Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner"

Transkript

1 Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

2 Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt högre andel än genomsnittet för Sverige har vi kunnat konstatera brister i kunskapen om företagens rättigheter på inre marknaden. Hela 72 procent av företagen i undersökningen bedömde att de har vissa eller stora brister vad gäller kunskaper om rättigheter på den inre marknaden. Företag som handlar med inre marknaden har visserligen en högre självupplevd kunskapsnivå, men ser man till hur de svarat på kunskapsfrågorna är skillnaden inte så stor jämfört med företag som inte handlar med den inre marknaden. Endast en dryg tredjedel av de tillfrågade företagen kände till att arbetstagare från andra medlemsländer inte behöver ha ett svenskt arbetstillstånd för att jobba i Sverige Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård, bott, studerat eller arbetat i ett annat EU-land. Så många som två tredjedelar av privatpersonerna som deltog i undersökningen kände inte till att alla tullar avskaffats inom EU. Däremot visste 76 procent av de tillfrågade privatpersonerna att man alltid har rätt att stanna i tre månader i ett annat EU-land. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Uppdraget och dess bakgrund Undersökningen Företag Företag med handel jämfört med företag utan Företagens uppfattning om sin egen kunskapsnivå Företagens kunskapsnivå Var söker företagen information? Kännedom om Solvit Privatpersoner Utnyttjande av den inre marknaden Privatpersoners kunskapsnivå Sammanfattning och slutsatser Företag Privatpersoner Bilaga Undersökningsmetodik Bilaga Frågor Företag Bilaga Frågor Allmänheten Kommerskollegium Box 6803, S Stockholm, Sweden Phone Fax

4 1. Inledning 1.1 Uppdraget och dess bakgrund Kommerskollegium har bland annat till uppgift att informera företag och allmänheten om den inre marknaden. Kommerskollegium gavs i 2011 års regleringsbrev i uppdrag att genomföra en undersökning för att mäta företags och enskildas kännedom om den inre marknaden. Syftet med undersökningen har sålunda varit att få en bild av hur mycket företag och enskilda känner till om de möjligheter den inre marknaden har medfört. Den inre marknaden påverkar både företag och enskilda på en mängd olika sätt. Alltifrån tullfrihet, större utbud, ökad konkurrens till fri rörlighet för studenter, arbetstagare och pensionärer. Det inte är möjligt att, med ett begränsat antal frågor, mäta kunskapsnivån avseende alla delar av den inre marknaden. Vår förhoppning är dock att de frågor vi valt att ställa ger en indikation på hur den generella kunskapsnivån ser ut. 1.2 Undersökningen Tillsammans med undersökningsföretaget Markör tog vi fram två enkäter bestående av sex frågor till allmänheten och sju frågor till företagen. 500 företag och 500 privatpersoner besvarade enkäterna. Datainsamlingen skedde genom telefonintervjuer under perioden 14 till 29 november Den urvalsmetod som använts medför att vi inte med säkerhet kan överföra resultatet på den totala populationen. Resultatet får därför ses som en indikation på hur kunskapsnivån ser ut. I det följande avses med företag och allmänhet endast de som deltagit i undersökningen. För en mer utförlig beskrivning av undersökningen hänvisas till bilaga 1 samt till enkätfrågorna som återfinns i bilaga 2 och 3. 4

5 2. Företag 2.1 Företag med handel jämfört med företag utan Har ni handel med varor och/eller tjänster med länder inom EU:s inre marknad? 59% 41% Ja Nej Av de 500 företag som deltog i undersökningen var det 41 procent som uppgav att de handlade med andra EU-länder. Enligt Kommerskollegiums egna beräkningar är det i verkligheten ungefär 10 procent av företagen som handlar med andra länder på den inre marknaden. 1 Det verkar således som om de företag som handlar med EU valt att delta i undersökningen betydligt större omfattning än de som inte är aktiva på den inre marknaden. Ser man till hur svaren fördelats mellan dessa grupper framgår det att företag som redan i dag handlar med den inre marknaden generellt sett har en något högre kunskapsnivå än företag som inte handlar med andra länder. Eftersom företagen med utrikeshandel är överrepresenterade i denna undersökning bör man ha detta i åtanke när man tolkar resultaten. Bland företagen som handlar med andra länder är det 34 procent som angett att de har goda eller mycket goda kunskaper om sina rättigheter på den inre marknaden. Motsvarande siffra för företagen utan gränsöverskridande handel är endast 11 procent. Ser man till företagens svar på våra tre kunskapsfrågor är skillnaden dock inte så stor. Av företagen med utrikeshandel är det 22 procent som svarat rätt på samtliga tre kunskapsfrågor medan motsvarande andel för företag utan handel är 16 procent. Kännedomen om Kommerskollegium samt Solvit är också högre bland företag som redan handlar på den inre marknaden. 7 procent skulle vända sig till Kommerskollegium för att få veta mer om handel med ett annat land och 8 procent känner till Solvit. Motsvarande siffror för företag utan handel är 3 respektive 4 procent. 1 Detta gäller för företag med 1-49 anställda och med den inre marknaden avses EU 27 samt Norge, Island och Liechtenstein. Statistiken avser 2008 med reservation för tröskelvärdena i statistikrapporteringen. Gränsen för uppgiftsskyldighet uppgick 2008 till 2,2 miljoner kronor per år vid införsel från EU och 4,5 miljoner kronor vid utförsel till EU. 5

6 2.2 Företagens uppfattning om sin egen kunskapsnivå 21 procent av företagen i undersökningen tyckte själva att de hade mycket eller ganska goda kunskaper om sina rättigheter på den inre marknaden. Det är emellertid bara 4 procent av dessa företag som svarat rätt på samtliga tre kunskapsfrågor. 60% 50% 40% 30% 0% Hur bedömer du ditt företags kunskap om vilka rättigheter ert företag har på EU:s inre marknad? Är de... 4% 2% 3% Mycket goda 30% 18% Ganska goda 35% 28% 23% Har vissa brister 27% 56% 44% Har stora brister 9% 7% 4% Handel Ej handel Totalt 72 procent av företagen bedömde att det finns vissa eller stora brister vad gäller kunskaper om rättigheter på den inre marknaden. Tvärtemot vad man kunnat tro är det inom denna grupp betydligt fler företag som svarat rätt på de tre kunskapsfrågorna. 14 procent har trots självupplevda brister i sin kunskap svarat rätt på samtliga frågor. Kommerskollegium ställde samma fråga i en annan undersökning som genomfördes Trots att sex år passerat så verkar 3 det inte som om att någon förändring ägt rum. Svarens fördelning är i stort sett identiska i de båda undersökningarna. 2.3 Företagens kunskapsnivå De intervjuade företagen fick ta ställning till tre påståenden som antingen var falska eller sanna. Vi valde att fråga om den fria rörligheten för arbetskraft och arbetstillstånd, om den fria rörligheten för varor och ömsesidigt erkännande samt om krav på etablering kopplat till offentlig upphandling. 2 Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad, dnr Urval och undersökningsmetod skiljer sig åt mellan de båda undersökningarna och vi kan därför inte uttala oss med säkerhet om någon förändring ägt rum. 6

7 Endast en dryg tredjedel av de tillfrågade företagen kände till att arbetstagare från andra medlemsländer inte behöver ha ett svenskt arbetstillstånd för att jobba i Sverige. 60% 50% 40% 30% 0% Om du vill anställa någon från ett annat EU-land behöver den personen ett svenskt arbetstillstånd 42% 54% 49% 39% 36% 33% 19% 13% 15% Sant Falskt (rätt) Handel Ej handel Totalt Drygt hälften av de tillfrågade företagen kände till att en vara som får säljas i ett medlemsland normalt också får säljas i alla andra medlemsländer utan vidare ändringar eller provningar. 70% 60% 50% 40% 30% 0% En vara som får säljas i ett EU-land får normalt också säljas i alla andra EU-länder utan vidare ändringar eller provningar 62% 53% 56% 24% 24% 24% 23% 15% Sant (rätt) Falskt Handel Ej handel Totalt 7

8 Bäst kännedom hade de tillfrågade företagen om offentlig upphandling. Drygt 60 procent visste att det inte får ställas krav på etablering för att delta i en offentlig upphandling i ett annat land. 70% 60% 50% 40% 30% 0% För att delta i en offentlig upphandling i ett annat EU-land måste ett företag vara etablerat i det landet 13% 11% 12% 61% 62% 62% 25% 27% 26% Sant Falskt (rätt) Handel Ej handel Totalt 2.4 Var söker företagen information? En tredjedel av de tillfrågade företagen visste inte vart de skulle vända sig för att få mer information om handel med andra EU-länder. Kommerskollegium ställde samma fråga i en undersökning 2004 och resultatet skiljer sig åt på flera punkter. Stora ökningar kan observeras i andelen företag som inte vet till vem de ska vända sig, från 19 till 33 procent, samt i kategorin Annat, från 19 till 38 procent. Med resultatet i hand kan vi konstatera att vi borde ha bett intervjuarna notera och sammanställa även de alternativ som nu registrerats i kategorin Annat. Vart skulle du vända dig om du vill veta mer om handel med ett annat EU-land? Handelskammaren 2% 12% Branschorganisation 4% Exportrådet 33% 6% 5% 6% 1% Kommerskollegium Skatteverket Utrikesdepartementet Annat 38% EEN/SN/Riksdagens EUupplysning/Ditt europa/kommissionen 8

9 Det är dock inte troligt att nya aktörer tillkommit. Den mest troliga förklaringen till ökningen i kategorin Annat torde vara att betydligt fler nu för tiden i första hand använder sig av Internet och Google för att finna information. Betydligt fler än hälften av besökarna till kollegiets webbplats kommer exempelvis via Google. Det ska även påtalas att en del av förändringen troligtvis kan förklaras med att urvalet inte är detsamma i de båda undersökningarna. I undersökningen från 2004 ingick företag med upp till 200 anställda medan vi i den senaste undersökningen begränsat urvalet till företag med upp till 49 anställda. Andelen företag som skulle vända sig till Exportrådet har gått från 35 till 6 procent och Handelskammaren har minskat från 25 till 12 procent. Det finns även organisationer för vilka andelen ökat, bland annat Skatteverket och Kommerskollegium, men dessa ökningar är så små att de inte går att fastställa med säkerhet. Det står även klart att svenska företag vänder sig till svenska aktörer för att få information. EUkommissionens nätverk Enterprise Europe Network och sidan Ditt Europa är i det närmaste helt okända för företagen i undersökningen. 2.5 Kännedom om Solvit Endast 6 procent av de tillfrågade företagen kände före intervjun till Solvit. Bland de företag som handlar på den inre marknaden är andelen något högre (8 procent). 100% I alla EU-länder finns ett så kallt Solvit-center, som hjälper företag och privatpersoner att kostnadsfritt lösa hinder mot rätten till fri rörlighet inom EU. Kände du innan detta samtal till det? 91% 95% 93% 80% 60% Handel 40% Ej handel 0% 8% 4% 6% 1% 1% 1% Ja Nej Totalt 9

10 3. Privatpersoner 3.1 Utnyttjande av den inre marknaden 20 procent av personerna som besvarat undersökningen har på något sätt utnyttjat den inre marknaden. Med utnyttjat menas i denna rapport att de via Internet eller postorder har köpt en vara eller tjänst, sökt sjukvård, bott studerat eller arbetat från/i ett av de länder som ingår i den inre marknaden. Har du via Internet eller postorder köpt en vara eller tjänst, sökt sjukvård, bott, studerat eller arbetat i något av de länder som ingår i EU:s inre marknad? 15% Köpt vara eller tjänst 3% 2% 2% 3% Sökt sjukvård Bott Studerat Arbetat 80% Nej Vanligast är att man har köpt en vara eller tjänst från ett annat EU-land. Detta har 15 procent av dem som besvarat undersökningen gjort. När det gäller sjukvård, boende, studier och arbete är det mellan 2 och 3 procent som svarat jakande. Det är endast 4 procent som har svarat rätt på samtliga kunskapsfrågor. Kunskapen är något bättre bland de personer som utnyttjat en specifik del av den inre marknaden. Bland dessa är det 9 procent som har alla rätt. Av de 77 personer som angett att de har köpt en vara eller tjänst via Internet eller postorder är det 18 procent som svarat rätt på de två frågor vi ställde om moms och tullar. Motsvarande siffra för de som inte köpt en vara eller tjänst är 6 procent. 47 procent av de svarande som har arbetat i ett annat land visste att man inte behöver ett arbetstillstånd. Andelen bland de som inte arbetat i ett annat land som kände till det är dock precis lika stor. Vi har inte frågat hur många som känner till Solvit. Anledningen till detta är att denna fråga ingick i den speciella Eurobarometer som kommissionen publicerade i november Av resultatet framgår att 7 procent av svenskarna i första hand skulle vända sig till Solvit om deras EUrättigheter inte erkänns av en myndighet i ett annat land. Genomsnittet för hela EU var 1 procent och Sverige hade den högsta andelen av alla länder. 3.2 Privatpersoners kunskapsnivå Närmare hälften av de tillfrågade kände till att man inte behöver ett arbetstillstånd för att som EUmedborgare arbeta i ett annat land. Det mest anmärkningsvärda med detta är kanske att det således 4 Special Eurobarometer 363, Internal Market: Awareness, Perceptions and Impact 10

11 var fler privatpersoner än företag som kände till detta. Bara en dryg tredjedel av företagen visste att det inte krävs ett svenskt arbetstillstånd för personer från andra EU-länder (se ovan). 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% För att arbeta i ett annat EU-land måste en svensk medborgare ha ett arbetstillstånd 38% 23% 35% 42% 68% 47% 18% Sant Falskt (rätt) Ej erfarenhet Erfarenhet Total Bland de svarande som angett att de har utnyttjat någon del av den inre marknaden är kunskapen högre. Högst andel rätt svar fick frågan om rätten att stanna i tre månader. Om det verkligen förhåller sig så att de tillfrågade hade kunskap om just denna rättighet är svårt att uttala sig om. Det finns en risk att flera av de tillfrågade gissat eftersom påståendet helt enkelt låter rimligt. Återigen ser det ut som om kunskapen är något högre bland de som utnyttjat den inre marknaden. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% Som medborgare i ett EU-land har du alltid rätt att stanna i tre månader i ett annat land 85% 74% 76% 7% 5% 6% 19% 17% Sant (rätt) Falskt Ej erfarenhet Erfarenhet Total 11

12 Två tredjedelar av de som svarat kände inte till att alla tullar avskaffats mellan länderna på den inre marknaden. Det är även intressant att notera att så många som 43 procent tror sig veta att det fortfarande existerar tullavgifter inom EU. Denna missuppfattning är lika stor i gruppen som varit aktiva på den inre marknaden. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 15% 5% 0% Man behöver aldrig betala tullavgifter när man köper varor från andra EU-länder 31% 38% 32% 43% 43% 43% 25% 18% Sant (rätt) Falskt 24% Ej erfarenhet Erfarenhet Total Endast 20 procent av de tillfrågade kände till att momsen betalas i ursprungslandet när man som privatperson köper en vara från ett annat EU-land. Här ser vi dock en tydlig skillnad mellan de som har utnyttjat den inre marknaden och de som ännu inte gjort det. Återigen är det över 40 procent som felaktigt tror sig veta och när vi ser till andelen felaktiga svar är det ingen skillnad mellan grupperna. 45% 40% 35% 30% 25% 15% 5% 0% När du köper en vara från ett annat EU-land via Internet ska du betala in svensk moms 41% 41% 38% 16% 34% 42% 27% Sant Falskt (rätt) 39% Ej erfarenhet Erfarenhet Total 12

13 4. Sammanfattning och slutsatser 4.1 Företag Som väntat har företagen som är aktiva på den inre marknaden en något högre kunskapsnivå än företag som bara är verksamma i Sverige. Undersökningen visar dock att företagens bedömning av sin egen kunskapsnivå i många fall inte stämmer med verkligheten. Det är till och med så att de största kunskapsbristerna finns inom den grupp företag som angett att de har goda eller mycket goda kunskaper om den inre marknaden. Mer än hälften av företagen i undersökningen kände till grundprincipen att en vara som är laglig i ett land också får säljas i de andra länderna utan att behöva anpassas. Detsamma gäller för krav på etablering för att delta i en offentlig upphandling. Det var dock sämre ställt med kunskapen om krav på arbetstillstånd. Här var det dessutom så att hälften av företagen trodde sig veta att det krävdes ett svenskt arbetstillstånd när en person från ett annat EU-land skulle anställas. I undersökningen har vi ställt tre kunskapsfrågor. Samtliga frågor rör rättigheter som företag har nytta av att känna till. Vid framtagandet av frågorna har vi dock inte rangordnat alla rättigheter som företag har, och kommit fram till att just dessa är de tre mest centrala. Även om resultatet visar på brister i kunskapen vore det därför fel att föreslå ökade insatser för att förbättra företagens kunskaper inom just dessa tre områden. Det finns dock inget som talar för att kunskapen inom dessa tre områden skiljer sig från övriga delar av den inre marknaden. Resultatet ger sålunda en indikation på hur den generella kunskapsnivån ser ut. Resultatet säger heller inget om vad som kan sägas utgöra en lämplig målsättning. Finns det vissa centrala rättigheter, skyldigheter eller möjligheter som varje företag, eller åtminstone en viss andel, bör känna till? Bör målsättningen vara olika beroende företagsstorlek och bransch? Är det istället så att Kommerskollegium och andra relevanta aktörer bör fokusera på att ta fram lättillgänglig information till företag som på eget initiativ vill lära sig mer samt att göra det lättare att hitta den information som redan finns? Kommerskollegium anser att informationen om den inre marknaden i första hand ska vända sig till de företag som aktivt söker höja sin kunskap. Orsaken till detta är att det är oerhört svårt att nå fram till företag som inte är intresserade av att utnyttja den inre marknaden utan endast vill vara verksamma lokalt. Det är därför ett bättre utnyttjande av resurser att prioritera de företag som är verksamma på den inre marknaden eller visar intresse för att bli det. De åtgärder som genomförs bör därför koncentreras till att informera om den inre marknaden på mässor och seminarier med den målgruppen. Kommerskollegium kan även se att det finns anledning att komplettera informationen på vår egen webbplats med en sammanställning över de viktigaste rättigheter och möjligheter som den inre marknaden för med sig. En annan viktig åtgärd är att göra det lättare för företag att få tillgång till all den information som redan finns oavsett vart företagen vänder sig för att söka. Kommerskollegium kommer därför att ta initiativ till ett samarbete mellan de viktigaste inremarknadsaktörerna som har företag som kunder. Målet är att det ska resultera i en gemensam sammanställning över vad de olika aktörerna kan bistå handelsintresserade företag med. Sammanställningen kan delas ut till företag men ska givetvis även publiceras på respektive aktörs webbplats. På så sätt ökar även sannolikheten att alla de företagare som i dag använder Internet som sin främsta informationskälla kan ledas vidare till övriga aktörer oavsett vilken av dessa som hamnar högst i träfflistan på Google. 4.2 Privatpersoner Den inre marknaden leder till ökad konkurrens, större utbud och därmed lägre priser. Dessa effekter kommer alla invånare till del utan att de behöver vidta några åtgärder eller ens känna till 13

14 den inre marknaden. Det finns dock en rad ytterligare möjligheter som en aktiv person kan ta del av. 20 procent av de svarande har aktivt utnyttjat den inre marknaden. Det vill säga de har via Internet eller postorder köpt en vara eller tjänst, sökt sjukvård, bott, studerat eller arbetat i ett av de länder som ingår i den inre marknaden. Det ska dock påtalas att detta givetvis inte är en uttömmande lista över olika sätt att aktivt utnyttja den inre marknaden. Vi skulle även kunnat fråga om de till exempel anlitat utländsk arbetskraft, privatimporterat en bil, fått sin utländska examen godkänd i Sverige eller köpt med sig öl från Tyskland. Tanken med frågorna var dock inte att få en heltäckande bild av hur stor andel av befolkningen som utnyttjat den inre marknaden utan att dela in de svarande i två grupper. Teoretiskt sett borde de personerna i den grupp som aktivt utnyttjat den inre marknaden också ha en bättre kunskap om vilka regler som gäller. Undersökningen kunde endast bekräfta detta till viss del. Det är en högre andel bland de personer som utnyttjat den inre marknaden som svarade rätt på alla frågorna. Men ser man till enskilda frågor är andelen rätta svar identiskt mellan grupperna. Det får även sägas vara förvånande att endast 18 procent av de som angett att de köpt en vara från ett annat EU-land visste att man inte behöver betala vare sig svensk tull eller moms. När det gäller svaren från allmänheten är det även slående hur hög andel felaktiga svar som avgavs. 33 procent var säkra på att man måste ha ett arbetstillstånd för att arbeta i ett annat land, 43 procent var säkra på att det tas ut tullavgifter vid handel inom den inre marknaden och 41 procent var säkra på att konsumenter ska betala in svensk moms när de köper en vara från ett annat land. Slutsatsen man kan dra av detta är att det är vanligt med missuppfattningar om den inre marknaden. Det kan dock även vara så att en del av de svarande helt enkelt inte vill svara att de inte vet och därför väljer att gissa. Om privatpersoner fortfarande tror att man måste betala tullar och svensk moms när man köper en vara från ett annat land minskar antagligen deras benägenhet att överväga att handla från andra länder. Endast 8 procent av de som svarat hade rätt på båda dessa frågor. När det gäller privatpersoner kan det finnas anledning att dela upp inre marknadens möjligheter i två grupper. I den första gruppen ingår möjligheter som potentiellt utnyttjas en eller ett fåtal gånger per person. Hit hör till exempel erkännande av examina samt att i ett annat EU-land söka sjukvård, bosätta sig, studera eller arbeta. I den andra gruppen ingår möjligheter som potentiellt kan utnyttjas ett flertal gånger. Hit hör framför allt möjligheten att handla varor och tjänster över gränserna men även rättigheter man har som resenär eller turist. Enligt Kommerskollegium kan kunskapsbehovet när det gäller möjligheterna i den första gruppen först och främst mötas genom att ansvariga myndigheter har utförlig information på sin webbplats. För möjligheterna i den andra gruppen finns det däremot anledning att överväga om mer aktiva åtgärder bör vidtas för att få till stånd en generell kunskapshöjning hos allmänheten. 14

15 5. Bilaga Undersökningsmetodik Undersökningen har genomförts av Markör Marknad och kommunikation. Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer under perioden 14 till 29 november Undersökningspopulationen för allmänheten avgränsas i ålder till år och för företagen till 1-49 anställda. PAR abonnentregister har varit urvalsram för undersökningen bland allmänheten och för företagen har PARAD företagsregister använts. Vid projektstart beslutades att undersökningen skulle genomföras med ett ersättningsurval vilket innebär att ett överuttag beställts och att datainsamlingen pågått tills dess att målsatt antal intervjuer genomförts. Målet sattes till 500 genomförda intervjuer per målgrupp. Ur nämnda registret har Markör beställt ett slumpmässigt urval av poster per målgrupp. För allmänheten har slumpningen skett bland fasta telefonnummer till hushåll där minst en person är i åldern år. Vid urvalet för företagsundersökningen har slumpningen skett bland företag som inte är offentligt ägda och där antalet anställda är inom nämnda intervall. Företagen har sökts på vardagar mellan klockan 8.00 och och intervjuerna med allmänheten har genomförts på kvällstid. Vid intervjuerna med allmänheten har den i hushållet som är i det aktuella åldersintervallet och som senast fyllde år sökts. Denna andra slumpning inom hushållet görs för att öka spridningen i kön och ålder mellan de svarande. Vid intervjuerna med företag har den som är ansvarig för internationell handel sökts. I mindre företag utan internationell handel har intervjun ofta genomförts med den som är ansvarig för företaget. I tabellen nedan redovisas storleken på urvalen tillsammans med utfallet för samtliga poster uppdelat per målgrupp. Allmänhet Företag Antal genomförda intervjuer Felaktigt telefonnummer 9 54 Vägran Språkproblem Ej tillgänglig under fältarbetsperioden 9 27 Kvarstående poster efter avslut Antal i urval Kommerskollegium har i samråd med Markör utformat den enkät som har använts i undersökningen. Enkäten bestod av sex frågor till allmänheten och sju frågor till företagen. Samtliga frågor har haft fasta svarsalternativ. 15

16 6. Bilaga Frågor Företag 1. Har ni handel med varor och/eller tjänster med länder inom EU:s inre marknad? Ja Nej, har ingen handel med EU:s inre marknad 2. Hur bedömer du ditt företags kunskap om vilka rättigheter ert företag har på EU:s inre marknad? Är de? Mycket goda Ganska goda Har vissa brister Har stora brister 3. Vart skulle du vända dig om du vill veta mer om handel med ett annat EU-land? (spontan flervalsfråga) Handelskammaren Branschorganisation Exportrådet Kommerskollegium Enterprise Europe Network/Euro Info Center/Riksdagens EU-upplysning/Svenskt näringsliv/ditt europa/your Europe/Kommissionen Skatteverket Utrikesdepartementet Annat Jag kommer nu att läsa upp tre påståenden där du ska få svara om du tror att det jag påstår är sant eller falskt enligt gällande lagstiftning. Du kan även svara att du inte vet. 16

17 4. Om du vill anställa någon från ett annat EU-land behöver den personen ett svenskt arbetstillstånd. Sant Falskt 5. En vara som får säljas i ett EU-land får normalt också säljas i alla andra EU-länder utan vidare ändringar eller provningar. Sant Falskt 6. För att delta i en offentlig upphandling i ett annat EU-land måste ett företag vara etablerat i det landet. Sant Falskt 7. I alla EU-länder finns ett så kallat Solvit-center, som hjälper företag och privatpersoner att kostnadsfritt lösa hinder mot rätten till fri rörlighet inom EU. Kände ni innan detta samtal till detta nätverk? Ja Nej 17

18 7. Bilaga Frågor Allmänheten 1. Inledningsvis undrar jag om du via internet eller postorder har köpt en vara eller tjänst, sökt sjukvård, bott, studerat eller arbetat i något av de länder som ingår i EU:s inre marknad? Ja, köpt vara eller tjänst Ja, sökt sjukvård Ja, bott Ja, studerat Ja, arbetat Nej Jag kommer nu att läsa upp fyra påståenden där du ska få svara om du tror att det jag påstår är sant eller falskt enligt gällande lagstiftning. Du kan även svara att du inte vet. 2. För att arbeta i ett annat EU-land måste en svensk medborgare ha ett arbetstillstånd. Sant Falskt 3. Som medborgare i ett EU-land har du alltid rätt att stanna i tre månader i ett annat EU-land. Sant Falskt 4. Man behöver aldrig betala tullavgifter när man köper varor från andra EU-länder. Sant Falskt 5. När du köper en vara från ett annat EU-land via internet ska du betala in svensk moms. Sant 18

19 Falskt 6. Då skulle jag bara vilja avsluta med att fråga vilket år du är född? Svara med fyra siffror 19

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter FAR SRS Ewa Fallenius Januari 2009 Sammanfattning I den här studien Är EU vår hemmamarknad?

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit.

Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-172-2004 Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Småföretagen och den inre marknaden

Småföretagen och den inre marknaden September 2005 Småföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag av

Läs mer

Medborgarpanelen. Kunskapsfrågor om politik och natur. Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur

Medborgarpanelen. Kunskapsfrågor om politik och natur. Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur LORE Laboratory of Opinion Research University of Gothenburg University of Gothenburg Sweden

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation

Arbetsmiljöverket. Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation Arbetsmiljöverket Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet 2016-2017 Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation Markör AB 1 (10) Uppdrag: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet

Läs mer

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen REMISS Enheten för inre marknaden och 2006-06-28 Dnr 159-758-06 tekniska regler För kännedom G Grén, UD-EIM Finansdepartementet Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen - Kommerskollegium

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är

Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är 1 Igenomsnitt är det 87 procent av Svenskarna som använder Internet. Av de arbetslösa är det 98 procent som använder Internet. Alla de som i undersökningen var hemma med barn (dvsföräldralediga) använde

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010

Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010 Kommunledningskontoret Inflyttarservice Datum 2011-12-09 Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010 Bakgrund och syfte Befolkningsutvecklingen i Ljusdals kommun är negativ, och antalet invånare

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2009 Statistiska institutionen Jörgen Säve-Söderbergh

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2009 Statistiska institutionen Jörgen Säve-Söderbergh STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2009 Statistiska institutionen Jörgen Säve-Söderbergh Skriftlig tentamen på momentet Statistisk dataanalys I (SDA l), 3 högskolepoäng ingående i kursen Undersökningsmetodik och

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2011 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Var och hur köper svenskarna starköl?

Var och hur köper svenskarna starköl? Var och hur köper svenskarna starköl? HUI Research på uppdrag av Sveriges Bryggerier Elin Gabrielsson Slutsatser Gränshandeln med starköl utgör en betydande andel av den svenska starkölskonsumtionen Konsumtionen

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Europa - ja, men hur? svenska intressenters uppfattning om EU:s inre marknad

Europa - ja, men hur? svenska intressenters uppfattning om EU:s inre marknad YTTRANDE Dnr 100-172-2004 Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Europa - ja, men hur? svenska intressenters uppfattning om EU:s inre marknad Slutrapport i utredningen Försteg

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Sverige 2014 Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som syftar till att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Lärares attityd till skolan. En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 2010

Lärares attityd till skolan. En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 2010 Lärares attityd till skolan En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 00 Om undersökningen Markör Marknad och Kommunikation AB har på uppdrag av SKL genomfört en undersökning bland

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

SE2012-0248 Internationella Familjedagen. Internationella Familjedagen SOS Barnbyar April 2012

SE2012-0248 Internationella Familjedagen. Internationella Familjedagen SOS Barnbyar April 2012 Internationella Familjedagen April 2012 Stockholm maj 2012 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation YouGov 2 1 Information om undersökningen 3 1 Information

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011 SE011-046 Bilundersökning Bilundersökning B Locket AB April 011 Stockholm april 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation YouGov SE011-046

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2012 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2)

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) YTTRANDE 2015-05-25 Dnr 4.1.1-2015/00788-2 Arbetsmarknadsdepartementet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) Er ref: A2015/1050/ARM Sammanfattning Kollegiet anser att

Läs mer

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare EU och småföretagen - och Sveriges småföretagare EU och Småföretagen Sammanfattning Så många som sju av tio svenska småföretagare uppger att de kommer att rösta i den 7 juni. De viktigaste frågorna är

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering AB Svensk Exportkredit Ökat behov av exportfinansiering 1 SEK:s Exportkreditbarometer december 2017 SEK:s tionde Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar på flera intressanta resultat:

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer