AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007"

Transkript

1 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror Forsknings- och utvecklingschefer ser ljust på framtiden och på Sverige Tillgång till kompetent personal och ett kreativt innovationsklimat räddar FoU-jobben i Sverige Svenska företag satsar inte på forskning inom nya affärsområden Företagen är dåliga på att skydda sina innovationer juridiskt Miljö, IT och life science är Sveriges framtid enligt forskningscheferna Svensk forskning och utveckling saknar kvinnor Kina, Europa utanför Sverige och USA hetaste områdena att skydda sina innovationer i 15 4 Vi är Awapatent 17 Figurförteckning Fig 1: FoU som andel av omsättningen 5 Fig 2: Förväntningar på FoU som andel av omsättningen 5 Fig 3: Förväntningar på antalet FoU-anställda 5 Fig 4: Var FoU-jobben kommer att skapas 6 Fig 5: Antalet patentansökningar de närmsta fem åren 6 Fig 6: Vad som avgör var FoU-jobben skapas 7 Fig 7: Faktorer som skulle ge ökade FoU-resultat 8 Fig 8: FoU-pengar på nya affärsområden 9 Fig 9: Andel av företagets innovationer som är skyddade 10 Fig 10: Företagsfunktioner där man arbetar med immaterialrätt 10 Fig 11: Hot: piratkopiering 11 Fig 12: Hot: kunskapsstöld vid personalomsättning 11 Fig 13: Hot: industrispionage 11 Fig 14: Sveriges framtidsområden enligt FoU-cheferna 12 Fig 15: Andel kvinnor bland FoU-anställda 13 Fig 16: Andel företag utan kvinnor inom FoU, per region 13 Fig 17: Andel företag utan kvinnor inom FoU, per bransch 14 Fig 18: Vikten av att skydda innovationer i Kina 15 Fig 19: Vikten av att skydda innovationer i Europa utanför Sverige 15 Fig 20: Vikten av att skydda innovationer i USA 15 Fig 21: Vikten av att skydda innovationer i Sverige 16

3 1. OM RAPPORTEN Awapatents innovationsbarometer bygger på en undersökning som genomfördes 8-22 november 2007, då SIFO intervjuade 265 svenska forsknings- och utvecklingschefer om deras syn på nuläget och framtiden för deras företag. Syftet är både att kartlägga nuläget och initiera ett samtal om förutsättningarna för svensk innovationsindustri. De intervjuade forsknings- och utvecklingscheferna är slumpvis utvalda och arbetar för små, medelstora och stora företag inom en rad olika branscher. Kontakt Boel Lagerwall, marknadschef, Awapatent AB Telefon: , mobil: Rapporten finns att ladda ner i pdf-format på: 3

4 2. SAMMANFATTNING AV RESULTAT Rapporten bekräftar bilden av Sverige som ett starkt innovationsland och spår en ljus framtid för svensk forskning och utveckling (FoU), men avslöjar också ett antal orosmoln. Resultaten visar tydligt att våra forsknings- och utvecklingschefer räknar med både fler anställda nästa år och ett ökat antal patentansökningar de närmsta fem åren. Bland de positiva nyheterna ryms dessutom en tro på att forskning och utveckling som andel av omsättningen kommer att öka, alltså att företagen kommer att bli mer forskningsintensiva. Fem orosmoln för Sverige som innovationsnation Trots en positiv syn på framtiden avslöjar rapporten även fem orosmoln. Det första är att våra FoU-chefer riskerar att köra på i samma hjulspår. På frågan om hur stor del av sin budget de lägger inom nya affärsområden svarade nästan var tredje att de inte lägger någonting alls. Ett företag av sju satsar däremot en fjärdedel eller mer på att utveckla nya områden men det rör sig främst om företag med 49 anställda eller färre. Bland storföretagen ser det mörkare ut. Dessutom visar resultatet att svenska företag inte skyddar sina innovationer juridiskt. Fyra av tio forsknings- och utvecklingschefer uppskattar att högst en tiondel av deras innovationer skyddas juridiskt genom exempelvis patent- eller designskydd. Det tredje orosmolnet kommer inte som någon överraskning, att det råder brist på välutbildade människor. Nio av tio forsknings- och utvecklingschefer svarar att bättre tillgång till kompetent personal är den viktigaste faktorn som skulle kunna ge dem fler lönsamma idéer och uppfinningar. Det är också den viktigaste faktorn som styr i vilket land de nyanställer. Rapporten avslöjar även att nästan var tredje svensk forskningsavdelning helt saknar kvinnor och att fler än hälften av dem har mindre än en kvinna på fyra anställda inom forskning och utveckling. Slutligen visar rapporten hur svenska forsknings- och utvecklingschefer efterlyser mer kreativitet. Näst efter kompetens är det höjden på det kreativa innovationsklimatet som avgör ifall de väljer att nyanställa i Sverige eller utomlands, inte exempelvis statliga subventioner eller lönekostnader. En majoritet av dem anger också bättre kreativa processer som en av de allra viktigaste faktorerna som skulle kunna ge dem bättre resultat av sina insatser. 4

5 3. RESULTATET I DETALJERADE SIFFROR 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer ser ljust på framtiden och på Sverige De intervjuade forsknings- och utvecklingscheferna tror att deras företag kommer att bli alltmer forskningsintensiva, genom att FoU kommer att stå för en större del av omsättningen än idag. 35 procent av forsknings- och utvecklingscheferna tror att FoU-budgeten som andel av omsättningen kommer att öka nästa år. Bara 6 procent tror att den kommer att minska, övriga tror på en oförändrad andel. Fig 1: FoU som andel av omsättningen 11% 17% 30% 20% 11- procent 4-10 procent 2-3 procent 1 procent Vet inte De tror att de kommer att ha fler anställda inom FoU nästa år. 38 procent av forsknings- och utvecklingscheferna tror att antalet anställda som arbetar med FoU på deras företag kommer att öka nästa år. Bara 4 procent tror att det kommer att minska, övriga tror på ett oförändrat antal. Ljus framtid för FoU-jobben i Göteborgsregionen. Hela 55 procent av de Göteborgsbaserade forsknings- och utvecklingscheferna tror att de kommer att ha fler anställda inom FoU nästa år än i år, jämfört med 38 procent för riket som helhet. 7 procent tror på minskat antal, jämfört med 4 procent för riket. Övriga tror på oförändrat antal. FoU-cheferna tänker nyanställa framförallt i Sverige. 74 procent av forsknings- och utvecklingscheferna tror att de kommer att nyanställa främst i Sverige, 8 procent främst utomlands, 8 procent lika mycket i båda och endast 8 procent planerar ej att nyanställa. De tror att de kommer att söka fler patent än de gör idag. 44 procent av forsknings- och utvecklingscheferna tror att antalet patentansökningar företaget kommer att lämna in den kommande 5-årsperioden kommer att öka. Bara 5 procent tror på ett minskat antal och 49 procent tror på ett oförändrat antal. 23% Hur stor andel av omsättningen satsar ert företag på FoU? Fig 2: Förväntningar på FoU-andelen av omsättningen 35% 6% 0% 58% Oförändrad Ökar Minskar Kommer FoU-budgeten som andel av omsättningen att öka, minska eller vara oförändrad nästa år, tror du? Fig 3: Förväntningar på antal FoU-anställda 38% 4% 1% 57% Oförändrad Öka Minska Kommer antalet anställda som arbetar med FoU att öka, minska eller vara oförändrat nästa år, tror du? 5

6 Fig 4: Var FoU-jobben kommer att skapas 8% 2% 8% 8% Sverige Utomlands Lika mycket i båda Planerar ej att nyanställa 74% Om företaget planerar att nyanställa FoU personal, sker det främst i Sverige eller utomlands? Fig 5: Antalet patentansökningar de närmsta fem åren 2% 49% 44% Öka Minska Oförändrat 5% Hur tror du att antalet patentansökningar företaget kommer att lämna in den kommande 5-årsperioden förändras? Kommer det att öka, minska eller förbli oförändrat? 6

7 3.2 Tillgång till kompetent personal och ett kreativt innovationsklimat räddar FoU-jobben i Sverige Forsknings- och utvecklingscheferna rankar tillgång till människor med rätt kompetens högst och kreativt innovationsklimat näst högst när de får välja vilka faktorer som avgör ifall de nyanställer i Sverige eller utomlands. Hela 88 procent av forsknings- och utvecklingscheferna valde tillgång till människor med rätt kompetens och 52 procent kreativt innovationsklimat när de ombads välja de tre viktigaste faktorerna som avgör ifall de nyanställer FoU-personal i Sverige eller utomlands. Fig 6: Vad som avgör var FoU-jobben skapas Statliga subventioner Annat 2% 4% 5% Lönekostnader 11% Tillgång till samarbetspartners Närhet till tillverkning Närhet till marknad 30% 32% 37% Kreativt innovationsklimat 52% Tillgång till människor med rätt kompetens 88% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jag ska nu läsa upp ett antal faktorer som kan avgöra var någonstans (i Sverige eller utomlands) företag nyanställer FoUpersonal och vill att du ange vilka tre faktorer som är viktigast för er. Bättre tillgång till kompetent personal topprankas även när de ombads ange de tre viktigaste faktorerna som kan bidra till fler lönsamma idéer och uppfinningar. 80 procent angav det som en av de viktigaste faktorerna. Varken lönekostnader eller statliga subventioner är viktiga faktorer när företagen ska avgöra ifall de ska nyanställa FoU-personal i Sverige eller utomlands. Bara 11 procent av forsknings- och utvecklingscheferna valde lönekostnader och 4 procent statliga subventioner när de ombads välja de tre viktigaste faktorerna som avgör ifall de nyanställer FoU-personal i Sverige eller utomlands. Basindustrin utmärker sig genom att ranka lönekostnader som den tredje mest avgörande faktorn när företagen ska avgöra ifall de ska nyanställa FoU-personal i Sverige eller utomlands. Hela 30 procent av forsknings- och utvecklingscheferna i basindustrin valde lönekostnader när de ombads välja de tre viktigaste faktorerna som avgör ifall de nyanställer FoU-personal i Sverige eller utomlands, vilket gör det till branschens tredje viktigaste faktor. Samtidigt uppger de att det även för dem är Sverige som gäller när de planerar nyanställningar, då två av tre tänker nyanställa främst i Sverige och endast en av fem främst utomlands. Alla andra branscher rankade lönekostnader som i princip betydelselösa. En majoritet av forsknings- och utvecklingscheferna inom motor och fordonsindustrin menar att närheten till tillverkningen är en avgörande faktor för var de anställer FoU-personal. Hela 53 procent av forsknings- och utvecklingscheferna inom motor och fordonsindustrin valde närhet till tillverkning när de ombads välja de tre viktigaste faktorerna som avgör ifall de nyanställer FoUpersonal i Sverige eller utomlands, vilket gör det till branschens näst viktigaste faktor. Bland övriga svarande var det mindre än var tredje som valde närhet till tillverkning. 7

8 Fig 7: Faktorer som skulle ge ökade FoU-resultat 1% Annat 6% Ändrade lagar och regler Statliga subventioner Bättre immaterialrättsligt skydd 13% 18% 22% Bättre kreativa processer Samarbete med offentliga institutioner 57% 59% Bättre tillgång till kompetent personal 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Jag ska nu läsa upp ett antal faktorer som kan bidra till att få fram fler lönsamma idéer och uppfinningar och vill att du anger vilka tre som är viktigast för ert företag. 8

9 3.3 Svenska företag satsar inte på forskning inom nya affärsområden Nästan var tredje företag satsar ingenting och bara ett företag av sju mer än en fjärdedel av budgeten på nya affärsområden. 29 procent av forsknings- och utvecklingscheferna uppger att de inte satsar något alls av FoU-budgeten på nya affärsområden. 34 procent av dem satsar 1-10 procent, 17 procent av dem satsar procent och endast 15 procent satsar mer än en fjärdedel av FoU-budgeten på nya affärsområden. Fig 8: FoU-pengar på nya affärsområden 5% 15% 29% 0 procent procent 1-10 procent > 25 procent 34% 17% Hur stor del av FoU-budgeten satsar företaget inom nya affärsområden? Göteborgsföretagen utmärker sig som nytänkare där satsar nästan var tredje företag mer än en fjärdedel av FoU-budgeten på nya affärsområden. Hela 31 procent av de Göteborgsbaserade forsknings- och utvecklingscheferna uppger att de satsar mer än en fjärdedel av FoUbudgeten på nya affärsområden. 21 procent av dem satsar ingenting, 38 procent av dem satsar 1-10 procent och 10 procent av dem satsar procent på nya områden. Små företag satsar mer än stora på att utveckla nya affärsområden. Hela 23 procent av företagen med 1-49 anställda, jämfört med 11 procent av företagen med 200 eller fler anställda, satsar mer än en fjärdedel av FoU-budgeten på nya affärsområden. Life science- och IT/telekom-industrin utmärker sig som nytänkare, medan fordons- och verkstadsindustrin gör tvärtom. Hela 21 procent av bioteknik/läkemedelsföretagen och 25 procent av IT/telekom/elektronik-företagen satsar mer än en fjärdedel av FoU-budgeten på nya affärsområden. Bara 21 respektive 5 procent av dem uppger att de satsar ingenting. Hela 40 procent av motor- & fordonsföretagen och 37 procent av verkstadsföretagen uppger att de inte satsar något av FoU-budgeten på nya affärsområden. 9

10 3.4 Företagen är dåliga på att skydda sina innovationer juridiskt Mer än fyra av tio av forsknings- och utvecklingscheferna uppskattar att högst en tiondel av deras innovationer skyddas juridiskt genom exempelvis patent eller designskydd.14 procent av forsknings- och utvecklingscheferna uppskattar att inga av deras innovationer skyddas juridiskt genom exempelvis patent eller designskydd, 29 procent av dem uppskattar att 1-10 procent skyddas, 18 procent av dem att procent skyddas, 20 procent av dem att skyddas och bara 7 procent av dem att mer än tre fjärdedelar är juridiskt skyddade. 20% Bara drygt hälften av företagen ser immaterialrätt som en ledningsfråga det är faktiskt vanligare att det hanteras på produktutvecklingsavdelningen. 53 procent av forsknings- och utvecklingscheferna anger att de arbetar med immaterialrättsliga frågor på ledningsnivå, 36 procent på forskningsavdelningen och 58 procent på produktutvecklingsavdelningen. Life science-sektorn utmärker sig som välskyddade juridiskt och ser immaterialrätt som en ledningsfråga. 37 procent av forsknings- och utvecklingscheferna på bioteknik/läkemedelsföretagen uppskattar att mer än tre fjärdedelar av företagets innovationer är juridiskt skyddade. 79 procent av bioteknik/läkemedelsföretagen anger att de arbetar med immaterialrättsliga frågor på ledningsnivå. 7% 11% Fig 10: Företagsfunktioner där man arbetar med immaterialrätt Fig 9: Andel av företagets innovationer som är skyddade 18% 14% 29% 0 % 1-10 % % % 76- % Hur stor andel av företagets innovationer i procent uppskattar du skyddas juridiskt genom exempelvis patent eller designskydd? 7% Någon annan del 4% Produktutvecklingsavdelning 58% Forskningsavdelning 36% Ledningsnivå 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% I vilka av följande delar av ert företag arbetar ni med immaterialrättsliga frågor såsom patent? Forsknings- och utvecklingscheferna upplever både piratkopiering, kunskapsstöld vid personalomsättning och industrispionage som växande hot mot lönsamheten för företagens innovationer. Framförallt piratkopering växer som hot, tätt följt av kunskapsstöld vid personalomsättning. 37 respektive 32 procent av de svarande ser dem som allt större problem. Nästan en FoU-chef av fem upplever också industrispionage som ett allt allvarligare hot mot lönsamheten. Det finns stora skillnader mellan branscherna, framförallt gällande piratkopiering och industrispionage. Hela två av tre FoU-chefer inom motor- och fordonsindustrin ser ett ökande hot från 10

11 piratkopering jämfört med 37 procent av alla FoU-cheferna. Gällande industrispionage är det IT-företagen som känner sig drabbade, 40 procent ser ett växande problem jämfört med 18 procent av alla svarande. Inom exempelvis tillverknings- respektive motor och fordonsindustrin var motsvarande siffror 12 respektive 13 procent. Fig 11: Hot: piratkopiering 7% 37% 55% 1% Ökande Minskande Oförändrat Jag ska nu läsa upp tre hot mot lönsamheten för företags innovationer och vill att du anger ifall de är ökande, minskande eller oförändrat allvarliga för ert företag. Fig 12: Hot: kunskapsstöld vid personalomsättning 4% 62% 32% 2% Ökande Minskande Oförändrat Jag ska nu läsa upp tre hot mot lönsamheten för företags innovationer och vill att du anger ifall de är ökande, minskande eller oförändrat allvarliga för ert företag. Fig 13: Hot: industrispionage 3% 18% 3% Ökande Minskande Oförändrat 75% Jag ska nu läsa upp tre hot mot lönsamheten för företags innovationer och vill att du anger ifall de är ökande, minskande eller oförändrat allvarliga för ert företag. 11

12 3.5 Miljö, IT och life science är Sveriges framtid enligt forskningscheferna Näst efter energi och miljö rankar forsknings- och utvecklingscheferna IT/telekom som det område där Sverige har störst möjligheter att bli internationellt framstående. Hela 63 procent av forsknings- och utvecklingscheferna valde IT/telekom och 77 procent energi och miljö när de ombads välja de tre områden där de tror att Sverige har störst möjligheter att bli internationellt framstående. Det finns dock stora skillnader mellan branscherna, inte minst när det gäller tron på sin egen industri. Forskningscheferna inom IT, telekom och elektronik tror mer på energi och miljö än på IT/telekom som ett svenskt framtidsområde. Hela 90 procent av forsknings- och utvecklingscheferna inom IT, telekom och elektronik valde energi och miljö men bara 65 procent IT/telekom när de ombads välja de tre områden där de tror att Sverige har störst möjligheter att bli internationellt framstående. Fig 14: Sveriges framtidsområden enligt FoU-cheferna Övriga tjänster 2% 3% Basindustri Fordon & motor Verkstad 11% 14% 15% Turism & upplevelser 32% Bioteknik & läkemedel IT & telekom 62% 63% Energi & miljö 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Jag skall nu läsa upp ett antal områden där jag vill att du anger de tre där du tror att Sverige har störst möjlighet att bli internationellt framstående. Forskningscheferna inom motor och fordons-, bas- och verkstadsindustrin tror inte på sina egna branscher som svenska framtidsområden. Bara 20 procent av forsknings- och utvecklingscheferna inom motor och fordonsindustrin, 23 procent inom verkstadsindustrin och 13 procent inom basindustrin angav sin egen bransch när de ombads välja de tre områden där de tror att Sverige har störst möjligheter att bli internationellt framstående. Forskningscheferna inom bioteknik/läkemedel är de som tror mest på sin egen bransch. Hela 79 procent av forsknings- och utvecklingscheferna inom bioteknik/läkemedel valde sin egen bransch när de ombads välja de tre områden där de tror att Sverige har störst möjligheter att bli internationellt framstående. Ericsson rankas som Sveriges mest innovativa företag av våra forsknings- och utvecklingschefer. Hela 80 av de 265 tillfrågade forsknings- och utvecklingscheferna angav Ericsson som första företag när de i en öppen fråga ombads nämna Sveriges tre mest innovativa företag. 12

13 3.6 Svensk forskning och utveckling saknar kvinnor Nästan var tredje svensk forskningsavdelning saknar helt kvinnor. Hela 31 procent av de 265 tillfrågade forsknings- och utvecklingscheferna uppger att deras företag inte har någon kvinna anställd inom FoU. Skillnaderna är dock stora mellan branscher och geografiska regioner. Sämst på att anställa kvinnor inom forskning och utveckling är företag i Västsverige, Småland och öarna och Norra Sverige. Av forsknings- och utvecklingscheferna i Västsverige uppger hela 43 procent att de inte har någon kvinnlig anställd inom FoU. I Småland och öarna samt i Norra Sverige är motsvarande siffra 41 procent. Fig 15: Andel kvinnor bland FoU-anställda 3% 10% 31% 0 % 14% 1-24 % % % 61- % 16% 26% Hur stor andel i procent av era FoU-anställda är kvinnor? Bäst på att anställa kvinnor inom forskning och utveckling är företag i Göteborgsområdet, Sydsverige och Stockholmsområdet. I Göteborgsområdet uppger bara 17 forsknings- och utvecklingschefer att de saknar kvinnor inom FoU och drygt var tredje har mer än 40 procent kvinnor. I Sydsverige är motsvarande siffror 18 och 30 procent och i Stockholm 28 respektive 36. Fig 16: Andel företag utan kvinnor inom FoU, per region Göteborgsområdet Sydsverige 17% 18% Stockholmsområdet Östra mellansverige Malmöområdet 28% 29% 31% Norra mellansverige 35% Småland och öarna Norra Sverige Västsverige 41% 41% 43% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Hur stor andel i procent av era FoU-anställda är kvinnor? Verkstads- och tillverkningsindustrin är branscherna som ligger i botten vad gäller andelen kvinnliga anställda inom forskning och utveckling. Hela 49 procent av verkstadsföretagen respektive 37 procent av företagen i tillverkningsindustrin uppger att de inte har någon kvinna anställd alls inom forskning och utveckling. 0 respektive 5 procent angav att de har mer än 61 procent kvinnor i forskning och utveckling. Även företagen inom IT, telekom och elektronik är sämre än snittet när det gäller kvinnor på forskningsavdelningarna. Hela 35 procent av forsknings- och utvecklingscheferna inom IT, telekom och elektronikbranschen uppger att de inte har någon enda kvinna anställd inom FoU. Hela 85 procent av de företagen har mindre än en fjärdedel kvinnor på forskningsavdelningarna och bara 5 procent av dem har mer än 40 procent kvinnor. Basindustrins forskningsavdelningar ser långt bättre ut än de inom IT, telekom och elektronik. Bara 13

14 17 procent av forsknings- och utvecklingscheferna uppger att de inte har någon kvinnlig anställd inom FoU. 50 procent angav att de har 25 procent eller fler kvinnor anställda inom forskning och utveckling. Bioteknik/läkemedelsföretagen har överlägset flest kvinnor inom forskning och utveckling. Hela 53 procent av forsknings- och utvecklingscheferna inom bioteknik/läkemedelsföretagen uppger att 61 procent eller fler av deras anställda är kvinnor. Endast 5 procent av dem uppger att de inte har någon kvinna anställd inom FoU. Fig 17: Andel företag utan kvinnor inom FoU, per bransch Bioteknik/läkemedelsindustrin 5% Basindustrin 17% Övriga 24% Motor- & fordonsindustrin 27% IT-, telekom- & elektronikindustrin Tillverkningsindustrin 35% 37% Verkstadsindustrin 49% Hur stor andel i procent av era FoU-anställda är kvinnor? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 14

15 3.7 Kina, Europa utanför Sverige och USA hetaste områdena att skydda sina innovationer i Forsknings- och utvecklingscheferna ser det som allt viktigare att skydda sina innovationer juridiskt, framförallt i Kina, Europa utanför Sverige och USA. Även i Sverige ser många ett ökat behov av skydd, även om det är långt färre. Genomgående är det mycket få som ser det som mindre viktigt att skydda företagets innovationer på någon marknad. Life science-branschen utmärker sig genom att i högre utsträckning se ett ökande behov av juridiskt skydd på ett antal marknader. Hela 84 procent av dem ser USA och 74 procent Kina som allt viktigare. Även Japan blir allt viktigare för 47 procent av life science-företagen, jämfört med 16 procent av alla svaranden. Fig 18: Vikten av att skydda innovationer i Kina 26% 17% 1% 55% Ökande Minskande Oförändrat viktigt Jag ska nu läsa upp några regioner/marknader och jag vill att du för var och en anger ifall de är ökande, minskande eller oförändrat viktiga för er att skydda era idéer och uppfinningar juridiskt på, exempelvis med patent eller designskydd. Fig 19: Vikten av att skydda innovationer i Europa utanför Sverige 6% 42% 51% Ökande Minskande Oförändrat viktigt 1% Jag ska nu läsa upp några regioner/marknader och jag vill att du för var och en anger ifall de är ökande, minskande eller oförändrat viktiga för er att skydda era idéer och uppfinningar juridiskt på, exempelvis med patent eller designskydd. Fig 20: Vikten av att skydda innovationer i USA 15% 31% Ökande Minskande Oförändrat viktigt 47% Jag ska nu läsa upp några regioner/marknader och jag vill att du för var och en anger ifall de är ökande, minskande eller oförändrat viktiga för er att skydda era idéer och uppfinningar juridiskt på, exempelvis med patent eller designskydd. 6% 15

16 Fig 21: Vikten av att skydda innovationer i Sverige 5% 23% 5% Ökande Minskande Oförändrat viktigt 68% Jag ska nu läsa upp några regioner/marknader och jag vill att du för var och en anger ifall de är ökande, minskande eller oförändrat viktiga för er att skydda era idéer och uppfinningar juridiskt på, exempelvis med patent eller designskydd. 16

17 4. VI ÄR AWAPATENT Vi är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt (exempelvis patent, varumärken och designskydd). Eftersom ett effektivt utnyttjande av immaterialrätter förutsätter en helhetssyn på företagets konkurrenssituation, används numera ofta samlingsbegreppet IPR, Intellectual Property Rights. För oss handlar kvalificerad IP-rådgivning om att göra produkter lönsamma under en längre period. Medlen är många men i grunden handlar det alltid om att ha en genomtänkt strategi. Man måste veta hur konkurrenternas handlingsfrihet ska begränsas, hur intrång och plagiat ska undvikas, och hur tvister och processer ska användas för att förlänga produktens lönsamma livscykel. Våra uppdragsgivare är i första hand företag som strävar efter marknadsledande positioner och ser patent-, design- och varumärkesskydd som strategiska tillgångar. Våra konsulter Våra 160 konsulter är civilingenjörer eller jurister. Flera har disputerat inom sina respektive teknikområden. Juristerna har ofta domstolserfarenhet, även i överrätt, och flera har arbetat som affärsjurister eller bolagsjurister inom industrin. Många av våra konsulter är European Patent Attorneys och behöriga att uppträda inför European Patent Office (EPO). Om företaget Awapatent grundades 1897 som en patentbyrå och har idag cirka 300 anställda. Vi verkar över hela världen med huvudkontor i Malmö och tio regionkontor i Sverige, Danmark och Tyskland. Företaget ägs idag av en majoritet av medarbetarna. År 2006 uppgick omsättningen till 456 miljoner kronor. 17

Innovationsbarometern 2011

Innovationsbarometern 2011 Innovationsbarometern 2011 Om rapporten Awapatents rapport Innovationsbarometern 2011 bygger på telefonintervjuer med 200 svenska forsknings- och utvecklingschefer. Intervjuerna genomfördes under oktober

Läs mer

Awapatents Innovationsbarometer 2008

Awapatents Innovationsbarometer 2008 Awapatents Innovationsbarometer 2008 www.awapatent.com Innehållsförteckning 1. Om rapporten... 3 2. Sammanfattning av resultat... 4 3.1 Allt mörkare syn på framtiden... 6 3.2 Färre jobb inom forskning

Läs mer

Innovationsbarometern. Oktober 2015

Innovationsbarometern. Oktober 2015 Innovationsbarometern Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 2. Resultat 3. Att läsa rapporten o Frågor i undersökningen o Regionsfördelning o Statistisk säkerhet

Läs mer

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007

Awapatent. Life Science Day 21/11-2007 Awapatent Life Science Day 21/11-2007 Om Awapatent Ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. Grundat 1897. Huvudkontor i Malmö. Över 300 medarbetare, varav 65% är delägare i företaget.

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige

Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige Fordonskomponentgruppen - FKG Yasemin Heper Mårtensson 2015-06-18 1 Sammanfattning FKGs strukturstudie 2015 Av leverantörerna är närmare 70 procent tillverkande

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

En tillfällig inbromsning? En finansiell analys av fordonsleverantörerna i Sverige 2012

En tillfällig inbromsning? En finansiell analys av fordonsleverantörerna i Sverige 2012 En tillfällig inbromsning? En finansiell analys av fordonsleverantörerna i Sverige 2012 1 Små och medelstora företag utgör drygt 90 % av fordonsleverantörerna och står för 40 % av totala omsättningen Del

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Nyheter om immaterialrätt

Nyheter om immaterialrätt Nyheter om immaterialrätt Välkommen till sommarens nummer av HT Innovision! NYHETSBREV FÖR VÅRA KUNDER OCH PARTNERS Innehåll: Skydda dig mot pirater Kroatien 28:e EU-medlem Varning för registeravgifter

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Innovations- och konjunkturrapport

Innovations- och konjunkturrapport Innovations- och konjunkturrapport Stark ekonomi Svag satsning på kompetens Oktober 2017 OM INNOVATIONS- OCH KONJUNKTURRAPPORTEN Varje år genomför Sveriges Ingenjörer medlemsundersökningar över konjunkturläget

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet?

Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet? Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet? Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna hanterar du dem affärsstrategiskt kan du öka din konkurrenskraft

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Under de kommande 12 månaderna tror jag att Stockholmsbörsen kommer att.

Under de kommande 12 månaderna tror jag att Stockholmsbörsen kommer att. Under de kommande 12 månaderna tror jag att Stockholmsbörsen kommer att. Genomsnitt: +6,24% Median: 41% Gå upp Gå ned Vara oförändrad Vet ej Genomsnitt : 0% Genomsnitt: -9, Median: - Genomsnitt, total

Läs mer

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014 1 Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 2 2 Det finns

Läs mer

Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor

Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor VÄLKOMMEN TILL Utvecklingsdagar för Sveriges innovationskontor 10-11 MAJ 2011 På PRV har vi en enkel filosofi att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Speciellt till dig som arbetar med rådgivning

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Patentering inom digital hälsa. SwedenBIO Summit 7 december 2016

Patentering inom digital hälsa. SwedenBIO Summit 7 december 2016 Patentering inom digital hälsa SwedenBIO Summit 7 december 2016 Kort sponsorsbudskap Korta fakta Ett av de ledande IP-konsultföretagen med verksamhet i Europa och Asien 3 500 kunder i 55 länder Fullservice-byrå

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2015-08-13 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (8) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Vision Biobaserade (hållbara?) material producerade i internationellt konkurrenskraftiga

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN 2009-2014 Anna Löfmarck 2015-10-29 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika

Läs mer

VINGES IP BAROMETER IP BAROMETERN

VINGES IP BAROMETER IP BAROMETERN IP BAROMETERN 1 För tredje gången genomför Vinge en undersökning bland svenska företag med fokus på immateriella rättigheter. Som rådgivare är det viktigt att känna sina kunder och genom att göra den

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet

Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet Nu i vår skall ca 120 000 ungdomar i Sverige söka gymnasieutbildning inför hösten. Idag finns det över 1700 olika ingångar att välja

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

SIFO år 65- år år

SIFO år 65- år år SIFO 2009 Sid 1 Procent vertikalt Kön Ålder Ålder - Man Ålder - Kvinna ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Total Man

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010 Patent i praktiken Vinnova/SSF 6 oktober 2010 Bergenstråhle & Lindvall på 1 minut Konsulter inom Intellectual Property Management Vi hjälper innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap

Läs mer

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Daniel Lennartsson SCB Stockholm 27 september Disposition 1. Bakgrund EU projekt 2. Metod 3. Begrepp 4. Publicering 5. Resultat EU projekt Globala värdekedjor

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET

Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET Kreativitet och innovation är två begrepp som på senare tid kommit att få allt mer uppmärksamhet. I förra upplagan av MP Work life fokuserade vi på

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2015 Ica Maxi Värtan, Stockholm Foto: Björn Mattisson Höjda arbetsgivaravgifter riskerar

Läs mer

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Specialisten på lönsam industriautomation

Specialisten på lönsam industriautomation Specialisten på lönsam industriautomation Projektledning, konstruktion, tillverkning och driftsättning av robotautomation, specialmaskiner och fixturer. Välkommen till Arho AB Jag är glad över att få presentera

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Vårdindikatorn. Första kvartalet

Vårdindikatorn. Första kvartalet Vårdindikatorn Första kvartalet 2008 2008-04-29 Innehållsförteckning 1 Vårdindikatorn första kvartalet 2008 3 2 Medlemsundersökning 4 6 av 10 bedriver verksamhet i en kommun som har infört ett valfrihetssystem...4

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Utveckling på patentområdet i Kina

Utveckling på patentområdet i Kina KORTRAPPORT 1 (5) 2013-11-06 Daniel Ekström +86 (0)10 6532 6480 daniel.ekstrom@growthanalysis.se Sun Hongli +86 (0)10 6532 6480 Sun.hongli@growthanalysis.se Utveckling på patentområdet i Kina Kina har

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer