklingen, 29.9.2016 Arbetsplatserna i Vasaregionen åren 2000 2014* *) Statistikcentralen publicerar arbetsplatsuppgifterna

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2015 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga jobb än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer