Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden"

Transkript

1 Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

2 1 Innehåll 1.1 SVERIGE I VÄRLDEN SVERIGE FORTSATT STARKT UTRIKESHANDELSBEROENDE ÖKAD SVENSK INSATSVARUIMPORT ÖKAD SVENSK TJÄNSTEHANDELSEXPORT MARKNADER EUROPA ÄR SVERIGES STÖRSTA EXPORTMARKNAD, TYSKLAND DET STÖRSTA EXPORTLANDET EUROPA ÄR SVERIGES STÖRSTA IMPORTMARKNAD, TYSKLAND DET STÖRSTA IMPORTLANDET VAROR TJÄNSTER VERKSTADSVAROR EXPORTERAS MEST EN KNAPP FJÄRDEDEL AV IMPORTEN ÄR TJÄNSTER ANSTÄLLDA SVENSKA FÖRETAG ÖKAR ANDELEN ANSTÄLLDA UTOMLANDS OCH HAR ALLT FÄRRE ANSTÄLLDA I SVERIGE. 70 PROCENT AV ÖKNINGEN HAR SKETT I DE 22 RIKASTE OECD- LÄNDERNA NYA MARKNADER SVENSKA DIREKTINVESTERINGAR I RYSSLAND OCH ASIEN ÖKAR, MEN FRÅN EN MYCKET LÅG NIVÅ FÖRETAGSSTRUKTUR I SVERIGE DEN SVENSKA FÖRETAGSSTRUKTUREN BESTÅR HUVUDSAKLIGEN AV SMÅFÖRETAG, OCH DESSA ÖKAR I ANTAL SAMTIDIGT SOM ANTALET STORFÖRETAG BLIR FÄRRE ÖKAD ANDEL ANSTÄLLDA I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG, MINSKAD I STORFÖRETAGEN SMÅFÖRETAGENS UTRIKESHANDEL SMÅFÖRETAGEN HAR STÖRRE BETYDELSE FÖR SVERIGES IMPORT ÄN FÖR EXPORTEN HUR VIKTIG ÄR UTRIKESHANDELN FÖR SVENSKA SMÅFÖRETAG? HUVUDDELEN AV SMÅFÖRETAGENS EXPORT GÅR TILL DE NORDISKA LÄNDERNA, FRÄMST TILL NORGE... 10

3 2 Sverige i den globala ekonomin Globaliseringen innebär att Sverige successivt integreras med omvärlden. Globaliseringsprocessen drivs på av framförallt ny informationsteknik, lägre kostnader för transport och kommunikation samt av att några av de största länderna i världen - Kina, Indien och Ryssland - har övergått från att vara planekonomier till öppna marknadsekonomier. Detta förändrar förutsättningarna för både handel, investeringar och företagande generellt. 1.1 SVERIGE I VÄRLDEN SVERIGE FORTSATT STARKT UTRIKESHANDELSBEROENDE Att vi lever i en globaliserad värld syns tydligt i den svenska utrikeshandeln. Under de senaste 150 åren har Sveriges utrikeshandel vuxit med i genomsnitt sex procent per år samtidigt som handelsvolymen under dessa år blivit cirka 600 gånger större översteg exporten av varor och tjänster 50 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Mot bakgrund av att Sverige är ett litet land och mycket beroende av sin utrikeshandel, framförallt med EU-länderna, kommer denna trend med största sannolikhet att fortsätta. Sveriges exportandel i förhållande till BNP kommer att vara fortsatt hög. 52,5 Sveriges ökade utrikeshandelsberoende Export som andel av BNP, löpande priser 50,0 47,5 45,0 42,5 40,0 37,5 35,0 32,5 30,0 27,5 25, ÖKAD SVENSK INSATSVARUIMPORT I och med globaliseringen har konkurrensen ökat avsevärt, vilket bland annat lett till att utbudet av billiga och kvalitativa industrivaror ökat kraftigt. Globaliseringen har också gett lägre transportkostnader och minskade handelshinder, vilket möjliggör import av varor från länder där det är avsevärt billigare att producera. Följden blir att svenska företag väljer att använda utländska underleverantörer i stället för svenska. Denna trend förväntas fortsätta även framöver då den internationella konkurrensen väntas bli bestående. Diagrammet nedan visar att i förhållande till den totala varuproduktionen har insatsvaruimporten, exklusive råolja och petroleumprodukter, ökat från knappt 30 procent 1993 till drygt 40 procent 2006.

4 3 45 Insatsvaruimport som andel av varuproduktion Procent Källor: KI, SCB samt egna beräknigar ÖKAD SVENSK TJÄNSTEHANDELSEXPORT Trots att tjänstesektorn utgör cirka 70 procent av BNP och arbetstillfällena i Sverige är utrikeshandeln för denna sektor förhållandevis liten. Detta har delvis naturliga förklaringar som att det är svårare att flytta en tjänst till annat land då du själv måste flytta med för att kunna utföra den. Men det finns också onaturliga förklaringar, som t ex att nationella regelverk hindrar företag från att utföra tjänster i annat land än sitt eget. Trots detta har tjänstesektorns andel av utrikeshandeln ökat, både vad gäller exporten och importen, sedan 1980 då tjänstehandeln utgjorde ca 15 procent av den totala handeln med utlandet. Numera står tjänstehandeln för ca 25 procent av den totala utrikeshandeln. Denna andel kommer troligtvis att öka ytterligare under kommande år ju närmare länderna knyts till varandra och kraven ökar på att reglerna lättas upp. 26 Tjänstehandeln som andel av total export Löpande priser

5 4 1.2 MARKNADER EUROPA ÄR SVERIGES STÖRSTA EXPORTMARKNAD, TYSKLAND DET STÖRSTA EXPORTLANDET Vad gäller handelsströmmar ser situationen ungefär likadan ut som för 25 år sedan. Den största skillnaden är att Sverige fördubblat sin export till USA. Tabellen nedan visar Sveriges exportmarknader vad gäller export av varor. Sveriges exportmarknader Procent av totalt varuexportvärde, löpande priser Europa 76,4 73,5 73,7 EU-25 62,0 61,5 59,7 Övriga Europa 14,3 12,0 14,0 USA 5,4 8,1 9,3 Asien 9,3 11,9 10,1 Övriga områden 9,0 6,5 8,0 Europa, med EU-länderna (EU-25) i spetsen, är vår största exportmarknad. Tyskland är numera det enskilt största exportlandet (10 procent av den totala exporten, dvs exporten av både varor och tjänster, 2006). Norge ligger på andra plats (9 procent). USA har tappat i betydelse under 2006 och är nu vår tredje största exportmarknad (8 procent), tätt följd av Storbritannien (7 procent). Det talas mycket om Kinas, Indiens, Rysslands och de nya EU-ländernas ökade betydelse för svensk utrikeshandel. Exportandelarna till flera av dessa länder har ökat, men som andel av total export går fortfarande en väldigt liten del av exporten till dessa områden. Exempelvis stod exporten till Polen för 2,3 procent, exporten till Kina för 1,6 procent och exporten till Ryssland för 1,4 procent av Sveriges export 2006, att jämföra med exporten till övriga Norden som stod för 23 procent EUROPA ÄR SVERIGES STÖRSTA IMPORTMARKNAD, TYSKLAND DET STÖRSTA IMPORTLANDET Även på importsidan utgör Europa den klart största marknaden för Sverige. Det har varit mycket små förändringar bland de viktigaste handelsområdena de senaste åren. Tyskland är det enskilt största importlandet (18 procent av den totala importen av varor och tjänster 2006), följt av Danmark (9 procent) och därefter Norge (8 procent) och Nederländerna på fjärde plats (7 procent). Tabellen nedan visar Sveriges importmarknader vad gäller import av varor.

6 5 Sveriges importmarknader Procent av totalt varuimportvärde, löpande priser Europa 70,2 83,0 84,6 EU-25 62,3 72,1 70,3 Övriga Europa 7,9 10,9 14,3 USA 5,9 5,7 3,4 Asien 10,6 8,6 9,5 Övriga områden 13,3 2,6 2,5 1.3 VAROR TJÄNSTER VERKSTADSVAROR EXPORTERAS MEST Som nämnts tidigare har exporten av tjänster ökat kraftigt över tiden. Vad gäller exportens fördelning på olika varugrupper har det däremot varit små förändringar de senaste åren. Tjänsteexporten stod 2006 för 26 procent av exporten. De största grupperna i varuexporten är elektrovaror och telekom som svarar för 13 procent av exporten samt maskiner och metallarbeten (13 procent). Transportmedel står för 11 procent av exporten och kemiska produkter (inklusive läkemedel) för 9 procent. Exportens sammansättning 2006 Skogsvaror; 8% Tjänster; 26% Mineralvaror; 8% Kemivaror; 9% Övriga varor inkl livsmedel; 8% Transportmedel; 11% Energivaror; 4% Maskiner, metallarbeten; 13% Elektrovaror, telekom, instrument; 13% EN KNAPP FJÄRDEDEL AV IMPORTEN ÄR TJÄNSTER Tjänsteimporten är den enskilt största delen av Sveriges import, 26 procent Importen av tjänster spelar en allt viktigare roll och har sedan 1980 nästan fördubblat sin andel av den totala importen. Beträffande importens fördelning på olika varugrupper har det däremot varit små förändringar de senaste åren.

7 6 Importens sammansättning 2006 Skogsvaror; 2% Mineralvaror; 7% Tjänster; 26% Kemivaror; 9% Energivaror; 9% Övriga varor inkl livsmedel; 14% Mas kiner, metallarbeten; 10% Transportmedel; 9% Elektrovaror, telekom, instrument; 14% 1.4 ANSTÄLLDA SVENSKA FÖRETAG ÖKAR ANDELEN ANSTÄLLDA UTOMLANDS OCH HAR ALLT FÄRRE ANSTÄLLDA I SVERIGE. 70 PROCENT AV ÖKNINGEN HAR SKETT I DE 22 RIKASTE OECD- LÄNDERNA En annan faktor som globaliseringen påverkat är svenska företags möjligheter att expandera sin verksamhet utomlands samt nå nya marknader. Detta kan bland annat ses i antalet anställda i svenska företag med verksamhet utomlands. Diagrammet nedan visar att antalet anställda utomlands har ökat betydligt sedan 1987 och att förhållandet mellan anställda i Sverige och utomlands har blivit det omvända 2004 jämfört med Denna trend kan tänkas fortsätta mot bakgrund av att globaliseringen ändrar förutsättningarna för företagandet. Antal anställda i svenskägda företag med dotterbolag utomlands I Sverige Utomlands Källa: ITPS

8 7 När antalet anställda i Sverige minskar samtidigt som antalet anställda i utlandet ökar, kan det tyda på att det handlar om kostnadsbesparingar för företaget. Statistiken visar dock att 70 procent av ökningen av antalet anställda utomlands har skett i de 22 rikaste OECD-länderna. Arbetskraftskostnaderna i dessa länder skiljer sig inte särskilt mycket från de svenska, varför det snarare kan antas att företagen har expanderat sin verksamhet och utökat sina marknader än försökt sänka sina produktionskostnader. En intressant trend är att det nu är mer vanligt att tjänsteföretag har en betydande utlandsverksamhet, medan det tidigare oftast var tillverkningsföretag som hade anställda utomlands. Ser man enbart till de 25 största (mätt utifrån omsättningen) svenska företagen, har för dessa andelen utlandsanställda ökat kraftigt sedan 1995 och uppgick 2005 till 76 procent av de anställda i de företagen. Dessa företag hade ungefär lika många anställda 2005 som de hade 1988, närmare en miljon. En dramatisk minskning har dock skett i hur många anställda man har i Sverige. Den siffran har nästan halverats, från drygt fyrahundratusen till drygt tvåhundratusen. Utlandsförsäljningens betydelse för de 25 största svenska företagen ökar successivt år från år. Från att ha legat på 69 procent 1988 har utlandsförsäljningen som andel av nettoomsättningen ökat till 82 procent NYA MARKNADER SVENSKA DIREKTINVESTERINGAR I RYSSLAND OCH ASIEN ÖKAR, MEN FRÅN EN MYCKET LÅG NIVÅ Under de senaste fem åren har svenska direktinvesteringar i EU-länderna sammantaget uppgått till 370 miljarder svenska kronor. Detta kan jämföras med de svenska direktinvesteringarna i Indien på 1,1 miljard, Kina 2,2 miljarder, Ryssland 10 miljarder och Hongkong 12,5 miljarder kronor. Dessa marknader är alltså förhållandevis små i en jämförelse, men de har ökat i betydelse och det är troligt att deras andel av de totala direktinvesteringarna kommer att öka successivt under en lång följd av år. Direktinvesteringsstatistiken är relativt grov och inkluderar både köp av befintliga företag, kapitalöverföringar till dotterföretag och nystart av företag i andra länder. Någon säker statistik som fördelar direktinvesteringar på dessa typer saknas. De största kapitalströmmarna uppstår i allmänhet när befintliga företag köps upp. 1.6 FÖRETAGSSTRUKTUR I SVERIGE DEN SVENSKA FÖRETAGSSTRUKTUREN BESTÅR HUVUDSAKLIGEN AV SMÅFÖRETAG, OCH DESSA ÖKAR I ANTAL SAMTIDIGT SOM ANTALET STORFÖRETAG BLIR FÄRRE Den svenska företagsstrukturen består nästan uteslutande (ca 70 procent) av småföretag (0-9 anställda). Detta gäller oavsett om man tittar på enbart tillverkningsindustrin, på hela näringslivet eller på hela ekonomin (d v s inkluderar offentliga myndigheter, offentligt ägd verksamhet, jordbruk, skogsbruk och fiske). Diagrammet nedan visar att antalet småföretag har ökat över tiden samtidigt som antalet stora företag har minskat (både i antal och som andel av totalt antal företag).

9 8 Antal företag/milj invånare i hela ekonomin (inkl offentliga myndigheter, offentligt ägd verksamhet, jordbruk, skogsbruk och fiske) Hela ekonomin , Dan Johansson och IUI Anm: Diagrammen är indexerade (1986=100) för att utvecklingen sedan dess lättare ska kunna ses. Företag med 0 anställda och företag med okänd näringsgren är utelämnade ÖKAD ANDEL ANSTÄLLDA I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG, MINSKAD I STORFÖRETAGEN Storföretagen står för majoriteten av antalet anställda både inom hela ekonomin och i tillverkningsindustrin. 60 procent av det totala antalet anställda var 2005 anställda i storföretag. Antalet anställda i de stora företagen är i princip oförändrat i jämförelse med för 20 år sedan, medan antalet anställda i de medelstora och små företagen har ökat betydligt under samma period. Utvecklingen har inneburit att andelen anställda i de små- och medelstora företagen har stigit, medan storföretagens andel minskat med ca 7 procentenheter sedan De små och medelstora företagens betydelse har således ökat och inget tyder på att denna trend är på väg att brytas SMÅFÖRETAGENS UTRIKESHANDEL Småföretagens beroende av utrikeshandeln består av flera komponenter. De kan exportera direkt till en slutkund, de kan sälja via agenter i utlandet och de kan vara underleverantörer till svenska företag, som i sin tur exporterar. Motsvarande förhållanden gäller för importen. I tabellen nedan redovisas hur småföretagens exportberoende ser ut via de tre olika vägarna. Småföretagens (0-49 anställda) exportberoende 1. Procent Bransch Antal anställda Totalt Producerande Varuförmedlande Uppdr. verks Direkt Via agent Underlev Totalt Källa: Småföretagsbarometern våren 2000 Anm: Flera svarsalternativ har varit möjliga när det gäller formerna för export. 1 Småföretagsbarometern våren 2000, Företagarna och Föreningssparbanken.

10 9 Utrikeshandeln varierar med företagsstorleken. Ju färre antal anställda, desto mindre blir den direkta exporten. Sambandet går tydligt att läsa ut av tabellen ovan. Likaså varierar utrikeshandeln med branschen. Företag med tillverkning har i allmänhet större andel export än vad tjänsteföretag har SMÅFÖRETAGEN HAR STÖRRE BETYDELSE FÖR SVERIGES IMPORT ÄN FÖR EXPORTEN Både när det gäller export och import finns ett tydligt samband med företagets storlek. Ju fler anställda ett företag har, desto högre är såväl exportvärdet som importvärdet. År 2003 svarade företag med 0-49 anställda för nästan 10 procent av Sveriges export och företag med upp till 199 anställda för 18,7 procent. Motsvarande siffror för importen är 23,2 procent respektive 35,8 procent av Sveriges import. Småföretagens betydelse för Sveriges import är alltså större än deras betydelse för exporten. Exportvärde från företag efter antal anställda 2003 efter korrigering för koncernförhållanden 2. Miljarder kronor och procent av total export Samtliga Miljarder kronor Andel 1,7 1,2 3,0 3,9 9,9 8,8 81,4 100,0, Centrala företags- och arbetsställeregistret Anm: Avser samtliga företag exklusive jordbruk och offentligägd affärsverksamhet. Enligt nationalräkenskaperna var varuexporten 822 miljarder kronor under Efter korrigering för de sektorer som utelämnats i tabellen ovan, innebär det en underskattning av exporten med 58 miljarder kronor jämfört med nationalräkenskaperna. Importvärde från företag efter antal anställda 2003 efter korrigering för koncernförhållanden 3. Miljarder kronor och procent av total import Samtliga Miljarder kronor Andel 1,8 4,3 9,0 8,2 23,2 12,6 64,2 100,0, Centrala företags- och arbetsställeregistret Anm: Avser samtliga företag exklusive jordbruk och offentligägd affärsverksamhet. Den totala varuimporten var 672 miljarder enligt nationalräkenskaperna under Med korrigering för de branscher som inte är med i tabellen blir det en underskattning av importen med 62 miljarder kronor jämfört med nationalräkenskaperna HUR VIKTIG ÄR UTRIKESHANDELN FÖR SVENSKA SMÅFÖRETAG? 4 Det är framför allt tre branscher, där de mindre företagen exporterar mer än genomsnittet, tillverkningsindustrin, elektronikindustrin och partihandeln. I övrigt är andelen exporterande företag små. Än mindre blir andelarna om man tar hänsyn till hur stor del av försäljningen som exporteras. Främst för småföretag inom elektronikindustrin är exporten viktig. 2 Fakta om stora och små företag 2005, Företagarna, sid Fakta om stora och små företag 2005, Företagarna, sid Småföretagsbarometern våren 2006, Företagarna och Föreningssparbanken

11 10 Andel av företagens omsättning som går på export. Procent Exporterar Exporterar Varav Varav Varav Bransch ingenting 1-20% 21-80% över 80% Tillverkningsindustri Elektronik Byggnadsindustri Partihandel Detaljhandel Sällanköpshandel Hotell och restaurang Samfärdsel Uppdragsverksamhet Övriga privata tjänster Totalt Källa: Småföretagsbarometern våren 2006 Situationen är likartad när det gäller småföretagens import, ca 70 procent av dem importerar ingenting direkt. Undantagen är framför allt partihandels- och elektronikföretagen. Där är å andra sidan importen stor och viktig. 5 Sammanvägt, med mittpunkten i intervallen som vikt, visar tabellen ovan att ca 4 procent av omsättningen i småföretag med 1-49 anställda exporteras. Som visades ovan ökar exportandelen mycket starkt med antalet anställda, varför man kan utgå från att det är företag med anställda, som svarar för huvuddelen av de minsta företagens export. Företagen med anställda utgör cirka 20 procent av samtliga företag och sammanvägt ger det att de större småföretagen exporterar cirka 15 procent av sin försäljning HUVUDDELEN AV SMÅFÖRETAGENS EXPORT GÅR TILL DE NORDISKA LÄNDERNA, FRÄMST TILL NORGE Huvuddelen av de svenska småföretagens export går till de nordiska länderna, medan exporten till EU exklusive Norden sakta ökar. 6 Norden ses i allt högre utsträckning som en hemmamarknad av småföretagen. Resten av EU är på väg att få samma status. Cirka hälften av företagen exporterar till andra EU/EES-länder än de nordiska. Till dessa länder säljer cirka 30 procent av de exporterande småföretagen sina produkter. Småföretagen hade 2001 i stort sett inga planer på att förlägga sin produktion utomlands till låglöneländer eller på att förlägga något permanent försäljningskontor i utlandet. 7 Skälet var framför allt att den huvudsakliga försäljningen gick till den inhemska marknaden. 5 Småföretagsbarometern våren 2006, Företagarna och Föreningssparbanken, sid Småföretagsbarometern våren 2002, Företagarna och Föreningssparbanken, sid Småföretagsbarometern hösten 2001, Företagarna och Föreningssparbanken, sid 15.

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 2013 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 Enheten för internationell 2013-06-19 Dnr: 2013/00386 handelsutveckling

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Del 3. Stark konkurrenskraft En rapport från regionkontoret 2015 Inledning Innehållsförteckning Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet.

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR Stockholm maj 2016 Sammanfattning Ekonomiska bedömningar av ett brittiskt utträde ur EU, så kallad brexit, har hittills fokuserat

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 30 september 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 30 september 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 30 september Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan - aug

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015 2016 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Helåret 2015 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012 Fördjupning i Konjunkturläget juni 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Det svenska bytesförhållandets utveckling åren Diagram 97 Andelar av total export och import Procent 7 7 Mellan och försämrades det

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper Utrikeshandel med varor och tjänster, Skillnaden mellan export och import av tjänster minskade under första kvartalet Nedgången i importen av tjänster gjorde att skillnaden mellan importen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 juni 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 juni 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 juni 2010 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008 - april 2010) Förändring över motsvarande period föregående

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

ag föret små om Smått

ag föret små om Smått Smått om små företag Om Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vi främjar företagens gemensamma intressen, en fri företagsamhet, en väl fungerande marknadsekonomi och

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:4

Policy Brief Nummer 2012:4 Policy Brief Nummer 2012:4 Export av livsmedel till vilket pris? Exporterande företag sätter ofta olika pris på en vara på olika marknader. Traditionellt tänker man sig att det beror på att företag anpassar

Läs mer

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket Trelleborgs Hamn Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket November 2015 Hamnens betydelse för jobben 3 1 872 direkt sysselsatta i Trelleborgs Hamn 2 520 indirekta jobb kopplade till hamnen

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Större överskott i tjänste- än i varuhandeln med utlandet viktigt värna konkurrenskraften

Större överskott i tjänste- än i varuhandeln med utlandet viktigt värna konkurrenskraften Swedbank Analys Nr 4 24 mars 2011 Större överskott i tjänste- än i varuhandeln med utlandet viktigt värna konkurrenskraften Tjänsteexportens betydelse i Sveriges handelsutbyte med omvärlden ökar. Sedan

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln Globala värdekedjor så påverkar de utrikeshandeln 1 GLOBALA VÄRDEKEDJOR 2 Innehåll Vad är globala värdekedjor? 4 Hur påverkas exportmåtten? 6 Vilken betydelse har tjänsteexporten? 8 Vilka konsekvenser

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:1

Policy Brief Nummer 2013:1 Policy Brief Nummer 2013:1 Traktor till salu fungerar den gemensamma marknaden? Att köpa en traktor är en stor investering för lantbrukare. Om distributionen av traktorer underlättas ökar konkurrensen

Läs mer

Varuhandelsstatistik 2011 2015

Varuhandelsstatistik 2011 2015 Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 Handel 2016:1 18.4.2016 Varuhandelsstatistik 2011 2015 Figur 1: Ålands varuhandel (import och export) år 2011 2015 1 000 euro 800 000 700 000 600 000 500 000

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första kvartalet Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Ökning av utländska gästnätter Under januari-april ökade de utländska besökarnas gästnätter med 1 i. Ökningen i var större än i hela Stockholm- Mälarregionen och

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2014

Delårsrapport. januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 VIKING MALT ÄR EN AV EKN:S KUNDER. DE PRODUCERAR OCH EXPORTERAR MALT FRÄMST TILL NORRA EUROPA MEN ÄVEN TILL SYDAMERIKA, AFRIKA, JAPAN OCH RYSSLAND. Perioden i korthet

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 2012 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 Enheten för internationell 2012-09-19 Dnr: 2012/00412 handelsutveckling

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Vad betyder Rysslands inträde i WTO?

Vad betyder Rysslands inträde i WTO? Swedbank Östersjöanalys Nr 5 23 november 2006 Vad betyder Rysslands inträde i WTO? Ryssland har i och med det bilaterala avtalet med USA kommit närmare ett inträde i WTO. Tidigast i mitten av nästa år

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Ökning i april med 6 Gästnätterna ökade med 6 i i april. Totalt gjordes under månaden nära 49. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar. De svenska

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Bjurholms

Läs mer