Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)"

Transkript

1 Sundbyberg Dnr.nr: Fi2011/631 Vår referens: Mikael Klein Till: Finansdepartementet Regeringskansliet Stockholm Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Handikappförbundens samarbetsorgan, nedan kallat Handikappförbunden, är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund. Handikappförbundens vision är ett samhälle för alla, där alla människor är delaktiga på lika villkor. Ett samhälle där människor möts med respekt oavsett funktionsförmåga. Ett samhälle som tillvaratar människors olikheter och rättigheter, och därför är ett rikt samhälle. Handikappförbunden representerar 39 medlemsförbund med sammanlagt cirka enskilda medlemmar. Sammanfattning Den centrala frågan för Långtidsutredningen 2011, har varit hur arbetsmarknadens funktionssätt kan förbättras. Enligt Handikappförbunden är den viktigaste utmaningen för svensk arbetsmarknad, att öka arbetskraftsdeltagandet bland människor i arbetsför ålder som lever med en kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning. Långtidsutredningen har tyvärr inte haft en uttalad strävan att öka själva arbetskraftsdeltagandet, utan valt att fokusera på åtgärder för låg arbetslöshet för dem som idag ingår i arbetskraften. Vi menar att detta är ett strategiskt misstag. Förslagen som läggs för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt riskerar att skjuta bredvid mål om de inte är baserade på en mer grundläggande strategi för att också öka arbetskraftsdeltagandet inom befolkningen i arbetsför ålder. Handikappförbunden anser också att utredningen brister allvarligt i sin analys, när man i stora delar ger en mycket bred och faktabaserad Handikappförbunden, Box 1386, Sundbyberg Telefon vx, Texttelefon Org nr

2 beskrivning av arbetsmarknaden och dess utmaningar, men inte med ett ord reflekterar över arbetsmarknadens funktionssätt för personer med funktionsnedsättning. I vårt yttrande över Långtidsutredningen, vill vi bidra till en bredare analys och ger också våra kommentarer till delar av utredningens förslag. Ökat arbetskraftsdeltagande är den viktigaste utmaningen Den centrala frågan för Långtidsutredningen 2011, har varit hur arbetsmarknadens funktionssätt kan förbättras. Långtidsutredningen redogör på ett grundligt sätt sin teoretiska bas, definitionen av en väl fungerande arbetsmarknad, som ligger till grund för utredningens arbete. I tabell 2.1 redogörs för sambandet mellan arbetskraftens storlek och sysselsättningen, och i tillhörande faktaruta konstateras "En fundamental förutsättning för det sätt vi ser på arbetsmarknaden är att ett större arbetsutbud gör att det skapas fler arbeten". Om fler personer i arbetsför ålder kan delta i arbetskraften, påverkar det också sysselsättningen positivt. En självklar utgångspunkt för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, torde då vara att ha ett ökat arbetskraftsdeltagande som mål. Långtidsutredningen väljer istället att sätta låg arbetslöshet och goda incitament för arbetsgivare och arbetstagare som syfte med utredningen. Självklart är detta viktiga målsättningar. Men utan en djupare strategi för att öka arbetskraftsdeltagandet, riskerar förslagen tyvärr att få en betydligt sämre träffsäkerhet. Förbisedda målgrupper Den mest avgörande utmaningen för svensk arbetsmarknad, är att lyckas fånga upp de personer i arbetsför ålder som idag inte deltar i arbetskraften. I internationell jämförelse har Sverige ett högt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor jämfört med män, vi har också en hög reell pensionsålder. Det finns förbättringar att göra för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för ungdomar och invandrare. Utredningen föreslår också konkreta åtgärder för delar av dessa grupper (tidigare examina från universitet och högskolor, stärkta arbetsgivarkontakter på gymnasiets yrkesinriktade utbildningar samt förbättrade integrationsinsatser för flykting- och anhöriginvandrare). Utredningen klargör att man valt att inte studera arbetskraftsdeltagande efter pensionsbeslut. Åtgärder för att förstärka kvinnors sysselsättning verkar inte ha varit föremål för utredningens fokus alls. 2

3 Det stora misstaget som utredningen gör, är att så grundligt förbise den i Sverige numerärt största gruppen som inte deltar i arbetskraften, personer med ohälsa eller funktionsnedsättning. I internationell jämförelse har Sverige fortfarande en mycket hög andel av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år), som på grund av ohälsa inte deltar i arbetslivet. Själva ohälsotalet har visserligen minskat under senare år, men inte med följden av ett nämnvärt högre arbetskraftsdeltagande, snarare med följden av bristande försörjning för allt fler. Den viktigaste utmaningen - att öka arbetskraftsdeltagandet bland människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar - kvarstår alltjämt. Att personer med funktionsnedsättning inte överhuvudtaget nämns i en utredning med ambitionen att strategiskt förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, tyder på allvarliga brister i analysen. En outnyttjad resurs på arbetsmarknaden Enligt SCB:s fördjupade arbetskraftsundersökning, AKU 1, som görs vartannat år sedan 1998, uppger mellan 15 och 20 procent av befolkningen i åldern år, att man lever med en funktionsnedsättning som påverkar den dagliga livsföringen. En relativt konstant andel av befolkningen, cirka personer (motsvarande en tiondel av befolkningen i åldern år) uppger att de har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sin funktionsnedsättning. Bland dessa har sysselsättningsgraden succesivt sjunkit under de år som AKU:n genomförts. Vid den senaste mätningen, fjärde kvartalet 1998, var sysselsättningsgraden nere i 50,0 procent. Denna nedgång har varit stadigt fortlöpande, trots att vi under tidsperioden haft såväl en kraftig högkonjunktur som en historisk lågkonjunktur. Hindren för sysselsättning inom denna grupp är således inte konjunkturberoende. Att ha en funktionsnedsättning är inte synonymt med att ha nedsatt arbetsförmåga. Svenskt Näringsliv 2 publicerade i oktober 2010 en studie som uppskattar antalet personer med funktionsnedsättning med ringa nedsättning av arbetsförmågan men likväl utan lönearbete som en arbetskraftsreserv på hela personer. Bland dem som i AKU:n uppger att de har en nedsatt arbetsförmåga och saknar arbete, uppger nästan hälften att de med vissa anpassningar av framförallt organisatoriska faktorer (arbetstider, 1 Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden, 4:e kvartalet 2008, Statistiska Centralbyrån Handikappolitiken en björntjänst i all välmening, Li Jansson, Svenskt Näringsliv 3

4 arbetstempo, arbetsuppgifter) skulle kunna arbeta. Hindren för ett större arbetskraftsdeltagande bland personer med funktionsnedsättningar spänner givetvis över flera samhällsområden än vad utredningen haft i fokus. För att i större utsträckning kunna tillvarata allas arbetsförmåga, krävs bland annat en bättre fungerande och mer flexibel socialförsäkring, och en hälso- och sjukvård som bättre kan tillhandahålla medicinska insatser och rehabilitering. Arbetsmarknadens funktionssätt är ändå centralt. Vilka incitament och vilken typ av stöd behöver arbetsgivare för att kunna och våga anställa fler personer med funktionsnedsättning? Vilka incitament och vilket stöd behöver arbetstagare som har en funktionsnedsättning för att stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden? Vilka politiska initiativ behövs för att utveckla ett arbetsliv som kan inkludera fler, och därmed bli mer långsiktigt hållbar? Dessa frågor är helt avgörande för att förbättra den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Yttranden över Långtidsutredningens förslag: 1. Ge arbetssökande utan a-kassa rätt att delta i ett garantiprogram med ersättning motsvarande dagens grundbelopp efter tre månader arbetslöshet. Handikappförbunden stödjer utredningens förslag. Det är inte rimligt att de som idag inte uppfyller arbetsvillkoren ska kvarstå på nivåer under grundersättningen när de deltar i Arbetsförmedlingens program. Trösklarna in till arbetslöshetsförsäkringen behöver generellt sett sänkas och trösklarna ut behöver höjas. 2. Reformera anställningsskyddet så att trösklarna mellan tidsbegränsade anställningar och tillsvidareanställningar minskar. Handikappförbunden är tveksam till utredningens förslag om införandet av uppsägningsavgifter som grund för anställningsskydd. Ambitionen att stärka anställningsskyddet vid tidsbegränsade anställningar ska inte ske på bekostnad av ett försvagat skydd vid tillsvidareanställningar. Tanken om att växla sänkta arbetsgivaravgifter mot uppsägningsavgifter innebär också en förskjutning av ansvaret för dem som sägs upp, vilket vi är tveksamma till. 4

5 3. Ge arbetsgivare tydligare finansiella incitament att medverka till att sjukskrivna kan återgå till den ursprungliga arbetsplatsen. Handikappförbunden stöder tanken om att stärka arbetsgivares incitament till aktiv rehabilitering, och tror att det även leder till bättre förebyggande åtgärder. De bästa lösningarna för att motverka eller lindra ohälsa, tror vi går att hitta på den enskildes arbetsplats. Ett ökat ekonomiskt incitament kan stödja sådana processer, men får inte utformas så att det innebär ett orimligt kostnadsansvar eller leder till högre trösklar att anställa personer som tros ha en större ohälsorisk. Rehabiliteringskedjans nuvarande konstruktion, att pröva arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar motverkar syftet att ge arbetsgivare rätt incitament. 4. Reformera studiemedelsystemet så att det premierar tidigare examina från universitet och högskolor. Handikappförbunden har ingen synpunkt på ambitionen att sänka inträdes- och examensåldrarna i Sverige, men vill understryka vikten av att det måste finnas möjlighet för anpassad studietakt för studenter med olika funktionsnedsättningar. Förutom att själva funktionsnedsättningen kan påverka möjligheten att hålla full studietakt, så vet vi att studier kan fördröjas avsevärt på grund av bristande tillgång till anpassade studiehjälpmedel eller andra avgörande anpassningar. 5. Stärk inslagen av arbetsgivarkontakter på gymnasiets yrkesinriktade utbildningar. Handikappförbunden stödjer utredningens förslag. Övergången mellan skola och arbetsliv måste förstärkas. Förslaget bör utvidgas till att även omfatta gymnasiesärskola och andra eventuella utbildningar som inte ger behörighet till högskola och universitet. 6. Förbättra och fördjupa den arbetsgivarinriktade förmedlingen. Handikappförbunden stöder starkt utredningens förslag om att förstärka det arbetsgivarinriktade förmedlingsarbetet. Vi är helt övertygade om att ett mer aktivt förmedlingsarbete med inriktning på arbetsgivare, skulle ge positiva resultat. Detta förutsätter ett förändrat uppdrag för Arbetsförmedlingen och andra kompetenser i förmedlingsarbetet. Vi är dock inte övertygade om nödvändigheten av att ge arbetsförmedlare utökade möjligheter att besluta om fördjupade subventioner. Vi tror att subventionerna redan idag ges för stor 5

6 betydelse i förmedlingsuppdraget i förhållande till andra typer av stöd till arbetsgivare. Det råder en för svag uppföljning och utvärdering av träffsäkerheten av olika arbetsmarknadspolitiska insatser för arbetssökande med funktionsnedsättning. Risken är stor att olika insatser idag används för arbetssökande som inte faller inom ramen för den tänkta målgruppen för insatsen. Utökade möjligheter till subventionsbeslut anser vi bara kan bli aktuella, när uppföljningen blivit bättre. 7. Stärk Arbetsförmedlingens arbete med kontroll, garantier och sanktioner. Handikappförbunden har inga synpunkter på utredningens förslag. Vi vill ändå invända mot utredningens resonemang om att försörjningsstödet kan tänkas behålls som ersättningsform för arbetslösa. Försörjningsstödet är, som utredningen konstaterar, inte konstruerat att vara ersättningsform under arbetslöshet. Det finns då för utredningen ingen anledning att resonera utifrån en sådan ordning. Handikappförbunden avstår från att yttra sig över utredningens övriga förslag. Med vänlig hälsning Handikappförbunden Ingrid Burman Ordförande 6

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-08-17 Dnr.nr: S2015/1554/SF Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 Handikappförbunden Handikappförbunden

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-01 2011-63 Finansdepartementet Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) anser att det

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? rir 2013:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 15 mars 2013 Sida: 2 av 47 Sida: 3 av 47 Dnr: Af - 2011/333721 Datum: 2013-03-15 Återrapportering

Läs mer

En socialförsäkring för alla

En socialförsäkring för alla En socialförsäkring för alla Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2013

Sveriges nationella reformprogram 2013 Sveriges nationella reformprogram 2013 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Makroekonomisk situation och scenario... 7 2.1 Makroekonomiska

Läs mer

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Regeringen beslutade den 23 januari 2003 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka hur näringslivets engagemang i arbetet för integration av invandrare

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken PROP. 214/15:1 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken Sammanfattning En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten

Läs mer

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Full sysselsättning På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original:

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

Reformerna inom sjukförsäkringen under perioden 2006 2010: Vilka effekter kan vi förvänta oss?

Reformerna inom sjukförsäkringen under perioden 2006 2010: Vilka effekter kan vi förvänta oss? Reformerna inom sjukförsäkringen under perioden 2006 2010: Vilka effekter kan vi förvänta oss? Pathric Hägglund Peter Skogman Thoursie RAPPORT 2010:17 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Läs mer

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen En sjukförsäkring att lita på Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen Mars 2011 Innehåll BAKGRUND: SKENANDE OHÄLSOTAL OCH BRISTANDE REHABILITERING...3 Stor variation över

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer