Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag"

Transkript

1 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat företagare hur de ser på miljö och klimatfrågans inverkan på affärerna. Miljöfrågan är starkt relaterad till företagets storlek. Hela 80 procent av medelstora företag ( anställda) kan se påverkan på de egna affärerna av klimatfrågan, och de flesta ser en positiv påverkan. Bland medelstora företag är det också en majoritet som uppger att kunderna ställer nya krav med hänvisning till miljöfrågor. Hur påverkas små och medelstora företag av klimatfrågan? För många företag är frågan alltmer aktuell, och hos medelstora företag ser man en tydlig påverkan. I första hand ser de medelstora företagen möjligheter som att de kan bidra till klimatfrågans lösning (43 procent) och att klimatfrågan kommer bidra till en ökad efterfrågan på företagets produkter och tjänster (31 procent). På tredje plats kommer farhågan att det kan innebära ökade kostnader för transporter (29 procent). De främsta drivkrafterna till att man ägnar sig åt miljö och samhällsengagerat företagande, utöver att följa lagar och regler, är ett personligt engagemang hos ledningen, att det stärker varumärket, att det ger möjlighet till nya affärer och att det efterfrågas från företagets kunder. På frågan om man tror att miljö och samhällsengagerat företagande påverkar lönsamheten på sikt tror 38 procent att det ger bättre lönsamhet på sikt (hela 61 procent av de medelstora företagen tror det), bara 4 procent tror att det ger sämre lönsamhet, medan 43 procent inte tror att det har någon inverkan. När de får frågan om hur viktigt det kommer att vara på fem års sikt svarar drygt hälften att det kommer att vara ganska (36 procent) eller mycket (17 procent) viktigt. Bland medelstora företag är det hela 83 procent som bedömer att det kommer att vara ganska (65 procent) eller mycket viktigt (18 procent). Företagare ser oftast möjligheter i samhällsomvandlingar, och miljöfrågan skiljer sig inte. Svaren tyder på att våra växande tillverkningsföretag är väl positionerade för att dra nytta av hårdare miljökrav, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. Bland medelstora företag är det även över hälften, 55 procent som uppger att kunderna börjat ställa krav med hänvisning till miljö och socialt ansvarstagande. Det finns också ett tydligt samband mellan storlek och huruvida man samarbetar med både kunder och leverantörer kring dessa frågor: hela 61 procent av de medelstora företagen samarbetar med leverantörer och 37 procent samarbetar med kunder gällande miljöfrågor och socialt ansvarstagande.

2 Främsta källa till inspiration och kunskap i miljö och samhällsfrågor är Internet, dags och fackpress. Bland medelstora företag är det tydligt att mycket av köpt utbildning samt konsult och experthjälp fokuserar på miljöfrågor och socialt ansvarstagande. Många företagare uppger att de inte har tillräcklig kunskap kring socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande, samtidigt som många tror att det kommer att påverka deras lönsamhet på sikt, säger Ingela Hemming. Mer fokus på de här frågorna framför allt i media är något som skulle ge särskilt mindre företag ökade möjligheter att gå vidare i sitt arbete med miljöfrågor och socialt ansvarstagande. Det politiska styrmedel som man tror är mest effektivt för att minska företagens miljöpåverkan är subventioner, t ex för att investera i mer miljövänlig teknik. 34 procent anser att det är det mest effektiva, följt av 22 procent som tror att lagar och regler är det mest effektiva. 2

3 Miljöfrågor och socialt ansvarstagande viktigt för många företag Vi har i SEB:s Företagarpanel ställt ett antal frågor kopplade till klimat- och miljöfrågor samt frågor kring socialt ansvarstagande, för att få en bättre bild av hur små- och medelstora företags verksamhet påverkas av att de här frågorna hamnar alltmer i fokus i debatten. Bland de minsta företagen är det relativt många som inte vet hur företaget påverkas av klimatdebatten, men ju större företagen är desto fler uppger att de påverkas och en klar majoritet anser att de påverkas på ett positivt sett. Bland de medelstora företagen, med anställda, svarar 43 procent att deras företag kan bidra till klimatfrågans lösning genom sina tjänster/produkter. En tredjedel av de medelstora företagen tror att klimatfrågans starka genomslag kommer att skapa ökad efterfrågan för deras produkter eller tjänster, medan en fjärdedel bedömer att det kommer att påverka inriktningen på deras verksamhet i framtiden. Sett till bransch så är det störst andel bland handelsföretagen som ser risker för nya transportkostnader (36 procent), medan tillverkningsföretagen i störst utsträckning uppger att klimatdebatten kommer att skapa ökad efterfrågan på deras produkter/tjänster (22 procent). Graf 1: Hur påverkas ditt företag av klimatfrågans starka genomslag? Uppdelat på företagsstorlek Vet ej Mitt företag kan bidra till klimatfrågans lösning genom våra tjänster/produkter Ser risker för nya kostnader för transporter Kommer att påverka inriktningen på vår verksamhet i framtiden Kommer att skapa ökad efterfrågan på våra produkter/tjänster Påverkar genom att insatsvaror blir dyrare Kommer tvinga oss att fasa ut vissa tjänster/produkter Kommer att skapa minskad efterfrågan på våra produkter/tjänster 2 35% % 31% % 29% % % 31% 2 11% % 1% 3% anställda anställda 1-9 anställda 0 anställda 5 75% 10 3

4 Ledningens personliga engagemang viktigast Den främsta drivkraften till att företagen ägnar sig åt socialt ansvarstagande och/eller miljömedvetet företagande är personligt engagemang hos ledningen. Ju mindre företag desto viktigare är ledningens personliga engagemang. Bland de medelstora företagen är den främsta drivkraften att det stärker företagets varumärke, och för dessa företag hamnar även önskemål från kunder högt upp. Det tyder på att allt fler konsumenter eller företag som köper från andra företag nu ställer högre krav gällande hur företag arbetar med miljöfrågor och socialt ansvarstagande. Det är även störst andel bland de medelstora företagen som uppger att den främsta drivkraften är önskemål från företagets anställda. Sett till bransch är skillnaderna inte så stora, men handelsföretagen utmärker sig något. Det är större andel bland handelsföretagen som uppger att drivkraften är möjlighet till nya affärer samt att det krävs för att följa lagar och regler. Graf 2: Vilken är den främsta drivkraften till att ni ägnar er åt socialt ansvarstagande och/eller miljömedvetet företagande? Uppdelat på företagsstorlek Eget personligt engagemang hos ledningen Det krävs för att följa lagar och regleringar Stärker företagets varumärke Möjlighet till nya affärer Önskemål från företagets kunder Känns som en skyldighet att ge något tillbaka när det går bra Stärker den interna stoltheten i företaget Det är ett sätt att sänka kostnader Önskemål från företagets anställda % 5% 3% 5% 5% 3% 1% 1% 1% 1% 1% anställda anställda 1-9 anställda 0 anställda 5 75% 10 4

5 Miljöfrågor och socialt ansvarstagande påverkar lönsamheten på sikt Socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande är inte heller något som företagen tror är en kortvarig trend, utan något som många företag beaktar i sina framtidsstrategier. Även om 43 procent totalt sett uppger att den här typen av arbete inte påverkar företagets lönsamhet så är det 38 procent som svarar att det ger bättre lönsamhet på sikt, mot endast 4 procent som svarar att det ger sämre lönsamhet på sikt. Bland de medelstora företagen är det hela 61 procent som uppger att socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande ger bättre lönsamhet på sikt. Det är störst andel bland tillverkningsföretagen som tror att det ger bättre lönsamhet på sikt 42 procent svarar detta jämfört med 37 procent bland handels- och tjänsteföretagen. Det är även större andel bland de företag som har funnits i mindre än tre år som uppger att det ger bättre lönsamhet på sikt 42 procent jämfört med 37 procent bland de företag som har funnits i tre år eller mer. Graf 3: Tror du att socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande påverkar lönsamheten för ditt företag på sikt? Uppdelat på företagsstorlek 10 75% 5 61% 4 49% 43% % 15% 1 1 3% 0 anställda 1-9 anställda anställda anställda Ja, det ger bättre lönsamhet på sikt Ja, det ger sämre lönsamhet på sikt Nej, den typen av arbete påverkar inte vår lönsamhet Vet ej Det är även många företag som uppger att det kommer att vara ganska viktigt eller mycket viktigt för företaget att engagera sig i socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande inom en femårsperiod. Bland de medelstora företagen är det totalt sett 83 procent som tror att företagets engagemang inom dessa frågor kommer att vara viktigt. Andelen som tror att företagets engagemang kommer att vara viktigt är störst bland handelsföretagen, där totalt sett 58 procent bedömer att det kommer att vara viktigt inom en femårsperiod (39 procent svarar ganska viktigt och 19 procent mycket viktigt ). 5

6 Graf 4: Hur viktigt kommer det vara för företaget att engagera sig i socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande inom en femårsperiod? Uppdelat på företagsstorlek Helt oviktigt 5% 9% Ganska oviktigt 5% 9% Varken viktigt eller oviktigt % anställda anställda 1-9 anställda 0 anställda Ganska viktigt % Mycket viktigt 1 19% % 10 Många efterfrågar mer kunskap kring miljöfrågor och socialt ansvarstagande Det är totalt sett 42 procent som svarar att de anser att de har tillräckligt med kunskap kring socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande, medan 36 procent svarar att de inte har det. Sett till bransch så är andelen som svarar att de inte har tillräckligt med kunskap störst bland handelsföretagen, där 38 procent svarar detta. Graf 5: Anser du att ni har tillräckligt med kunskap kring socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande? Uppdelat på bransch 10 75% Tillverkningsföretag Tjänsteföretag Handelsföretag 6 Ja Nej Vet ej

7 När vi frågar företagen var de hämtar sin kunskap kring socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande så hamnar Internet i topp på 55 procent, följt av dagstidningar på 48 procent och fackpress på 33 procent. Bland de medelstora företagen är andelen som svarar att de hämtar sin kunskap via utbildningar och experter/konsulter klart större än bland de mindre företagen. Bland de företag som funnits i mindre än tre år är andelen som svarar att de hämtar sin kunskap från Internet störst, 64 procent. Graf 6: Var hämtar du kunskap om socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande? Uppdelat på hur länge företaget funnits Internet 5 55% 6 Dagstidningar Fackpress Leverantörer Kunder Utbildning Ej relevant Experter / Konsulter % % % 15% 1 11% 3 33% 49% 43% 4 Tre år eller mer Mindre än tre år 5 75% 10 7

8 Kunder ställer nya krav kring miljöfrågor och socialt ansvarstagande Det är många företag som upplever att deras kunder ställer nya krav på produkter/tjänster med hänvisning till miljöfrågor och socialt ansvarstagande. t sett svarar 26 procent det, men bland de medelstora företagen svarar så många som 55 procent att så är fallet. Det är störst andel bland handelsföretagen som uppger att deras kunder ställer nya krav på produkter eller tjänster med hänvisning till miljöfrågor eller socialt ansvarstagande 34 procent jämfört med 32 procent bland handelsföretagen och 23 procent bland tjänsteföretagen. Graf 7: Ställer företagets kunder nya krav på produkter/tjänster med hänvisning till miljöfrågor och socialt ansvarstagande? Uppdelat på bransch 10 75% 7 65% 73% % 3 3% Tillverkningsföretag Tjänsteföretag Handelsföretag Ja Nej Vet ej Det är också relativt många som uppger att de samarbetar med sina kunder gällande miljöfrågor och socialt ansvarstagande. Bland de medelstora företagen svarar 37 procent att de har ett samarbete med sina kunder. Sett till bransch svarar 28 procent bland handelsföretagen att de samarbetar med sina kunder, medan 25 procent bland tillverknings- och tjänsteföretagen svarar att de gör det. 8

9 Graf 8: Samarbetar ni med kunder gällande miljöfrågor och socialt ansvarstagande? Uppdelat på företagsstorlek 10 81% 75% 7 73% 61% 55% % 3% 0 anställda 1-9 anställda anställda anställda Ja Nej Vet ej Det är en större andel bland företagen som svarar att de samarbetar med sina leverantörer gällande miljöfrågor och socialt ansvarstagande 29 procent totalt sett och hela 61 procent av de medelstora företagen. Bland handelsföretagen samarbetar 39 procent med sina leverantörer gällande dessa frågor, medan 37 procent bland tillverkningsföretagen samt 24 procent bland tjänsteföretagen gör det. Graf 9: Samarbetar ni med leverantörer gällande miljöfrågor och socialt ansvarstagande? Uppdelat på företagsstorlek 10 81% 75% 6 69% 5 61% % 29% 33% 1 3% 3% 0 anställda 1-9 anställda anställda anställda Ja Nej Vet ej t sett är det 35 procent som svarar att det är viktigt att deras kunder har samma inställning till socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande som deras eget företag. Endast 8 procent svarar att det är helt oviktigt att deras kunder har samma inställning. 9

10 Graf 10: Är det viktigt för dig att dina kunder har samma inställning till socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande som ditt företag? Uppdelat på bransch Vet ej 5% 5% Nej, det är helt oviktigt 9% Nej, det är ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt 9% 41% 43% 39% 4 Handelsföretag Tjänsteföretag Tillverkningsföretag Ja, ganska viktigt 31% % Ja, mycket viktigt 5 75% 10 Ännu fler, totalt sett 47 procent, anser att det är viktigt att deras samarbetspartners och leverantörer har samma inställning till socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande som deras eget företag har. Graf 11: Är det viktigt för dig att olika samarbetspartners och leverantörer har samma inställning till socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande som ditt företag? Uppdelat på bransch Vet ej Nej, det är helt oviktigt Nej, det är ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt % 35% Handelsföretag Tjänsteföretag Tillverkningsföretag Ja, ganska viktigt 39% Ja, mycket viktigt 1 9% 5 75% 10 10

11 Företagare tror på miljösubventioner Det statliga styrmedel som företagen tror är mest effektivt för att minska företagens miljöpåverkan är miljösubventioner, följt av lagar och regler. Det är främst tillverkningsföretagen som förespråkar miljösubventioner. Graf 12: Vilket statligt styrmedel anser du är mest effektivt för att minska företagens miljöpåverkan? Uppdelat på bransch Miljösubventioner, dvs. olika former av bidrag för tex investeringar i miljövänlig teknik 2 35% 3 3 Vet ej Lagar och regleringar, tex. tillståndsförfarande för miljöfarlig verksamhet 2 21% 23% 2 Handelsföretag Tjänsteföretag Tillverkningsföretag Olika former av miljöskatter 1 Handel med utsläppsrätter 3% 5 75% 10 11

12 Om SEB:s Företagarpanel SEB:s Företagarekonom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i småoch medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 28 mars till 1 april 2011 och besvarades av företagare. SEB:s Företagarekonom SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har till uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagens vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft. Ingela Hemming Johanna Wahlsten Statistiskt ansvarig , Om SEB:s Hållbarhetsarbete SEB arbetar aktivt med hållbarhet. Arbetet bedrivs inom åtta affärsprioriteringar fördelat på tre ansvarsområden; affärsetik/styrning, miljö och socialt lanserades mötesplatsen "Hållbara Perspektiv". Syftet med webbplatsen är att hjälpa till och öka medvetenheten och kunskapen om hållbarhet bland kunder, anställda och den breda allmänheten. Webbplatsen innehåller goda exempel, ett unikt Quiz med 150 frågor på tre nivåer samt berättelsen om SEB:s eget arbete. Om du vill lära dig mer, är du välkommen att besöka: 12

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Klimatdebatten övervägande positiv anser småföretagarna

Klimatdebatten övervägande positiv anser småföretagarna Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom Fredag den 2 oktober 2009 SEB:s Företagarpanel om klimatdebatten och miljöarbetet: Klimatdebatten övervägande positiv anser småföretagarna Sju av tio småföretagare

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 26 april 2011 SEB:s Företagarpanel om hur nystartade företag ser på tillväxt Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Tillväxtkartläggning. Höga tillväxtambitioner i landets små och medelstora företag

Tillväxtkartläggning. Höga tillväxtambitioner i landets små och medelstora företag Tillväxtkartläggning 2019 Höga tillväxtambitioner i landets små och medelstora företag 1 Innehålls- förteckning Förord En undersökning som ger kunskap om små och medelstora företags verklighet 3 Förord

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Hållbarhet behöver inte vara svårt så gör ni

Hållbarhet behöver inte vara svårt så gör ni Hållbarhet behöver inte vara svårt så gör ni Idag ställer talanger, kunder, investerare och lagstiftare allt hårdare krav på företags hållbarhetsarbete. I grunden handlar det om att företag själva ska

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Företagen och samhällsansvar. En undersökning om allmänhetens och företags syn på betydelsen av samhällsansvar idag och i framtiden

Företagen och samhällsansvar. En undersökning om allmänhetens och företags syn på betydelsen av samhällsansvar idag och i framtiden Företagen och samhällsansvar En undersökning om allmänhetens och företags syn på betydelsen av samhällsansvar idag och i framtiden 1 Samhällsansvar engagerar Konsumenter och arbetstagare blir allt mer

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Goda råd för reklamköpare

Goda råd för reklamköpare Goda råd för reklamköpare Innehåll > Kommunicera din position > Gör fler flugor på smällen > Följ din målgrupp, inte konkurrenterna > Var lite wild & crazy > Våga vara ledande eller Stureplanseffekten

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Rapport Facebookundersökning bland Sveriges Annonsörers medlemmar

Rapport Facebookundersökning bland Sveriges Annonsörers medlemmar Rapport Facebookundersökning bland Sveriges Annonsörers medlemmar 1--4 Om undersökningen Om undersökningen Syfte Att mäta synen på Facebook ibland Sveriges Annonsörers medlemmar mot bakgrund av Cambridge

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Trendspaning: Hur förändras omvärlden och människors värderingar när det gäller frågor som har bäring på folkbildningens framtid?

Trendspaning: Hur förändras omvärlden och människors värderingar när det gäller frågor som har bäring på folkbildningens framtid? Trendspaning: Hur förändras omvärlden och människors värderingar när det gäller frågor som har bäring på folkbildningens framtid? Sofia Rasmussen, grundare av Rasmussen Analys AB 18 OMVÄRLDSTRENDER MED

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på ForetagsCity.se idealguiden.se En community En med community fokus på skönhet med fokus och hälsa! på Sveriges företag Byt erfarenhet med andra företagare Välkommen till ForetagCity.se! Foretagscity.se

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Barometer 2013 och Rundabordssamtal 2014

Barometer 2013 och Rundabordssamtal 2014 Barometer 2013 och Rundabordssamtal 2014 1 Om Hållbart värdeskapande Initierades 2009 13 av Sveriges största institutionella investerare Representerar drygt 5700 miljarder kr i förvaltat kapital Äger ca

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Det prioriterade hållbarhetsarbetet

Det prioriterade hållbarhetsarbetet Det prioriterade hållbarhetsarbetet Så ser 400 svenska företag och organisationer på sitt hållbarhetsarbete www.pwc.se Hållbarhet är idag en strategisk fråga Hållbarhet har varit ett ord på mångas läppar

Läs mer

Samarbetspartners 2013

Samarbetspartners 2013 Samarbetspartners 2013 Gagnefs golfbana har allt sedan invigningen kontinuerligt förändrats för att bättre försöka möta medlemmars och gästers behov och önskemål. Vår framtid bygger på att gäster kommer

Läs mer

Kartläggning av e-post som marknadsföringskanal Juni 2014

Kartläggning av e-post som marknadsföringskanal Juni 2014 Kartläggning av e-post som marknadsföringskanal Juni 2014 För frågor och mer information om undersökningen, kontakta Swedma: Tore Thallaug, VD tore.thallaug@swedma.se Sammanfattning av resultaten Om undersökningen

Läs mer

Fossilfritt flyg 2045

Fossilfritt flyg 2045 Fossilfritt flyg 2045 Blickar mot horisonten 2019 1 RISE Mallpresentation Om materialet Våra intressenter och aktörer har tillsammans tittat mot horisonten för att identifiera de drivkrafter, faktorer

Läs mer

Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen. - Studenter anser att praktik är viktigt

Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen. - Studenter anser att praktik är viktigt Praktik är ett viktigt inslag i utbildningen - Studenter anser att praktik är viktigt Bakgrund Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 390 000 unika besökare varje

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid.

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid. En enkät om naturkosmetik, hudvård och märkning. Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3 Bakgrund och syfte sid. 5 Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2010

Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2010 3 NMCS MEDLEMMAR 2010 4 MEDLEMMARNAS BAKGRUND 7 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 8 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MEDLEMMARNAS UPPLEVELSE AV SIN ARBETSSITUATION

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09 Ekonomi-SKOP, tember - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Fortsatt uppåtriktad trend för företagens aktivitet - Optimisterna dominerar klart över pessimisterna - Allt fler företag har mer att göra än

Läs mer

Miljökollen. Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd En rapport av. Tomas Holm

Miljökollen. Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd En rapport av. Tomas Holm Miljökollen En rapport av Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd 2017 Tomas Holm tomas@nfcs.se 0735-307251 Kort om Nyföretagarcenter Syd Grundades 1990 Hjälpt tusentals entreprenörer genom åren Stöd och lots

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Anställda i staten synen på pension och information

Anställda i staten synen på pension och information Anställda i staten synen på pension och information FÖRORD Pensioner är på flera sätt ett aktuellt ämne. Många funderar på när man skulle vilja pensionera sig och vad olika val kan betyda för privatekonomin.

Läs mer

Rapport om klimatsmart resande

Rapport om klimatsmart resande Rapport om klimatsmart resande SJs rapport om klimatsmart resande Klimatdebatten påverkar svenskarnas resmönster Att resa med tåg har blivit allt mer populärt. Under 2018 ökade tågresorna med SJ med 1,5

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 1 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer: 7418 totalt, 300 i Västerbottens

Läs mer

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR

Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Hur kopplas publicitet till försäljning? En undersökning av Spotlight PR Oktober 2006 Synopsis: PR påverkar försäljningen mer än reklam Ett företags publicitet påverkar dess försäljning mer än annonsering.

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg...

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... Du har insett att det behövs hjälp med Internetmarknadsföringen och beslutar därför att anlita en marknadsföringsstrateg.

Läs mer

Gasa eller bromsa? Välj rätt väg genom krisen

Gasa eller bromsa? Välj rätt väg genom krisen foto: ola åkerborn Gasa eller bromsa? Välj rätt väg genom krisen Vill du överleva lågkonjunkturen? Då har du två val. Antingen gasar du för fullt eller så trampar du på bromsen. Båda strategierna har sina

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Undersökning med företag om de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030

Undersökning med företag om de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 Undersökning med företag om de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 Kontakt FN-förbundet: Karin Johansson Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 7 juni 2018 1 Bakgrund & genomförande BAKGRUND

Läs mer