Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun"

Transkript

1 Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige , 37

2 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en förutsättning. I kommunfullmäktiges målprogram för är hållbar utveckling ett av de mest centrala utvecklingsmålen för att främja en hälsosam och god livsmiljö. Utgångspunkten tas i de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. Policyn för socialt hållbar utveckling inriktar sig på att omsätta de nationella folkhälsomålen på lokal nivå som en del i att uppnå kommunens övergripande mål för en hållbar utveckling. Generellt är invånarnas självrapporterade hälsa i Bjuvs kommun lika bra som i övriga Skåne och Sverige som helhet. Det finns dock en rad utmaningar som kommunen står inför. Den psykiska ohälsan är hög bland den vuxna befolkningen, valdeltagandet samt utbildnings- och inkomstnivån ligger lågt och sjukdomar som har ett nära samband med våra levnadsvanor ligger betydligt högre än i riket. Det är också en hög andel av invånarna som upplever en otrygghet och ett utanförskap i kommunen. Det finns stora förutsättningar i Bjuvs kommun att tillsammans vända dessa trender. Kommunen ligger i en expansiv Öresundsregion med pendlingsavstånd till både arbets- och utbildningsmöjligheter på nära håll. Det finns ett utbud av varierade boendemiljöer och närhet till god barnomsorg, skola och äldreomsorg skapar trygghet. Tillgången till rekreations- och grönområden är stort och föreningslivet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter. Redan idag pågår ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete inom kommunens olika verksamhetsområden. Policyn syftar till, att genom gemensamma utgångspunkter och förutsättningar, att skapa en ram för arbetet för en socialt hållbar utveckling och god folkhälsa i Bjuvs kommun. I policyn anges inriktning och övergripande målsättningar för arbetet samt en beskrivning över de utmaningar som är centrala för en positiv utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun. Till policyn kopplas en handlingsplan för socialt hållbar utveckling, som löper under en period av fyra år i taget, och som syftar till att omsätta den övergripande visionen och målen i policyn till konkreta handlingar och åtgärder. 2

3 Socialt hållbar utveckling Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt värna om mänskliga, sociala och fysiska resurser på ett sätt som säkerställer att våra barn och framtida generationer har möjlighet att leva ett gott liv. En hållbar utveckling omfattar tre dimensioner: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling syftar till att skapa stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Den sociala och miljömässiga hållbarheten har konkretiserats genom riksdagens beslut om 11 nationella folkhälsomål och 16 miljökvalitetsmål. Mål för folkhälsan 11 områden 16 miljökvalitetsmål En utveckling som går mot en social hållbarhet sätter människors behov och välbefinnande i centrum. Ett samhälle som byggs på en demokratisk värdegrund där hälsa, delaktighet och trygghet sätts i fokus utifrån ett långsiktigt perspektiv och där alla oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet har samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. För att lägga grunden för en socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun är de elva nationella folkhälsomålen centrala. I folkhälsomålen ingår även det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Även ett effektivt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet, som syftar till att invånarna ska känna trygghet, en tillit till andra människor och samhällsinstitutioner samt trivas i Bjuvs kommun, är av stor betydelse för en socialt hållbar utveckling. 3

4 De elva nationella folkhälsomålen utgör grunden för arbetet Det övergripande nationella målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån det övergripande målet har elva nationella målområdena utarbetats. Målområdena utgår från hälsans bestämningsfaktorer, dvs. de faktorer i samhällsorganisationen och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa eller ohälsa. För att kunna inta ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv är det en förutsättning att fokusera på hälsans bestämningsfaktorer snarare än att fokusera på sjukdomar och hälsoproblem. Det gör att problemen och sjukdomarna kan motverkas innan de uppstår. Målområdena bygger på de bestämningsfaktorer som visat sig ha störst betydelse för folkhälsan och är: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barn och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet kan också relateras till flera av folkhälsomålen, såsom ekonomisk och social trygghet (mål 2), trygga och goda uppväxtvillkor (mål 3), sunda och säkra miljöer (mål 5) och minskat bruk av alkohol och droger (mål 11). Även mål 1 delaktighet och inflytande har en tydlig koppling till tillit och upplevelsen av trygghet i samhället. 4

5 Övergripande vision Den övergripande visionen för Bjuvs arbete med socialt hållbar utveckling ligger i linje med målsättningen för den nationella folkhälsopolitiken och regeringens mål för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Visionen är att: Bjuvs kommun ska vara en trygg kommun att leva i där alla har förutsättningarna att uppnå en god hälsa och välbefinnande på lika villkor Sex prioriterade områden Utifrån en kartläggning över hälsoläget i Bjuvs kommun, som sammanställts i rapporten Folkhälsoprofil Bjuvs kommun 2009, har sex prioriterade områden särskilt identifierats som kommunen behöver arbeta mer aktivt med för att uppnå en socialt hållbar utveckling. De sex prioriterade områdena för det gemensamma arbetet för socialt hållbar utveckling är: 1. Delaktighet och inflytande 2. Sociala och ekonomiska förutsättningar 3. Alkohol, tobak, narkotika och andra droger 4. Fysisk aktivitet 5. Goda matvanor 6. Trygga och säkra miljöer 5

6 Perspektiv som ska genomsyra arbetet med de 6 prioriterade områdena I strävan mot visionen är det viktigt att följande perspektiv beaktas och genomsyrar arbetet med de sex prioriterade områdena: Fokus på barn och unga: Det har visat sig att goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar har en stark effekt på hälsotillståndet i befolkningen och en tydlig utjämnande effekt på sociala skillnader i hälsa. Levnadsvanor och beteenden befästs också till stor del i unga år. Barn och unga bör därför särskilt prioriteras i arbetet för en socialt hållbar utveckling. Identifiera ekonomiskt och socialt utsatta grupper: Grupper som är särskilt utsatta bör identifieras inom varje planerad insats för att skapa en jämlik hälsa i Bjuvs befolkning. Generellt förbättras levnadsvanorna i Sverige samtidigt som de sociala skillnaderna består. En utmaning för folkhälsoarbetet är att minska de sociala klyftorna istället för att förstärka dem. Insatser inom folkhälsoområdet måste därför planeras så att de inte endast når ut till dem som kanske behöver dem minst. Jämställdhetsperspektiv: Även ett jämställdhetsperspektiv bör genomsyra arbetet med att förverkliga policyns intentioner. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Inom varje insats ska därför kvinnors och mäns olika villkor belysas, analyseras och beaktas. Mångfaldsperspektivet: Mångfaldsbegreppet tar sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567). Lagen fastställer att lika rättigheter och möjligheter ska främjas oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ur ett mångfaldsperspektiv lyfts olikheter fram som något eftersträvansvärt och som en tillgång för individen och samhället. Ett synsätt som även ska genomsyra arbetet med att förverkliga policyns intentioner. Helhetssyn på hälsa: Genomförandet av policyn ska utgå från ett helhetsperspektiv på hälsa. Bestämningsfaktorerna inom de olika målområdena samverkar och påverkar hälsan i växelverkan och en insats inom ett område kan ha påverkan på flera av de andra målområdena. På så vis kan ett stuprörstänkande undvikas och arbetet får större synergieffekter. 6

7 Prioriterat område 1. Delaktighet och inflytande Samhällen med lågt valdeltagande där få människor känner mening med att engagera sig i föreningsliv eller till att försöka påverka samhällsutvecklingen kännetecknas av allvarliga hälsoproblem. Att öka människors delaktighet och inflytande i samhället är därför ett av de viktigaste målen att prioritera för att uppnå en god folkhälsa. Särskild vikt bör läggas vid att främja social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt på barns, ungdomars och äldres möjligheter och inflytande och delaktighet i samhället. Det är också viktigt att arbeta för en ökad jämställdhet som skapar förutsättningar för män och kvinnor att delta i samhällslivet på lika villkor. Mål för det prioriterade området: 7

8 Prioriterat område 2. Sociala och ekonomiska förutsättningar Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för hälsa. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa och leder till ökad ojämlikhet i hälsa. Framförallt finns det ett samband mellan psykisk ohälsa, men även en ökad risk för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, ökad alkoholkonsumtion och tobaksbruk. Arbetet inom målområdet kräver insatser på strukturell nivå, såsom ett socialförsäkringssystem som täcker väsentliga risker, utbildningsmöjligheter under olika perioder av livet, en skola som skapar förutsättningar för alla elever att nå kunskapsmålen, en samhällsplanering som bidrar till trygga miljöer och sociala tjänster av hög kvalitet, men även insatser som främjar sociala mötesplatser i samhället för olika åldersgrupper. Mål för det prioriterade området: *Emotionellt stöd innebär att individen upplever att det finns stöd från närstående för att klara livets stress och problem. *Praktiskt stöd innebär att individen har närstående att vända sig till för att få praktiskt stöd vid sjukdom eller andra besvärliga situationer i livet. 8

9 Prioriterat område 3. Alkohol, tobak, narkotika och andra droger Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket och arbeta för ett narkotikafritt samhälle är viktiga folkhälsofrågor. Inte sällan är det samma personer som utgör riskgrupp för t.ex. alkohol, narkotika och spel. Förutom att begränsa tillgänglighet på både alkohol, tobak och narkotika så krävs mer fokus på andra metoder för att minska alkohol och tobakskonsumtionen bland annat genom att inrikta sig på att förändra attityder och normer kring alkohol och tobak, motverka utvecklingen av den psykiska ohälsan och påverka föräldrars inställning till barn och ungdomars alkohol- och tobakskonsumtion. En annan viktig grupp att nå är gravida kvinnor och småbarnsföräldrar där tobaksavvänjande insatser erbjuds de som röker under graviditet och småbarnsåren. I det förebyggande arbetet mot narkotika är det betydelsefullt att minska nyrekryteringen till missbruk och stärka individens motståndskraft att lockas in i drogkulturer och missbruk genom att skapa integration och delaktighet, trygga uppväxtvillkor och en väl fungerande skola och arbetsmarknad. Mål för det prioriterade området: 9

10 Prioriterat område 4. Fysisk aktivitet Det finns starkt vetenskapligt stöd för ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och god hälsa. Fysisk aktivitet minskar risken för bl.a. hjärt-kärlsjukdomar, diabetes (typ II), depression, benskörhet, vissa former av cancer samt har en främjande effekt på psykiskt välbefinnande och hälsa. När det gäller utövandet av fysisk aktivitet finns betydande sociala skillnader. Därför är det angeläget med en god idrottspolitik som stärker alla människors möjligheter att utöva idrott och motion. Särskilt betonas vikten av fysisk aktivitet i förskola och skola, stimulans till friluftsliv, en samhällsplanering där grönområden prioriteras, ökad fysisk aktivitet under arbetstid samt till och från arbetet. Även fysisk aktivitet för äldre bör prioriteras. Genom att vara fysiskt aktiv bygger den äldre upp en reservkapacitet som underlättar dagliga aktiviteter, främjar självständighet och skyddar vid sjukdom. En viktig del i arbetet för att främja äldres fysiska aktivitet är att skapa stödjande miljöer, såsom mötesplatser för olika aktiviteter, samt att utbudet av fysiska aktiviteter varierar så att de kan anpassas efter de äldres individuella kapacitet. Mål för det prioriterade området: 10

11 Prioriterat område 5. Goda matvanor Goda matvanor har en avgörande betydelse för hälsan. I allt fler länder håller övervikt på att utvecklas till ett dominerande problem. Nästan 10 procent av den vuxna befolkningen är överviktig och andelen överviktiga barn och ungdomar ökar snabbt, vilket sannolikt beror på att vi rör på oss mindre än tidigare och att vi äter en felaktigt sammansatt kost med alltför stort energiinnehåll. Övervikten följer ett mönster där människor i socialt utsatta positioner drabbas hårdast. Äldre har däremot identifierats som en riskgrupp när det gäller undervikt och bör därför också särskilt uppmärksammas under detta målområde. Viktigt är att medborgarnas kunskaper om samband mellan kost och hälsa ökar. Det är också viktigt med ett folkhälsoperspektiv på livsmedelspolitiken vars mål är en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion. Mål för det prioriterade området: Med goda matvanor avses här de rekommendationer från Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket som är rådande. 11

12 Prioriterat område 6 Trygga och säkra miljöer En viktig bestämningsfaktor för hälsan är att få känna sig trygg i sin vardag. För att kunna känna sig säker i sin hemmiljö och i andra miljöer är det viktigt att det brottsförebyggande arbetet verkar för trygga och säkra miljöer. Det brottsförebyggande arbetet i kommunen sker både genom social brottsprevention som genom goda levnadsvillkor minskar individers benägenhet att begå brott och situationell brottsprevention som minskar individers möjlighet att begå brott. Det trygghetsfrämjandearbetet syftar till ökad tillit mellan människor och till samhället samt öka toleransen för olikheter. Mål för det prioriterade området: 12

13 Styrdokument Nedan presenteras de styrdokument som är centrala i arbetet för en social hållbar utveckling i Bjuvs kommun: Lokala Målprogrammet för Bjuvs kommun Bjuvs kommuns handikapplan Regionala Regionala folkhälsostrategin för Skåne Nationella Strategiska utmaningar en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling (Skr. 2005/06:126) En förnyad folkhälsopolitik (Prop. 2007/08:110) En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (Prop. 2010/11:47) Allas vårt ansvar ett nationellt brottsförebyggande program (Ds 1996:59) FN s Barnkonvention FN s konventioner om mänskliga rättigheter 13

14 Aktörer Nedan presenteras viktiga aktörer i arbetet för en socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun: Lokala Kommunen Andra lokala samhällsaktörer såsom näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården, polisen, psykiatrin, Skåneidrotten, de ideella organisationerna samt föreningslivet Regionala Region Skåne Kommunförbundet Skåne Länsstyrelsen Skåne Nationella Statens Folkhälsoinstitut (FHI) Brottsförebyggande rådet (Brå) Sveriges kommuner och landsting (SKL) 14

15 Uppföljning och revidering Rådet för socialt hållbar utveckling ansvarar för att följa upp arbetet med utgångspunkt i policyns intentioner. 1 Uppföljningen fokuserar på vilka åtgärder som vidtagits inom de olika prioriterade områdena samt i vilken utsträckning hänsyn har tagits till de sex prioriterade områdena i de olika förvaltningarnas mål, planering och fortlöpande verksamhet. För att följa utvecklingen inom området i kommunen kommer indikatorer för arbetet sammanställas i ett välfärdsbokslut varje år som integreras i det kommunala boksluts- och budgetarbetet. Välfärdsboksluten kommer också att ligga till grund för nya prioriteringar inom området. Policyn för socialt hållbar utveckling har inget slutdatum. Kommunstyrelsen initierar en översyn av policyns aktualitet i början av varje mandatperiod eller när indikatorer tydligt pekar på att det finns behov av omprioriteringar. 1 Under förutsättning att förslaget på ny organisation antas i KF. I annat fall är det brottsförebyggande rådet (Brå) och folkhälsorådet som utser arbetsgrupper enligt den organisation som för tillfället föreligger. 15

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet...

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Delrapport 2 av 3 Inom projekt Hållbar jämställdhet Smart ekonomi Borås Stad 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! Det ska vara lätt att göra rätt! LÄKARFÖRBUNDETS POLITIK FÖR ATT FRÄMJA HÄLSA OCH FÖREBYGGA OHÄLSA DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT! SID 1 Det ska vara lätt att göra rätt! Läkarförbundets politik för att

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer