Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har företagen koll på vilka de rekryterar?"

Transkript

1 2011 : 2 ISSN Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan på arbetskraft ökar tydligt, vilket leder till bråda dagar för personalrekryterarna. Samtidigt förändras förutsättningarna att rekrytera personal med den nya teknikens ökade betydelse. Fortfarande är referenstagning och traditionella bakgrundskontroller dominerande när man söker information om jobbsökande. Men det som växer i betydelse är att googla eller söka information i sociala medier. De flesta företag har någon form av policy för bakgrundskontroller av kandidater och en tydlig trend är att omfattningen av bakgrundskontrollerna ökar. Företagen anstränger sig för att undvika felrekryteringar och att skaffa sig god information om dem som söker ett jobb. Men med allt fler lediga jobb och färre arbetslösa är det också tydligt att vi går mot arbetstagarens marknad. Denna rapport bygger på en enkätundersökning bland rekryteringsansvariga på 1000 företag i både privat och offentlig sektorn. Undersökningen har genomförts två gånger tidigare, år 2010 och 2008, vilket ger möjlighet att jämföra trender över tid. Siffrorna visar bland annat att vart tredje företag söker information om kandidater på Facebook och att andelen som kontrollerar kandidaters bloggar har fördubblats. De visar också att företagen jobbar aktivt med att värna sökandes personliga integritet, bland annat genom att informera om vilka kontroller som görs. Av företagen som deltagit i undersökning planerar 83 procent att anställa personal den närmaste tre månaderna. Fortfarande är referenstagning och traditionella bakgrundskontroller dominerande när man söker information om jobbsökande. Men det som växer i betydelse är att googla eller söka information i sociala medier.

2 Brist på jobb Av de tillfrågade företagen uppger 83 procent att de planerar att anställa någon de närmaste tre månaderna. Detta ligger i linje med att situationen för näringslivet är starkt positiv. Med mognande högkonjunktur tar nu också arbetsmarknaden ordentlig fart. Ökad efterfrågan och tillväxt i näringslivet bidrar till ökad framtidstro och nya arbetstillfällen. När undersökningen genomfördes första gången, våren 2008, var konjunkturläget ännu starkare och 88 procent av företagen svarade att de planerade att anställa någon de närmaste tre månaderna. Andra gången undersökningen genomfördes, våren 2010, började konjunkturen återhämta sig igen efter det kraftiga fallet i samband med finanskrisen. Då svarade 74 procent att de planerade anställa någon de närmaste tre månaderna. Figur: Planerar ditt företag att anställa någon de närmaste tre månaderna? Prognosen för 2011 års första kvartal visar, enligt Stockholmsbarometern, fortsatt positiv trend där antalet anställningar i näringslivet ökar i oförändrad takt.. Nettotalet för förväntan om sysselsättningen under första kvartalet är 22, vilket är ungefär samma som kvartalet före på 24. Stockholms näringsliv har, jämfört med övriga landet, särskilt stor andel av sysselsättningen inom tjänstesektorn, vars största och viktigaste tillgång är humankapitalet. Stockholms näringsliv har, jämfört med övriga landet, särskilt stor andel av sysselsättningen inom tjänstesektorn, vars största och viktigaste tillgång är humankapitalet. Företagen försöker därför i så stor utsträckning som möjligt undvika att minska nyckelresursen, personal, även om verksamheten minskar under en lågkonjunktur. När efterfrågan på tjänsterna åter ökar finns redan överkapacitet inom företagen i form av arbetskraft, vilket leder till att det kan ta viss tid innan företagen når fullt kapacitetsutnyttjande och har behov av att nyanställa igen. Den senaste konjunkturcykeln präglas av snabb nedgång i samband med finanskrisen, men också av en lika snabb återhämtning särkskilt pådriven av tjänstesektorn. Omställningen på arbetsmarknaden från minskning till ökning gick också relativt snabbt. Därmed fick företagen inte samma omfattande problem med jobblös tillväxt såsom åren 2004 och Konjunkturundersökningen för Stockholms län, Stockholmsbarometern, fastställer i senaste rapporten (Q4, 2010) att sysselsättningen, totalt sett, fortsätter att öka under förra årets sista kvartal i takt med att ekonomin fortsätter stärkas. Sysselsättningen för Stockholms näringsliv uppnår ett nettotal 1 på 24, vilket är den högsta noteringen sedan våren Antal anställda ökar för tredje kvartalet i följd. Ökad sysselsättning gäller i de flesta branscherna, särskilt i byggindustrin, uppdragsverksamheten och handeln med motorfordon, följt av tillverkningsindustrin och sällanköpsvaruhandeln. Livsmedelshandeln är enda branschen där sysselsättningen minskar. Figur: Sambandet tillväxt-sysselsättning I Nettotal är saldot mellan andelen företag som angett en ökning respektive en minskning för en viss faktor. 2

3 I undersökningen framgår att enbart 10 procent av företagen anser att tillgången på kompetent personal är bättre jämfört med ett år tillbaka. 58 procent anser ingen skillnad medan 22 procent menar att tillgången är sämre. När undersökningen genomfördes för ett år sedan upplevdes tillgången på kompetent personal betydligt bättre. Då uppgav mer än en tredjedel (35 procent) av företagen att tillgången blivit bättre jämfört med ett år tillbaka medan enbart 4 procent tyckte den blivit sämre. För ett år sedan började ekonomin återhämta sig något från lågkonjunkturen, men arbetsmarknaden fortfarande minskade. I nuläget är situationen annorlunda, ekonomin växer tydligt och företagen nyanställer. Brist på arbetskraft och kompetent personal uppstår ofta i högkonjunktur när efterfrågan är stor, verksamheter utökas och ny personal behöver anställas. Avsaknaden av rätt kompetens kan i vissa fall begränsa potentiell tillväxt och utveckling för företagen. Under 2000-talet har det i Stockholm särskilt varit företag i byggindustrin, databranschen och uppdragsverksamheten (Fotnot: Uppdragsverksamheten med branscher såsom advokat, reklam, arkitekt, redovisning mm är en viktig del av företagstjänstesektorn) som drabbats av problemen. Figur: Brist på arbetskraft Figur: Hur upplever du tillgången på kompetent personal jämfört med ett år sedan? 3

4 Bakgrundskontroller vid anställningar Arbetsmarknaden minskade avsevärt under lågkonjunkturen, men tendensen är nu tydligt positiv. Nyanställningar tar åter igen fart, särskilt i vissa branscher. När arbetsgivarna i högre utsträckning än tidigare börjar konkurrera om kompetensen övergår situationen till arbetstagarens marknad. Då begränsas arbetsgivarnas handlingsfrihet och förhandlingsutrymmet krymper något. Situationen var annorlunda när undersökningen genomfördes förra året med färre lediga jobb och därmed arbetsgivarens marknad. Det framgår att 75 procent av företagen har någon form av policy eller rutiner för bakgrundskontroller vid rekrytering. Motsvarande andel var 80 procent förra året och 89 procent för tre år sedan. Trenden tyder på att företagen som inte har policy eller rutiner för bakgrundskontroller vid rekrytering ökar för varje år. Vid frågan om för vilka befattningar det görs bakgrundskontroller svarar 59 procent att det genomförs för alla sorters befattningar, oavsett chefsgrad. Nästan en fjärdedel (23 procent) anger att bakgrundskontroller särskilt genomförs för VD medan en tredjedel anger att det särskilt genomförs för chefer. Majoriteten av företagen (54 procent) gör bakgrundskontroller på en eller två kandidater mot slutet av rekryteringsprocessen. 29 procent genomför bakgrundskontroller på tre till fyra kandidater medan enbart 7 procent granskar fem eller fler kandidater. Bakgrundskontroller genomförs i större utsträckning på färre kandidater i år än vad som var fallet förra året. Figur: Hur många kandidater gör ni bakgrundskontroller på? Bland företagen som genomför bakgrundskontroller genomför i princip samtliga en referenstagning (98 procent). Kontroll av tidigare anställningar är nästan lika frekvent förekommande (89 procent) medan ungefär tre fjärdedelar (73 procent) undersöker utbildningshistorik hos de sökande. När undersökningen genomfördes förra året var det bara drygt hälften (53 procent) som undersökte utbildningshistorik. Ungefär en femtedel (21 procent) undersöker brottsdomar och stämningar, lika stor andel tar också del av hälsokontroller. Att göra internetsökningar på kandidater via sökmotorer såsom Google har fått ökad betydelse de senaste åren och utförs av nästan en tredjedel av företagen (32 procent). När undersökningen genomfördes förra året var motsvarande andel 25 procent. 18 procent av företagen uppger att de undersöker sociala medier som bloggar, Twitter eller Facebook som ett led i bakgrundskontrollen. När undersökningen genomfördes förra året var motsvarande andel 10 procent. Att göra internetsökningar på kandidater via sökmotorer såsom Google har fått ökad betydelse de senaste åren. Företag i privat sektor tenderar att undersöka alkoholoch drogtester, kreditupplysning och betalningsanmärkningar samt hälsokontroller i betydligt större utsträckning än företag i offentlig sektor. Företag i offentlig sektor lägger större vikt vid att undersöka brottsdomar och stämningar än vad som är fallet för privata företag. Vid jämförelse med resultaten från förra årets undersökning konstateras samma skillnader mellan privata och offentliga sektorn. Tabell: Vilken av följande bakgrundskontroller gör ni vid rekrytering? 4

5 När företagen tillfrågas om vilka av bakgrundskontrollerna de inte utför i dag, men skulle vilja göra för att ge en ökad trygghet vid anställning utpekas frånvaro via Försäkringskassan av 37 procent. Nästan en tredjedel uppger alkohol och drogtest (31 procent) samt brottsdomar och stämningar (29 procent). Ungefär en femtedel uppger hälsokontroller (22 procent) samt kreditupplysning och betalningsanmärkningar. En stor andel av företagen, 35 procent, uppger att de är nöjda med de bakgrundskontroller som redan genomförs och 20 procent uppger att de förlitar sig på bemannings- eller rekryteringsföretag. Företag i privat sektor önskar i större utsträckning än företag i offentlig sektor att undersöka kreditupplysning och betalningsanmärkningar samt frånvaro via Försäkringskassan. Företag i offentliga sektorn skulle vilja lägga större vikt vid hälsokontroller, men verkar utöver det vara nöjdare med det som redan görs än vad som är fallet för företag i privata sektorn. Tabell: Vilka av följande bakgrundskontroller gör ni INTE idag, som du skulle vilja göra för att ge en ökad trygghet vid anställning? Talar de sökande sanning? En betydande andel av företagen har vid ett eller flera tillfällen, efter bakgrundskontroll, råkat ut för att kandidaten uppgett så grovt felaktiga uppgifter eller undanhållit relevant information vid rekrytering att de valt att inte gå vidare med kandidaten. För 42 procent av företagen har det skett vid enstaka tillfälle medan 2 procent anger att det skett vid flertalet tillfällen. Vid en jämförelse med resultaten från när undersökningen genomfördes förra året kan konstateras att andelen företag som har råkat ut för en sådan situation minskar något. Då var det 44 procent av företagen som uppgav att situationen har skett vid enstaka tillfälle och 4 procent att det skett vid flertalet tillfällen. Figur: Har ni någon gång råkat ut för att en kandidat, efter bakgrundskontroll, visat sig ha uppgett så grovt felaktiga uppgifter, eller undanhållit relevant information vid rekrytering att ni valt att inte gå vidare med kandidaten? 5

6 Sociala medier Internetsökningar via till exempel Google och sökningar i sociala medier blir en allt viktigare del i företagens bakgrundsinformation om kandidater. Var tredje företag (32 procent) gör internetsökningar på kandidaterna. 21 procent kontrollerar ibland eller alltid om kandidaterna har bloggar. Var tredje rekryterare har använt sökningar på Facebook som information om en jobbsökande. I samtliga fall ökar siffrorna jämfört med ett år tillbaka. sultaten skiljer sig heller inte nämnvärt mellan privat och offentlig sektor. Det som är värt att notera är att de offentliga rekryterarna i mindre omfattning anser att det kan påverka chanserna att få jobb negativt för dem som har bloggar. Figur: Om en kandidat har en egen blogg, hur påverkar det den personens möjligheter att få ett jobb hos er? Allt fler kontrollerar bloggar För ett år sedan kontrollerade 11 procent av företagen ifall kandidaterna hade egna bloggar. Nu, ett år senare, har andelen nästan fördubblats (21 procent). De flesta som kontrollerar ifall kandidaterna har bloggar gör det inte regelbundet. En av de svarande i enkäten uttrycker: Inte som en formell rutin men det har förekommit. Att blogga kan vara både positivt och negativt i möjligheterna att få ett jobb. Uppenbart kan de arbetssökande också påverka detta själva, en av de svarande säger att ifall de hänvisar till egna webbplatser kollar vi dem förstås också. Även om en majoritet av företagen fortfarande uppger att de inte kontrollerar bloggar syns en tydlig trend att detta allt mer blir en del av kandidaternas identitet för rekryteraren. Bloggen kan kosta jobbet Att blogga kan vara både positivt och negativt i möjligheterna att få ett jobb. De flesta företagen har dock en neutral inställning till bloggande. 85 procent svarar att det inte spelar någon roll på frågan om en kandidat har en blogg, hur påverkar det den personens möjligheter att få ett jobb hos er? Att fler rekryterare kontrollerar om kandidater har bloggar bör ge eventuellt bloggande större påverkan på möjligheterna att få ett jobb. En tydlig tendens är att allt fler företag uppger att det händer att de sorterat bort kandidater efter att ha läst deras blogg. Även om det fortfarande rör sig om relativt få företag har andelen företag som sorterat bort en kandidat fördubblats från tre till sex procent sedan förra året. Detta sker i större omfattning i den privata sektorn än i den offentliga. Figur: Har du någon gång sorterat bort en kandidat efter att ha läst personens blogg? Fler företag är dock negativa till kandidaters eventuella bloggande än positiva. 13 procent svarar att en blogg kan påverka en kandidats möjlighet att få ett jobb negativt. Enbart två procent anser att det påverkar i positiv bemärkelse. Resultaten är i princip samma som när undersökningen genomfördes förra året. Re- 6

7 Flera som deltagit i undersökningen anger i fritextsvaren att själva innehållet i en kontrollerad blogg har stor betydelse. En svarande uttrycker det som en blogg kan vara både positivt och negativt. Det kan ju säga en hel del om en persons omdöme. En annan förtydligar vad som gör att en blogg kan påverka negativt: Men det skulle kunna hända om vi uppfattade innehållet i bloggen som inkorrekt i relation till vårt företag eller den lediga tjänsten. Var tredje kollar Facebook Det är tydligt att de sociala medierna överlag har fått en allt mer framträdande betydelse vid personalrekrytering. Ett tydligt exempel är att vart tredje företag kontrollerar kandidater via Facebook. Det gäller såväl privata som offentliga rekryterare. Även om det enbart är fem procent som uppger att de gör regelbundna sökningar på Facebook, finns det en tydlig risk att detta kan påverka omdömet om en sökande. Man bör tänka på vad man skriver publikt kommenterar en av de svarande i undersökningen. Att företagen regelbundet söker på kandidater via Facebook är vanligare i den privata sektorn än i den offentliga. Den som publikt publicerar bilder eller information på sin Facebooksida bör vara medveten om att detta kan läsas av chefen eller den som rekryterar till ett nytt jobb. Information och personlig integritet En avvägning som måste göras vid rekryteringar är mellan att företagen ska få en adekvat och relevant information om den sökande, samtidigt som den personliga integriteten värnas. För vissa specifika tjänster, som till exempel inom förskolan eller på säkerhetsklassade tjänster, krävs mer omfattande kontroller än för andra yrken. Det varierar även beroende på nivån på tjänsten, eftersom företag till exempel gör hårdare kontroller till cheftjänster. Undersökningen visar att vilka bakgrundskontroller som görs varierar kraftigt mellan olika företag. Otillräckliga kontroller av kandidatens uppgifter kan i många fall leda till att problem dyker upp senare. Som tidigare konstaterats har nästan hälften av företagen upplevt att kandidater uppgett grovt felaktiga uppgifter eller undanhållit relevant information vid rekryteringar. Viktigt att värna integriteten En klar majoritet av företagen (62 procent) svarar att de ser det som viktigt att värna de sökandes personliga integritet. Att så många som 26 procent anger att de inte har någon åsikt i frågan kan antyda att företagen känner sig osäkra i detta. En del i förklaringen ligger i att det är oklart och dessutom varierar från fall till fall, vad som kan uppfattas som en kränkning av den personliga integriteten. En av de svarande uttrycker det som: Information som blogg, Facebook, Linkedin etc är offentlig och [jag] anser därför inte att det är integritetskränkande att kontrollera dessa. Figur: Kontrollerar ni kandidater via Facebook? Figur: Informerar ni kandidaterna om vilken typ av bakgrundskontroller ni gör vid rekrytering? 7

8 Informerar om kontrollerna Drygt fyra femtedelar (81 procent) av företagen uppger att de informerar kandidaterna om vilka bakgrundskontroller som görs. Flera av företagen utvecklar också ett resonemang om en avvägning mellan operativ risk för företaget och den personliga integriteten: Integritet och operativ risk måste alltid balanseras vid bedömning av kandidat. Genom att informera om bakgrunden kan man, enligt min bedömning, ha ordentliga bakgrundskontroller. Figur: Hur många anställda har ditt företag? Det är något vanligare att privata företag informerar om bakgrundskontroller jämfört med offentliga arbetsgivare. Givet den tydliga trenden att bakgrundskontroller blir allt vanligare och mer omfattande är detta något som fortsatt kommer att vara aktuellt. Många av de svarande påpekar också att bakgrundskontrollerna enbart utgör en del av hur kandidaterna bedöms. Personliga egenskaper och framträdandet på intervjuerna väger fortfarande tyngst. Av respondenterna tillhör 76 procent av företagen den privata sektorn medan resten, 24 procent, tillhör den offentliga. Från årsskiftet gäller den nya Kreditupplysningslagen vilken tillsammans med förändringar i Regeringsformen har försvårat företagens möjligheter att göra bakgrundskontroller på arbetssökande. Hur detta kommer att påverka företagens rutiner för rekrytering är dock för tidigt att säga något om. Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd mellan den 25 januari och 9 februari Ett första med länk till enkätverktyget följdes upp med två påminnelser (första efter en vecka, andra efter två veckor) till de tillfrågade som vid den tidpunkten inte hade svarat. Enkäten riktades till rekryteringsansvariga på företagen. Totalt deltog 986 respondenter av 4748 tillfrågade, vilket ger en svarsfrekvens på 21 procent. Företagen som respondenterna representerar delas in i fyra olika storlekar baserat på antalet anställda. 26 procent av respondenterna representerar företag med fler än 500 anställda, 36 procent representerar företag med mellan 101 och 500 anställda, 24 procent representerar företag med mellan 50 och 100 anställda och 14 procent representerar företag med färre än 50 anställda. Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys: Johan Treschow, Ansvarig kommunikation: Andreas Åström, 8

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET SAMMANFATTNING : Sociala medier spelar allt större roll vid rekrytering Det finns en optimism hos företagen.

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2017-01 SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING SAMMANFATTNING: Online-ryktet viktigt vid rekrytering Företagen är optimistiska; nästan 90 procent av arbetsgivarna

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län 1 PROGNOSEN Ökad framtidstro bland gotländska företagare Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen av 2013 och bedöms fortsätta öka under både

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Orosmoment för

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

Betydelsen av sociala medier vid rekrytering

Betydelsen av sociala medier vid rekrytering Betydelsen av sociala medier vid rekrytering Studenters medvetenhet om bakgrundsgranskningar Marcus Eklundh 2012 Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp Sammanfattning

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2016, FEBRUARI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin

Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till september 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Metod...3 Rekryteringsbehov av yrkesarbetare och tjänstemän...4 Rekrytering i utbildningsnivåer...4 Orsaker

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN Fjärde kvartalet 211 212-2-7 För andra kvartalet i rad sedan mätningarna startade för drygt tio år sedan ligger konjunkturindikatorn för Stockholms näringsliv under sin genomsnittliga nivå. Stockholmsbarometern

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras.

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras. STOCKHOLMS BAROMETERN SVAGT NORMALT STARKT FÖRSTA KVARTALET, MAJ 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet 2016. Företagens tillit minskar och

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE 2009-06-08 Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...3 Sammanfattning...4 Åkeribarometern...5 Dåtiden...6 Efterfrågan...6 Produktionen...7 Produktionskapacitet...8

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Dämpad arbetsmarknad - minskande sysselsättning

Dämpad arbetsmarknad - minskande sysselsättning PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Blekinge Län Dämpad arbetsmarknad - minskande sysselsättning ÅTERHÄMTNINGEN PÅ LÄNETS ARBETSMARKNAD HAR STANNAT AV 2010 års sysselsättningstillväxt har fortsatt under 2011 men

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2014 Svenskt Tenn, Stockholm Foto: Björn Mattisson 2014-10-15 Färre anställda trots ökad

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer