Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011"

Transkript

1 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten

2 Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning Statens folkhälsoinstitut Syfte: få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor följa förändringar över tid Årligen sedan 2004,16-84 år, frågeformulär Sverige 75 frågor allmänt hälsotillstånd fysiska och psykiska besvär levnadsvanor trygghet och sociala relationer arbetsmiljö (VG) vårdbesök, tandvård, läkemedelsanvändning

3 Hälsa på lika villkor i Västra Götaland Samlat tilläggsurval var fjärde år 2007, 2011 Syfte: bidra med underlag för prioriteringar av förebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska ohälsan i Västra Götaland Frågeformulär Besvarade Utskickade (1600 per kommun/stadsdel) Svarsfrekvens 54% 58%

4 Arbetsgrupp Enheten för folkhälsofrågor Göran Henriksson Hälso- och sjukvårdsavdelningen, analysenheten Anna Kjellström Mikael Kjerfve Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Leif Hansson, Borås Andreas Hjertén, Uddevalla Anette Ohlin-Johansson, Mariestad Karin Tidlund, Göteborg

5 Resultat på webben 1/4 Resultat Rapport (och pressmeddelanden) Exceltabeller 2011/2007 per bakgrundsvariabler, HSN, kommun/stadsdel Resultat från tidigare mätningar Bakgrundsdokument Frågeformulär, beskrivning av frågor Svarsfrekvenser och antal enkäter per område Teknisk rapport

6 Resultat på webben 2/4 Resultat per frågeområde (excelfiler) Rapporten Beskrivande dokument

7 Resultat på webben 3/4 Tobaksvanor

8 Resultat på webben 4/4 Tobaksvanor

9 Om rapporten och resultaten 1/2 Västra Götaland 2011 och 2007, bakgrundsvariabler ålder, kön socioekonomi födelseland hälsa levnadsvanor sociala relationer Hälso- och sjukvårdsnämndsområde 2011 och 2007

10 Om rapporten och resultaten 2/2 Bortfallets betydelse (46%) ålder, kön, socioekonomi, födelseland NÖ Göteborg (55%), Mittenälvsborg (43%) Viktning och kalibrering av resultat Statistisk säkerhet, 95% konfidensintervall Ej åldersstandardiserat Samband Skala (0-40)

11 Resultat Västra Götaland 2011

12 Sammanfattning hälsa Nästan tre av fyra mår bra eller mycket bra ökning med två procentenheter sedan 2007 hälsan är ojämnt fördelad personer med lång utbildning eller hög inkomst mår bäst sämst mår födda utanför Sverige och personer med svag ekonomi Trenden av ökande psykisk ohälsa bruten var fjärde kvinna år nedsatt psykiskt välbefinnande mest psykiska besvär bland personer utanför arbetsmarknaden Tre av fyra har bra tandhälsa tio procent har dålig tandhälsa, stora sociala skillnader

13 Stora skillnader i andel med bra eller mycket bra hälsa Sid 11, Tabell 2 Andelen med god eller mycket god självrapporterad hälsa i vissa befolkningsgrupper Andel (%) SAMTLIGA Total UTBILDNING, år Kort utbildning 64 Mellanlång utbildning 77 Lång utbildning 84 SYSSELSÄTTNING, år Yrkesarbetande 82 Arbetslös/arbetsmarknadsåtgärd 59 Sjuk-/aktivitetsersättning 21 Studerar 84 EKONOMI Saknar kontantmarginal 58 Har kontantmarginal 76 FÖDELSELAND Sverige 74 Övriga Norden 56 Övriga Europa 64 Övriga världen 69 SOCIALT DELTAGANDE, SENASTE 12 MÅN Minst 2 sociala aktiviteter 78 En eller inga 53

14 Trenden av ökande psykisk ohälsa bruten Sid 15, endast beskrivning i text i rapport

15 Sammanfattning övervikt och fysiska besvär Fortsatt ökning av övervikt och fetma framförallt fetma, år 48 procent har övervikt/fetma (mä 55%, kv 41%) 13 procent har fetma, inga könsskillnader Kort utbildning: 19%, födelseland övr norden: 22%, sjuk/aktivitetsersättning 26% Fysiska besvär Svår värk i rörelseorgan vanligare bland kvinnor än män En av fem har funktionsnedsättning Allergiska besvär vanligare bland yngre En av fem har högt blodtryck små könsskillnader

16 Övervikt vanligare bland män Sid 42, figur 34

17 Andel med fetma fortsätter att öka Sid 45, figur 37

18 Sammanfattning levnadsvanor Färre kvinnor röker 2011: 13%, 2007: 16% (ffa år) Vanligare bland kort utbildning och utlandsfödda (1/5) Riskabla alkoholvanor vanligare bland män än bland kvinnor Män: 16%, Kvinnor 10% Vanligast i Göteborg, centrum-väster Två av tre är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag 14% har en stillasittande fritid En av fyra äter lite frukt och grönt

19 Färre röker dagligen (framförallt kvinnor år) Sid 46, figur 39

20 En av fyra har minst två ohälsosamma levnadsvanor - Kvinnor: 18%, Män: 33% Sid 34, figur 26

21 Sammanfattning förändra levnadsvanor En av tre dagligrökare behöver stöd för att sluta röka Andel (%) BLAND SAMTLIGA BLAND DE MED OHÄLSOSAM LEVNADSVANA STILLASITTANDE FRITID Vill öka sin fysiska aktivitet Vill öka sin fysiska aktivitet, behöver stöd DAGLIGRÖKARE Vill sluta röka 71 Vill sluta röka och behöver stöd 31 DAGLIGSNUSARE Vill sluta snusa 41 Vill sluta snusa och behöver stöd 14 RISKABLA ALKOHOLVANOR Vill minska alkoholkonsumtion Vill minska alkoholkonsumtion, behöver stöd 1 5 RISKABLA SPELVANOR Har försökt minska sitt spelande 6 74 Sid53: Tabell 4 Andelen av de svarande som vill förändra sina levnadsvanor 2011, bland samtliga svarande respektive svarande med ohälsosamma levnadsvanor

22 Sammanfattning livsvillkor och arbetsmiljö En av fem saknar kontantmarginal nordöstra Göteborg 30 procent En av fem har lågt socialt deltagande vanligast bland personer utanför arbetsmarknaden och med utomeuropeiskt födelseland och äldre varannan arbetslös har svårt att lita på andra människor Två av tre skattar arbetsförmågan hög högre bland personer med lång utbildning nio av tio får stöd och hjälp i sitt arbete tjänstemän trivs bättre med sina arbetsuppgifter än arbetare

23 En av fem saknar kontantmarginal Sid 61, figur 54

24 Sammanfattning vård och tandvård Vårdbesök ökar Ffa vårdcentralsbesök 31 procent har besökt vården två gånger el mer senaste 3 mån vanligare bland arbetslösa (38%), låg inkomst (36%), utlandsfödda (35%), lågt socialt deltagande (37%), ohälsosamma levnadsvanor (34%), kort utbildning (33%), kvinnor (35%) (sjuk-/aktivitetsersättning (63%), mår dåligt (70%), funktionsnedsättning (49%) Andelen som avstår vård trots behov minskar 16 procent för vård respektive tandvård För långa väntetider och svårt komma fram på telefon har minskat mest för tandvård anger 64 procent ekonomi som skäl att inte söka

25 Andelen som avstår vård 16% orsaker Ekon. skäl tandvård: 64% Sid 71, figur 64

26 Sammanfattning läkemedelsanvändning Astma/allergimedicin har ökat från 14 till 19 procent sedan 2007, alla åldersgrupper Könsskillnader i läkemedelsanvändning Kvinnor: smärtstillande, astma/allergi, magsår/magkatarr, sömnmedel, antidepressiva, lugnande/ångestdämpande Män: blodfettssänkande och diabetes Blodtrycksmedicin ingen könsskillnad Socioekonomiska skillnader i läkemedelsanvändning Cirka 16 procent med sjuk-/aktivitetsersättning, arbetslös eller utomnordiskt född har avstått köpa medicin på recept, jmf med 8 procent bland övriga Antidepressiv och lugnande/ångestdämpande vanligare bland personer utanför arbetsmarknaden

27 Könsskillnader i läkemedelsanvändning Sid 76, figur 71

28 Sammanfattning - HSN Inomregionala skillnader beror till stor del på åldersprofil och socioekonomisk sammansättning Nordöstra Göteborg sämst utfall för bl.a: dålig hälsa, svår värk i rörelseorgan, psykiska besvär, dagligrökare, stillasittande fritid, avstått att söka vård/tandvård trots behov, socialt deltagande och stöd, antidepressiv medicin Göteborg, centrum-väster: högst andel med riskabla alkoholvanor i samtliga åldersgrupper högst andel med allergiska besvär och allergimedicin Fyrbodal och Skaraborg högst andel med övervikt och fetma

29 Nordöstra Göteborg dåligt hälsotillstånd Sid 13, figur 4

30 Göteborg, centrum-väster högst andel med riskabla alkoholvanor i samtliga åldersgrupper Sid 50, figur 43

31 Fyrbodal och Skaraborg - högst andel med övervikt och fetma Sid 45, figur 37, ej åldersuppdelad i rapport

32 Sammanfattning ålder och kön Kvinnor - psykiska besvär, saknar kontantmarginal, vårdkontakter, vårdcentralsbesök, avstått söka vård, läkemedel: magsår/magkatarr, allergi, antidepressiv, lugnande/ångestdämpande, sömnmedel/insomning, värkmedicin Män - ohälsosamma levnadsvanor, övervikt, lågt socialt deltagande, får inte stöd i arbetet, diabetesmedicin, blodfettsänkande Unga (16-29) - psykiska besvär, allergi, ej sökt vård/tandvård trots behov, dåliga kostvanor, riskabla alkoholvanor, snusning, cannabis, riskabla spelvanor, svårt lita på andra människor, saknar kontantmarginal Medelålder - sömnsvårigheter, dagligrökare, vill sluta röka Positivt samband med ålder - dålig hälsa, värk, funktionsnedsättning, diabetes, högt blodtryck, stillasittande fritid, övervikt/fetma, lågt socialt deltagande, låg arbetsförmåga, vårdkontakter, läkemedel (ej allergi, antidepressiva, receptfri värkmedicin)

33 Sammanfattning stora sociala skillnader Personer med sjuk-/aktivitetsersättning (20-64 år) och självskattad dålig hälsa (och i viss mån funktionsnedsättning och arbetslöshet) avsevärt sämre utfall för nästan samtliga frågor Kort utbildning (25-74 år) sämre utfall för dåligt hälsotillstånd, svår värk, funktionsnedsättning, högt blodtryck, stillasittande fritid, dåliga kostvanor, övervikt och fetma, rökning, snusning, lågt socialt deltagande, högre andel blodtryckssänkande medicin Utlandsfödda sämre utfall för dåligt hälsotillstånd, svår värk, funktionsnedsättning, psykiska besvär, stillasittande fritid, övervikt, rökning, riskabla spelvanor, lågt socialt deltagande, stöd och tillit, kontantmarginal, stöd i arbetet, högre andel receptbelagd värkmedicin, avstått från att köpa medicin på recept

34 Sammanfattning förändring * Positiva tendenser: Skattar sin hälsa som bra 70 72% Skattar sin hälsa som dålig 7 6% Nedsatt psykiskt välbefinnande 17 16% (kv: 21 19%) Dagligrökande kvinnor 16 13% Svår värk i rörelseroganen 15 14% Funktionsnedsättning 24 22% Avstått söka vård vid behov 20 16% Avstått söka tandvård vid behov 17 16% Negativa tendenser: Övervikt och fetma 46 48% Fetma 12 13% Ansaml. 2 ohälsosamma levnadsvanor 25 26% Dåliga kostvanor 24 26% Lågt socialt deltagande 19 21% Allergiska besvär 28 30% * Statistiskt signifikant

35 Sammanfattning förändring * * Statistiskt signifikant Två eller fler vårdbesök senaste 3 mån 29 31% Besökt läkare vårdcentral sen 3 mån 36 39% Magsår/Magkatarrsmedicin 13 15% Astma/allergimedicin 14 19% Blodtryckssänkande medicin 17 19% Blodfettssänkande medicin 9 11% Smärtstillande medicin utan recept 49 50%

36 Sammanfattning Hälsan har förbättrats sedan 2007 Stora skillnader i hälsa, levnadsvanor, livsvillkor, vårdbesök, läkemedelsanvändning socioekonomi geografiska områden Resultat:

37 HSN-profiler Utfallet för nämndsområdet redovisas som bättre eller sämre jämfört med länet som helhet. Statistiskt signifikanta skillnader avses. Högre andel med läkemedelsanvänding, vårdkontakter, inte sökt vård trots behov betraktas här som sämre och lägre andel som bättre Utvecklingen över tid: Röd text indikerar =statistiskt säkerställd ökning i området mellan 2007 och 2011 Grön text indikerar =statistiskt säkerställd minskning i området mellan 2007 och 2011 Inomregionala skillnader beror till stor del på åldersprofil och socioekonomisk sammansättning resultaten är ej åldersstandardiserade

38 Sammanfattning HSN Norra Bohuslän (1) Bättre utfall än länet som helhet: nedsatt psykiskt välbefinnande, Allergiska besvär, tandhälsa, riskabla spelvanor, praktiskt stöd, avstått från att söka vård trots behov, astma/allergimedicin, avstått från att köpa medicin på recept Sämre utfall än länet som helhet: Bra hälsa, svår värk i rörelseorganen, funktionsnedsättning, diabetes, högt blodtryck, övervikt och fetma, fetma, blodtryckssänkande medicin, blodfettssänkande medicin avstått från att söka tandvård trots behov lite frukt och grönt Röd text=statistiskt säkerställd ökning i området mellan 2007 och 2011 Grön text=statistiskt säkerställd minskning i området mellan 2007 och 2011

39 Sammanfattning HSN Dalsland (2) Bättre utfall än länet som helhet: nedsatt psykiskt välbefinnande, Allergiska besvär, avstått från att söka vård trots behov, avstått från att köpa medicin på recept Sämre utfall än länet som helhet: Bra hälsa, svår värk i rörelseorganen, funktionsnedsättning, diabetes, högt blodtryck, ansamling av ohälsosamma levnadsvanor, lite frukt och grönt, övervikt och fetma, fetma, dagligsnusare, lågt socialt deltagande, magsårs/magkatarrmedicin, diabetesmedicin, blodtryckssänkande medicin, blodfettssänkande medicin astma/allergimedicin Röd text=statistiskt säkerställd ökning i området mellan 2007 och 2011 Grön text=statistiskt säkerställd minskning i området mellan 2007 och 2011

40 Sammanfattning HSN Röd text=statistiskt säkerställd ökning i området mellan 2007 och 2011 Grön text=statistiskt säkerställd minskning i området mellan 2007 och 2011 Trestad (3) Sämre utfall än länet som helhet: lite frukt och grönt, övervikt och fetma Dålig hälsa, avstått från att söka vård trots behov fetma, astma/allergimedicin

41 Sammanfattning HSN Mellersta Bohuslän (4) Bättre utfall än länet som helhet: nedsatt psykiskt välbefinnande, tandhälsa, dagligrökare, praktiskt stöd, trivs med arbetsuppgifter, avstått från att söka vård trots behov, avstått från att köpa medicin på recept lite frukt och grönt, astma/allergimedicin Södra Bohuslän (7) Bättre utfall än länet som helhet: Bra hälsa, diabetes, högt blodtryck, lite frukt och grönt, övervikt och fetma, dagligrökare Sämre utfall än länet som helhet: Allergiska besvär, receptfri smärtstillande medicin Röd text=statistiskt säkerställd ökning i området mellan 2007 och 2011 Grön text=statistiskt säkerställd minskning i området mellan 2007 och 2011 vårdkontakter senaste tre månaderna ökar, astma/allergimedicin

42 Sammanfattning HSN Röd text=statistiskt säkerställd ökning i området mellan 2007 och 2011 Grön text=statistiskt säkerställd minskning i området mellan 2007 och 2011 Göteborg, centrum-väster (5) Bättre utfall än länet som helhet: Bra hälsa, dålig hälsa, svår värk i rörelseorganen, diabetes, högt blodtryck, fysisk aktivitet 30 minuter, stillasittande fritid, lite frukt och grönt, övervikt och fetma, dagligrökare, magsårs/magkatarrmedicin, diabetesmedicin, blodtryckssänkande medicin, blodfettssänkande medicin, receptbelagd smärtstillande medicin Sämre utfall än länet som helhet: Allergiska besvär, riskabla alkoholvanor, cannabis senaste året, astma/allergimedicin nedsatt psykiskt välbefinnande, ängslan oro ångest, mycket stressad, funktionsnedsättning, avstått från att söka vård trots behov, avstått från att söka tandvård trots behov receptfri smärtstillande medicin

43 Sammanfattning HSN Mittenälvsborg (6) Bättre utfall än länet som helhet: dålig hälsa, tandhälsa, ansamling av ohälsosamma levnadsvanor, stillasittande fritid, dagligrökare, praktiskt stöd, avstått från att söka vård trots behov, lugnande/ångestdämpande medicin, sömnmedel/insomningsmedicin, avstått från att köpa medicin på recept vårdkontakter senaste tre månaderna ökar, astma/allergimedicin, receptfri smärtstillande medicin Sjuhärad (8) Röd text=statistiskt säkerställd ökning i området mellan 2007 och 2011 Grön text=statistiskt säkerställd minskning i området mellan 2007 och 2011 Bättre utfall än länet som helhet: nedsatt psykiskt välbefinnande, antidepressiv medicin, lugnande/ångestdämpande medicin Sämre utfall än länet som helhet: diabetes Dagligrökare högt blodtryck, lågt socialt deltagande, astma/allergimedicin

44 Sammanfattning - HSN Röd text=statistiskt säkerställd ökning i området mellan 2007 och 2011 Grön text=statistiskt säkerställd minskning i området mellan 2007 och 2011 Västra Skaraborg (9) Bättre utfall än länet som helhet: nedsatt psykiskt välbefinnande, Allergiska besvär, ansamling av ohälsosamma levnadsvanor, stillasittande fritid, låg andel vårdkontakter senaste tre månaderna, avstått från att söka vård trots behov, astma/allergimedicin Sämre utfall än länet som helhet: övervikt och fetma, fetma Funktionsnedsättning högt blodtryck, lite frukt och grönt, magsårs/magkatarrmedicin, blodtryckssänkande medicin, blodfettssänkande medicin

45 Sammanfattning - HSN Östra Skaraborg (10) Bättre utfall än länet som helhet: Röd text=statistiskt säkerställd ökning i området mellan 2007 och 2011 Grön text=statistiskt säkerställd minskning i området mellan 2007 och 2011 nedsatt psykiskt välbefinnande, stillasittande fritid, stöd och hjälp av arbetskamrater, avstått från att söka vård trots behov, sömnmedel/insomningsmedicin Sämre utfall än länet som helhet: funktionsnedsättning, diabetes, lite frukt och grönt, övervikt och fetma, fetma svår värk i rörelseorganen, avstått från att söka tandvård trots behov astma/allergimedicin, blodtryckssänkande medicin, blodfettssänkande medicin, receptfri smärtstillande medicin

46 Sammanfattning HSN Röd text=statistiskt säkerställd ökning i området mellan 2007 och 2011 Grön text=statistiskt säkerställd minskning i området mellan 2007 och 2011 Göteborg, Hisingen (11) Sämre utfall än länet som helhet: nedsatt psykiskt välbefinnande, självmordstankar, tandhälsa, cannabis senaste året, riskabla spelvanor, saknar emotionellt stöd, saknar praktiskt stöd, tillit, arbetsförmåga, avstått från att söka vård trots behov, avstått från att söka tandvård trots behov, avstått från att köpa medicin på recept svåra sömnbesvär, svår värk i rörelseorganen

47 Sammanfattning HSN Nordöstra Göteborg (12) Bättre utfall än länet som helhet: dagligsnusare, receptfri smärtstillande medicin Sämre utfall än länet som helhet: Bra hälsa, dålig hälsa, nedsatt psykiskt välbefinnande, ängslan oro ångest, svåra sömnbesvär, mycket stressad, självmordstankar, svår värk i rörelseorganen, funktionsnedsättning, Allergiska besvär, tandhälsa, Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor, fysisk aktivitet 30 minuter, stillasittande fritid, lite frukt och grönt, dagligrökare, miljötobaksrökning, cannabis senaste året, riskabla spelvanor, Lågt socialt deltagande, saknar emotionellt stöd, saknar praktiskt stöd, tillit, saknar kontantmarginal, arbetsförmåga, stöd och hjälp av arbetskamrater, trivs med arbetsuppgifter, Avstått från att söka vård trots behov, ej besökt tandläkare senaste två åren, avstått från att söka tandvård trots behov, antidepressiv medicin, lugnande/ångestdämpande medicin, receptbelagd smärtstillande medicin, avstått från att köpa medicin på recept Riskabla alkoholvanor Röd text=statistiskt säkerställd ökning i området mellan 2007 och 2011 Grön text=statistiskt säkerställd minskning i området mellan 2007 och 2011

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%)

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%) Läkemedelsanvändning Frågor om läkemedelsanvändning är viktiga för att följa då läkemedelskostnaden utgör cirka 1-1 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Trots att det finns läkemedelsregister över

Läs mer

Resultat från folkhälsoenkäten

Resultat från folkhälsoenkäten Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor i Västra Götaland 11 Sammanfattning Avsikten med denna rapport är att beskriva självrapporterad hälsa och levnadsvanor bland invånarna i Västra Götaland,

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009

Resultat från Nationella folkhälsoenkäten 2009 HÄLSA PÅ LI KA V I LLKOR 1 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR Resultat från Nationella folkhälsoenkäten Jimmy Clevenpalm Ann-Sofie Karlsson ST ATENS FOLKH ÄLS O IN STIT UT Innehåll SAMMANFATTNING... Levnadsvanor...

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Katarina Paulsson Gunnel Boström Innehåll Levnadsvanor Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Läkemedel Vårdkontakter, ej ungdomsmottagning

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2011 Fördjupning för Fyrbodal

Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2011 Fördjupning för Fyrbodal Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2011 Fördjupning för Fyrbodal Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Uddevalla, januari 2012 Sammanfattning Avsikten med denna rapport är att beskriva

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Gunnel Boström www.fhi.se Rapport nr A :2 A :2 ISSN: -2 ISBN: 91-727--X REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 3 Innehåll FÖRORD...

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Gunnel Boström Ann-Sofie Karlsson www.fhi.se Rapport nr A--1 A :1 ISSN: -82 ISBN: 8-1-2-- REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år Nationella folkhälsoenkäten Dalarna Innehåll i enkäten Den Nationella folkhälsoenkäten innehåller frågor om hälsa, välbefinnande, läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tandhälsa, kostvanor, tobaksvanor,

Läs mer

Det var vanligare med besvär av huvudvärk bland kvinnor än bland män. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åren.

Det var vanligare med besvär av huvudvärk bland kvinnor än bland män. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åren. Resultat från nationella folkhälsoenkäten - psykisk hälsa Katarina Paulsson, Statens folkhälsoinstitut Lätta eller svåra besvär av huvudvärk Andel med besvär av huvudvärk (%) 3 3 3 3 3 1 1 1 Figur 1. Andel

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

Hälsa på lika villkor? 2014

Hälsa på lika villkor? 2014 Hälsa på lika villkor? 2014 Rapport Anna Stamblewski 2015-06-15 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 Allmän hälsa... 2 Psykisk hälsa och välbefinnande... 2 Riskabla levnadsvanor... 2 Stöd till beteendeförändring...

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Hälsa på lika villkor? Norrbotten 6 Innehållsförteckning: Hälsa på lika villkor? - Norrbotten 6 Sammanfattning...1 Bakgrund...3 Genomförande...3 Redovisning...3 Allmänt hälsotillstånd...4 Fysisk hälsa...4

Läs mer

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk OH presentation Hälsa, levnadsvanor mm Kiruna Pajala Gällivare Jokkmokk Hälsa på lika villkor? 6 År 6 Övriga länet Andel Andel -15 år 17 % 17 % 16-29 år 15 % 17 % KIRUNA 3-44 år 18 % 19 % 54 54396 437

Läs mer

Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 2005

Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 2005 Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län 5 7-3-16 Folkhälsoavdelningen Sammanfattning... 4 Slutsatser... 6 1. Bakgrund... 7 2. Syfte med befolkningsenkäten... 8

Läs mer

Levnadsvanor. Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor

Levnadsvanor. Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor Levnadsvanor Med levnadsvanor menar vi här de vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Levnadsvanorna påverkas av kultur och tradition och varierar med ekonomiska villkor, arbetslöshet och socioekonomisk

Läs mer

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 Hälsa på Lika Villkor? Avgörande är förstås kunskap om hur befolkningen mår och att kunna följa hälsan samt dess bestämningsfaktorer över tid. Varför

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Hälsa på lika villkor Norrland 2006

Hälsa på lika villkor Norrland 2006 Sunda och säkra miljöer Trygga och goda uppväxtvillkor Hälsa på lika villkor Norrland 26 Ökad fysisk aktivitet Ökad hälsa i arbetet Minskat bruk av tobak och alkohol Goda matvanor Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Hälsa på lika villkor i Västra Götaland 2005?

Hälsa på lika villkor i Västra Götaland 2005? 0_landst_halsa_omslag Black Cyan Magenta Yellow Front 1 0-- :1: -- sidan 0 sidan 0 www.vgregion.se/nfhe www.vgregion.se/nfhe (logo) Logo VGR Logo VGR Omslagsfotografi: Nordic Photos; Arnaldur Halldorsson,

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens

Läs mer

Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av befolkningen (%)

Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av befolkningen (%) Allmän hälsa Tabell 1: Självskattad god hälsa fördelad på kön och åldersgrupp, län jämfört med riket. Procent av Norrbotten Riket Norrbotten Riket 2014 2010 2014 2014 2010 2014 16-29 år 82,7 86 83,6 79,5

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

Ohälsa vad är påverkbart?

Ohälsa vad är påverkbart? Ohälsa vad är påverkbart? Dialogkonferens i Lund 14 oktober 2009 Ylva Arnhof, projektledare Magnus Wimmercranz, utredare www.fhi.se\funktionsnedsattning Viktiga resultat Att så många har en funktionsnedsättning

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Nyköping Liv & hälsa 2008 Befolkningsundersökningen Liv & hälsa genomförs i samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmlands,

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Befolkningsundersökning 26 Om äldre Sekretariatet/KS Långvarig sjukdom med starkt eller lättare nedsatt arbetsförmåga eller hindrande i vardagslivet, 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 45-64 65-84

Läs mer

Folkhälsorapport 2008 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal

Folkhälsorapport 2008 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Folkhälsorapport 2008 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11-16 Delrapportering av regeringsuppdrag Dnr 599/14 15 mars 14 Delrapportering av regeringsuppdrag Innehållsförteckning

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Bergs kommun 2014 2(30) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Bräcke kommun 2014 2(30) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Västra Götalandsregionens årsrapport 2012. Vårdbarometern. - befolkningens syn på vården

Västra Götalandsregionens årsrapport 2012. Vårdbarometern. - befolkningens syn på vården Västra Götalandsregionens årsrapport 2012 Vårdbarometern - befolkningens syn på vården april 2013 1 Sammanfattning Sveriges kommuner och landsting mäter löpande befolkningens inställning till, kunskaper

Läs mer

Allmänt hälsotillstånd

Allmänt hälsotillstånd Allmänt hälsotillstånd Självrapporterat allmänt hälsotillstånd utgör ett grovt mått på individens hälsa. Hur en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd har visat sig vara ett bra mått på den faktiska

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr VERK 11/442 15 mars 12 www.fhi.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län

Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län - samband med kön, ålder, socioekonomi och födelseland Oktober 2011 Marit Eriksson Hälso- och sjukvårdsavdelningen Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning

Läs mer

Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 2010

Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 2010 Samhällsmedicin PM 1 Gävleborg 11-3-24 Resultat fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer och ekonomi för Gävleborg i den nationella folkhälsoenkäten 1. Kort om den nationella folkhälsoenkäten Den

Läs mer

PM HLV, Hälsa på lika villkor,

PM HLV, Hälsa på lika villkor, PM PM HLV, Hälsa på lika villkor, 2004-2014 Trender och utfall under 10 år för indikatorområderna: - Alkohol och droger - Fysisk aktivitet - Kroppsvikt - BMI - Tobak - Kost - Ansamling av levnadsvanor

Läs mer

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 DELRAPPORTERING AV REGERINGSUPPDRAG Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr VERK 11/442 15 mars 13 www.fhi.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Östersunds kommun 2014 2(27) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Ragunda kommun 2014 2(29) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 90-talet?

Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 90-talet? Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 9-talet? E LANDSTINGETS STUDIER OCH JAMES WINOY Utskottskansliet 1998-2-1 Jämtlands läns landsting Box 62 832 23 FRÖSÖN Hälsan försämras - förebyggande insatser

Läs mer

ANTECKNINGAR från sammanträde med Partille Folkhälsoråd 22 februari 2012

ANTECKNINGAR från sammanträde med Partille Folkhälsoråd 22 februari 2012 ANTECKNINGAR från sammanträde med Partille Folkhälsoråd 22 februari 2012 Närvarande: Stefan Svensson Partille kommun, ordförande Ann Panzar Hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande Eva Carlsson Partille

Läs mer

Verksamhetsanalys 2011

Verksamhetsanalys 2011 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2012 Reviderad 20120601 Upplysningar om rapportens innehåll: Marianne Förars 010-4413022

Läs mer

förändrats? folkhälsoenkäterna 2006 och 2010

förändrats? folkhälsoenkäterna 2006 och 2010 Hur har hälsan i Vännäs förändrats? En jämförelse mellan En jämförelse mellan folkhälsoenkäterna 2006 och 2010 Vad har vi mätt? Problem/resurs Miljö och bakgrundsfaktorer Påverkas av Kommunen Miljöinsatser

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2006

Hälsa på lika villkor? År 2006 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2006 Norrbotten riket Innehållsförteckning: Om undersökningen 1 Fysisk hälsa.1 Medicin mot fysiska besvär 9 Psykisk hälsa 12 Medicin mot psykiska besvär. 15 Tandhälsa

Läs mer

Presentation av. Kiruna Gällivare Jokkmokk Älvsbyn Boden Luleå Haparanda Norrbotten Riket. Hälsa på lika villkor? 2006

Presentation av. Kiruna Gällivare Jokkmokk Älvsbyn Boden Luleå Haparanda Norrbotten Riket. Hälsa på lika villkor? 2006 Presentation av NLL, Sekretariatet, Kerstin Sandberg Hälsa på lika villkor? Andel med långvarig sjukdom, 1- år (åldersstand.) 1 9 7 5 3 1 Källa: Hälsa på lika villkor? Andel med svår värk i nacke, skuldror

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Härjedalens kommun 2014 2(30) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Åre kommun 2014 2(30) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr 00599/14 13 mars 15 Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för En strategi

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Kriterier för val av variabler: Indikatorn (variabeln) ska omfatta ett vanligt förekommande folkhälsoproblem.

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Liv och hälsa i Norrland om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Christina Persson December 1998 1 Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Bakgrund 4 Syfte 4 Material och metod 4 Hur

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre 21 indikatorer Levnadsvillkor Socialt deltagande Socialt kapital tillit till andra Trygg miljö Behörighet

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Vad håller oss friska i Norrland?

Vad håller oss friska i Norrland? Vad håller oss friska i Norrland? En analys av befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2006 Birgitta Malker Ledningsstaben Hälso- och sjukvård Landstinget Västernorrland 2 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson,

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga 10 december 2014 Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, Landstingets ledningskontor HEJ! En enkätundersökning bland högstadie- och gymnasieelever

Läs mer

Dålig självskattad hälsa Undersökningsår

Dålig självskattad hälsa Undersökningsår Dålig självskattad hälsa 2 15 1 5 Page 1 Dålig självskattad hälsa Kön Man Kvinna 2 15 1 5 Page 2 Dålig psykisk hälsa (GHQ12) 2 15 1 5 Page 3 Dålig psykisk hälsa (GHQ12) Kön Man Kvinna 25 2 15 1 5 Page

Läs mer

Hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län

Hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län FoU-rapport 2005:5 Hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län Resultaten av folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2004 Ingrid Edvardsson Tobias Andersson Helene Ekström Hälsa och levnadsvanor i Kronobergs

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Patientperspektivet INDIKATORER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styr- och ledningsperspektivet Medarbetarperspektivet 2016-09-22 Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin, Region Östergötland HFS-nätverkets

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN 2012 2014 En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Det nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Hälsa på lika villkor 2006 EN BESKRIVNING AV HÄLSOLÄGET I KROKOMS KOMMUN

Hälsa på lika villkor 2006 EN BESKRIVNING AV HÄLSOLÄGET I KROKOMS KOMMUN Hälsa på lika villkor 2006 EN BESKRIVNING AV HÄLSOLÄGET I KROKOMS KOMMUN Utvecklingsenheten december 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 6 Bakgrund 6 Hälsa och livskvalitet 7 Allmänt hälsotillstånd

Läs mer

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Jämlik hälsa Utmaningar i Nordöstra Göteborg Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Nordöstra Göteborg 3 stadsdelar Angered Östra Götebog Örgryte-Härlanda

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Hälsan bland 55 84-åringar

Hälsan bland 55 84-åringar Hälsan bland 8-åringar Enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) www.fhi.se A :1 A :1 UPPLAGA :1 ISSN 13-8 ISBN (PRINT) 978-91-71-9- ISBN (PDF) 978-91-71-8- HÄLSAN BLAND 8-ÅRINGAR

Läs mer

Tabell 1 Bedömning av det egna hälsotillståndet 81 Tabell 2 Bedömning av hälsotillståndet jämfört med jämnåriga 82 Tabell 3 Långvarig sjukdom och

Tabell 1 Bedömning av det egna hälsotillståndet 81 Tabell 2 Bedömning av hälsotillståndet jämfört med jämnåriga 82 Tabell 3 Långvarig sjukdom och %LODJD7DEHOOELODJD 79 %LODJD 7DEHOOELODJD,QQHKnOO 6LGD Tabell 1 Bedömning av det egna hälsotillståndet 81 Tabell 2 Bedömning av hälsotillståndet jämfört med jämnåriga 82 Tabell 3 Långvarig sjukdom och

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Hälsa på lika villkor? År 1 Luleå kommun Innehållsförteckning: Om undersökningen... 1 Hälsa... 1 Kroppslig hälsa... 1 Psykisk hälsa... 7 Tandhälsa... 9 Delaktighet och inflytande... 1 Social trygghet...

Läs mer

Rapport. Hälsa på lika villkor 2007:4. en jämförelse mellan Östergötland och riket. www.lio.se/fhvc. Linköping November 2007

Rapport. Hälsa på lika villkor 2007:4. en jämförelse mellan Östergötland och riket. www.lio.se/fhvc. Linköping November 2007 Rapport 2007:4 Hälsa på lika villkor en jämförelse mellan Östergötland och riket Linköping November 2007 Helen Axelsson Elin Eriksson Lotta Fornander www.lio.se/fhvc Hälsa på lika villkor - en jämförelse

Läs mer

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Helsingborg 25 februari 15 Hur ser det ut statistik från Region Skånes folkhälsoenkäter Peter Groth 1 Rapport från folkhälsoinstitutet 8 Onödig ohälsa En stor

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010

Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 2010 Samhällsmedicin PM 1 Gävleborg 11-1-2 Några första resultat kring levnadsvanorna i Gävleborg från den nationella folkhälsoenkäten 1. Kort om den nationella folkhälsoenkäten Den nationella folkhälsoenkäten

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel Hälsa på lika villor? 2006 - Vård och läkemedel Hälso- och sjukvården har en bred kontaktyta med invånarna - många personer har kontakter med hälso- och sjukvården. Under en tre - månaders period har hälften

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Fysiska besvär, sjukdomar och funktionsnedsättning

Fysiska besvär, sjukdomar och funktionsnedsättning Fysiska besvär, sjukdomar och funktionsnedsättning Besvär i rörelseorganen Rörelseorganen är ett samlingsnamn på skelett, muskler, senor och ledband och besvär och rapporteras oftast från nacke, skuldra,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FOLKHÄLSORÅDET

VERKSAMHETSPLAN FOLKHÄLSORÅDET VERKSAMHETSPLAN FOLKHÄLSORÅDET 2011-2013 LEDAMÖTER 2011: ThomasWerthén Kommunstyrelse (ordf.) Emil Qvarnström Barn- & utb. nämnd Hans Jarstig Socialnämnd Jan-Åke Johansson Kommunled.kontor Åke Lundgren

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: i fokus Innehållsförteckning: Befolkningsenkät Hälsa på lika villkor?...1 Sammanfattning.....1 Allmänt hälsotillstånd....4 Fysisk hälsa..5 Svår värk eller smärta i rörelseorganen....5 Svår värk i olika

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Strömsunds kommun 2014 2(31) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Folkhälsan i Umeå kommun

Utvecklingsavdelningen. Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i Umeå kommun Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, januari 2012 Innehållsförteckning sid. Bakgrund 3 Kommunfullmäktiges sex särskilt prioriterade

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Hälsa på lika villkor Rapport för Bräcke kommun 2010

Hälsa på lika villkor Rapport för Bräcke kommun 2010 Hälsa på lika villkor Rapport för Bräcke kommun 2010 Dnr: LS/1146/2010 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting. Handläggare: Ida Johansson, Jämtlands läns landsting. Foto:

Läs mer

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 0 FLERÅRSPLAN 0 0 Hälsotal i Jönköpings län Innehållsansvarig för hälsotalen: Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret. Kontakt: marit.eriksson@rjl.se

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT HÄRRYDA KOMMUN 2007

VÄLFÄRDSBOKSLUT HÄRRYDA KOMMUN 2007 VÄLFÄRDSBOKSLUT HÄRRYDA KOMMUN Folkhälsorådet Innehåll Inledning s. 1 Självupplevd hälsa s. 2 1. Delaktighet och inflytande i samhället s. 2 Valdeltagande s. 2 2. Trygga och goda uppväxtvillkor s. 2 Förvärvsfrekvens

Läs mer