Supported employment i en svensk kontext :

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :"

Transkript

1 Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser Från sysselsättning till arbete : kunskapssammanställning om stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning Lövgren, Veronica Markström, Urban Sauer, Lennart 2014 (Svenska) Supported employment i en svensk kontext : förutsättningarnär personer med funktionsnedsättning når,får och behåller ett arbete Gustafsson, Johanna 2014 (Svenska)Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)

2 Arbetsgivare och arbetstagare i centrum

3 Offentlig ideell stiftelse Bildad av Landstinget Örebro och Örebro kommun med stöd av och i samverkan med Af och Örebro universitet(öu) Använt metoden Supported employment hela tiden. Har forskning på hög europeisk nivå tillsammans med IHV(ÖU) Unikt bra resultat. Utbildar i hela Sverige i metod och implementering FunkA utredningen heldag på Activa, Socialstyrelsen anger Activa som förebild. Har brett internationellt nätverk Varit med och tagit fram European Toolkit of Supported employment. Samverkar/stödjer /äger sociala företag ch?feature=player_detailpage &v=d7xlnb-tvwe Läs hemsidan

4 1988 beslutade kommunfullmäktige i Örebro att tillsammans med Örebro läns landsting bilda en allmännyttig stiftelse för att främja sysselsättning och utbildning för handikappade. Stiftelsen fick namnet Örebrostiftelsen för arbete åt handikappade (ÖAH). Arbetsförmedlingen tidigt med som en samverkanspart då man i Länsarbetsnämnden beslutade att ge stiftelsen möjlighet att disponera lönebidrag för att utveckla idéer om stödinsatser och arbetsmodeller. Under början av 1990-talet utvidgades uppdraget till att omfatta hela Örebro län och alla grupper av funktionshindrade ungdomar fick stiftelsen möjlighet att tillsammans med Arbetsförmedlingen förfoga över 100 lönebidrag för deltagare. I samband med utvidgningen av uppdraget ändrades namnet till: Stiftelsen Activa i Örebro län.

5 2 Stiftarna har till ändamål att skapa varaktigt arbete, främst år unga personer med funktionshinder att genom utbildningsinsatser och annat stöd förbereda den handikappade för arbetslivet att integrera handikappade i näringsliv och övrig arbetsmarknad att inom sitt område utveckla samverkan mellan stiftarna

6 3 Stiftelsen skall i syfte att förverkliga sina ändamål verka genom att anställa handikappade att härvid skapa bra arbetsplatser främst integrerade i näringslivet och övrig arbetsmarknad att driva projekt som innebär förmedling, försäljning och köp av varor och tjänster att förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom samt att driva verksamhet är förenlig med stiftarnas intentioner.

7 VISION 2014 Activas vision är en arbetsmarknad öppen för alla. VÄRDERINGAR Actívas människosyn är att varje individ har resurser och förmågor som är en tillgång för individen och samhället. Actívas ska erbjuda alternativ, ge förutsättningar och skapa handlingsutrymme för egna livsval. Inom Actíva har alla människor lika värde. Actíva ska verka för långsiktigt hållbara lösningar.

8 Professionalisering -forskning

9 Projekt ROTA ägs av Actíva och Cesam och finaniseras av Arvsfonden. Målet med projektet är bl a att tillgängliggöra föreningslivet för personer med funktionsnedsättningar. Se filmen Goda nyheter om Kultivera! Förra året beslutade Örebro kommun att göra en satsning på sociala investeringar. Kultivera, med Actíva som huvudman, är den första ansökan att godkännas. Kultivera jobbar för att skapa sysselsättning för teckenspråkiga individer med behov av särskilt stöd. Nytt Finsamavtal Finsam Örebro har fattat beslut om att Actíva även nästa år ska leverera stöd till personer med aktivitetsersättning. Det handlar om 34 platser under 12 månader. EUSET öppnar dörrar för dropouts EUSET-projektet öppnar dörrar för nya målgrupper att nå arbetslivet. Läs mer om hur Actíva tillsammans med flera organisationer i ett europeiskt samarbete erbjuder Dropouts och andra en väg till arbete. EUSET Newsletter June 2014 Final (2)

10 Utblick -Transnationellt Ungdomar från Örebro län... på pizzerian i Pistoia,Toscana bu

11 Varför fokusera på lönearbete? Ofta ett tydligt önskemål högt värderad roll Att vara produktiv ett basalt mänskligt behov Arbete en grundläggande del i återhämtningsprocessen Helene Hillborg

12 Varför arbete Ett bra arbete främjar och stödjer psykisk hälsa och välbefinnande Personer med psykiskt ohälsotillstånd är förmögna att ha ett bra arbetsliv De flesta personer med psykisk sjukdom eller ohälsotillstånd och som saknar arbete önskar ha ett betalt arbete Arbetet representerar en plats där man är sedd, behövs och har en roll. Detta gäller även psykiskt sjuka och funktionssvaga En systematisk kunskapsöversikt Arbets- och Miljömedicin, Uppsala Universitet 2012

13 En arbetslinje för alla? Sysselsättningsnivån i befolkningen Personer utan funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Personermed LSS el SoL beslut

14 Individualiseringen av problemet leder till särlösningar Strukturell förändring som blir ett individuellt problem som beror på att individen inte klarar av eller inte vill? Eller, kan vi som samhälle välja väg?

15 Vardagsjobbet Individuella insatser som är långvariga och ges till båda arbetsgivare och arbetssökande (SEM) Fokusera inte på problemen eller funktionsnedsättningen titta på arbetsförmågan = möjligheten. Kontinuitet, Kompetens, Kvalitet och Kundanpassning

16

17 Arbetsgivare och arbetstagare i centrum

18 Arbetsgivarens perspektiv I en utvärdering i ett svenskt landsting framkommer att arbetsgivarrepresentanter ser personer med funktionsnedsättning som Osäker arbetskraft- osäker arbetsförmåga Problematisk arbetskraft normbrytande, oflexibel Dyr arbetskraft tillgänglighet, anpassning, produktionsförlust, längre pay-off-tid De säger sig också sakna kunskap, ledningsstöd och specifikt stöd vid anställning vilket påverkar möjligheterna att anställa personer med funktionsnedsättning även om de är kompetenta. De uppger sig också sakna incitament, i den rådande organisationen, för att anställa (produktivitetskrav och leanfilosofi ).

19 Arbetsgivarens perspektiv En stödperson är önskvärd som; Möter transaktionskostnader; kontakt, kontrakt, kontroll Mäklare (informell rekrytering, bidra med information på lättillgängligt sätt) Guide (bollplank, skapar säkerhet i osäker situation) Problemlösare (skapar säkerhet genom att bevaka den anställdes anställningsbarhet, reducerar risk)

20 Vem anställer med stöd från Af? Antal personer i åldern i vissa program för funktionsnedsatta, LBI,OSA,UVA,TAS,SAS maj 2012 Försäkringskassan2012, Tio år med aktivitetsersättning

21 Vilka jobbar Activa med personer per år i verksamheten. Hälften har en psykiatrisk problematik. Den näst största gruppen är personer med neuropsykiatriska diagnoser med Asperger syndrom och ADHD. Övriga har andra typer funktionsnedsättningar ( alla) inklusive teckenspråkliga personer med tilläggsproblem. Gemensamt för alla är avsaknad av eller tappad etablering på arbetsmarknaden dessutom ofta låg utbildning ofta kombinerat med annan social eller psykosocial problematik. Vanligt med dålig hälsa, dålig ekonomi och annat som är en följd/komplikation. De allra flesta är mellan ( 29) år gamla.

22 ACTIVA Skillnaden är oerhörd! Från skola till arbetslöshet eller till daglig verksamhet eller till ett jobb. Exemplet Alexander ; es.play&mid=139 Individ familj samhälle Livskvalité och specifikt hälsa för individ och familj Ekonomi för individ och samhälle

23 Avslut Activa

24 Mer lönsamt än vi anar! Activa funnits i 25 år och ca 1000 personer fått jobb runt om i länet. Om 500 av dessa jobbat halvtid under 10 år är i stället för arbetslöshet är den samhällsekonomiska nettovinsten minst 500 x 10 år x kr / år * = *Ingvar Nilsson med fl

25 Hyllas den som hyllas bör De som var visionärer för 25 år sedan De som stretar på i vardagen som arbetskonsulenter, företagskonsulenter, administratörer, arbetsledare, utbildare, vaktmästare, projektledare och medarbetare, chefer och styrelse.

26 Ativamodellen