Miljöchefen NMC-enkäten 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöchefen NMC-enkäten 2010"

Transkript

1 Miljöchefen NMC-enkäten 2010

2 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT NMCS MEDLEMMAR MEDLEMMARNAS BAKGRUND 7 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 8 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MEDLEMMARNAS UPPLEVELSE AV SIN ARBETSSITUATION 12 MEDLEMSFÖRETAGENS MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE 14 HÅLLBAR UTVECKLING I SAMHÄLLET 18 MEDLEMSSKAPET I NMC 19 2 (21)

3 Miljöchefen - NMC-enkät 2010 Vartannat år genomför Näringslivets Miljöchefer (NMC) en enkätundersökning om miljöchefen (bakgrund, arbetsuppgifter, roll, arbetets utveckling, lön etc.) var det för elfte gången. 45% av NMCs medlemmar, 119 personer, svarade på enkäten. Några av slutsatserna från årets enkät: Stödet från VD upplevs ha minskat sedan senaste enkäten. Det är färre svaranden än tidigare år som ingår i ledningsgruppen och färre upplever att de har tillräckliga ekonomiska resurser för sitt arbete. Det är fler som har miljö- och hållbar utveckling som heltidssysselsättning. De största utmaningarna i arbetet är att kommunicera och engagera, speciellt med avseende på ledningen. Majoriteten av de som svarat känner sig nöjda med sin situation, men det finns även de som upplever frustration och hopplöshet. Det de svarande önskar sig för framtiden är mer resurser och mer inflytande och de tror även att det kommer bli så. Tack vare ökat kundtryck och märkbara effekter på världens resurser tror de att miljöchefens roll kommer att stärkas i framtiden. Ledningens engagemang kommer även att höjas när miljö och hållbar utveckling kopplas till affärerna i en ökad utsträckning i framtiden. Enkätresultaten finns också att läsa på NMCs hemsida (www.nmc.a.se). De allmänna kapitlen finns tillgängliga för allmänheten på den externa delen av hemsidan, medan resultaten i lönedelen finns på de lösenordsskyddade medlemssidorna. Om du undrar över något, hör av dig till NMCs kansli. Trevlig läsning! 3 (21)

4 NMCs medlemmar 2010 Medlemmar från olika branscher NMC hade vid undersökningstillfället för enkäten 266 medlemmar. Över 60% av medlemmarna har varit medlemmar i 4 år eller längre. 20% 18% 16% 1 12% 8% 6% 2% 0% 6% 0% 3% 7% Medlemmarnas inträdesår 3% 8% 11% 2% 7% 3% 3% 2% 1% 7% 15% 2% 18% De svarande representerar till stor del svenskt näringsliv (76%), men också stat, kommun och landsting (15%), organisationer och föreningar (3%), konsulter (2%) samt i annan verksamhet, däribland infrastrukturprojekt, institut och bank. Verksamhetstyp 3% 2% 15% 76% Näringsliv Stat, kommun, landsting Organisation, förening Konsult Annat 4 (21)

5 Föreningen har medlemmar från ett brett spektrum av branscher. Under rubriken Övriga finns bl.a. rese- och mötesindustrin samt grafisk industri. Branschfördelning Bygg, fastigheter 3% 3% 12% 1 1 Verkstad, metall, elektronik Kemi, läkemedel Transport Energi IT, Telecom Handel Avfall, återvinning 12% Livsmedel Skog, trävaror, papper Tekniska konsulter, arkitekter 5% 7% Utbildning, organisationsutveckling Finans, försäkring Övriga Ökad andel medlemmar i större företag Nedan visas storleksfördelningen för NMCs medlemsföretag. Fortfarande finns en balans mellan de som arbetar i större företag (>500 anställda) och de som arbetar i små och medelstora företag, med en viss övervikt för de större. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0% 2% 16% 1% 2% Antal anställda 39% 32% 39% 23% % 20% 18% 18% 19% 13% 21% 12% < > % 43% 5 (21)

6 Majoriteten är miljö- eller hållbarhetschefer på koncern- eller företagsnivå Mer än tre fjärdedelar av de svarande har chefsbefattningar på koncern- eller företagsnivå. Bland de som svarat Annat fanns bl.a. svaren miljöanalytiker och rådgivare. Respondenternas befattning Chef/samordnare på koncernnivå 38% Chef/samordnare för ett företag 42% Samordnare för en del av ett företag/ett affärsområde/ett dotterbolag 8% Samordnare för en branschorganisation/intresseförening Tekniskt ansvarig, utvecklingschef VD, företagsledare Konsult Annat 1% 1% 3% 3% Fortsatt spridd åldersfördelning och ökande antal kvinnor Andelen kvinnor har ökat succesivt från 42% 1998 till 65% Åldersfördelningen är liksom tidigare spridd, med en topp på år. 25% Åldersfördelning 2 20% 15% 13% 15% 18% 13% 5% 3% 9% 6% 0% <30 år år år år år år år >60 år 6 (21)

7 Medlemmarnas bakgrund Akademinsk examen och mångårig erfarenhet av frågorna 87% av de svarande har akademisk examen, varav 5%-enheter av dessa har licencierat och/eller doktorerat. 9% har avslutat sina studier med en gymnasieutbildning. har annan utbildning, tex eftergymnasiala kurser utan högskolestatus eller yrkesutbildning. Andelen med akademisk examen har ökat till 82%, jämfört med 67% - 73% åren De vanligaste akademiska examen är examen inom naturvetenskap (49%) eller civilingenjör (29%). Högsta avslutade utbildningsnivå 9% 5% Akademisk examen Gymnasienivå Licentierat/doktorerat Annan utbildning 82% Akademisk examen 12% 29% 49% Examen inom naturvetenskap Civilingenjör Examen inom humanior/samhällsvetenskap Civilekonom 7 (21)

8 Runt 80% av respondenterna har arbetat med miljö- och/eller hållbarhetsfrågor i mer än 5 år, vilket är ungefär samma andel som % 50% 40% 30% 20% 0% 1% 3% 1% Erfarenhet av miljö- och/eller hållbarhetsfrågor 19% 16% 11% 7% 8% 7% 8% 9% 30% 30% 29% 26% 4 41% 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år >10 år 5 53% Medlemmarnas arbetsuppgifter Fler arbetar heltid med miljö och hållbar utveckling En majoritet av de svarande (7) ägnar 75% eller mer åt frågor som rör miljö och/eller hållbar utveckling. Denna siffra har ökat sedan 2006 (58%) och 2008 (70%). Nästan två tredjedelar av de svarande arbetar heltid med miljö och/eller hållbar utveckling. Andel av heltidstjänst som ägnas åt miljöoch/eller hållbar utvecklingsfrågor % 27% 19% 20% 23% 1 16% 11% 13% 1 38% 47% 25% 50% 75% 100% 8 (21)

9 59% angav att de arbetade främst med miljöfrågor, medan 41% svarade att de arbetar inom de bredare begreppet hållbar utveckling, dvs miljö, ekonomi och socialt ansvar. Av de som angav att de hade ytterligare ansvarsområden, förutom miljö och/eller hållbar utveckling, var fördelningen enligt nedan. Andra ansvarsområden var bl.a. affärsutveckling och logistik, men även organisationens politiska kontakter, kundundersökningar, och handelshinder. 26% av de svarande hade personalansvar. 27% angav att de inte hade några ytterligare ansvarsområden än miljö och hållbar utveckling. Risk och säkerhet Hälsa Tekniska frågor Information/kommunikation Kvalitetsfrågor Arbetsmiljöfrågor Forskning och utveckling Personalfrågor (HR) Annat Ytterligare ansvarsområden 3% 6% 9% 7% 11% 11% 16% 21% 19% 0% 5% 15% 20% 25% De viktigaste arbetsuppgifterna De viktigaste arbetsuppgifterna strategi och miljöledningssystem Medlemmarna tillfrågades om vad de ansåg var deras tre viktigaste arbetsuppgifter. Nedan syns en jämförelse mellan de fem högst placerade svaren 1998, 2008 och Svaret Driva organisationens miljöledningssystem halkade mellan 2006 och 2008 ner från andra till sjunde plats, men är 2010 tillbaka på andra plats igen. Topp Topp Topp Utveckla miljöstrategisk plan, policy, program 2. Implementera EMAS/ISO eller motsvarande 3. Ge stöd till företagsledningen 4. Engagera de anställda 5. Arbeta med affärsutveckling och produktutveckling 1. Ge stöd till företagsledningen 2. Utveckla miljöstrategisk plan, policy, program 3. Engagera de anställda 4. Ge strategisk rådgivning till företagsledningen 5. Ha en rådgivande funktion 1. Utveckla miljöstrategisk plan, policy, program 2. Driva organisationens miljöledningssystem 3. Ge strategisk rådgivning till företagsledningen 4. Ge stöd till företagsledningen 5. Bevaka ny lagstiftning 9 (21)

10 Övriga arbetsuppgifter 2010 var i fallande skala: informera omvärlden, implementera EMAS/ISO eller motsvarande, svara för miljörevision, genomföra utbildning samt arbeta med produktutveckling. Bland övriga svar fanns bl.a. driva på internationellt arbete, marknadsföring av miljöerbjudanden och leda miljötekniska projekt. De största utmaningarna De största utmaningarna kommunikation och engagemang Medlemmarna tillfrågdes även om de tre största utmaningarna i arbetet med miljö och hållbar utveckling. Att kommunicera inom företaget är den arbetsuppgift som flest anger vara en av de största utmaningarna med jobbet. Att engagera företagsledningen är en annan, vilken länge har legat i toppen. Topp Topp Topp Hinna med informationsflödet 2. Engagera ledningen 3. Kommunicera inom företaget 4. Ändra attityder hos de anställda 5. Balansera hållbarhetsprofilering med kostnader 1. Engagera ledningen 2. Integrera arbetet med miljö, ekonomi och sociala aspekter 3. Ändra attityder hos de anställda 4. Skapa insikt hos företagsledningen om hållbarhetsfrågans betydelse 5. Balansera hållbarhetsprofilering med kostnader 1. Kommunicera inom företaget 2. Engagera ledningen 3. Skapa insikt hos företagsledningen om hållbarhetsfrågans betydelse 4. Ändra attityder hos de anställda 5. Integrera arbetet med miljö, ekonomi och sociala aspekter Andra svar var i fallande ordning: arbeta med de olika delarna av hållbar utveckling i organisationen, balansera hållbarhetsprofilering med kostnader, bedöma olika alternativ ur hållbarhetssynpunkt, bevaka ny information inom hållbarhetsområdet, förklara innebörden av hållbar utveckling och engagera ägarna. Bland egna svar fanns samarbeta med tillsynsmyndigheter, kommunicera utom företaget, engagera kunder och få in korrekt rapportering. 10 (21)

11 Miljöchefens roll Minskad kontakt med företagsledningen Färre än tidigare år, 13% av de svarande, ingår i företagsledningen. Av de 38% som rapporterar till annan finns t.ex. HR-chef, ekonomichef, logistikdirektör, strategichef, utvecklingschef, avdelningschef och säkerhetschef. Position i företaget Ingår i företagsledningen/ledningsgruppen Rapporterar direkt till ledningen/vd Rapporterar till annan, nämligen 13% 23% 22% 23% 38% 31% 30% 31% 50% 46% 47% 46% Minskat stöd från VD för miljöfrågor och hållbar utveckling Andelen svarande som upplever ett stort eller mycket stort stöd från VD har minskat från 6 till 56% mellan 2008 och 2010, varav andelen som upplever mycket stort stöd har minskat från 32% till 19% under den tidsperioden. 40% 35% 30% Stöd från VD 37% 28% 25% 20% 15% 19% 1 5% 0% Mycket stort Stort Medelstort Litet Mycket litet 2% 11 (21)

12 Lite resurser men mycket kunskap Andelen svaranden som anger att de har tillräckliga ekonomiska resurser har minskat från 53% 2008 till 41% % anger dock att de har tillräckliga kunskaper för att driva miljö- och/eller hållbarhetsarbetet. Tillräckliga resurser? Tillräckliga kunskaper? Ja 41% Nej 13% Nej 59% Ja 87% Medlemmarnas arbetssituation Arbetet upplevs ge resultat 2010 upplevde 96% av de som svarat på enkäten att deras arbete leder till faktiska miljöförbättringar. Det är en liten ökning från 2008, då motsvarande siffra var 92%. 77% upplever även att deras arbete leder till att vi närmar oss en hållbar utveckling, vilket är en ökning från 2008, då 65% hade svarat ja på denna fråga. Upplevelse av att arbetet leder till miljöförbättringar Nej Upplevelse av att arbetet leder till att vi närmar oss hållbar utveckling Nej 23% Ja 96% Ja 77% 12 (21)

13 I huvudsak nöjda över sin arbetssituation De allra flesta, 83%, är mycket nöjda eller i huvudsak tillfreds med sin arbetssituation. Det är något mindre än 2008 då siffran var 90%. Mycket nöjda minskade från 30% till 15%, och svaret Jag känner ofta hopplöshet.. ökade från 8% till 12% från 2008 till Bland de som svarat inget av ovanstående var det vanligaste svaret att de känner frustration, men inte hopplöshet. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Välbefinnande i arbetet 15% Jag är mycket nöjd med min arbetssituation 68% Jag känner mig i huvudsak tillfreds med min arbetssituation 12% Jag känner ofta hopplöshet inför min arbetssituation Inget av ovanstående Önskvärda förändringar mer resurser och mer ledningsengagemang Medlemmarna tillfrågades om vad de skulle vilja förändra i sin roll som miljöchef eller hållbarhetschef. Mer personal och mer resurser var ett vanligt svar, liksom mer support och engagemang från ledningen. Många önskade även att sitta i ledningsgruppen eller på annat sätt få mer inflytande över beslut, att få mer tid för strategiska frågor samt en större tydlighet i vad rollen innebär i ansvar och befogenheter. Några andra exempel är: mer övergripande CSR/Hållbarhetsfrågor förändrad organisation hjälp att sortera i informationsflödet större integration av hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten Troliga förändringar i framtiden mer kundtryck och ökad koppling till affärerna På frågan om vad medlemmarna tror påverkar och kommer att förändra miljöhållbarhetschefens roll i framtiden trodde många på ökad koppling av miljö- och hållbarhetsfrågorna till affärerna och varumärket, vilket gör att frågan får större genomslagskraft. Ökade möjligheter att värdera miljöpåverkan i pengar kommer förhoppningsvis ge mer resurser till miljöarbetet. Katastrofer, olyckor och råvarubrist ökar fokus på rollen och ger rollen mer tyngd. Många tror på en ökad förståelse och acceptans från omgivningen, tillsammans med ökade krav från kunder, konsumenter och andra intressenter, vilket kommer ge ökad 13 (21)

14 förståelse i företaget samt även lyfta ledningens engagemang samt vilja till förändring. Andra svar var t.ex: Ökad arbetsbelastning för hållbarhetschefen vid ökad insikt hos organisationen om frågans betydelse Hårdare reglering och lagstiftning tillsammans med ökade kostnader för t.ex. energi kommer driva arbetet och öka den ekonomiska betydelsen för hållbarhetsfrågorna Breddning av frågan från miljö till hållbar utveckling, från klimatfokus till att även ta in andra aspekter, från Sverige till fokus på utvecklingsländer Rollen blir mer strategisk och det kommer bli högre krav på att förstå företagets affärsstrategier Miljö och hållbarhetsarbetet blir mer integrerat i verksamheten Enfrågefokus i omvärlden tillsammans med ökad komplexitet i frågorna försvårar kommunikationen och prioriteringen av åtgärder och ger miljöchefen ökat fokus på att göra frågorna begripliga Vanligare att positionen finns i ledningen Miljöarbetet inom byggsektorn kommer att förändra mest Medlemsföretagens miljö- och hållbarhetsarbete Miljö och jämställdhet vanligaste policy Staplarna visar antal procent av alla svarande som har policy inom dessa områden. Under rubriken Annat finns arbetsmiljö, kvalitet, etik, produktsäkerhet, informationssäkerhet, riskminimering, m. fl. Policy finns inom.. 92% 83% 79% 68% 61% 58% 52% 15% 14 (21)

15 89% av de representerade företagen har ledningssystem. Av de som svarat att de har ett annat miljöledningssystem än ISO svarade flera att de har delar av ISO 14001, andra svar var EMAS, HSSE, Svanen, eller eget system. 66% av de som svarat har miljöledningssystemet integrerat med andra ledningssystem som t.ex. kvalitet, arbetsmiljö och/eller säkerhet. Miljöledningssystem 11% 12% 77% Ja, ISO Ja, annat Nej Miljö- och hållbarhetsarbetet gör skillnad 98% av respondenterna svarar att miljö- och hållbarhetsarbetet har positiv påverkan på organisationens miljöpåverkan och 85% tycker att det påverkar kundrelationerna på ett positivt sätt. Majoriteten av de som svarat tycker även att arbetet påverkar personelens trivsel, ger konkurrensfördelar samt påverkar förutsättningen för nyrekrytering positivt. Påverkan av miljö-/hållbarhetsarbetet på.. Positivt Oförändrat Negativt Ingen åsikt Organisationens miljöpåverkan Kundrelationerna Personalens trivsel/stämningen Konkurrensfördelar Förutsättningen för nyrekrytering Uppmärksamheten i media Vad det gäller organisationernas miljöpåverkan ställdes även en fråga om hur de svarande upplevde att koldioxidutsläpp, energiförbrukning och vattenförbrukning förändrats de senaste tre åren. Över 70% av de som svarat anger att deras företag har minskat sina klimatutsläpp de senaste tre åren och minskat energiförbrukningen. 30% anger också att vattenförbrukningen minskat under denna period. 15 (21)

16 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Minskning under de senaste 3 åren i relation till företagets storlek/omsättning Koldioxidutsläpp Energiförbrukning Vattenförbrukning Vet inte Nej Ja Klimatdebatten har påverkat arbetet Det beskrevs i enkätsvaren att klimatdebatten har påverkat företagen att sätta mål och bidragit till att det har blivit lättare att få gehör för frågan och ledningens övertygelse och stödet från ledningen. Den ekonomiska krisen har påverkat, i viss mån positivt men övervägande negativt. Positivt genom att vara en drivkraft till förändring, och negativt genom mindre resurser till investeringar inom energieffektivisering m.m. Påverkan på miljö/hållbarhetsarbetet av den ökade klimatdebatten Påverkan på miljö/hållbarhetsarbetet av den ekonomiska krisen Ja Nej Ja Nej 12% 36% 6 88% 16 (21)

17 Lagstiftning, kundtryck och varumärkesbyggnad är de största drivkrafterna för företagen För att undersöka drivkrafterna bakom företagens miljö- och hållbarhetsarbete ställdes frågan Vad får ditt företag att driva miljö- och hållbarhetsåtgärder?. Faktorerna bedömdes på skalan Obetydlig till Mycket stor betydelse. Lagstiftning och kundtryck fortsatt i topp. Andra drivkrafter var ekonomiska besparingar, politikerna och affärsinitiativ. Drivkrafter Lagstiftning Kundtryck Varumärkesbyggnad Good-will VD personligen Konkurrensfördelar Ägare Medarbetare Konkurrenters initiativ Debatt i massmedia Attrahera nya medarbetare Undvika miljöskandaler Bad-will pga miljöhändelse Globala initiativ Leverantörers önskemål Ideella organisationer Obetydlig Låg Hög Mycket hög 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hög integrering av miljö- och hållbarhetsarbetet i den övriga verksamheten På frågan om miljö- och hållbarhetsarbetet påverkan på företagets inköpsarbete svarade hela 83% att det alltid eller ofta hade påverkan. Även påverkan på marknadsföring och affärsstrategier var hög. 67% respektive 71% svarade att miljöoch hållbarhetsarbetet allt eller ofta har påverkan på dessa. 17 (21)

18 Påverkan av miljö-hållbarhetsarbetet på... Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet ej Marknadsföring/Försäljningsarbete 18% 43% 35% 2% 2% Affärsstrategier 17% 47% 32% 2% 2% Inköpsarbetet 65% 23% 1% Miljö och hållbar utveckling i samhället För att undersöka olika aktörers betydelse för miljö- och hållbarhetsarbete ställdes frågan Vilken betydelse anser du följande aktörer har för att driva miljö- och hållbarhetsarbetet framåt?. Betydelsen bedömdes på skalan Obetydlig, Liten, Stor eller Mycket stor. Medlemmarna fick sedan svara på vilka aktörer de skulle vilja se agerade mer kraftfullt på miljö- och hållbarhetsområdet. Under svaret Annat fanns t.ex. investerare. Siffran anger procent av de svarande på enkäten som valde detta alternativ. Drivande aktörer inom miljö- och hållbar utveckling Politiker Massmedia EU Myndigheter Allmänheten Ideella organisationer Skolor/universitet/högskolor Näringslivsorganisationer Fackförbunden Obetydlig Liten Stor Mycket stor 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18 (21)

19 Önskade aktörer att agera mer kraftfullt inom miljö- och hållbar utveckling Politiker Näringslivsorganisationer Myndigheter Allmänheten EU Massmedia Skolor/universitet/högskolor Fackförbunden Ideella organisationer Annat 1% 7% 6% 19% 2 35% 39% 39% 66% 66% Medlemsskapet i NMC Personliga kontakter sprider information om NMC Informationen om NMC sprids framförallt från mun till mun. 62% av de svarande har hört talas om NMC via en personlig kontakt, t.ex. en kollega inom eller utanför den egna organisationen. Under rubriken Annat finns främst svar som att de inte kommer ihåg eller att de har ärvt medlemsskapet. Spridningsvägar av information om NMC Kollega på egna företaget/organisationen Person på annat företag/organsiation Personlig kontakt Internet Tidning/tidskrift/nyhetsbrev Seminarium/konferens/utbildning Annat 0% 20% 20% 21% 9% 13% 8% 11% 6% 6% 11% 13% 1 17% 5% 9% 6% 7% 6% 13% 13% 29% 27% 32% 37% 19 (21)

20 Fortsatt höga betyg för verksamheten De svarande har ett fortsatt gott övergripande intryck av verksamheten inom NMC, medelvärdet ligger på runt betyget 4 på en femgradig skala. Nätverkandet och bredden på arrangemang är exempel på vad som uppskattas hos NMC. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Övergripande intryck av verksamheten Fortsatt efterfrågan på regionala aktiviteter Fler möten utanför Stockholm, i Göteborg och Malmö och även på mindre orter, är återkommande svar på frågan vad som kan förbättras med verksamheten. Och för Stockholmsmötena önskas centralare lokaler än Solna. Även webmöten efterfrågas för att kunna ta del av möten på distans. På frågor om önskad tid och typ av möten var korta och informativa möten och frukostmöten det som efterfrågades mest. Samtidigt som vanliga kommentarer var att frukostmöten är svårt för de som inte bor i samma stad, för vilka heldagar är bättre. Frukostmöten och kvällsmingel efterfrågas speciellt i noderna i väst och syd. Många tyckte att alla sorters möten behövs, det är bra med blandning. 20 (21)

21 40% Tid som föredras för mötena 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0% Frukostmöte Förmiddag Eftermiddag Heldag Kvällsmingel Ingen åsikt Form som föredras Korta och informativa möten Längre möten med tid för fördjupning Medlemsmöten med fokus på diskussion Mingel Debatter Ingen åsikt 0% 20% 30% 40% 50% 60% 21 (21)

Miljöchefen NMC-enkäten 2012

Miljöchefen NMC-enkäten 2012 Miljöchefen NMC-enkäten 2012 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2012 3 NMC:S MEDLEMMAR 2012 4 MEDLEMMARNAS BAKGRUND 8 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 10 MILJÖCHEFENS ROLL 15 MEDLEMMARNAS ARBETSSITUATION 17

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2008

Miljöchefen NMC-enkäten 2008 Miljöchefen NMC-enkäten 2008 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2008 3 NMCS MEDLEMMAR 4 MILJÖCHEFENS BAKGRUND 7 MILJÖCHEFENS ARBETSUPPGIFTER 10 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MILJÖFRÅGANS INTEGRERING I ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 ProSourcia AB Tegelviksgatan 79 116 47 Stockholm www.inkopsbarometern.com info@inkopsbarometern.com Inköpsstrategi 2 Executive Summary Inköpsbarometerns

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Behöver vi en kommunikationsstrategi?

Behöver vi en kommunikationsstrategi? Behöver vi en kommunikationsstrategi? Hur sköter ert företag sin kommunikation? Utnyttjar ni de möjligheter som finns på det sätt som passar er bäst? Gör ni saker som inte behöver göras? Har ni de verktyg

Läs mer

Bilaga 1 Checklista för förberedelser

Bilaga 1 Checklista för förberedelser Bilaga 1 Checklista för förberedelser Har valberedningen fått ta del av verksamhetens: JA NEJ Värderingar Vad styrelsen vill uppnå under mandatperioden; affärsidé, visioner och mål Hur styrelsen förväntas

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildningar som ger arbete Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Karriärbarometer 2015: Hur mår, tycker och tjänar miljö- och hållbarhetsproffsen?

Karriärbarometer 2015: Hur mår, tycker och tjänar miljö- och hållbarhetsproffsen? Karriärbarometer 2015: Hur mår, tycker och tjänar miljö- och hållbarhetsproffsen? En sammanfattning av 3 000 svar och detaljerad statistik för elva vanliga miljö- och hållbarhetstitlar i Sverige Sammanfattning:

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro.

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. 1 Innehåll 04 Bakgrund 06 Sammanfattning Resultat; 10 Generella attityder 14 Vardagsutmaningar 22 Idealbilder 28 Hur breda är utmaningarna? 41 Framtid

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut 2015

Arbetsmiljöbokslut 2015 Handläggare: Sida: 1 (8) Arbetsmiljöbokslut 2015 Detta är 2015 års upplaga av Alingsås Energis arbetsmiljöbokslut. Bokslutet omfattar både Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Arbetsmiljöbokslutet

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet Miljöberättelse 2012 Organisationsnummer: 802006-4096 Postadress Box 6901, 102 39 Stockholm Besöksadress: Kungstensgatan 45 Stockholm Tfn: 08-789 42 00 E-post: direkt@folkuniversitetet.se Hemsida: www.folkuniversitetet.se

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 KONFERENSDOKUMENTATION Innehåll SÅ HÄR HAR DET SETT UT och SÅ HÄR SER DET UT Konferensens förslag till ändringar samt val av de viktigaste punkterna i nulägesbeskrivningen

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Skanskas Kontorsindex våren 2005

Skanskas Kontorsindex våren 2005 Skanskas Kontorsindex våren 2005 1 Skanskas Kontorsindex är en undersökning som Skanska Projektutveckling Sverige genomför två gånger per år (maj och november). Den syftar till att förutse framtida behov

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Ansvarig: Stefan Krisping 1 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Innehållsförteckning 1 Organisation och förutsättningar... 3 2 Rutiner och underlag för

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län?

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar för verksamheternas närmaste chefer 2005 Rapport 2006:11 Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2015

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2015 1 2016-02-19 Södra Skog Miljöavdelningen Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2015 1. Inledning Södra gör varje år ett Grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150 slutavverkningar

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Manpower Work Life Drömjobbet 2016

Manpower Work Life Drömjobbet 2016 Manpower Worklife Life Rapport 2016 Manpower Work Life Drömjobbet 2016 Vilket är svenskarnas drömjobb? Det är en fråga som Manpower ställt till svenskarna sedan 2008 i Sveriges största arbetslivspanel

Läs mer

UNG RÖST Lycksele 2011

UNG RÖST Lycksele 2011 UNG RÖST Lycksele 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft Alumnstudie 2015 Genomförd av Linda Widetoft Vilka 32 pers. intervjuade (av 70) 1/3 kvinnor Var Majoriteten av Alumnerna växte upp i Småland och valde att stanna kvar efter avslutade studier. Den främsta

Läs mer

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut.

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut. Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2015-10-22 Ersätter tidigare: 2015-09-01 Senast faktaändrad: 2015-10-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga regelverk: Externt regelverk

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år.

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år. 1 av 15 2010-11-03 12:46 Syftet med den här enkäten är att lära mer om hur lärare tänker och känner när det gäller matematikundervisningen, särskilt i relation till kursplanen och till de nationella proven.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer