Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter"

Transkript

1 Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

2 Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för att få mer information om hur de ser på olika frågor kopplade till forskning och utveckling, FoU, och innovationer. Resultaten är särskilt intressanta eftersom statistik gällande mikroföretag med färre än 10 anställda tidigare varit bristfällig. Undersökningen ger också statistik för vilken fas företaget befinner sig i nystartat, tillväxt, etablerat eller avveckling. Bakgrund: I dagens globaliserade värld med en oerhört snabb teknisk utveckling och tilltagande konkurrens blir det allt viktigare för företag att satsa på FoU och innovationer för att skapa tillväxt i företagen. För att trygga den framtida välfärden är det för Sverige som land av vikt att det både startas fler företag och att dessa växer. I det sammanhanget är det av intresse för Sverige att företag även fortsättningsvis väljer att bedriva verksamhet i landet. Därför är det viktigt att utforma en sådan politik som underlättar för företagen att bedriva FoU-relaterad och/eller innovativ verksamhet. Resultaten i korthet: Mikroföretagen kartlagda Av samtliga små- och medelstora företag i undersökningen uppger 22 procent att de bedriver FoUverksamhet; 31 procent att de bedriver innovativ verksamhet; och 37 procent att de bedriver FoUoch/eller innovativ verksamhet. I jämförelse med övriga företag bedriver mikroföretagen, det vill säga företag med färre än 10 anställda, i mindre utsträckning FoU- och innovativ verksamhet. Det är vanligare att de mindre företagen ägnar sig åt att ta fram nya produkter, medan de medelstora oftare satsar på förbättringar av befintliga produkter. Koppling mellan innovationer, tillväxt och export Det finns en stark koppling mellan tillväxt och export å ena sidan och företagets satsningar på innovationer och FoU å den andra. Tillväxtföretag satsar mer på FoU och/eller innovationer och exporterar mer än företag i genomsnitt. Nystartade företag bedriver också mer FoU-verksamhet och mer innovativ verksamhet än genomsnittet. Innovativ verksamhet är viktig för framtiden Bland samtliga företag som bedriver FoU- och/eller in novativ verksamhet bedömer en klar majoritet att de kommer att satsa lika mycket eller mer på detta under de kommande två åren. De kommer framför allt att satsa i Sverige. Likaså anser en klar majoritet att FoU är mycket viktigt eller avgörande för företagets framtid. Undersökningen omfattar 2209 företag med anställda och genomfördes av Hermelin Research under perioden 9 februari till 12 mars

3 Brist på tid och finansiering vanliga hinder Majoriteten av företagen finansierar FoU-verksamheten med egna medel, och de största hindren för att satsa mer på FoU är tidsbrist samt brist på finansiering alternativt för dyra kostnader. De främsta insatserna som staten ska satsa på enligt företagen är skatteavdrag för FoU-kostnader samt riktade finansiella stöd. Genom dessa satsningar adresseras samtliga antingen direkt eller indirekt ovan nämnda hinder. En ökad offentlig finansiering bidrar till att sänka företagets kostnader, dessutom kan företagen med den offentliga finansieringen anställa personer och på så sätt köpa sig tid. Flertalet vill samarbeta med forskningsinstitut och högskolor Företagens vanligaste samarbetspartners när det gäller utvecklingsarbete är kunder och leverantörer. Samarbeten med högskolor, universitet och industriforskningsinstitut hamnar mycket långt ned. Samtidigt uppger en klar majoritet av de företag som idag inte samarbetar med högskolor, universitet eller industriforskningsinstitut att de vill göra det. Företagen vill gärna se att nätverken förbättras och att de får mer information om vilken forskning som bedrivs. Jenni Nordborg, Småföretagsstrateg på VINNOVA, kommenterar resultaten: Tillväxtföretag och nystartade företag sticker ut när det gäller investeringar i FoU och innovativt arbete. Tillväxtföretag har även större andel export det tyder på att det är viktigt att arbeta innovativt för att stärka den internationella konkurrenskraften. Brist på tid och pengar är hinder för att företagen ska satsa mer på innovationer. Flertalet företag efterlyser också ökat samarbete med forskningsinstitut och högskolor. Det finns en stor potential för ökade innovationssamarbeten, och här kan statliga satsningar för småföretag få effekt. Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, kommenterar resultaten: Det är viktigt att alla som arbetar med finansieringsfrågor blir bättre på att hänvisa företag som vill växa och satsa på FoU eller innovationer till rätt finansiär. Ett initiativ som European Grants Advisor, EUGA, som är en gratis söktjänst för offentliga investeringsmedel känns oerhört angeläget för att underlätta för företag att hitta finansiering till FoU och innovativ verksamhet. För att utnyttja den stora potential som finns gällande samarbete mellan små- och medelstora företag och universitet och högskolor måste det skapas fler och bättre arenor där dessa aktörer kan mötas. Några förslag som företagen i undersökningen lyfter fram är mässor, bättre användning av de möjligheter som internet erbjuder för att skapa mötesplatser där, liksom inrättandet av fler kontaktpersoner på universiteten som kan förmedla kontakter mellan forskare och företagare.

4 Mikroföretagen kartlagda - nästan vart tredje innovativt Av samtliga företag i undersökningen uppger 22 procent att de bedriver FoU-verksamhet 2 ; 31 procent uppger att de bedriver innovativ verksamhet 3 och 37 procent svarar att de har FoU-relaterad och/eller innovativ verksamhet. Detta kan jämföras med statistik från SCB som visar att av samtliga företag med fler än 10 anställda i Sverige uppger 49 procent att de är innovativa (vilket då även inkluderar FoU-verksamhet). Huvudförklaringen till skillnaden mellan studierna är att SCB inkluderar stora företag som har en högre andel innovativa företag än övriga företag medan SEB/VINNOVAstudien istället inkluderar mikroföretag som uppvisar den lägsta andelen innovativa företag. Graf 1: Andel företag som bedriver FoU och/eller innovativ verksamhet, uppdelat på företagsstorlek % 22% 21% 2 2 Total 1-9 st st st Bedriver FoU Bedriver Innovativ verksamhet Som framgår av grafen ovan är det betydligt större andel medelstora företag (dvs. med fler än 50 anställda) som bedriver FoU-verksamhet jämfört med mikroföretagen (färre än 10 anställda) - 49 procent av de medel-stora företagen respektive 21 procent av mikroföretagen. Samma sak gäller innovativa företag 56 procent av de medelstora företagen bedriver innovativ verksamhet jämfört med 29 procent av mikroföretagen. 2 Den definition av FoU som används är systematisk verksamhet med ett väsentligt nyhetsinslag för att öka mängden kunskap för nya användningsområden och för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter, system eller metoder. Den definition som används för innovativ verksamhet är introduktion av en för företaget ny produkt, process eller tjänst på marknaden under de senaste tre åren. 4

5 Tillväxtföretag satsar på innovativ verksamhet Fler tillväxtföretag, 33 procent, arbetar med FoU än genomsnittet bland samtliga företag i undersökningen, 22 procent. Även bland nystartade företag ligger siffran högre än genomnittet; i denna grupp uppger 33 procent att de bedriver FoU. Graf 2: Andel företag som bedriver FoU- verksamhet, uppdelat på företagsfas % 33% 22% 22% Total Nystartat Ett s.k levebrödsföretag I tillväxtfas Väletablerat Hela 57 procent av företagen som befinner sig i tillväxtfas bedriver innovativ verksamhet, jämfört med 31 procent av samtliga företag i undersökningen. Även nystartade företag arbetar mer med innovationer 41 procent. Graf : Andel företag som bedriver innovativ verksamhet, uppdelat på företagsfas % 31% 1 2 Total Nystartat Ett s.k levebrödsföretag I tillväxtfas Väletablerat

6 De mest FoU-intensiva branscherna 4 omfattar kemisk industri och läkemedel, där 62 procent uppger att de bedriver FoU, följt av el och optik på 51 procent samt transportsektorn på 38 procent. Likaså när det handlar om innovativ verksamhet hamnar kemisk industri och läkemedel högst på 71 procent, följt av el och optik på 57 procent, metallindustri på 39 procent och transport liksom kunskapsintensiva företag på 38 procent. Både gällande FoU- och innovativ verksamhet hamnar företag baserade i Stockholm högst; 26 procent respektive 33 procent av de tillfrågade i Stockholm uppger att de bedriver FoU- respektive innovativ verksamhet. När det gäller innovativ verksamhet hamnar även Västsverige på 33 procent. Skillnaderna mellan olika regioner är relativt stor gällande FoU-verksamhet, där Norra Mellansverige hamnar lägst på 17 procent. Gällande innovationer är skillnaderna betydligt mindre. Där hamnar också Norra Mellansverige lägst på 27 procent (se grafer i grafsammanställningen sist i rapporten). Bland de företag i undersökningen som varken bedriver FoU- eller innovativ verksamhet uppger hela 86 procent att FoU-frågor eller innovationsfrågor inte förekommer på agendan i ledning och styrelse; endast 13 procent svarar att dessa frågor finns på agendan. Det är framför allt bland företag inom övrig tjänstehandel, transport och magasinering samt företag inom övrig tillverkningsindustri som FoU- och innovativa frågor lyser med sin frånvaro. Det är betydligt vanligare bland mikroföretagen att FoU-frågor eller innovationsfrågor inte finns med på agendan 87 procent av mikroföretagen svarar detta jämfört med 82 procent av småföretagen och 68 procent av de medelstora företagen. Exportmarknader är viktiga för innovativa tillväxtföretag Exportmarknader är viktiga för tillväxtföretagen, 41 procent av dessa säljer på export jämfört med 28 procent av samtliga företag i undersökningen. Av företagen inom kemi- och läkemedelssektorn exporterar hela 76 procent. Gällande el- och optikföretagen ligger siffran på 55 procent, och på 50 procent för transportmedelsföretagen. Graf 4: Andel av företagen som säljer på export, uppdelat på företagsfas % 2 21% 2 Total Nystartat Ett s.k levebrödsföretag I tillväxtfas Väletablerat 4 Den branschuppdelning som används i studien är följande: kemi och läkemedel; metallframställning, metallvaruindustri, maskin; el- och optik; transportmedel; övrig tillverkning inkl. primär, gruv, utilities; kunskapsintensiva tjänster såsom databehandling, telekom, finansiell verksamhet, FoU-organisationer, övriga företagstjänster; övrig tjänstehandel, transport och magasinering/post/utbildning, omsorg.

7 När det gäller insatser som behövs för att öka företagets export av varor och/eller tjänster är det viktigaste en strategisk partner på annan marknad, följt av ökad efterfrågan av företagets produkter eller tjänster. Det finns en stark koppling mellan tillväxt och export å ena sidan och företagets satsningar på innovationer och FoU å den andra. Innovativa företag exporterar i större utsträckning än företag i genomsnitt. Graf 5: Andel av företagen som säljer på export, fördelat på innovativ verksamhet Företag med Innovativ verksamhet / FoU Företag som inte har Innovativ verksamhet / FoU Vanligaste formerna av innovationsverksamhet och FoU Den vanligaste typen av FoU- eller innovativ verksamhet som bedrivs är förbättring av existerande produkter. Skillnaderna är dock stora beroende på företagsstorlek, även om förbättring av existerande produkter hamnar högst bland samtliga, vilket framgår av grafen nedan. Det är dock betydligt fler av de medelstora företagen som ägnar sig åt förbättringsarbeten av produkter och processer/system, medan mikroföretagen i större utsträckning ägnar sig åt framtagande av nya produkter. Graf 6: Vilken typ av FoU-verksamhet och/eller innovativ verksamhet bedrivs i ditt företag? Uppdelat på företagsstorlek Allmän kunskapsuppbyggnad Förbättring av existerande processer/system Utveckling av nya processer/system Förbättring av existerande produkter Framtagande av för marknaden nya produkter Framtagande av för oss nya men på marknaden existerande produkter % 6 72% % % Total Den främsta orsaken till att företagen bedriver FoU- eller innovativ verksamhet är för att bli mer lönsamma; därefter kommer alternativet att bli mer effektiva. 7

8 Småföretag finansierar innovationer/fou med egna medel Hela 86 procent av företagen i undersökningen som bedriver FoU- och/eller innovativ verksamhet finansierar företagets FoU-verksamhet med egna medel. 9 procent uppger att FoU-verksamheten finansieras med egna medel samt olika stöd, medan endast 4 procent uppger huvudsakligen externa medel. Här är skillnaderna små gällande storleksklasserna, en något större andel av de medelstora företagen finansierar FoU-verksamheten med egna medel, 88 procent. Graf 7: Hur finansieras företagets FoU-verksamhet idag? Uppdelat på företagsstorlek. Egna medel Egna medel och stöd 11% Huvudsakligen externa medel 3% Total Finansieringen av FoU skiljer sig åt mellan företagen beroende på vilken fas de befinner sig i. Väletablerade företag finansierar själva 90 procent av FoU-verksamheten medan tillväxtföretagen själva finansierar 81procent och s.k. levebrödsföretag finansierar 75 procent av FoU med egna medel. Skillnaderna kan bero av företagsstorlek samt att tillväxtföretag har större investeringsvolym och kan vara beroende av extern finansiering för att ha möjlighet att växa. Graf 8: Hur finansieras företagets FoU-verksamhet idag? Uppdelat på företagsfas. Egna medel % 9 Egna medel och stöd 1 1 Huvudsakligen externa medel 3% Väletablerat I tillväxtfas Ett s.k levebrödsföretag Nystartat Total 8

9 När det gäller hur utbildningsnivån ser ut i företagen är det intressant att notera att en betydligt större andel mikroföretag har övervägande universitets- och högskolekompetens jämfört med småföretagen och de medelstora företagen, som båda i större utsträckning består av en blandning av gymnasie-, universitets- och högskolekompetens (se grafsammanställningen sist i rapporten). Likaså är universitets- och högskolekompetens ett krav i betydligt fler mikroföretag som bedriver FoU- eller innovativ verksamhet, jämfört med småföretag eller medelstora företag som bedriver liknande verksamhet. Innovativ verksamhet är viktig för småföretagens framtid Av de företag som idag bedriver FoU- eller innovativ verksamhet uppger 64 procent att FoU är avgörande eller mycket viktigt för företagets framtid, medan endast 5 procent uppger att FoU är oviktigt för företagets framtid. Siffran är något högre för medelstora företag än för mikroföretagen. Det är betydligt fler nystartade företag som anser att FoU är avgörande för företagets framtid, även tillväxtföretag uppger detta i högre utsträckning. Graf 9: Hur viktigt anser du att FoU är för företagets framtid? Uppdelat på företagsfas % % 33% 31% 33% 31% 2 Avgörande för företagets framtid % 12% Mycket viktigt Viktigt Ganska viktigt Oviktigt Total Nystartat Ett s.k levebrödsföretag I tillväxtfas Väletablerat De företag i undersökningen som säljer på export anser i högre utsträckning än de som inte har export att FoU är avgörande eller mycket viktigt för företagets framtid 70 procent jämfört med 57 procent. 9

10 Många företag planerar att satsa mer på FoU och innovationer Av de företag som idag bedriver FoU- och/eller innovativ verksamhet kommer 36 procent att satsa mer på detta de närmaste två åren. 53 procent kommer att satsa lika mycket som idag, och 7 procent mindre än idag. Det är framför allt medelstora företag som kommer att satsa mer, 48 procent, medan 36 procent av mikroföretagen kommer att satsa mer. Av de nystartade företagen kommer 45 procent att satsa mer på FoU framöver, likaså kommer företag i tillväxtfas att satsa mer än genomsnittet på FoU 43 procent. Av levebrödsföretagen kommer 31 procent att satsa mer på FoU och av de väletablerade företagen kommer 32 procent att göra dylikt. Graf 10: Kommer ditt företag att satsa mer, lika mycket eller mindre på FoU och/eller innovationer de närmaste två åren? Uppdelat på företagsfas % 3 31% 32% 6 53% 53% 5 5 Mer än idag Lika mycket som idag Mindre än idag Total Nystartat Ett s.k levebrödsföretag I tillväxtfas Väletablerat De satsningar som kommer att göras på FoU och/eller innovationer de närmaste två åren kommer framför allt att göras i Sverige 85 procent. Därefter kommer övriga Norden, 17 procent, följt av Västeuropa på 13 procent. Graf 11: I vilket land avser ni att satsa på FoU och/eller innovationer de närmaste två åren? Uppdelat på Graf 11: I vilket företagsstorlek land avser ni att satsa på FoU och/eller innovationer de närmaste två åren? Uppdelat på företagsstorlek % 13% 12% 13% Sverige Norden Västeuropa Östeuropa Asien USA Total

11 När det gäller vilken typ av FoU eller innovationer som företagen framför allt kommer att satsa på är det även framöver förbättring av existerande produkter som hamnar högst. En skillnad framöver är dock att framtagande av nya produkter hamnar högre på agendan både för mikroföretag och för de medelstora företagen. Graf 12: Vilken typ av FoU och/eller innovationer avser ni framför allt att satsa på? Uppdelat på företagsstorlek. Allmän kunskapsuppbyggnad % 7 Förbättring av existerande processer/system 7 72% 8 92% Utveckling av nya processer/system % 83% Förbättring av existerande produkter 8 83% 9 92% Total Tidsbrist största FoU-hindret Bland de företag som bedriver FoU- eller innovativ verksamhet uppger 45 procent tidsbrist som det största hindret mot utökade satsningar. 24 procent uppger att kostnader är ett stort hinder - lika många uppger att brist på intern finansiering är ett stort hinder. Kostnads/finansieringsfrågan är alltså central. Även brist på extern finansiering upplevs som ett stort hinder av 23 procent. Graf 13: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Brist på tid 4 Brist på intern finansiering För dyra kostnader Brist på extern finansierin Brist på kunnig persona Svårt att hitta samarbetspartner internationellt Det finns redan flera dominerande företag på marknaden Svårt att hitta samarbetspartner i Sverige Osäker efterfrågan på innovationer Litet behov pga befintliga innovationer %

12 Levebrödsföretagen upplever att brist på intern och extern finansiering samt höga kostnader utgör större problem än övriga företagstyper. Nystartade företag anger tidsbrist som ett större problem än andra företagstyper; i denna grupp upplevs även konkurrensen från dominerande företag som ett påtagligt hinder. Företag i tillväxtfas upplever svårigheter att hitta samarbetspartners i Sverige och internationellt som större hinder än övriga företagstyper. Om man lägger ihop de stora hinder som uppges med de faktorer som upplevs utgöra hinder till viss del hamnar tidsbrist högst upp för mikroföretagen, som upplever detta som ett större hinder än de medelstora företagen. Även brist på intern och extern finansiering upplevs som större hinder för mikroföretag jämfört med medelstora företag. Höga kostnader upplevs som ett större hinder för småföretag jämfört med övriga företagsstorlekar, liksom brist på kunnig personal. Graf 14: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Stora hinder och hinder till viss del sammanslagna, och uppdelade efter företagsstorlek. Brist på tid För höga kostnader Brist på kunnig personal Brist på intern finansiering Brist på extern finansiering Det finns redan flera dominerande företag på marknaden Osäker efterfrågan på innovationer Svårt att hitta samarbetspartner internationellt Svårt att hitta samarbetspartner i Sverige Litet behov pga befintliga innovationer 61% % 61% 6 53% 4 42% 43% 3 31% 33% 42% 4 31% 41% 4 31% 31% 2 32% 2 22% % % Bland företag som uppger att FoU är avgörande för företagets framtid uppger en ännu större andel att tidsbrist är ett stort hinder, 50 procent, liksom dyra kostnader, 31 procent. Även bristen på extern finansiering upplevs utgöra ett större hinder än för övriga. 12

13 Graf 15: Hinder bland företag som uppger att FoU är avgörande för företagets framtid Graf 15: Stora hinder bland företag som uppger att FoU är avgörande för företagets framtid Brist på tid 5 För dyra kostnader Brist på intern finansiering Brist på extern finansiering 31% 3 2 Brist på kunnig personal Svårt att hitta samarbetspartner internationellt Svårt att hitta samarbetspartner i Sverige Det finns redan flera dominerande företag på marknaden Osäker efterfrågan på innovationer Litet behov pga befintliga innovationer 13% 11% % Staten bör satsa på skatteavdrag för FoU-kostnader och direktstöd Den viktigaste åtgärden som staten bör införa enligt de företag som bedriver FoU- och/eller innovativ verksamhet är skatteavdrag för FoU-kostnader - 58 procent anser att sådana åtgärder skulle ha stor betydelse för att stärka deras möjligheter att satsa på FoU eller innovationer. 52 procent anser att riktade finansiella stöd till FoU eller innovationer skulle ha stor betydelse, medan 39 procent uppger att finansiellt stöd till samarbete med universitet, högskola eller forskningsinstitut skulle ha stor betydelse. Mikroföretagen är ännu mer positiva till skatteavdrag, 59 procent anser att det skulle ha stor betydelse, medan småföretagen är något mer positiva till riktade finansiella stöd jämfört med övriga företag. Graf 16: Vilka insatser anser du att staten ska bidra med i första hand för att stärka ditt företags möjligheter att satsa på FoU eller innovationer? Uppdelat på företagsstorlek % 52% 53% Skatteavdrag för FoU-kostnader Riktade finansiella stöd till FoU och Innovationer Finansiellt stöd till samarbete med universitet, högskola eller forskningsinstitut Total

14 Få samarbetar med forskningsinstitut och högskolor Den vanligaste samarbetspartnern i utvecklingssyfte bland små- och medelstora företag är kunder. Hela 80 procent av samtliga företag med FoU- och/eller innovationsverksamhet uppger att kunder är en viktig samarbetspartner i utvecklingssyfte. På andra plats hamnar leverantörer på 58 procent, följt av konsulter på 22 procent. Endast 12 procent uppger att högskolor eller universitet är en viktig samarbetspartner, och bara 9 procent uppger forskningsinstitut. Graf 17: Vilka och till vilken grad samarbetar ni med i utvecklingssyfte? Uppdelat på företagsstorlek. Kunder Leverantörer Konsulter Högskolor eller universitet Forskningsinstitut Vi har inga externa samarbeten i utvecklingssyften 21% 1 12% 11% % 1% 2% % Total För mikroföretagen och småföretagen är kunder och leverantörer viktigare samarbetspartner än för de medelstora företagen. För dessa är högskolor och universitet viktigare samarbetspartners, även om dessa hamnar en bit ned på listan även för de medelstora företagen. När det gäller svenska högskolor och universitet uppger endast 9 procent av företagen att de har nära kontakt med dessa; 3 procent uppger att de har nära kontakter med högskolor eller universitet internationellt. Betydligt fler av de medelstora företagen, 28 procent, uppger att de har nära kontakter med högskolor eller universitet i Sverige, jämfört med endast 7 procent av mikroföretagen. 14

15 Graf 18: Har ditt företag samarbete med högskolor eller universitet rörande FoU eller innovationsverksamhet i Sverige? Uppdelat på företagsstorlek % % Ja, vi har nära kontakter Ja, till viss del Nej Total En ännu mindre andel av företagen har samarbete med industriforskningsinstituten i Sverige idag, endast 2 procent av företagen som bedriver FoU- och/eller innovativ verksamhet. Här är det endast 2 procent av mikroföretagen som har nära samarbete, jämfört med 12 procent av de medelstora företagen. Graf 19: Har ditt företag samarbete med industriforskningsinstitut i Sverige idag? Uppdelat på Graf 19: Har ditt företag samarbete med industriforskningsinstitut i Sverige idag? Uppdelat företagsstorlek. på % 2% 2% Ja, vi har nära kontakter Ja, till viss del Nej Total

16 Många vill se ökat samarbete med forskningsinstitut och högskolor Av de företag som idag inte har något samarbete med högskolor, universitet eller industriforskningsinstitut uppger hela 62 procent att de är intresserade av att ha ett sådant samarbete. Av de medelstora företagen som inte samarbetar med dessa idag uppger 79 procent att de är intresserade av att göra det. Graf 20: Är ni intresserade av att ha ett samarbete med högskolor, universitet eller industriforskningsinstitut? Uppdelat på företagsstorlek % 6 72% % Ja Nej Vet ej / vill ej svara Total På frågan om vad som behöver göras för att stärka samarbetet med högskolor, universitet och industriforskningsinstitut uppger 41 procent bättre nätverk och mer information om vilken forskning som bedrivs. 25 procent anger delfinansiering av forskningssamarbeten. De medelstora företagen är mer intresserade av delfinansiering av forskningssamarbeten än övriga företag, medan småföretagen är mer intresserade av bättre nätverk och information än övriga. Graf 21: Vad behöver göras för att stärka ert Graf 21: samarbete med högskolor, universitet och Vad behöver göras för att stärka ert samarbete med högskolor, universitet och industriforskningsinstitut? industriforskningsinstitut? Uppdelat på företagsstorlek. Uppdelat på företagsstorlek. Bättre nätverk och mer information om vilken forskning som bedrivs 41% 3 51% 4 Delfinansiering av forskningssamarbeten Lägre kostnader för små och medelstora företag Mer marknadsdriven inriktning på forskningen Förbättrad beställarkompetens på företaget 12% 1 13% % Total 21 16

17 Bland företagen som exporterar uppger 49 procent att bättre nätverk och mer information är viktigt, mot 35 procent bland de företag som inte exporterar. Av nystartade företag och tillväxtföretag uppger 48 procent att bättre nätverk och mer information är viktigt. Graf 22: Vad behöver göras för att stärka ert samarbete med högskolor, universitet och industriforskningsinstitut? Uppdelat på företagsfas. Bättre nätverk och mer information om vilken forskning som bedrivs Delfinansiering av forskningssamarbeten Lägre kostnader för små och medelstora företag Mer marknadsdriven inriktning på forskningen Förbättrad beställarkompetens på företaget 41% 4 41% % 33% 2 21% 22% 2 33% 1 13% Väletablerat I tillväxtfas Ett s.k levebrödsföretag Nystartat Total 17

18 Grafsammanställning, övriga grafer Graf 23: FoU- resp innovativ verksamhet uppdelat på bransch % 5 62% % % 31% 3 31% 22% 22% 22% 1 Total Kemi Metall El & Optik Transport Tillverkning Övr. Kunskap Tjänster Övr. FoU Innovativverksamhet Graf 24: FoU - respektive innovativ verksamhet uppdelat på region % 31% 33% % % 1 33% Total Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland Västsverige med öarna FoU Innovativverksamhet Graf 25: Vilken typ av FoU-verksamhet och/eller innovativ verksamhet bedrivs i ditt företag? Uppdelat på företagsfas Allmän kunskapsuppbyggnad Förbättring av existerande processer/system Utveckling av nya processer/system Förbättring av existerande produkter Framtagande av för marknaden nya produkter Framtagande av för oss nya men på marknaden existerande produkter % % 6 61% 72% 7 72% % % Väletablerat I tillväxtfas Ett s.k levebrödsföretag Nystartat Total 18

19 Graf 26: Varför bedriver företaget FoU-verksamhet eller innovativ verksamhet? Graf 6: Varför bedriver företaget FoU-verksamhet eller innovativ verksamhet? För att bli mer lönsamma 63% För att bli mer effektiva 4 För att bättre klara konkurrensen 33% För möjligheten att exportera produkter Graf 27: Utbildning uppdelat på företagsstorlek. Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet % % 12% Blandad gymnasie-, universitets- & högskolekompetens Övervägande universitets- & högskolekompetens Universitets- & högskolekompetens är ett krav Total 1-9 st st st Graf 28: Utbildning uppdelat på företagsfas. Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet % % 5 4 Blandad gymnasie-, universitets- & högskolekompetens % 13% 1 11% 2% Övervägande universitets- & högskolekompetens Universitets- & högskolekompetens är ett krav Annan Total Nystartat Ett s.k levebrödsföretag I tillväxtfas Väletablerat 19

20 Graf 29: Hur viktigt anser du att FoU är för företagets framtid? Hur viktigt anser du att FoU är för företagets framtid? Efter företagsstorlek. Efter företagsstorlek Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet % 2% 1% % 41% % % Oviktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt Avgörande för företagets framtid Total 1-9 st st st 8 Graf 30: Hur viktigt anser du att FoU är för företagets framtid? Hur viktigt anser du att FoU är för företagets framtid? Efter region. Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Efter region Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet % 11% 4 13% 12% 3% 2% 2% 3% Stockholm Östra Mellansverige Syd-sverige Norra Mellansverige 42% 3 33% 13% 13% % 3% Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Väst-sverige Oviktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt Avgörande för företagets framtid Graf 31: Kommer ditt företag att satsa mer, lika mycket eller mindre på FoU och/eller innovationer de närmaste två åren? Uppdelat på företagsstorlek. Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet % 53% Mer än idag Lika mycket som idag Mindre än idag Total

21 Graf 32: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter företagsstorlek. Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Brist på tid För höga kostnader Brist på intern finansiering Brist på extern finansiering Brist på kunnig personal Det finns redan flera dominerande företag på marknaden Svårt att hitta samarbetspartner internationellt Osäker efterfrågan på innovationer Svårt att hitta samarbetspartner i Sverige Litet behov pga befintliga innovationer 11% 1% 3% % % st st st Graf 33: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter bransch (1/10). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet % Brist på tid Kemi Metall El & Optik Transport Tillverkning Övr. Kunskap Tjänster Övr. Graf 34: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter bransch (2/10). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet 1 För höga kostnader Kemi Metall El & Optik Transport Tillverkning Övr. Kunskap Tjänster Övr. 21

22 Graf 35: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter bransch (3/10). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet 1 22% 1 Brist på intern finansiering Kemi Metall El & Optik Transport Tillverkning Övr. Kunskap Tjänster Övr. Graf 36: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter bransch (4/10). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet 1 1 Brist på extern finansiering 2 22% Kemi Metall El & Optik Transport Tillverkning Övr. Kunskap Tjänster Övr. Graf 37: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter bransch (5/10). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Brist på kunnig personal 13% Kemi Metall El & Optik Transport Tillverkning Övr. Kunskap Tjänster Övr. 22

23 Graf 38: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter bransch (6/10). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Det finns redan flera dominerande företag på marknaden 11% 13% 21% Kemi Metall El & Optik Transport Tillverkning Övr. Kunskap Tjänster Övr. Graf 39: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter bransch (7/10). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Svårt att hitta samarbetspartner internationellt 12% 12% Kemi Metall El & Optik Transport Tillverkning Övr. Kunskap Tjänster Övr. Graf 40: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter bransch (8/10). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet 11% Osäker efterfrågan på innovationer 13% 11% Kemi Metall El & Optik Transport Tillverkning Övr. Kunskap Tjänster Övr. 23

24 Graf 41: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter bransch (9/10). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Svårt att hitta samarbetspartner i Sverige 13% Kemi Metall El & Optik Transport Tillverkning Övr. Kunskap Tjänster Övr. Graf 42: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter bransch (10/10). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet 2% 3% Litet behov pga befintliga innovationer Kemi Metall El & Optik Transport Tillverkning Övr. Kunskap Tjänster Övr. 24

25 Graf 43: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter företagsfas (1/2). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Brist på tid För höga kostnader Brist på intern finansiering Brist på extern finansiering Brist på kunnig personal 2% 41% 43% % 3 32% 21% % Väletablerat I tillväxtfas Ett s.k levebrödsföretag Nystartat Total Graf 44: Vilka är de främsta hindren för att ditt företag ska satsa mer på FoU eller innovationer? Efter företagsfas (2/2). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Det finns redan flera dominerande företag på marknaden Svårt att hitta samarbetspartner internationellt Osäker efterfrågan på innovationer Svårt att hitta samarbetspartner i Sverige Litet behov pga befintliga innovationer 11% 12% 1 12% 1 13% 1 3% Väletablerat I tillväxtfas Ett s.k levebrödsföretag Nystartat Total 25

26 Graf 45: Vad behöver göras för att stärka ert samarbete med högskolor, universitet och industriforskningsinstitut? Efter region (1/2). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Lägre kostnader för små och medelstora företag Mer marknadsdriven inriktning på forskningen Förbättrad beställarkompetens på företaget % 21% % 21% 31% % 11% Total Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Graf 46: Vad behöver göras för att stärka ert samarbete med högskolor, universitet och industriforskningsinstitut? Efter region (2/2). Filter: Har FoU- eller innovativ verksamhet Bättre nätverk och mer information om vilken forskning som bedrivs % Delfinansiering av forskningssamarbeten 2 33% Total Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige 26

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft Bilaga 1 En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Bilaga 1 uppdelning

Läs mer

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer.

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer. sök nu! GRATIS! Missa inte din chans att utveckla din verksamhet genom att delta i ett EU-finansierat projekt. Horizon 2020 är ett EU-program som pågår mellan åren 2014 och 2020. Syftet är att stärka europeisk

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet - 2011

Företagens villkor och verklighet - 2011 Företagens villkor och verklighet - 2011 1 Företagens villkor & verklighet 2011 En av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar. Enkät till 30 000 små och medelstora företag. Cirka 20 000

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % %

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Vad anser du om regeln sist in - först ut i lagen om anställningsskydd, LAS? Mycket dålig ------------------------------ 6

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Thanos Pinakas Linnea Hagblom 1 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Vårdindikatorn. Första kvartalet

Vårdindikatorn. Första kvartalet Vårdindikatorn Första kvartalet 2008 2008-04-29 Innehållsförteckning 1 Vårdindikatorn första kvartalet 2008 3 2 Medlemsundersökning 4 6 av 10 bedriver verksamhet i en kommun som har infört ett valfrihetssystem...4

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning 1 En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning om företagens perspektiv. Hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2015-08-13 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (8) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 26 april 2011 SEB:s Företagarpanel om hur nystartade företag ser på tillväxt Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Internationella tillväxtambitioner och -hinder för svenska teknikorienterade SME-företag

Internationella tillväxtambitioner och -hinder för svenska teknikorienterade SME-företag Internationella tillväxtambitioner och -hinder för svenska teknikorienterade SME-företag Studie genomförd i maj 2013 av KAM/utredare Niclas Janson med handledning av Roland Vilhelmsson, vd. Mer information

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Åttapartivalet 2010

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Åttapartivalet 2010 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Åttapartivalet 2010 Innovationsverksamhet i svenska företag 2008 2010 Innovationsverksamhet i svenska företag 2008 2010 Statistiska centralbyrån 2012 Innovation

Läs mer

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Sweden Section 1: Generella kännetecken Q1. Hur skulle du karaktärisera ditt företag. Det är... ENDAST ETT SVAR - ett oberoende

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Under de kommande 12 månaderna tror jag att Stockholmsbörsen kommer att.

Under de kommande 12 månaderna tror jag att Stockholmsbörsen kommer att. Under de kommande 12 månaderna tror jag att Stockholmsbörsen kommer att. Genomsnitt: +6,24% Median: 41% Gå upp Gå ned Vara oförändrad Vet ej Genomsnitt : 0% Genomsnitt: -9, Median: - Genomsnitt, total

Läs mer

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster Ingela Gabrielsson 2016-09-26 1 Sammanfattning Delningsekonomin är här för att stanna. 30 % fler säger sig använda delningstjänster i år jämfört med förra

Läs mer

Nordeas börsbarometer Oktober 2013

Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom Henrik Lundin, chefsstrateg 2013-10-25 Andelen börspessimister ökar kraftigt Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Jämfört

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-11-27 Sammanfattning I år ökar vi våra planerade julutgifter både för julklappar, med 14 % och för övriga

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Ett samverkansprojekt mellan VINNOVA och SISP Stockholm 2012-03-15 1 Allmänt om inbjudan Denna inbjudan är en del av projektet

Läs mer