Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet"

Transkript

1 Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet

2 Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och hur verksamheten går. Trots det utvärderas bara hälften av alla chefer för sina ledaregenskaper och för bara ett fåtal chefer lönar det sig att satsa på sitt ledarskap. Det är kontentan i den första delrapporten i Ledarnas Chefsbarometer, en undersökning som genomförts i samarbete med Synovate bland chefer i Sverige. Chefsbarometern tar tempen på ledarskapet Att det behövs chefer som leder och utvecklar medarbetare och verksamhet är för många en självklarhet. Att ha bra chefer är något som både medarbetare och arbetsgivare värderar högt. Men hur påverkar ledarskapet verksamhetens resultat? Går det att hitta samband mellan förutsättningar för chefer att utöva ledarskap och hur bra eller dåligt en verksamhet går? För att bringa klarhet i dessa och många andra viktiga frågor om chefer och ledarskap genomför Ledarna varje år Chefsbarometern. Chefsbarometern är en undersökning som genomförts av undersökningsföretaget Synovate på uppdrag av Ledarna sedan I år har totalt intervjuer med chefer genomförts i Synovates webbpanel under perioden februari till mars Chefsbarometern ger svar på hur chefers vardag ser ut, hur chefer ser på sin yrkesroll och sina karriärmöjligheter. En del frågor återkommer varje år så att vi kan se förändringar över tid. Årets Chefsbarometer redovisas i delrapporter. I denna första delrapport presenterar Ledarna några av undersökningens slutsatser som har att göra med sambandet mellan ledarskap och verksamhetens framgång. Förutsättningar för ledarskap kartlagda De frågor som är relaterade till denna delrapport har syftat till att kartlägga i vilken utsträckning cheferna anser att de har förutsättningar att utöva ledarskap samt om de utvärderas och premieras för sin ledarskapsförmåga. Varje chef har dessutom bedömt sin egen arbetsplats nuvarande situation vad gäller personalomsättning och sjukskrivningar bland medarbetarna. Chefer i privat sektor har dessutom uppgivit om verksamheten visar vinst eller förlust. Av totalt chefer har 785, eller 48 %, uppgivit att de verksamheter där de arbetar inte har med vare sig hög personalomsättning eller sjukskrivningar bland medarbetarna. För chefer som arbetar i privat sektor gäller även att företaget gått med vinst de senaste fyra åren Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet 1

3 eller mer. I denna undersökning har vi valt att kalla de arbetsplatser där dessa 785 chefer arbetar för framgångsarbetsplatser. 657 chefer, eller 40 % av de intervjuade, har uppgivit att deras arbetsplatser har med åtminstone ett av följande: - Förlust senaste året (privat sektor) - Alltför hög personalomsättning - Problem med sjukskrivningar bland medarbetarna Vi har valt att kalla dessa för arbetsplatser med vissa. Slutligen arbetar totalt 141 chefer, eller åtta procent av alla intervjuade, på arbetsplatser med stora vilket innebär att cheferna uppgivit att verksamheten både har med för hög personalomsättning och med sjukskrivningar. Starka samband Chefsbarometern visar att det finns ett starkt samband mellan å ena sidan förutsättningar för ledarskap och å andra sidan hur bra eller dåligt verksamheten går i termer av vinst eller förlust och med sjukfrånvaro och/eller personalomsättning. Sambandet är som starkast för fyra olika förutsättningar för chefer: Handlingsfrihet och befogenhet att utveckla verksamheten Tid för personalrelaterade arbetsuppgifter Balans mellan arbete och fritid Möjlighet att utveckla sin ledarskapsförmåga Arbetsplatser där dessa förutsättningar brister är i högre utsträckning fyllda dvs uppvisar genomgående högre grad av med lönsamhet, sjukfrånvaro och personalomsättning. Dessutom är det så att arbetsplatser med oftare än framgångsarbetsplatserna har stora personalgrupper. Handlingsfrihet och befogenheter Chefer har ansvar att utveckla verksamheten men utan handlingsfrihet att lösa uppgiften och befogenheter att tillsätta de nödvändiga personella och ekonomiska resurserna är det inte möjligt. Därför är handlingsfrihet och befogenheter en förutsättning för ledarskap. Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet 2

4 Bas: Alla Utan handlingsfrihet och befogenheter går verksamheten sämre Har du den handlingsfrihet och de befogenheter du behöver som chef för att utveckla verksamheten? Framångsarbetsplatser 15% Arbetsplatser med vissa 29% Arbetsplatser med stora 38% Nej, kanske inte/ nej, absolut inte Synovate Diagram 1 Diagram 1 visar andelen chefer som anser att de inte har tillräckligt med handlingsfrihet och befogenheter fördelat på de tre typerna av arbetsplatser dvs framgångsarbetsplatserna, de med vissa och de med stora. Som man kan se av diagrammet så ökar bristen på handlingsfrihet och befogenheter i förhållande till hur fylld arbetsplatsen är. Där chefer saknar handlingsfrihet och befogenheter för att utveckla verksamheten går verksamheten sämre. På framgångsarbetsplatserna saknar 15 % av cheferna handlingsfrihet och befogenheter medan siffran ökar till hela 38 % i de mest tyngda verksamheterna. Tid att leda Att som chef ha personalansvar innebär att ha ansvar för att tillvarata potentialen hos varje medarbetare. Detta förutsätter tid att leda medarbetare. Därför frågade vi cheferna om de anser att de har tid att utföra några av de mer grundläggande arbetsuppgifterna i de personalrelaterade delarna av ledarskapet som medarbetarsamtal, lönesättning, kompetensutveckling, kommunicera mål och visioner samt hantera konflikter. Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet 3

5 Bas: Alla När cheferna inte hinner med de personalrelaterade uppgifterna går verksamheten sämre Tycker du att du som chef hinner med att på ett tillfredsställande sätt utföra alla personalrelaterade uppgifter du har, t ex medarbetarsamtal, lönesättning, kompetensutveckling, kommunicera mål och visioner, konflikthantering etc? Framgångsarbetsplatser 32% Arbetsplatser med vissa 50% Arbetsplatser med stora 53% Nej, knappast/ nej, inte alls Synovate Diagram 2 Diagram 2 visar andelen chefer som inte anser sig ha tillfredställande tid för att utföra de personalrelaterade arbetsuppgifterna. På framgångsarbetsplatserna anser drygt en tredjedel av cheferna (32 %) att de inte hinner med dessa grundläggande uppgifter i ledarskapet på ett tillfredsställande sätt. Frågan är ställd på ett sådant sätt att den lämnar mycket till chefen själv att subjektivt bedöma. Har vi någonsin tillfredsställande mycket tid till det vi tycker är viktigt? Men till frågans försvar kan sägas att redan 32 % är en hög siffra för en så viktig del av chefsuppdraget. Oavsett hur bra eller dåligt verksamheten går är det oroväckande att så många chefer anser sig sakna tid att leda medarbetarna. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara potentialen hos varje medarbetare. Och tid är chefens kanske viktigaste verktyg för att lyckas med detta. Lika viktigt är dock att konstatera det mönster som uppstår, nämligen att den upplevda bristen på tid för att leda ökar i förhållande till hur mycket verksamheten har. Om vi för en stund bortser från uppdelning i arbetsplatser med eller utan så visar undersökningen att av alla chefer anser hela 40 % att de har med att hinna med de personalrelaterade delarna av chefsuppdraget. Att ha tid att leda hänger nära samman med hur stor chefens personalgrupp är. Ett rimligt antal medarbetare gör det möjligt att sköta chefsuppdraget på ett professionellt sätt. Därför har vi även frågat cheferna hur många direkt underställda medarbetare de har. Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet 4

6 Bas: Alla Arbetsplatser med stora har oftare stora personalgrupper Hur många medarbetare har du som är direkt underställda dig i din nuvarande befattning? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Framgångsarbetsplatser 48% 22% 16% 6% Arbetsplatser med vissa 46% 18% 17% 9% Arbetsplatser med stora 43% 17% 18% 14% 1-10 underställda underställda underställda 51+ underställda Synovate Diagram: 3 Diagram 3 visar att de riktigt stora personalgrupperna med fler än 50 medarbetare är mer än dubbelt så vanliga på arbetsplatser med stora jämfört med framgångsarbetsplatserna. Mönstret är genomgående detsamma; ju mer fylld verksamheten är desto fler chefer med stora personalgrupper. Balans i livet Personalgruppernas storlek påverkar självklart hur mycket cheferna arbetar, hinner och orkar med. Och om chefsuppdraget går att förena med balans i livet. Att ha en sund balans mellan tid för arbete och tid för det privata är viktigt för att göra ett bra jobb och vara den förebild för medarbetarna som chefer är. Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet 5

7 Bas: Alla När chefer har dålig balans mellan arbete och fritid går verksamheten sämre Tycker du att du i ditt nuvarande jobb har möjlighet till balans mellan arbete och fritid? Framgångsarbetsplatser 13% Arbetsplatser med vissa 25% Arbetsplatser med stora 32% Nej, knappast/ nej, absolut inte Synovate Diagram 4 I diagram 4 kan vi se att det finns betydligt fler chefer som har dålig balans mellan arbete och fritid på arbetsplatser med. Ju sämre verksamheten går desto fler chefer svarar att de har med denna balans. På de mest tyngda arbetsplatserna svarade fler än en tredjedel av cheferna att de inte har balans. Det är mer än dubbelt så vanligt som et är på framgångsarbetsplatserna. Utveckla förmåga att leda Att vara chef är en formell position och funktion i organisationen. Den formella positionen är inte tillräcklig för att skapa resultat. Att nå resultat förutsätter också ett gott ledarskap. Vem som helst kan bli utsedd till chef men alla är inte lämpliga som ledare. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som chef och är en kompetens som kan tränas och utvecklas. Därför är det relevant att fråga chefer om de har förutsättningar att utveckla sina ledaregenskaper. Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet 6

8 Bas: Alla När chefer inte får stöttning går verksamheten sämre Får du den stöttning och coachning som du behöver för att utveckla ditt ledarskap, dvs dina ledaregenskaper? Framgångsarbetsplatser 29% Chefer som saknar stöd, saknar framför allt personlig feedback och befogenheter Arbetsplatser med vissa 40% Arbetsplatser med stora 42% Nej, kanske inte/ nej, absolut inte Synovate Diagram 5 Diagram 5 visar att i verksamheter där många chefer inte får stöttning och coachning för att utveckla sitt ledarskap och sina ledaregenskaper går verksamheten sämre. På framgångsarbetsplatserna anser nära en tredjedel (29 %) av cheferna att de inte får stöd att utveckla sitt ledarskap. På arbetsplatser med stiger siffran till 40 % respektive 42 % beroende på om verksamheten har vissa eller stora. Det chefer uppger att de saknar är framförallt personlig feedback och befogenheter för att utveckla sitt ledarskap. Råd att satsa på cheferna Sammantaget kan vi alltså konstatera att när vi jämför fyra olika viktiga förutsättningar för ledarskap på arbetsplatser med olika grad av verksamhets, så visar sig genomgående ett och samma mönster. Andelen chefer med bristande förutsättningar för ledarskap ökar med graden av med lönsamhet, personalomsättning och sjukskrivningar. När förutsättningarna för ledarskap brister går verksamheten sämre. Man skulle kunna invända att det mönster av samband som undersökningen visar är självklart på så sätt att tyngda verksamheter inte har råd att ge cheferna ledarskapsutbildningar eller att cheferna där måste jobba mer än om verksamheten går bra. Då säger man samtidigt att man inte har råd att satsa på cheferna vilket i sin tur sannolikt slår tillbaka på kvalitén i medarbetarnas arbetsinsatser. Ett sådant beteende riskerar snarare att cementera en än att lösa dem. Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet 7

9 Ledarskapsförmåga utvärderas sällan Varför är det då så här? Är svenska chefer ointresserade av ledarskap? Saknar de förmåga att leda och att ställa krav på rätt förutsättningar för ledarskapet? Nej, årliga undersökningar bland Sveriges chefer visar tydligt att både vilja och kunskap finns. Men i yrket chef finns en spännvidd som gör att prioriteringar inte är givna. Hur en enskild chef väljer att prioritera bland sina många olika arbetsuppgifter påverkas av de utvärderings- och belöningssystem som finns i organisationen. Av Chefsbarometern 2008 framgår att långt ifrån alla chefer utvärderas för sina ledaregenskaper (diagram 6 nedan) och att bara ett fåtal chefer anser att lön eller förmåner påverkas av hur ledarskapet fungerar (diagram 7 nedan). Bas: Alla Utvärderas ditt ledarskap på något formaliserat sätt av dina chefer eller av dina underställda? Här menar vi alltså inte bara resultat i siffror utan dina kvalitéer som ledare Ja, av mina chefer 39% Ja, av mina underställda 36% Nej 37% Vet ej 9% Synovate Diagram 6 Diagram 6 visar att 39 % av cheferna blir utvärderade av sina chefer och 36 % av sina underställda. 37 % utvärderas inte alls och ytterligare nio procent vet inte om de blir utvärderade för sitt ledarskap. Drygt hälften av cheferna i undersökningen, 54 %, blir utvärderade på något sätt dvs av chefer och/eller medarbetare. Bara 20 % av cheferna blir utvärderade både av medarbetare och av överordnade chefer vilket är det mest heltäckande sättet att utvärdera ledarskapet. För att kunna identifiera både fungerande och bristande ledarskap krävs utvärdering. Genom att utvärdera en chefs förmåga att leda är det möjligt att förbättra eventuella brister men också att belöna förbättringar. Att en försäljningschef når sina försäljningsmål är ofta knutet till lön Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet 8

10 och/eller bonus, provision eller andra förmåner. Att en chef når mål kopplat till ledarskap är sällan knutet till organisationens belöningssystem. Genom att premiera det önskade beteendet styr man prioriteringar. Därför är det oroväckande att så få chefer upplever att utvärderingen av deras ledarskap är kopplat till lön eller andra belöningsformer. Bas: Utvärderas Påverkas din lön och/eller andra förmåner av utvärderingen av ditt ledarskap? Ja Vet ej Nej 38% 40% 22% Synovate Diagram 7 Diagram 7 visar att av de chefer som i undersökningen uppger att de på något sätt blir utvärderade för sina ledaregenskaper, är det bara 40 procent som svarar att utvärderingen påverkar lön eller förmåner. Det innebär att för bara cirka 22 procent av alla chefer i undersökningen är det så att de blir utvärderade och att utvärderingen är kopplad till ekonomiska incitament. Slutsatser och slutord Denna undersökning visar att det finns ett starkt samband mellan ledarskap och hur verksamheten går. Andelen chefer med bristande förutsättningar för ledarskap ökar med graden av med lönsamhet, personalomsättning och sjukskrivningar. När förutsättningarna för ledarskap brister går verksamheten sämre. Om vi för en stund bortser från uppdelning i arbetsplatser med eller utan så visar undersökningen att av alla chefer anser hela 40 % att de har med att hinna med de personalrelaterade delarna av chefsuppdraget. Det innebär att fyra av tio chefer i Sverige inte har tid att leda sin medarbetare. Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet 9

11 Dessutom, bara cirka hälften av cheferna utvärderas i rollen som ledare och för de allra flesta, fyra av fem chefer, betalar det sig inte att utveckla sina ledaregenskaper. Om ledarskap var något som högsta ledningen prioriterade och värdesatte skulle den naturligtvis styra genom att utvärdera chefernas förmåga att leda och se till att det tillhörde de lönepåverkande faktorerna. Sammantaget indikerar undersökningens resultat två saker: Insikten i näringsliv och offentlig förvaltning om ledarskapets betydelse för verksamhetens resultat brister. Ledarskap som kompetens och förmåga är inte högt prioriterad av näringsliv och offentlig förvaltning. De signalsystem som istället skapas är att chefer ska prioritera andra delar av chefsrollen. Har andra delar av chefsrollen än ledarskapet större bäring på lönsamhet och framgång? Kan man ta sig ur verksamhets genom att försumma att leda medarbetarna? Borde inte ledarskap vara en del av satsningen ut ur en? Menar företagsledare verkligen allvar när de säger att medarbetarna är verksamhetens viktigaste tillgång? Det torde vara frågor för fler ledningsgrupper att fundera över. Ledarna menar att samhälle och näringsliv inte tar tillvara på chefsyrkets hela potential. Chefer kan och vill leda men när förutsättningarna brister får inte verksamheten full utväxling av sina chefer. I förlängningen innebär det outnyttjade resurser och missade konkurrensmöjligheter. Om Ledarna Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen yrkesorganisation, med fler än medlemmar. Hos oss får chefer stöd både i sin yrkesroll som chef och som anställd. Ett dubbelt perspektiv ingen annan kan erbjuda. Vi gör chefer säkrare i sitt ledarskap och mer framgångsrika. Och tryggare som anställda. Alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. För mer information kontakta: Monica Berling, informationschef Ledarna, tel , e-post: Anki Udd, ledarskapskonsult Ledarna, tel , e-post: Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet 10

12 Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Tel: Fax: Ledarnas servicecenter:

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 1 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 2 3 Innehållsförteckning Ett bredare perspektiv i bonusdebatten................................................................................

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Alla bestämmer, ingen bestämmer Om ledarskap i den svenska högskolan

Alla bestämmer, ingen bestämmer Om ledarskap i den svenska högskolan Alla bestämmer, ingen bestämmer Om ledarskap i den svenska högskolan Sofie Andersson Naturvetarna 2013-09-01 1 Innehåll Inledning... 3 En undersökning om ledarskap i den svenska högskolan... 3 Metod, tillförlitlighet

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer