Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011"

Transkript

1 Danske Bank Kreditbarometer 18 april

2 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade investeringar 7. Prisutveckling 8. Indexmått 2 2

3 Om undersökningen Metod Målgrupp Vägning Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer, som är det mest effektiva sättet att nå målgruppen. Svarsfrekvensen blir vid telefonintervjuer oftast högre än vid andra metoder. Därtill ger det förutsättningar att söka personer i företagen som uppfyller specifika villkor i detta fall VD, ekonomichef och CFO, vilket var en förutsättning för att kunna genomföra undersökningen. Totalt genomfördes 1001 intervjuer. Varje person söktes tre gånger. Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 10 miljoner kronor i omsättning. Befattningen på dem som ska intervjuas varierade mellan VD, ekonomichef, CFO och liknande befattning. För att resultatet ska representera målgruppen, Sveriges näringsliv, har resultatet vägts på omsättning och bransch. 3

4 Om undersökningen Urval Urvalet baseras på SNI-koder och är uppdelat i åtta branscher och fyra storleksklasser (sett till omsättning), dvs. totalt 32 delgrupper. För att undersökningen ska vara representativ måste ett visst antal intervjuer görs i varje delgrupp, antalet intervjuer baseras på hur många företag som de facto finns inom respektive delgrupp. Utifrån det bestämda antalet intervjuer beställdes ett fem gånger så stort slumpmässigt stratifierat urval från PAR. Period 1 21 mars

5 Om undersökningen Index Indexet beskriver tillgång på extern finansiering i förhållande till investeringar. Måttet är helt enkelt fråga 10 genom fråga 19 enligt följande: X = Fråga 10 - Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? Alla som svarat mycket eller ganska enkelt. Totalt 82%. Y = Fråga 19 - Behov av extern lånefinansiering för investeringar. Totalt 48%. Det ger: 0,82/0,48 = 1,71 Ett indexmått större än 1 visar att tillgången på kapital är större än investeringsbehovet - Marknaden är aktiv, därmed behöver antingen kreditgivning minska eller så behöver investeringarna öka. Ett indexmått mindre än 1 visar att investeringsbehovet är större än tillgången på kapital - Marknaden är kontraaktiv, därmed behöver antingen kreditgivning öka eller så behöver investeringarna dämpas

6 Slutsatser Näringslivet expansivt - Nästan hälften investerar för expansion - Samtliga större finansieringsformer ökar Näringslivets finansiella situation är stark - Åtta av tio företag har stark finansiell ställning - Hälften har starkare soliditet än för ett år sedan och en tredjedel har mer likvida medel Ökat behov av extern finansiering - 5 av 10 är i behov av extern finansiering för att genomföra planerade investeringar /reinvesteringar God tillgång på extern finansiering - 7 av 10 tror att de har lätt att få nya banklån - Få känner sig missgynnande gentemot konkurrenterna 1 6

7 Slutsatser Tillväxten av extern finansiering måttlig men väntas stiga - Under den senaste 12-månadersperioden har den externa finansieringen ökat måttligt - En ökning förväntas under den kommande 12-månadersperioden Transportföretagen är mest underfinansierade - Svagast finansiell ställning av alla branscher. De är även en större andel som fått mindre likvida medel och har svagare soliditet - Fler har fått avslag på kreditansökan och färre upplever det lätt att få nya banklån - Behovet av investeringar och särskilt reinvesteringar är däremot i nivå med övriga branscher Fastighetsbranschen är mest expansiv - En majoritet planerar att investera för att expandera - Störst ökning av extern finansiering, men också god tillgång 1 7

8 Slutsatser Byggsektorn minst expansiv - Som en kontrast till fastighetssektorn är byggsektorn minst expansiv och här finns tendenser till att den externa finansieringen snarast kommer att minska - Det indikerar möjligen att tillväxten av nya fastigheter blir måttlig samtidigt som en ökad mängd pengar placeras i fastigheter. - Det kan vara ett tecken på framtida ökande fastighetspriser Ett av fyra finansiellt svaga företag har fått avslag på kreditansökan - I brist på ägarkapital finns stort behov av bankfinansiering bland de finansiellt svaga företagen - Två av tre finansiellt svaga företag upplever att de har svårt att få nya lån - Leasing är ytterligare ett alternativ där en ökning förväntas 1 8

9 Slutsatser Banksektorn anses öka sina marginaler - Mycket utbredda uppfattningar är att bankernas räntemarginaler har ökat och kommer att öka - Det relaterar till den debatt som finns på hushållsidan att bankerna inte enbart följer kostnadsutvecklingen för finansieringen utan även tjänar mer pengar när det allmänna ränteläget är på väg upp - Det kan ses som ett uttryck för misstro när det gäller konkurrenssituationen i banksektorn Möjlig undervärdering av riskerna - Uppfattningarna om god kapitaltillgång är utbredda - I kombination med den förväntade ökningen av extern finansiering och att få anser att bankerna övervärderar riskera med utlåning blir slutsatsen därför att en undervärdering av riskerna från bankernas sida i nuläget är mer trolig än en övervärdering 1 9

10 Slutsatser Egen finansiering av investeringar dominerar - Vad som eventuellt talar mot slutsatsen om en undervärdering av riskerna är den ökade soliditeten som möjliggör att planerade investeringar i större utsträckning kommer finansieras med eget kapital än med extern finansiering - Hur relationen mellan dessa finansieringsformer utvecklas är en av de parametrar som kan vara av intresse att följa i olika konjunkturcyklar 1 10

11 Branschbeskrivning Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning, hälsa och sjukvård Tjänste Övrigt Allt typ av industriproduktion, t ex maskin-, metall-, samt livsmedels-, textil- och möbelindustrin (6 898 st) Husbyggnad, bygg- och anläggningsentreprenörer (4 926 st) Detaljhandel, bilhandel och verkstäder samt parti- och agenturhandel ( st) Landtransportföretag, rederier, flygbolag, transportförmedling och lager (2 521 st) Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning (4 490 st) Aktörer inom vård, skola och omsorg finansieras offentligt eller privat (1 077 st) Service, bemanning, säkerhet, forskning etc. (9 045 st) Gruvnäring, skogsburk, jordburk och fiske (1 663 st) *Branschindelningen har skett enligt SNI-koder. Bank, finans och försäkring är exkluderade. 11

12 Företagets finansiella situation 12

13 8 av 10 har en stark finansiell ställning Hur bedömer du företagets finansiella ställning? Samtliga 76 Tillverkning Bygg Handel Balansmått* Mycket stark 33% Ganska stark 48% Varken eller 14% Ganska svag 4% Mycket svag 0% Vet ej/ej svar 0% Transport 60 Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Mkr Mkr Mkr 500- Mkr % *Balansmått = Andelen (%) som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 1001 intervjuer 13

14 Mer likvida medel idag kontra 12 mån sedan Har ni mer eller mindre likvida medel idag än för tolv månader sedan? Samtliga 31 Tillverkning Bygg Handel Transport Balansmått Mer 47% Oförändrat 36% Mindre 16% Vet ej/ej svar 1% Fastighet 14 Utbildning/Hälsa/Sjukvård 35 Tjänste Mkr Mkr Mkr 500- Mkr Finansiellt mycket stark 49 Finansiellt ganska stark 31 Finansiellt svag % Bas: Samtliga, 1001 intervjuer 14

15 En majoritet har fått ökad soliditet Är företagets soliditet, d v s det egna kapitalets andel av balansomslutningen, nu högre eller lägre än för tolv månader sedan? Samtliga 44 Tillverkning Bygg Handel Transport Balansmått Högre 56% Oförändrat 29% Lägre 12% Vet ej/ej svar 3% Fastighet 36 Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Mkr Mkr Mkr 500- Mkr Finansiellt mycket stark 56 Finansiellt ganska stark 46 Finansiellt svag % Bas: Samtliga, 1001 intervjuer 15

16 Rörelsekapitalets utveckling Med rörelsekapital avses lager plus kundfordringar minus leverantörsskulder. Hur har ert rörelsekapital utvecklats i förhållande till er omsättningstillväxt de senaste tolv månaderna? Samtliga 27 Tillverkning Bygg Handel Transport Balansmått Ökat 38% Oförändrat 43% Minskat 11% Vet ej/ej svar 7% Fastighet 15 Utbildning/Hälsa/Sjukvård 41 Tjänste Mkr Mkr Mkr 500- Mkr Finansiellt mycket stark 38 Finansiellt ganska stark 27 Finansiellt svag % Bas: Samtliga, 1001 intervjuer 16

17 Behov av finansiering 17

18 Behovet av extern finansiering har ökat Hur har företagets behov av extern finansiering förändrats under det senaste året? Ungefär hur många procent har ert behov av extern finansiering minskat/ökat? Ökat 25% Oförändrat 54% Minskat 21% Vet ej/ej svar 1% Samtliga Minskat 21 Ökat 25 Genomsnittlig förändring 1 % Tillverkning % Bygg % Handel % Transport % Fastighet % Utbildning/Hälsa/Sjukvård % Tjänste % Mkr % Mkr % Mkr % 500- Mkr % Finansiellt mycket stark % Finansiellt ganska stark % Finansiellt svag % Bas: Samtliga, 1001 intervjuer % 18

19 Behovet av extern finansiering kommer att öka Hur förväntar du dig att företagets behov av extern finansiering kommer förändras under det närmaste året? Minska Öka Samtliga Tillverkning Bygg Handel Öka 21% Oförändrat 63% Minska 14% Vet ej/ej svar 2% Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård 8 16 Tjänste Mkr Mkr Mkr 500- Mkr Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark Finansiellt svag Bas: Samtliga, 1001 intervjuer % 19

20 Förändring av behovet av extern finansiering Hur har företagets behov av extern finansiering förändrats under det senaste året? Hur förväntar du dig att företagets behov av extern finansiering kommer förändras under det närmaste året? % Balansmått* Q Q Q Q Q Q Q Q *Balansmått = Andelen (%) som svarat Ökat minus andelen som svarat Minskat Bas: Samtliga, 1001 intervjuer 20

21 Bankfinansiering ökar mest Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? Leasing Bankfinansiering Ägarkapital Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Balansmått* Leasing Öka 16% Oförändrat 73% Minska 8% Vet ej/ej svar 4% Bankfinansiering Öka 24% Oförändrat 61% Minska 13% Vet ej/ej svar 2% Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Ägarkapital Öka 16% Oförändrat 75% Minska 5% Vet ej/ej svar 4% Tjänste *Balansmått = Andelen (%) som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 1001 intervjuer % 21

22 Ägarkapital ökar mest bland småföretag Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? Leasing Bankfinansiering Ägarkapital Samtliga Mkr Mkr Mkr 500- Mkr Balansmått* Leasing Öka 16% Oförändrat 73% Minska 8% Vet ej/ej svar 4% Bankfinansiering Öka 24% Oförändrat 61% Minska 13% Vet ej/ej svar 2% Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark Ägarkapital Öka 16% Oförändrat 75% Minska 5% Vet ej/ej svar 4% Finansiellt svag *Balansmått = Andelen (%) som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 1001 intervjuer % 22

23 Behov av lån på kapitalmarknaden Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? Lån på kapitalmarknaden, t.ex. företagsobligationer eller certifikat. Samtliga -1 Tillverkning Bygg Handel Balansmått Öka 4% Oförändrat 80% Minska 5% Vet ej/ej svar 11% Transport 4 Fastighet 2 Utbildning/Hälsa/Sjukvård 5 Tjänste Mkr Mkr 3 Finansiellt mycket stark 1 Finansiellt ganska stark Finansiellt svag % Bas: Företag som omsätter 100 Mkr eller mer, 385 intervjuer 23

24 Tillgång till finansiering 24

25 En av tjugo har fått avslag på kreditansökan Har du under det senaste året varit med om att? befintligt lån inte förnyats få avslag på en kreditansökan Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Mkr Mkr Mkr 500- Mkr Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark Finansiellt svag Bas: Samtliga, 1001 intervjuer Ja % 25

26 Bankens räntemarginal har ökat Upplever du att bankens räntemarginal för era lån ökat, minskat eller varit oförändrad under de senaste tolv månaderna? Tror du att bankens räntemarginal för era lån kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande tolv månaderna? Senaste 12 månaderna Kommande 12 månaderna Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Mkr Mkr Mkr 500- Mkr Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark Finansiellt svag Balansmått Senaste 12 mån. Ökat 53% Oförändrad 32% Minskat 5% Vet ej/ej svar 10% Kommande 12 mån. Öka 53% Oförändrad 39% Minska 5% Vet ej/ej svar 4% % Bas: Har lån, 710 intervjuer 26

27 Sju av tio tror att det är enkelt att få lån Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? Samtliga 69 Tillverkning Bygg Handel Transport Balansmått* Mycket enkelt 34% Ganska enkelt 48% Ganska svårt 11% Mycket svårt 2% Vet ej/ej svar 5% Fastighet 85 Utbildning/Hälsa/Sjukvård 76 Tjänste Mkr Mkr Mkr Mkr 72 Finansiellt mycket stark 89 Finansiellt ganska stark 77 Finansiellt svag % *Balansmått = Andelen (%) som svarat Enkelt minus andelen som svarat Svårt Bas: Samtliga, 1001 intervjuer 27

28 Långivarna övervärderar inte riskerna Anser du att era långivare övervärderar riskerna med att låna ut pengar till ditt företag jämfört med andra företag i din bransch? Samtliga 14 Tillverkning Bygg Ja Handel 14 Transport 11 Fastighet 7 Utbildning/Hälsa/Sjukvård 6 Tjänste Mkr Mkr Mkr 500- Mkr Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark 13 Finansiellt svag % Bas: Har lån, 710 intervjuer 28

29 Planerade investeringar 29

30 Investeringar det kommande året Kommer ni i företaget att öka eller minska följande under det kommande året? Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Balansmått Expandera verksamhet Öka 44% Oförändrat 49% Minska 4% Vet ej/ej svar 3% Ersätta bef. tillgångar Öka 22% Oförändrat 71% Minska 4% Vet ej/ej svar 3% Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Förvärv, köp av företag Öka 11% Oförändrat 80% Minska 4% Vet ej/ej svar 6% Tjänste Bas: Samtliga, 1001 intervjuer % 30

31 Investeringar det kommande året Kommer ni i företaget att öka eller minska följande under det kommande året? Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Samtliga Mkr Mkr Mkr 500- Mkr Balansmått Expandera verksamhet Öka 44% Oförändrat 49% Minska 4% Vet ej/ej svar 3% Ersätta bef. tillgångar Öka 22% Oförändrat 71% Minska 4% Vet ej/ej svar 3% Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark Förvärv, köp av företag Öka 11% Oförändrat 80% Minska 4% Vet ej/ej svar 6% Finansiellt svag Bas: Samtliga, 1001 intervjuer % 31

32 6 av 10 ska investera i maskiner Vad av det följande kommer ni under det närmaste året att investera i? Maskiner eller annan teknisk utrustning Mark eller fastigheter Annat Samtliga Vet ej/ej svar 3% Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % Bas: Kommer att öka investeringarna/reinvesteringarna, 530 intervjuer 32

33 6 av 10 ska investera i maskiner Vad av det följande kommer ni under det närmaste året att investera i? Maskiner eller annan teknisk utrustning Mark eller fastigheter Annat Samtliga Vet ej/ej svar 3% Mkr Mkr Mkr Mkr Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark Finansiellt svag % Bas: Kommer att öka investeringarna/reinvesteringarna, 530 intervjuer 33

34 Intern finansiering är störst Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering Vet ej/ej svar 46 Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag % Bas: Om ökning i respektive investering 34

35 6 av 10 arbetar aktivt med sitt rörelsekapital Arbetar ni aktivt med ert rörelsekapital för att möjliggöra de investeringar ni avser göra? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Ja Fastighet 71 Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Mkr Mkr Mkr 500- Mkr Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark Finansiellt svag % Bas: Kommer att öka investeringarna/reinvesteringarna, 530 intervjuer 35

36 Prisutveckling 36

37 1 av 10 företag ska öka priserna med +5% Hur tror ni att priset på era varor och tjänster kommer att förändras de kommande tolv månaderna? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Mkr Mkr Mkr Mkr Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark Finansiellt svag % 20% 40% 60% 80% 100% Öka mer än 5% Öka 2 till 5% Öka mindre än 2% Oförändrade Minska Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 1001 intervjuer 37

38 Indexmått 38

39 Indexmått God tillgång på extern finansiering genom behov av extern finansiering för att genomföra planerade investeringar Ett indexmått större än 1 visar att tillgången på kapital är större än investeringsbehovet - Marknaden är aktiv, därmed behöver antingen kreditgivning minska eller så behöver investeringarna öka Ett indexmått mindre än 1 visar att investeringsbehovet är större än tillgången på kapital - Marknaden är kontraaktiv, därmed behöver antingen kreditgivning öka eller så behöver investeringarna dämpas Index 1,71 God tillgång på extern finansiering Investeringsplaner och extern finansiering 0,82 0,48 39

40 Indexmått bransch Samtliga 1,71 Utbildning/Hälsa/Sjukvård 2,74 Handel 2,17 Tjänste 1,98 Bygg 1,89 Transport 1,56 Tillverkning 1,41 Fastighet 1,18 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 40

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig DANSKE BANK KREDITBAROMETER, 13 APRIL 12 Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig Sedan förra mättillfället oktober har det övergripande indexmåttet för riket sjunkit tydligt från till 7. Danske

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland 1601 företag i Västerbottens län under första halvåret 2004 Rapport 2004:193:19:04001a.doc FÖRORD Denna rapport ingår som en del i Västerbottens

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer