Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdindikatorn. Tredje kvartalet"

Transkript

1 Vårdindikatorn Tredje kvartalet

2 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik så här långt... 4 Vårdföretagen efterlyser enklare spelregler... 5 Lagen om valfrihet i vården välkomnas av vårdföretagen... 6 Fler privata initiativ löser den demografiska utmaningen... 7 Massmedia förmedlar negativ bild av offentligt finansierad privat vård Konsumentundersökning 9 Stockholmarna har störst erfarenhet av offentligt finansierad privat vård... 9 Flest nöjda kunder i den offentligt finansierade privata vården Sämre generellt i den svenska vården Valfrihet - särskilt viktigt för kvinnorna Ökad valfrihet får positiva konsekvenser Mer offentliga resurser för att hantera demografiska förändringar Negativ bild av vårdsektorn i massmedia Om statistiken 15 Om Vårdföretagarna 16 Kontakt 16 2

3 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 I den här Vårdindikatorn undersöks svenska vårdtagares syn på den offentligt finansierade privata bedrivna vården. Undersökningen visar att svenskarna ofta är nöjda med sina besök hos vårdgivare, men de som har besökt en offentligt finansierad privat bedriven vårdgivare är nöjdare än de som har besökt en offentlig. Svenskarna vill även kunna välja mer, 7 av 10 svenskar uppger att man vill ha större valfrihet i vården. Den del av undersökningen som omfattar våra medlemsföretag visar bland annat att företagen anser att lagen om valfrihet är positiv för deras verksamhet. Den visar också att de viktigaste initiativen som vårdföretag vill se för att ytterligare förbättra kvalitet och effektivitet är att företagen får tydligare och enklare spelregler samt att valfriheten för vårdtagarna ökar. Detta och mycket mer visar denna Vårdindikator. Fortsatt trevlig läsning! Stockholm i januari Stockholm i december 2008 Ari Kirvesniemi Förbundsdirektör Vårdföretagarna 3

4 2. Medlemsundersökning Nedan presenteras resultatet för medlemsundersökningen i Vårdindikatorn tredje kvartalet Medlemsundersökningen omfattar denna gång företag från samtliga förbund inom Vårdföretagarna. I undersökningen framkommer att vårdföretagen är nöjda med den vårdpolitik regeringen har bedrivit så här långt. Undersökningen visar också att det politiska initiativ som vårdföretagen helst skulle vilja se är enklare och tydligare spelregler för företagen. Nästan nio av tio företag anger att det är viktigt eller mycket viktigt. Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik så här långt Nästan hälften, 46 procent av Vårdföretagen uppger att de anser att regeringens vårdpolitik så här långt är bra eller mycket bra. Många har ingen uppfattning, 27 procent anger att politiken varken är bra eller dålig, medan lika många, 27 procent anser att den förda politiken är dålig eller mycket dålig. Diagram 2 :1 Vad anser du om den borgerliga regeringens vårdpolitik så här långt? 50% 46% 40% 30% 27% 27% 20% 10% 0% Dålig eller mycket dåligt Varken bra eller dåligt Bra eller mycket bra 4

5 Vårdföretagen efterlyser enklare spelregler Det finns många politiska initiativ som kan förbättra kvaliteten och effektiviteten i den svenska vård- och omsorgssektorn. Det viktigaste initiativet enligt vårdföretagen är tydligare och enklare spelregler för företagen, 89 procent anser att det är viktigt eller mycket viktigt. På andra plats kommer ökad valfrihet för vårdtagarna vilket 87 procent anser är viktigt eller mycket viktigt. Att förenkla de offentliga upphandlingarna prioriteras också högt av vårdföretagen. Mindre viktigt är det att satsa på mer offentliga resurser till vårdsektorn, även om över hälften, 53 procent anser att det är viktigt eller mycket viktigt. Diagram 2:2 Politiska initiativ som kan förbättra kvaliteten och effektiviteten i den svenska vård- och omsorgssektorn? Tydligare och enklare spelregler för företagen 89% Att öka valfriheten för vårdtagarna 87% Förenklat och förbättrat förfarande vid offentliga upphandlingar 79% Att införa en nationell, oberoende utvärdering av aktörerna i vårdsektorn Att förbättra marknadens funktionssätt 79% 79% Viktigt eller mycket viktigt Att möjliggöra för fler aktörer att starta företag i vårdsektorn 72% Att förbättra möjligheterna för avknoppning inom offentlig verksamhet 69% Mer offentliga resurser till vårdsektorn 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5

6 Lagen om valfrihet i vården välkomnas av vårdföretagen Av de respondenter som berörs av Lagen om valfrihet i vården svarar 63 procent att den nya lagen kommer att ha en positiv påverkan på verksamheten. En tredjedel, 33 procent uppger att den nya lagen inte kommer att påverka företaget och fyra procent tror att det kommer att påverka företaget negativt. Av de tillfrågade vårdföretagen uppger 35 procent att de inte berörs av den nya lagen om valfrihet i vården. Diagram 2:3 Hur kommer lagen om valfrihet att påverka er verksamhet? Den kommer att ha positiv påverkan på vår verksamhet 63% Den kommer inte att påverka vår verksamhet 33% Den kommer att ha negativ påverkan på vår verksamhet 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 6

7 Fler privata initiativ löser den demografiska utmaningen Den svenska vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar då den demografiska strukturen kommer att förändras så att andelen äldre i samhället ökar. Det kommer både att leda till att vårdplatserna behöver bli fler, och till att det kan bli brist på arbetskraft i vissa vårdyrken. Fler privata initiativ är den åtgärd som vårdföretagen anser är allra viktigast, det anger 37 procent av företagen. Att satsa på vård och omsorg är också viktigt, anser 23 procent. Mindre viktigt är internationalisering av vården liksom mer resurser till forskning. Diagram 2:4 Vilken är den viktigaste åtgärden för hantera de demografiska utmaningarna? Fler privata initiativ inom vård och omsorg 37% Större satsning på utbildning inom vård- och omsorgsyrkena 23% Mer offentliga resurser till vård och omsorg 14% Höjd pensionsålder 5% Möjlighet för utländsk arbetskraft att arbeta i Sverige 4% Internationalisering av vården 2% Mer resurser till forskning 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 7

8 Massmedia förmedlar negativ bild av offentligt finansierad privat vård Vårdföretagen anser att massmedia förmedlar en negativ bild av den offentligt finansierade privat bedrivna vården. Att bilden är negativ eller mycket negativ anser 58 procent av de tillfrågade vårdföretagen. 28 procent tycker att bilden varken är positiv eller negativ och 17 procent svarar att bilden är positiv. Diagram 2.5 Hur anser du att massmedia skildrar den offentligt finansierade privata vården? 80% 60% 58% 40% 20% 26% 17% 0% Negativt eller mycket negativt Varken positivt eller negativt Positivt eller mycket positivt En majoritet av vårdföretagen, 60 procent anser att den offentligt finansierade privata bedrivna vården granskas hårdare av massmedia än den offentliga vården. Minoriteten 18 procent anser att de båda granskas på samma sätt och 4 procent att den offentliga vården granskas hårdast. Diagram: 2.6 Anser du att massmedia skildrar den offentligt finansierade privat bedrivna vården på samma sätt som den offentliga? 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 18% 10% 0% Ja Nej, massmedia granskar den offentligt finansierade privat bedrivna vården hårdare 4% Nej, massmedia granskar den offentligt bedrivna vården hårdare 8

9 3. Konsumentundersökning Vårdindikatorn mäter utöver medlemsundersökningen även vårdtagarnas syn på den offentligt finansierade privata bedrivna vården. Undersökningen visar att svenskarna ofta är nöjda med sina besök hos vårdgivare, men de som har besökt en offentligt finansierad privat bedriven vårdgivare är nöjd i större utsträckning än de som har besökt en offentlig. Valfrihet i vården är en fråga som svenskarna prioriterar högt, särskilt viktigt är det för kvinnorna att ha möjlighet att själv välja vårdgivare. Stockholmarna har störst erfarenhet av offentligt finansierad privat vård Av samtliga respondenter har 67 procent varit i kontakt med den svenska vården eller omsorgen under det senaste året. De flesta, 79 procent har varit i kontakt med en offentlig vårdgivare, men nästan en femtedel, 19 procent har varit i kontakt med en offentligt finansierad privat vårdgivare. Ju äldre respondenterna är ju fler har varit i kontakt med en offentligt finansierad privat vårdgivare, i åldersgruppen 56 år och äldre är det 22 procent jämfört med 4 procent av åringarna. Det är också stora variationer i olika delar av landet. I Stockholm är det störst andel som har varit i kontakt med en offentligt finansierad privat bedriven vårdgivare, 27 procent jämfört med Småland, Öland och Gotland där andelen bara är 9 procent. Diagram 3:1 Vilken typ av vårdgivare har du kommit i kontakt med det senaste året? 30% 25% 27% 20% 15% 10% 11% 9% 17% 16% 11% 10% Offentligt finansierad privat vårdgivare 5% 0% Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Övre Norrland 9

10 Flest nöjda kunder i den offentligt finansierade privata vården Respondenterna är över lag nöjda med den service och kvalitet de fick vid sitt senaste besök hos vårdgivare, 65 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda, 19 procent är varken nöjda eller missnöjda och 14 procent är missnöjda. Mest nöjda är de respondenter som har varit i kontakt med den offentligt finansierade privata vården. I denna grupp är 81 procent nöjda eller mycket nöjda jämfört med 62 procent av dem som har varit i kontakt med den offentliga vården. Diagram 3:2 Är du nöjd med den service och kvalitet du fick vid ditt senaste besök hos vårdgivare? 100% 80% 60% 40% 65% 81% 62% Nöjd eller mycket nöjd 20% 0% Total Offentligt finansierad privat vårdgivare Offentlig vårdgivare 10

11 Sämre generellt i den svenska vården Trots att en majoritet av respondenterna är nöjda med den egna kontakten med vård- och omsorgssektorn, är de mer skeptiska till hur vårdsektorn fungerar generellt i Sverige. 32 procent av kvinnorna och 26 procent av männen anser att den fungerar dåligt. Mindre än hälften, 39 procent av kvinnorna och 48 procent av männen uppger att det fungerar bra. Relativt många, 26 procent uppger att de inte har någon åsikt. Diagram3:3 Vilken generell bild har du av hur den svenska vården och omsorgen fungerar? 50% 48% 45% 40% 39% 35% 32% 30% 25% 20% 26% 27% 25% Kvinna Man 15% 10% 5% 0% Dåligt Ingen uppfattning Bra Vet ej 2% 2% 11

12 Valfrihet - särskilt viktigt för kvinnorna En klar majoritet av svenskarna, 68 procent vill ha större valfrihet i vården. Kvinnorna anser det i än större utsträckning, 71 procent svarar att de vill ha större möjlighet att själv välja vårdcentral eller äldreomsorg jämfört med 64 procent av männen. Den äldre gruppen över 56 år anser det i större utsträckning än de yngre, 69 procent jämfört med 64 procent av åringarna. Diagram 3:4 Vill du ha större valfrihet i vården t.ex. större möjlighet att själv välja vårdcentral eller äldreomsorg? 80% 70% 60% 71% 64% 50% 40% Kvinna Man 30% 20% 14% 19% 16% 17% 10% 0% Ja Nej Jag vet inte Ökad valfrihet får positiva konsekvenser Konsumenterna håller med om att ökad valfrihet i vården leder till positiva konsekvenser. Främst leder det till förbättrad tillgänglighet och förbättrad effektvitet vilket 62 respektive 60 procent av respondenterna anser. Det leder också till förbättrad kvalitet, anser 60 procent och kortare vårdköer vilket 52 procent anser. Diagram 3.5 Ökad valfrihet i vården får positiva konsekvenser 64% 62% 60% 58% 62% 60% 60% 56% 54% 52% 52% 50% 48% 46% Förbättrad tillgänglighet Förbättrad effektivitet Förbättrad kvalitet Kortare vårdköer 12

13 Mer offentliga resurser för att hantera demografiska förändringar När andelen äldre ökar i samhället ökar också trycket på vården och omsorgen. Fler vårdplatser kommer att krävas och fler medarbetare. Den viktigaste åtgärden för att hantera dessa utmaningar är enligt respondenterna att öka de offentliga resurserna till vård- och omsorgssektorn. Hälften av respondenterna anser att det är den viktigaste åtgärden. Därefter följer större satsning på utbildning inom vård- och omsorgsyrkena, vilket 22 procent anger som viktigast åtgärd samt fler privata initiativ inom vård- och omsorg, 19 procent. Arbetskraftsinvandring, mer resurser till forskning och höjd pensionsålder är åtgärder som inte anses lika viktiga enligt respondenterna. Diagram 3:9 De demografiska förändringarna ställer stora krav på vård- och omsorgssektorn. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att hantera denna utmaning? Mer offentliga resurser till vård och omsorg 50% Större satsning på utbildning inom vård- och omsorgsyrkena 22% Fler privata initiativ inom vård och omsorg 19% Möjlighet för utländsk arbetskraft att arbeta i Sverige 4% Mer resurser på forskning 3% Höjd pensionsålder 1% Internationalisering av vården 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 13

14 Negativ bild av vårdsektorn i massmedia En majoritet av svenskarna, 66 procent anser att massmedia förmedlar en negativ eller mycket negativ bild av den svenska vård- och omsorgssektorn. Även om respondenterna anser att bilden är negativ betyder inte det att de anser att den är osaklig. Många respondenter kommenterar frågan genom att skriva att den massmediala bilden visserligen är negativ, men att den tyvärr stämmer väl överens med verkligheten. Några påpekar att det är bra att massmedia granskar så att missförhållanden åtgärdas. 3:10 Vad anser du att massmedia förmedlar för bild av den svenska vård- och omsorgssektorn? 70% 66% 60% 50% 40% 30% 20% 19% 10% 9% 4% 0% Negativ eller mycket negativ Ingen åsikt Positiv eller mycket positiv Vet ej 14

15 4. Om statistiken Inom ramen för Vårdindikatorn sammanställer Vårdföretagarna från och med 2007 löpande statistik om utvecklingen i den offentligt finansierade privata vårdsektorn. Under 2007 undersöktes primärvården. Under 2008 lyfts vårdföretagens olika branscher fram. Syftet med projektet är att Vårdindikatorn ska ge omvärlden en enhetlig bild av branschen och dess utveckling. Vidare syftar statistiken även till att ge medlemsföretagen ett underlag för jämförelse. Vårdindikatorn som ges ut på kvartalsbasis tas fram i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) som ansvarar för statistikproduktion och resultatanalys. Statistiken utgår från ett urval bestående av medlemsföretag i Vårdföretagarna. För att göra branschens utveckling greppbar och statistikens innehåll så uttömmande som möjligt får företagen i Vårdindikatorn svara på frågor kring vårdpolitik, vad de tror om genomförda reformer, vad de upplever som det största hindret för ökad tillväxt inom branschen etc. 225 företag har denna gång bidragit till resultatet i Vårdindikatorn. Som ett komplement till Vårdindikatorn genomförs även en så kallad vårdtagarundersökning som syftar till att ge en bild av allmänhetens inställning till vård i allmänhet och privat driven vård i synnerhet. Vårdtagarundersökningen omfattar cirka 1000 privatpersoner och genomförs som en webb-baserad undersökning. Respondenterna i undersökningen får svara på ett tiotal frågor angående möjligheten att själv kunna välja vårdgivare, patientinflytande, väntetid, aspekter vid val av vårdgivare samt synen på privat bedriven offentligt finansierad vård. 15

16 Om Vårdföretagarna Vårdföretagarna vänder sig till företag inom den privata vårdsektorn. Bland föreningens drygt medlemsföretag finns de flesta verksamheter inom vård- och omsorg representerade. Gemensamt för dem är att verksamheten regleras av lagar som Hälso- och sjukvårdslagen, Tandvårdslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med flera författningar. Här finns tandläkarmottagningar, dentallaboratorier, hälso- och sjukvård, husläkarmottagningar, specialistläkarmottagningar, företagshälsovård, vårdcentraler, sjukhus, ambulans- och sjuktransport, boenden för fysiskt eller psykiskt funktionshindrade, vård- och behandlingshem enligt Socialtjänstlagen, familjehem, HVB-hem, dvs. hem för vård eller boende, samt personliga assistenter enligt LSS/LASS. Här finns också företag inom äldreomsorg med gruppboenden, serviceboende, sjukhem, äldrebostäder och hemtjänst. Tillsammans har företagen ca årsanställda medarbetare. Vårdföretagarnas etik bygger på värdegrunden omtanke, tillförlitlighet, kompetens och samhällsansvar. Medlemsföretagen förutsätts hålla en hög etisk standard som skapar värde för kunderna genom att ge varje vårdtagare säker vård och omsorg av hög kvalitet. Vårdindikatorn kvartal 1 hittar du på Kontakt Kommentarer och analyser beträffande statistikens innehåll och andra frågor rörande vårdbranschen besvaras av Ari Kirvesniemi. Ari Kirvesniemi. Förbundsdirektör Vårdföretagarna Tel: E-post: Webb: Frågor, synpunkter eller funderingar beträffande Vårdindikatorns statistik besvaras av Emma Hernell. Emma Hernell AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Tel: E-post: 16

Vårdindikatorn. Första kvartalet

Vårdindikatorn. Första kvartalet Vårdindikatorn Första kvartalet 2008 2008-04-29 Innehållsförteckning 1 Vårdindikatorn första kvartalet 2008 3 2 Medlemsundersökning 4 6 av 10 bedriver verksamhet i en kommun som har infört ett valfrihetssystem...4

Läs mer

Vårdindikatorn - äldreomsorg

Vårdindikatorn - äldreomsorg Vårdindikatorn - äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn äldreomsorg 3 2. Medlemsundersökning 4 Optimism bland företagen trots lågkonjunktur...5 Positiva tongångar även för branschen som helhet...6

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober 2016 1 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos om vinst och valfrihet i välfärden resultat i sammandrag Väljarna är betydligt

Läs mer

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Oktober 2012 Inledning sid 1 Vet du vad du har för ränta på ditt bolån? sid 2 Vet du vad du har för

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst Ingår i Almega Om Vårdföretagarna Arbetsgivar- och branschorganisation för privata vårdgivare inom vård och omsorg. Ingår i Almega. Cirka 1 900 medlemsföretag.

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novusgroup.se Jenny Franzén Tel: 0739-40

Läs mer

Nordeas börsbarometer 2013

Nordeas börsbarometer 2013 Nordeas börsbarometer 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom Henrik Lundin, chefsstrateg 2013-04-09 Sammanfattning Stark börsoptimism bland svenskarna Flest tror på aktier som bästa placering Tillväxtmarknaderna

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Bilaga 1. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft. En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Fastighetsbranschens efterfrågan på arbetskraft Bilaga 1 En bilaga till huvudrapport genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Bilaga 1 uppdelning

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Hur och varför ska brukare använda sig av öppna jämförelser? Maria Ottosson

Hur och varför ska brukare använda sig av öppna jämförelser? Maria Ottosson Hur och varför ska brukare använda sig av öppna jämförelser? Maria Ottosson maria.ottosson@grkom.se Målet med strategin [M]ed öppna jämförelser som underlag kan medborgare, patienter och brukare vara så

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna December 2011 1 Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Famna presenterar med denna rapport

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013 Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack Maj 2013 Innehållsförteckning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

En värdig äldreomsorg?

En värdig äldreomsorg? En värdig äldreomsorg? Äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen november 2011 En värdig äldreomsorg? En undersökning om äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen Inledning Ingen

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % %

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Vad anser du om regeln sist in - först ut i lagen om anställningsskydd, LAS? Mycket dålig ------------------------------ 6

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

E-handeln tror på stark julhandel

E-handeln tror på stark julhandel + 6 % e-barometern Q3 2009 E-handeln tror på stark julhandel Efter en svag ökning under andra kvartalet steg tillväxten under det tredje kvartalet till 5,8 jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt

Läs mer

Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser

Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser Vård i privat regi Om undersökningen Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser Målgrupp Den svenska allmänheten,- år Metod Telefonintervjuer inom ramen för Demoskops

Läs mer

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet

Anställda i staten. Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet Anställda i staten Synen på det samordnade pensionsbeskedet från SPV och Kåpan Pensioner samt pensionsinformation i allmänhet FÖRORD SPV gör återkommande undersökningar om kundernas syn på frågor som

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning!

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning! Rena fakta Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Bestnr: 5390 Illustration: Ida Broberg Produktion: EO Tryck: LTAB, 2015 Sverige har bra välfärd. Det märks sällan i den allmänna debatten. Den handlar istället

Läs mer

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster Ingela Gabrielsson 2016-09-26 1 Sammanfattning Delningsekonomin är här för att stanna. 30 % fler säger sig använda delningstjänster i år jämfört med förra

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV Halvårsuppföljning Hemtjänst / LOV 2016 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 17 053 Långsiktig ökningstakt av hemtjänst (Hemtjänsttimmar per månad) 18 574 19 816 20 814 24 990 27 535 26 737

Läs mer

2013-10-15. Medellivslängd vid 65 år. Olika livsfaser. 4:e åldern. Förväntad medellivslängd vid födseln 1900-2006 1900-2006.

2013-10-15. Medellivslängd vid 65 år. Olika livsfaser. 4:e åldern. Förväntad medellivslängd vid födseln 1900-2006 1900-2006. Vård och omsorg om äldre Pär Schön Aging Research Center Karolinska Institutet Stockholms universitet par.schon@ki.se Dagens föreläsning: Åldrandet generellt Demografisk utveckling Hur mår de äldre? Socialpolitiska

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-10-17 Sammanfattning Fler förväntar sig stigande bostadspriser nu jämfört med förra mätningen

Läs mer

Framtidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg PiteåPanelen Rapport 20 Framtidens äldreomsorg November 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Framtidens äldreomsorg En beredningsgrupp bestående av politiker från olika partier i kommunstyrelsen

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi

Om bostadsmarknad och boendeekonomi Om bostadsmarknad och boendeekonomi Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-04-03 Sammanfattning Vår uppfattning om hur bostadspriser och boräntor kommer att utveckla sig det närmaste året går att

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialnämndspolitiker Novus Group 2008-11-24 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ)

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON Medborgarroller och offentlig sektor Väljare Brukare Offentlig sektor Skattebetalare Anställd Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1986 13 (procent)

Läs mer

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden TIMBRO Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden 11 mars 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden Nio av tio har under

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015 Om vikten av ljus under vintern Elmätaren nr 10, december 2015 Om undersökningen Detta är den tionde i raden av Ladda Sveriges återkommande index, kallat Elmätaren. 1 Den kvantitativa undersökningen har

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem?

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea Sammanfattning Med anledning av den pågående skoldebatten har Nordea frågat svenskarna vad eleverna

Läs mer

Svenska folkets träningsvanor och inställning till träning

Svenska folkets träningsvanor och inställning till träning Undersökning: Svenskafolketsträningsvanoroch inställningtillträning September2009 Innehållerregionalaresultat 1 2 Omundersökningen Stadiumharlåtitgenomföradennaundersökningomsvenskafolketsträningsvanor.

Läs mer

9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården

9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården 9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården Sofia Reinholdt, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet Under de senaste 15 åren har många länder genomfört

Läs mer

Fördjupning värderingar

Fördjupning värderingar PM Till Styrelsen Från Etikrådet Datum 2011-05-03 Angående Värderingar Styrande dokument Fördjupning värderingar Vårdföretagarnas etik är baserad på fyra grundläggande värden: omtanke, tillförlitlighet,

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand Datum: 20 maj, 2011 Novus: Jenny Franzén, Tel: +46 739 40 39 14, jenny.franzén@novusgroup.se

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ca 2 500 medarbetare Omsätter 1 miljard Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård och biståndskontor Stab Kommunen har arbetat med mediarelationer,

Läs mer

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den.

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den. Rapport: Media, Julia Ceasar, Avpixlat och näthat Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket har för kännedom om Julia Ceasar, avpixlat, snaphanen, det generella t för

Läs mer

Valfrihet inom äldreomsorgen - en nationell undersökning med nedslag i fyra län

Valfrihet inom äldreomsorgen - en nationell undersökning med nedslag i fyra län Valfrihet inom äldreomsorgen - en nationell undersökning med nedslag i fyra län Svenskt Näringsliv: Robert Thorburn Synovate: Nicklas Källebring Datum: 2010-06-23 Sammanfattning 19 av 20 tycker att det

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Julrea december svenskhandel.se

Julrea december svenskhandel.se Julrea 2013 13 december 2013 svenskhandel.se Julrea 2013 Inför julen 2013 har 1 044 svenskar tillfrågats om sin syn på julrean i detaljhandeln. Frågorna ställdes via webbenkät till ett representativt urval

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Semesterekonomi och planer 2013

Semesterekonomi och planer 2013 Semesterekonomi och planer 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom 2013-06-18 Sammanfattning Det är tre tydliga förändringar i årets semesterenkät jämfört med tidigare år: 1. Den genomsnittliga semesterbudgeten

Läs mer