En god hälsa på lika villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En god hälsa på lika villkor"

Transkript

1 En god hälsa på lika villkor

2 En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor. 2 EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR

3 Sjöbo kommun har tagit fram en policy för folkhälsoarbete. Den heter Policy för systematiskt folkhälsoarbete i Sjöbo kommun och finns på Den här broschyren berättar på ett enkelt sätt vad som står i policy n. EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 3

4 Vad är egentligen hälsa? För många betyder hälsa att vara frisk, att må bra och vistas i en miljö som man trivs i. Hälsan påverkas av många saker, till exempel om du trivs med de människor du har omkring dig och tycker ditt liv har en mening. Hälsan kan också påverkas av ditt arbete, mat, stress, sömn, rökning och alkohol. Hälsa enligt Nationalencyklopedin: ett tillstånd då en människa upplever att hon mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Det innebär alltså inte bara frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning utan att man är frisk och mår bra på alla sätt. Denna syn på hälsa, som bygger på Världshälsoorganisationens tolkning, tar hänsyn till hela människans situation. Ordet hälsa är bildat av ordet hel som betyder lycka. En del talar också om andlig hälsa. Andra menar att för många människor i stora delar av världen handlar hälsa om att ha mat för dagen och att inte drabbas av svåra sjukdomar som malaria, tuberkulos och aids. I vår del av världen handlar hälsa däremot om andra saker att motverka stress, depression och ångest samt vällevnadssjukdomar som fetma och diabetes. I andra delar av världen har man en annan uppfattning. Där ser man till helheten och anser att hälsa är att leva i jämvikt med omgivningen människor, miljö, natur och andlig tillvaro. 4 EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR

5 Folkhälsan omfattar alla aspekter; den psykiska, sociala och fysiska hälsan. Folkhälsoarbete ska främja invånarnas hälsa och verka förebyggande för att hela befolkningen ska få en god och jämlik hälsa. Alla, inte bara de som tillhör riskgrupper, ska ha nytta av folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet ska både skapa förutsättningar och miljöer för god hälsa och förmedla kunskap för att öka medvetenheten om samband mellan levnadsvanor och hälsa. Folkhälsoarbete innefattar därför hela skalan av åtgärder från ekonomisk politik och lagstiftning till hälsoupplysning. Även klimatet påverkar vår hälsa. Förändringar i klimatet ger i allt högre grad effekt på människors levnadsförhållanden: varmare klimat ger mer nederbörd, översvämningar ökar smittspridning och föroreningar ger sämre vattenkvalitet. WHO, uppmanar sina medlemsländer att förbereda sig på att möta klimatförändringarnas hälsokonsekvenser. I Sverige är Statens folkhälsoinstitut den myndighet som ansvarar för folkhälsoarbetet. Socialstyrelsen gör regelbundet rapporter som beskriver befolkningens hälsa. Folkhälsoarbete bedrivs också på regional och lokal, det vill säga kommunal, nivå. EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 5

6 Hälsans bestämningsfaktorer Påverkbart Grundläggande värden Jämlikhet / Jämställdhet Miljö / Samhällsekonomi Hälso-, sjuk- och tandvård m.m. Arbetsmiljö Ej påverkbart Arbetslöshet Boende Trafik Utbildning Jordbruk/Livsmedel Fritid/kultur Tobak Alkohol Narkotika Matvanor Socialt stöd Motion Sociala nätverk Individ Familj Sex och samlevnad Sömnvanor m.m. Barns vuxenkontakter Ålder Kön Arv 6 EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR

7 Hälsans bestämningsfaktorer De faktorer som påverkar folkhälsan kallas hälsans bestämningsfaktorer. En bestämningsfaktor ökar eller minskar risken för ohälsa. Därför är det viktigt att förstå att när man pratar om folkhälsa handlar det inte enbart om att äta rätt och motionera. Som bilden visar är det en mängd olika faktorer som samverkar och varierar; alltifrån levnadsvanor som människan påverkar själv, till social miljö, välfärd, inflytande och delaktighet, tillgång till arbete, utbildning, trygghet, integration m.m. Det är sällan bara en faktor som gör människan frisk eller sjuk. Arv, kön och ålder är faktorer som vi inte kan påverka. Svanström och Haglund modell Hälsans bestämningsfaktorer beskriver att faktorer som påverkar hälsan inom många verksamhetsområden. Modellen visar också vilken bredd folkhälsoarbetet måste ha, lokalt, regionalt och nationellt. Folkhälsorådet Folkhälsorådet består av politiker, representanter från kommunens olika verksamheter, Ungdomsrådet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, folktandvården, primärvården, Svenska kyrkan och Polisen. Folkhälsorådet är inte beslutande utan rådgivande och agerar aldrig i enskilda ärenden. Folkhälsorådet arbetar för att alla verksamheter ska tänka på folkhälsan i beslut som tas för att på så sätt förebygga ohälsa. Folkhälsorådet har tagit fram en policy för hur folkhälsoarbetet ska bedrivas i Sjöbo kommun. Policyn, vars syfte är att skapa mervärde och tydliggöra rollerna i folkhälsoarbetet, finns på Genom samarbete och kommunikation ska hälsa, livskvalitet och samhörighet hos kommunens invånare förbättras. Med utgångspunkt i de nationella och regionala styrdokumenten ska det kommunala folkhälsoarbetet lyftas. EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 7

8 Sjöbo kommun ska samverka och ta del av den vetenskapliga forskning som bedrivs av Statens folkhälsoinstitut, Länsstyrelsen, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Folkhälsoarbetet ska vara en naturlig del inom alla kommunala verksamheter. Genom att arbeta tillsammans för en god och jämlik folkhälsa i samhället, ökar möjligheten för människor att ta ansvar för sin egen hälsa. I folkhälsoarbete finns också de nationella och regionala målen. De finns för att man ska skapa ett mervärde vid genomförande av insatser. Målsättningen är att: Öka medvetenheten om de faktorer som ger bättre hälsa. Förankra folkhälsoperspektivet i all verksamhet i Sjöbo kommun. Skapa ett förhållningssätt och en samsyn som bygger på ett hälsofrämjande perspektiv. Lokala folkhälso mål Under perioden fram till 2014 har Sjöbo kommun valt att arbeta extra intensivt med barn, ungdomar, unga kvinnor samt äldre. Målgruppen äldre, år med lättare sjuklighet, nås genom Statens folkhälsoinstituts projekt Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande Kommunen ska också verka för en etablering av en ungdomsmottagning i Sjöbo kommun. Sjöbo kommun har tagit fram egna målområden som är kopplade till de regionala och nationella målen. Livskvalitet Sjöbo kommuns invånare ska må bra, känna gemenskap och delaktighet och ha en aktiv fritid i en kommun som är öppen för alla oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund och sexuell läggning. 8 EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR

9 Kunskap Alla ska få uppleva sin skolgång positiv med gott resultat. Förutsättningar ges för ett livslångt lärande. Företagande och arbete Ett positivt företagsklimat ger goda möjligheter till etablering och utveckling av företag och arbetskraft. Det leder till minskad ungdomsarbetslöshet. Infrastruktur Sjöbo kommuns invånare ska uppleva att det bor i en tillgänglig och trafiksäker kommun med goda kommunikationer. Hållbar utveckling Sjöbo kommuns invånare upplever delaktighet genom att aktivt delta i bevarandet och utvecklandet av våra miljö-, natur och kulturvärden. EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 9

10 De elva nationella folkhälsomålen Det övergripande, nationella, folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Elva målområden ska prioriteras: 1. Delaktighet och inflytande i samhället Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa. 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framför allt psykisk ohälsa, och leder till ökad ojämlikhet i hälsa. 3. Barns och ungas uppväxtvillkor Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. I folkhälsopropositionen bedömer regeringen att barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. 10 EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR

11 Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa kan ske på flera arenor bland annat genom föräldrastöd för att förbättra relationen mellan barn och föräldrar i hemmet. En annan arena är förskola och skola där barnen utvecklar och tränar olika kompetenser, till exempel problemlösningsförmåga samt social och emotionell förmåga, som fungerar som skyddsfaktorer mot ohälsa. Dessutom kan specifika program som främjar hälsa och goda levnadsvanor så som goda kost- och motionsvanor, genomföras i dessa miljöer. Psykiska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa i befolkningen som helhet. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten. 4. Hälsa i arbetslivet Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara den arbetsrelaterade ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa, utan är även en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt. EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 11

12 5. Miljöer och produkter Målområdet Miljöer och produkter handlar om hela vår fysiska omgivning luft, mark, vatten samt den bebyggda miljön. Boende, transporter, produktion och konsumtion av varor ger också upphov till många faktorer som på olika sätt påverkar hälsan. Även skadeperspektivet innefattas i målområdet och syftar till att skapa säkerhet i olika typer av miljöer som t.ex. trafikmiljö, arbetsmiljö, bostad, skola och fritid. En långsiktigt god folkhälsa är beroende av en hälsofrämjande och säker yttre miljö. 6. Hälsofrämjande hälsooch sjukvård Hälso- och sjukvården spelar en viktig roll i utvecklingen av en god folkhälsa. Inte bara genom att behandla sjukdom och skada, utan också genom sin möjlighet att förebygga dessa samt att främja hälsa. 12 EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR

13 7. Skydd mot smittspridning Insatser för att förebygga smittspridning är en del av folkhälsoarbetet och därmed viktigt för att nå det övergripande folkhälsomålet. Skydd mot smittspridning ska därför utgöra ett särskilt målområde. 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste värna om områden som sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård. 9. Fysisk aktivitet Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt. De samlade insatserna inom detta område är: ökad fysisk rörelse, mer fysisk rörelse i skolan och i anslutning till arbetet, mer fysisk rörelse under fritiden. En trygg sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam. EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 13

14 10. Matvanor och livsmedel Goda matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer och även psykisk ohälsa. Många av vår tids folkhälsoproblem har samband med maten. 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende påverkar hälsan. Riksdag och regering har beslutat om mål och insatser inom alkohol-, narkotika-, tobak-, dopnings- och spelpolitiken. De övergripande målen för samhällets insatser inom dessa områden är: minskat bruk av alkohol och tobak, ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. 14 EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR

15 Vill du veta mer? Läs gärna mer om Sjöbo kommuns policy för folkhälsoarbete på kommunens hemsida: Länkar: EN GOD HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 15

16 Sjöbo kommun Sjöbo Telefon E-post Alla bilder tillhör Sjöbo kommun.

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka.

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka. Häftet Främja hälsa en nyckel hållbar utveckling. En introduktion baseras på rapporten Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling, publicerad av Landstinget Dalarna 2010. Tillgänglig på www.ltdalarna.se

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Tänk nytt, lätt och rätt handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention, samma viktiga rättigheter 4 Dina

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! Det ska vara lätt att göra rätt! LÄKARFÖRBUNDETS POLITIK FÖR ATT FRÄMJA HÄLSA OCH FÖREBYGGA OHÄLSA DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT! SID 1 Det ska vara lätt att göra rätt! Läkarförbundets politik för att

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Program för välfärd och hållbar utveckling

Program för välfärd och hållbar utveckling Program för välfärd och hållbar tveckling Programperiod 2006-2010 Antaget av kommnfllmäktige 2007-04-23 Program för välfärd och hållbar tveckling 2006-2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Värdegrnd

Läs mer

Jämställdhet och folkhälsa. Ett kunskapsunderlag. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Jämställdhet och folkhälsa. Ett kunskapsunderlag. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5. På uppdrag av Stockholms läns landsting Jämställdhet och folkhälsa Ett kunskapsunderlag Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer