Folkhälsa Fakta i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsa Fakta i korthet"

Transkript

1 Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

2 Folkhälsa Fakta i korthet Det är tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig, 20 procent jämfört med 2 procent bland övriga. 29 procent av personer med funktionsnedsättning saknar kontantmarginal, jämfört med 17 procent bland övrig befolkning. Det är mer än dubbelt så vanligt att personer med funktionsnedsättning har en stillasittande fritid jämfört med övrig befolkning. 21 procent av personer med funktionsnedsättning har ingen nära vän, jämfört med 12 procent bland övriga. Många kommuner efterlyser riktlinjer och vägledning inom området folkhälsa och funktionsnedsättning. 51

3 Inriktningsmål för folkhälsopolitiken Uppföljningen av hälsans bestämningsfaktorer bör uppmärksamma hälsan för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet nationellt, regionalt och lokalt ska omfatta hur detta inkluderar personer med funktionsnedsättning. Sammanfattande analys En god folkhälsa är grunden i ett hållbart samhälle och möjliggör en god samhällsekonomi och välfärd. Artikel 25 i FN-konventionen slår fast att personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och att inte utsättas för diskriminering. På de flesta områden som rör folkhälsa visar statistiken att personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor. Den totala livssituationen för personer med funktionsnedsättning påverkar hälsan. Den högre ohälsan skulle därför kunna förändras med samhällsinsatser. De hinder som finns för personer med funktionsnedsättning inom nyckelområden som utbildning och arbetsmarknad påverkar sociala relationer, ekonomi, levnadsvanor och hälsa. Fortfarande är många miljöer otillgängliga och försvårar möjligheten till motion och andra hälsofrämjande aktiviteter. Folkhälsomyndighetens mätningar har ökat kunskapen om folkhälsan för personer med funktionsnedsättning. Det finns inget som tyder på att situationen förbättras utan allt pekar på att utvecklingen står still. Därför behöver insatser utvecklas för att förbättra folkhälsan. Det är särskilt viktigt då många kommuner efterlyser stöd och vägledning för insatser inom folkhälsoområdet. Folkhälsomyndighetens arbete bör därför inte begränsas till uppföljning utan även utgå från att genomföra och rikta insatser för att stärka folkhälsan. Folkhälsoperspektivet behöver integreras i olika politikområden som utbildning och arbetsmarknad. Fler hälsofrämjande och förebyggande insatser för personer med funktionsnedsättning behövs också. Den goda uppföljningen visar att folkhälsan är sämre för personer med funktionsnedsättning, vilket i sin tur visar att Sverige inte lever upp till FN-konventionen och rätten till bästa möjliga hälsa. Nu behöver insatser genomföras för att förändra den situationen. Eftersom motion ofta skrivs ut på recept av husläkaren, vore det bra om kostnaden gick under högkostnadsskyddet. Citat ur Rivkraft 52

4 Lägesbeskrivning Hälsan sämre hos många personer med funktionsnedsättning Det är tio gånger så vanligt att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig, 20 procent jämfört med 2 procent bland övriga. 91 Det kan finnas en viss förklaring i själva funktionsnedsättningen men en stor del kan kopplas till livsvillkor och levnadsvanor. Att ha en plats i samhället med möjligheten till sociala relationer, en stabil ekonomi och bra levnadsvanor ger en bättre hälsa. De hinder som finns för personer med funktionsnedsättning inom nyckelområden som utbildning och arbetsmarknad behöver undanröjas. Det är en orimlig skillnad i upplevd hälsa, och den har inte förändrats sedan en mätning som genomfördes för åren Det är nästan hälften så vanligt att personer med funktionsnedsättning upplever att de har bra hälsa, 41 procent jämfört med 81 procent för övrig befolkning. Nedsatt psykiskt välbefinnande är dubbelt så vanligt hos personer med funktionsnedsättning än bland övriga, 28 procent jämfört med 14 procent. Dessutom är det mer än dubbelt så vanligt att personer med funktionsnedsättning har dålig tandhälsa jämfört med övrig befolkning. Det är mer än fem gånger så vanligt med svåra ryggsmärtor hos personer med funktionsnedsättning än bland övriga. Personer med funktionsnedsättning har svåra sömnbesvär fem gånger så ofta jämfört med övrig befolkning. Även barn med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra barn och unga. De har oftare ont i magen, ont i huvudet, svårt att sova och dålig aptit. 93 Dessutom känner sig barn och unga med funktionsnedsättning oftare ledsna, 20 procent jämfört med 9 procent av övriga barn och unga. 94 Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har hälsoproblem i större utsträckning än andra föräldrar. Särskilt är det kvinnorna som har en sämre hälsa. 95 Vissa grupper särskilt utsatta Uppföljningen visar att personer med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar på de flesta områden som rör folkhälsan. Den visar även att det finns ytterligare grupper som, i kombination med funktionsnedsättningen, är särskilt utsatta. Kvinnor, äldre och personer födda utomlands har på de flesta områden ytterligare sämre folkhälsa än övriga. 91 av funktionshinderspolitiken , delrapportering av regeringsuppdrag 92 Statens folkhälsoinstitut (2008) Onödig ohälsa 93 Staten folkhälsoinstitut (2012) Hälsa och välfärd bland barn och unga med funktionsnedsättning 94 Statistiska centralbyrån (2013) Undersökning om barns levnadsförhållanden 95 av funktionshinderspolitiken

5 Bland utrikesfödda personer med funktionsnedsättning är det betydligt vanligare att ha en stillasittande fritid, att röka, att skatta sin hälsa som dålig och att ha ett dåligt psykiskt välbefinnande. Kvinnor med funktionsnedsättning har oftare än män med funktionsnedsättning en dålig hälsa. Dessutom har kvinnorna mer sömnbesvär, mer svår värk och är oftare stressade. Bland äldre utmärker sig personer med funktionsnedsättning genom att de oftare har nedsatt psykiskt välbefinnande och en stillasittande fritid. De personer som har svår ängslan, oro eller ångest är den grupp som har sämst hälsa, lägst inkomst och den största stressen. 96 Många har ansträngd ekonomi Många personer med funktionsnedsättning har ansträngd ekonomi. Det kan bero på att de i högre grad än övrig befolkning är låginkomsttagare. 21 procent av personer med funktionsnedsättning har varit i ekonomisk kris jämfört med 13 procent bland övriga. 29 procent saknar kontantmarginal jämfört med 17 procent bland övrig befolkning. 97 Bland personer med funktionsnedsättning som har svår ängslan, oro och ångest saknar mer än hälften kontantmarginal och har varit i ekonomisk kris. 98 Personer med psykisk funktionsnedsättning är en mycket utsatt grupp i samhället. Uppföljning visar att dessa personers ekonomiska förhållanden konstant har försämrats under de senaste årtiondena. 99 Sämre förutsättningar försvårar goda levnadsvanor Motion och fysisk aktivitet är hälsofrämjande och medför både fysiska och psykiska fördelar. En stillasittande fritid ökar risken för ohälsa. 24 procent av personer med funktionsnedsättning har en stillasittande fritid jämfört med 10 procent bland övriga. 100 Nästan var fjärde person med funktionsnedsättning har inte motionerat alls på fritiden under det senaste året, att jämföra med var tionde person bland övriga. 101 Övervikt är lika vanligt bland personer med funktionsnedsättning som hos övriga. Fetma är dock ungefär dubbelt så vanligt bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning. 96 Statens folkhälsoinstitut (2013) Särskild framtagning ur Nationella folkhälsoenkäten. 97 av funktionshinderspolitiken , delrapportering av regeringsuppdrag 98 Statens folkhälsoinstitut (2013) Nationella folkhälsoenkäten, särskild framtagning 99 Hjärnkoll (2013) Minuskontot 100 Folkhälsomyndigheten (2014) Uppdrag om delmål inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Statistiska centralbyrån (2013) Undersökning om levnadsförhållanden 54

6 Att personer med funktionsnedsättning motionerar mindre kan förklaras med att många av de miljöer där motion utövas inte är fullt tillgängliga. 75 procent av kommunerna uppger att deras badanläggningar är tillgängliga och 79 procent att sporthallarna är det. För friluftsanläggningar uppger endast 29 procent av kommunerna att de är tillgängliga. 102 Svår stress är betydligt vanligare bland personer med funktionsnedsättning och kvinnorna är precis som befolkningen i stort något mer stressade än män. Att röka dagligen är vanligare bland personer med funktionsnedsättning, 16 procent jämfört med 10 procent bland övriga. 103 Lågt socialt deltagande Att ha vänner och ett socialt sammanhang är en viktig faktor för att uppleva god hälsa och livskvalitet. Personer med funktionsnedsättning har ett lägre socialt deltagande jämfört med övrig befolkning, 35 procent jämfört med 17 procent. 104 Det är generellt sett mindre vanligt bland personer med funktionsnedsättning att umgås med andra. 21 procent saknar en nära vän, jämfört med 12 procent bland övriga. 105 Att öka delaktigheten där människor vanligtvis skaffar vänner som i skolan, idrottsföreningar eller på arbetsplatsen är ett viktigt förebyggande arbete. Det finns tydliga samband mellan psykisk ohälsa i form av svår ängslan, oro eller ångest och bristande sociala relationer och hälsa. Att stödja kontakter och fysisk aktivitet är sådant som kan minska risken för att människor utvecklar psykisk ohälsa. 106 I studien Barn äger beskriver många av barnen en fritid utan aktiviteter och utan kamrater. De har på grund av sin funktionsnedsättning svårt att delta i gruppaktiviteter och har inte samma möjlighet att hitta alternativa aktiviteter för en rimlig kostnad. 107 Jag blir sittandes mycket själv i min lägenhet eftersom det inte finns tillräckligt med bra personal under helgerna. Det bidrar till att jag känner mig ensam och nedstämd. Oftast får mina föräldrar hämta mig så jag får bo hos dem över helgerna när jag inte orkar vara ensam mer. Citat ur Rivkraft 102 Myndigheten för delaktighet (2014) Kolla läget kollalaget.mfd.se 103 av funktionshinderspolitiken , delrapportering av regeringsuppdrag 104 av funktionshinderspolitiken Statistiska centralbyrån (2013) Undersökning om levnadsförhållanden 106 Hjärnkoll (2013) Sociala relationer och ohälsa 107 Handisam (2014) Barn äger slutsater och förslag 55

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Välfärdsredovisning 2011

Välfärdsredovisning 2011 Välfärdsredovisning 2011 Förord Välfärdsredovisningen är en bred beskrivning av kommunbefolkningens levnadsvillkor och hälsa ur ett välfärdsperspektiv, hur levnadsvillkoren skiljer sig mellan olika områden

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Folkhälsoprofil 2013 Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Folkhälsoprofil 2013... 3 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3 3. Livsvillkor

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 3 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor...

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

www.lio.se 65 år och äldre

www.lio.se 65 år och äldre www.lio.se 65 år och äldre Folkhälsovetenskapligt centrum Landstinget i Östergötland Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, 581 91 Linköping www.lio.se/fhvc Grafisk form och layout: ZON Reklambyrå Tryck:

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder Fanny Westman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006 VÄLFÄRDSBOKSLUT för Kalmar kommun 26 2 Kontaktinformation: Ann-Sofie Lagercrantz E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se Text och diagram: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Utvecklingsenheten

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer