Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter"

Transkript

1 Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar, DOA Januari

2 Bakgrund Alla människor har rätt till arbete. Detta anges i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 27. Ett arbete innebär fördelar, både för individen och samhället. För individen handlar det bland annat om att kunna bli självförsörjande, delaktig i samhället och få en regelbunden kontakt med andra människor. För samhället handlar det om att ju fler personer som har arbete, desto större blir skatteintäkterna och färre personer blir beroende av social välfärd. Att vara utan arbete påverkar individen negativt och i längden även samhället negativt. Situationen på arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättningar är sämre än för befolkningen i övrigt. Av personer i befolkningen år gamla var 76 % i arbete år Motsvarande siffra för personer med funktionsnedsättning är 62 % och för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är andelen 55 % 1. I dessa uppgifter ingår personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program, t.ex. offentligt skyddat arbete och anställning med lönebidrag. I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken år anger regeringen att offentlig sektor bör ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Men enligt erfarenheter från tidigare projekt mellan Handikapporganisationernas Samarbetsorgan, HSO Skåne, och Furuboda Arbetsmarknad samt andra studier (exempelvis SCB, , SOU, ) är offentliga arbetsgivare inte så bra på att anställa personer med funktionsnedsättning. Även om det officiellt finns ambitioner hos offentliga verksamheter att anställa personer med funktionsnedsättning finns det ibland ett tyst och outtalat motstånd som hindrar det från att ske. I och med detta kom projektet DOA, De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar, till. DOA pågick under åren och var ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad. Projektet finansierades av Arvsfonden. Huvudsyftet med projektet var att offentliga verksamheter i Skåne ska anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i ökad omfattning. För att uppnå detta arbetade projektet med följande delar: Öka antalet anställda personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Stödja arbetsgivare och arbetstagare i projektet med hjälp av metodiken i Supported employment Kartlägga hindrande och underlättande faktorer som kan uppstå vid rekryteringen av personer med funktionsnedsättning Denna rapport fokuserar på de hindrande och underlättande faktorer som kan uppstå vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Resultatet kommer från två olika delar inom projekt DOA. För att tydliggöra detta har rapporten delats upp så att varje del presenteras för sig samt avslutas med en del som sammanfattar allt resultat i rapporten. 1 SCB (2014). Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Rapport 2014:1. 2 SCB (2014). Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Rapport 2014:1. 3 Statens offentliga utredningar (2012). Sänkta trösklar högt i tak: arbete, utveckling, trygghet: betänkande / av FunkA-utredningen. 2012:31. 2

3 Del 1 innehåller resultat från intervjuer med politiker, personer från personalavdelning, arbetsmarknadsenhet och kommunal verksamhet gällande faktorer som kan påverka vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning. I del 2 framkommer de hindrande och underlättande faktorer som har registrerats vid kontakterna med offentliga verksamheter under projekt DOAs gång. Del 3 gör en sammanfattning över det totala resultatet i rapporten. 3

4 Del 1 Intervjuer med personer från offentliga verksamheter Under våren och sommaren 2014 genomfördes en undersökning med syfte att belysa arbetsgivares syn på faktorer som kan påverka vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas här en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Personer från fyra av Skånes kommuner intervjuades. Kommunerna valdes ut utifrån storlek och politisk styrning, för att få spridning på resultatet. Kommunstorleken liten innebär att kommunen har mindre än invånare och mindre än offentligt anställda medan stor innebär att kommunen har fler än invånare och fler än offentligt anställda. Följande kommuner ingick i undersökningen: Stor kommun Liten kommun S-styrd Malmö Åstorp M-styrd Lund Östra Göinge I varje kommun planerades det att intervjua en politiker, en person från personalavdelningen, en person från den lokala arbetsmarknadsenheten och en person från en kommunal verksamhet, med rekryterande ansvar. Anledningen till att just dessa positioner inom en kommun valdes ut var att få olika perspektiv på vilka faktorer som kan påverka vid rekryteringen. En annan anledning var att det är just dessa positioner som projekt DOA har varit i kontakt med under arbetets gång med att få offentliga verksamheter att rekrytera fler personer med funktionsnedsättning. Dessa positioner är olika vägar in. Fyra intervjuer per kommun, totalt 16, var planerade att genomföras. Intervjupersonerna kontaktades via mail med information om undersökningen och en förfrågan om att bli intervjuade. Alla personerna svarade inte eller hade inte möjlighet att ställa upp på intervjun så slutligen blev det 11 genomförda intervjuer. Bakgrundsinformationen för dessa personer ser ut enligt följande: Bakgrundsinformation Antal personer Kön Man 5 Kvinna 6 Ålder* Upp till 50 år 5 51 år och äldre 5 Position Politiker 3 HR 2 Arbetsmarknadsenhet 4 Kommunal verksamhet 2 Kommunstorlek Stor 5 Liten 6 Politiskt styre M 6 S 5 Tidigare kontakt med personer med fns Ja 11 *En person ville inte uppge sin ålder och därför blir det totala antalet som uppgett sin ålder 10 personer. Intervjuerna genomfördes via telefon med alla utom en person, som valde att svara på frågorna skriftligt. Telefonintervjuerna som var max 30 minuter långa spelades in, vilket alla intervjupersoner sa ok till. Det var möjligt för intervjupersonerna att få frågorna i förväg. 4

5 De inspelade intervjuerna skrevs ut i text, avidentifierades och sammanfattades. Text med samma innehåll grupperades till olika faktorer. Dessa faktorer placerades sedan under antingen faktorer kopplade till individ eller omgivning. Resultat Resultatet nedan visar intervjupersonernas syn på faktorer som kan påverka vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Det är alltså arbetsgivares perspektiv som presenteras eftersom intervjupersonerna i detta material representerar arbetsgivare i offentliga verksamheter. Resultatet är upplagt efter den ordning av frågor som intervjupersonerna svarade på. En del faktorer förklaras med text i kursiv stil. Vilka svårigheter finns för att rekrytera en person med funktionsnedsättning? Flera intervjupersoner tog upp att svårigheterna skiftar beroende på typ av funktionsnedsättning och arbetsuppgifter. Individ Negativ inställning/ej motiverad Om en person ser få eller inga möjligheter för sig själv. Omgivning Okunskap om personer med funktionsnedsättning Arbetsgivare kan ha svårt att veta hur funktionsnedsättningen påverkar personens sätt att arbeta och fokuserar på svårigheter istället för möjligheter. T.ex. kan arbetsgivare utgå ifrån att det tar mycket tid och jobb att ha en medarbetare med funktionsnedsättning. Attityder Rekryteringsprocessen Det saknas rutiner kring hur man rekryterar personer med funktionsnedsättning. Finns inte ekonomiska möjligheter att rekrytera Arbetsgivare förutsätter att de kan få gratis arbetskraft eller ett högt lönestöd, annars rekryterar de inte personer med funktionsnedsättning Arbetsgivare får inte tillräckligt stöd Arbetsgivare har inte tid till handledning Anställningar Detta kan t.ex. vara otrygga anställningsvillkor eller att det saknas rutiner på en arbetsplats gällande antal praktikplatser. Förändrad arbetsmarknad med högre krav Arbetsmarknaden har förändrats vilket visar sig t.ex. genom att arbeten som tidigare inte krävde några förkunskaper har försvunnit pga. högre krav på kunskaper. 5

6 Vad underlättar för att rekrytera en person med funktionsnedsättning? Individ Referenser från tidigare arbetserfarenhet Individen har en utvecklingsmöjlighet mot att jobba självständigt Trygg individ Motiverad individ Viktigt att arbetstagaren fungerar med andra människor När man arbetar med människor är det viktigt att personkemin stämmer. Detta gäller för alla personer och är inte specifikt för personer med funktionsnedsättning. Omgivning Stöd till arbetsgivare och arbetstagare Stöd som tas upp är t.ex. ekonomiskt bidrag, provanställning och coach/stödperson. Hitta personerna med funktionsnedsättning För att kunna rekrytera personer med funktionsnedsättning måste arbetsgivare först och främst känna till att personerna finns. Hela rekryteringsprocessen underlättas om det finns rutiner på arbetsplatsen gällande hur man gör när man ska rekrytera personer med funktionsnedsättning. En möjlighet är att fånga upp personerna direkt när de går ut gymnasiet. Kunskap om personer med funktionsnedsättning Det behövs mer information om personer med funktionsnedsättning och vad personerna kan göra, istället för att man fokuserar på det som de inte kan göra. Engagerad ledning Har ni någon anställd med funktionsnedsättning på din arbetsplats, med eller utan lönestöd? Alla intervjupersoner vet att det finns anställda med funktionsnedsättning inom kommunen. Däremot har inte alla någon anställd med funktionsnedsättning på sin arbetsplats. Åtta personer vet att det finns personer med funktionsnedsättning anställda på arbetsplatsen och tre svarar nej på frågan. Intervjupersonerna påpekar dock att alla inte berättar om sin funktionsnedsättning så det kan finnas fler personer som har funktionsnedsättningar, men som de inte vet om. Vad gör ni för att personer med funktionsnedsättning ska rekryteras till kommunens egen verksamhet? Denna fråga gav svar på vad kommunerna och de olika intervjupersonerna i sina positioner gör eller planerar att göra för att personer med funktionsnedsättning ska rekryteras till kommunens verksamhet. En sammanfattning av detta presenteras här: Informera arbetsgivare om funktionsnedsättning och vilket stöd man kan få när man anställer personer med funktionsnedsättning. Föregå med gott exempel och uppmuntra andra att se möjligheter med att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Ta fram en gemensam kompetensbaserad rekryteringsprocess i kommunen för att minska riskerna för diskriminering vid rekrytering. Följa upp hur väl de rekryterande cheferna följer den gemensamma processen samt utvecklar den. Beslutat att en viss andel av de anställda i kommunen ska vara personer med funktionsnedsättning. 6

7 Kommunen anställer personer med funktionsnedsättning under en viss tid. Därefter ska de matchas till annan arbetsgivare. Har projekt gällande arbete för personer med funktionsnedsättning finansierat av Europeiska socialfonden (ESF), Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM) eller kommunen. Genomför aktiviteter genom kommunens handikappråd Har haft samarbete med annan kommun inom området Låter daglig verksamhet sköta en del funktioner i kommunen t.ex. cafeterian i kommunhuset, hjälper äldre personer med olika saker. Har särskolegymnasium som bygger mycket på arbetsplatsförlagd utbildning Har eftergymnasial utbildning för personer med funktionsnedsättning Har lärlingsutbildningar för personer med funktionsnedsättning tillsammans med företag i kommunen Är tillräckligt många personer med funktionsnedsättning anställda i kommunens verksamhet? Sju av de tillfrågade personerna ansåg att det inte finns tillräckligt med personer med funktionsnedsättning anställda i kommunen och att kommunen kan anställa fler. Två personer har svårt att svara ett direkt ja eller nej på frågan eftersom det beror på tillgång och efterfrågan. Under en viss tid på året behöver man ibland extra personal men om man ser på det över hela året så är antalet personer med funktionsnedsättning i rätt bra balans i kommunen. Övriga två intervjupersoner tycker att det är en svår fråga att svara på eftersom de inte vet hur många personer med funktionsnedsättning som är anställda i kommunen. Om inte, vad behövs för att fler personer med funktionsnedsättning ska rekryteras till kommunens verksamhet? Alla, utom de som inte visste hur många personer med funktionsnedsättning som är anställda i kommunen, har svarat på denna fråga. Ingen av de faktorer som uppkom i svaren kunde kopplas till individen utan alla faktorer hänger samman med vad omgivningen kan göra för att fler personer med funktionsnedsättning ska rekryteras till kommunen. Omgivning Mer kunskap Det behövs mer kunskap så att man t.ex. ser möjligheterna med att ha personer med funktionsnedsättning som medarbetare. Tydliga mål från ytterst ansvarig och ute i verksamheterna Finnas resurser Det behövs resurser som utrymme i budgeten för att kunna rekrytera personer med funktionsnedsättning. Det behöver också finnas tid till att hinna ta hand om personerna. Riktiga arbeten Det ska finnas ett behov på arbetsplatsen att anställa en person som då ska få meningsfulla arbetsuppgifter. Man ska inte anställa en person enbart för att personen har en funktionsnedsättning. Rutiner gällande antal praktikplatser samt dessa arbetsplatsers stödfunktioner Jobba mer aktivt med de ungdomar med funktionsnedsättning som enbart sitter hemma 7

8 Idag talas det generellt i samhället om att fler personer med funktionsnedsättning behöver få varaktiga arbeten. Håller du med om detta? Intervjupersonerna håller med om detta. En av dem poängterar att det inte ska förekomma några former av diskriminering vid rekrytering. Vilka åtgärder behövs för att det ska ske? De faktorer som kom upp är alla kopplade till omgivningen. Omgivning Mer kunskap Mer kunskap behövs för att ändra på personers förutfattade meningar om hur personer med funktionsnedsättning är och för att kunna se att alla har en unik kompetens. Rekryteringsprocesser ska vara kompetensbaserade och icke-diskriminerande Arbetsuppgifter Det behövs bra matchning mellan arbetsuppgift och person men också dela upp de arbetsuppgifter som finns för att åter igen hitta de enklare arbetsuppgifterna. Mer fokuserat arbete på detta område Man behöver jobba mer aktivt med att rekrytera personer med funktionsnedsättning, t.ex. genom att en arbetsplats har en handläggare som har detta i sina arbetsuppgifter. Att en arbetsplats arbetar med detta borde vara en permanent verksamhet och inte ett projekt. Hitta arbetsgivare som har öppnare sinne och vågar rekrytera Stöd till arbetsgivare och arbetstagare Det behövs stöd till arbetsgivare och arbetstagare t.ex. i form av lönesubventioner och praktikplatser. Arbetsgivare ska ta ett större ansvar Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar och betala lön istället för att enbart låta personer med funktionsnedsättning ha praktik. Arbete i kommunen/samhället Det som kan göras på en mer övergripande nivå är t.ex. att kartlägga situationen i varje kommun, kvantifiera antalet arbetsplatser i kommunen för personer med funktionsnedsättning, skapa arbeten som är tillsvidare och låta alla personer bidra med så mycket de kan. 8

9 Sammanfattande kommentar om resultatet Syftet med undersökningen var att belysa arbetsgivares syn på faktorer som kan påverka vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Både faktorer som hindrar och som underlättar kommer fram i detta material. Överlag är faktorerna i resultatet mer kopplade till omgivningen istället för individen. Detta kan bero på att det är arbetsgivare som representerar verksamheter som är i fokus men också att intervjupersonerna anser att det är mestadels omgivningen som behöver förändras för att rekryteringen av personer med funktionsnedsättning ska öka och bli bättre. Tre av frågorna i resultatet tar upp positiva faktorer gällande rekrytering för personer med funktionsnedsättning, nämligen vad som underlättar vid rekrytering av en person med funktionsnedsättning, vad som behövs för att fler personer med funktionsnedsättning ska rekryteras till kommunens verksamhet och vilka åtgärder som behövs för att fler personer med funktionsnedsättning ska få varaktiga arbeten i samhället. Tillsammans ger svaren på dessa tre frågor många förslag på faktorer som kan underlätta gällande rekrytering för personer med funktionsnedsättning. En faktor som kommer fram under alla tre frågorna är mer kunskap. Överlag behövs mer kunskap om personer med funktionsnedsättning för att kunna ändra på andra personers förutfattade meningar om hur personer med funktionsnedsättning är och vad dessa personer kan och inte kan göra. Tydliga mål som t.ex. att kvantifiera antalet arbetsplatser i kommunen för personer med funktionsnedsättning och en engagerad ledning är också något som kommer upp under flera av frågorna. Förutom dessa faktorer nämns stöd till arbetsgivare och arbetstagare, såsom lönesubvention, stödperson och möjlighet till praktikplatser och rutiner för hur en arbetsplats ska gå tillväga när man ska rekrytera eller ta emot praktikanter med funktionsnedsättning. Om man sedan studerar vilka faktorer som kommer fram under svårigheter med att rekrytera personer med funktionsnedsättning stämmer tre av fyra överens med ovanstående underlättande faktorer. Enligt intervjupersonernas svar är en av svårigheterna med att rekrytera personer med funktionsnedsättning att det finns okunskap om personer med funktionsnedsättning men även att det saknas rutiner vid rekryteringsprocessen och att stödet inte är tillräckligt till arbetsgivare. Det tas även upp att det saknas resurser som tid och pengar. Detta framkommer även under underlättande faktorer i form av att lönesubventioner underlättar. 9

10 Del 2 Projekt DOAs kontakter med offentliga verksamheter I projekt DOA har många kontakter tagits med offentliga verksamheter i Skåne i syfte att få dem att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Denna del presenterar de hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning som har uppkommit i dessa kontakter. De personer som projektet har haft kontakt med är till största delen politiker och tjänstemän som arbetar med frågor gällande arbete, social omsorg och HR men även representanter från lokala handikapporganisationer, Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kontakterna har skett via mail, telefon och personliga möten. Vid kontakterna diskuterades vilka möjligheter och svårigheter som finns med att anställa personer med funktionsnedsättning. Personerna informerades om projekt DOA och fick ett erbjudande om samarbete och kostnadsfria stödåtgärder såsom utbildning om funktionsnedsättning och bemötande till chefer, ledare och arbetslag och stöd vid anställning/praktik till både arbetsgivare och arbetstagare. En del personer har projektet haft flera kontakter med på olika sätt medan andra personer har kontaktats enbart vid ett tillfälle. Resultatet är uppdelat i två avsnitt: De hindrande och underlättande faktorer som offentliga verksamheter har angett finns vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning och som ibland har blivit orsak till om de rekryterat eller inte. De hindrande och underlättande faktorer som projektet har stött på i försöken med att få offentliga verksamheter att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Några av de hindrande och underlättande faktorerna uppkommer i båda avsnitten. Resultat Offentliga verksamheters faktorer Detta resultat beskriver de faktorer som offentliga verksamheter har angett finns vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning och som ibland har blivit orsaken till varför de har rekryterat eller inte. Materialet presenteras enligt följande ordning: Hindrande faktorer kopplade till: individen omgivningen Underlättande faktorer kopplade till: individen omgivningen En del faktorer förklaras med text i kursiv stil. 10

11 Hindrande faktorer Individ Ingen av de faktorer som uppkom i svaren kunde kopplas till individen. Omgivning Centrala beslut påverkar rekryteringen av personer med funktionsnedsättning Omorganisation, interna problem, anställningsstopp och nedskärningar på arbetsplatser är en anledning för arbetsgivaren att inte rekrytera personer med funktionsnedsättning Arbetsgivares okunskap gällande personer med funktionsnedsättning Okunskap kring vad en funktionsnedsättning innebär kan göra att arbetsgivare inte rekryterar personer med funktionsnedsättning. Ej lämplig arbetsmiljö (fysisk och psykosocial) för personer med funktionsnedsättning Arbetsmiljö som inte är lämplig för personer med funktionsnedsättning kan enligt arbetsgivaren t.ex. vara icke fysiskt tillgängliga lokaler men även stress och hög arbetsbörda. Därför rekryteras inte personer med funktionsnedsättning till arbetsplatsen. Personalen vill inte ha en belastning, enligt arbetsgivaren Ekonomi Det finns inga ekonomiska resurser till att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Arbetsgivaren har svårt att hitta arbetsuppgifter Flera offentliga verksamheter har lagt ut mycket av sitt arbete på entreprenad vilket gör att de inte har så stor egen verksamhet kvar och därmed inte lika många och stor bredd på arbetsuppgifter som tidigare. Praktikanter får inte lov att göra alla arbetsuppgifter som finns Om en person inte är anställd får den inte tillgång till hela datasystemet på en myndighet. Detta begränsar vilka arbetsuppgifter en praktikant kan göra. Arbetsgivare är inte nöjda med Arbetsförmedlingens stöd Underlättande faktorer Individ Individen är öppen och berättar om sin nedsättning Hög utbildningsnivå Med en högre utbildningsnivå är det lättare att få arbete. Arbetserfarenhet från t.ex. sommarjobb Omgivning Samarbete mellan olika verksamheter som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få arbete, t.ex. både inom olika verksamheter i en kommun och med Arbetsförmedlingen Intresse och engagemang hos ledning och medarbetare Politiskt beslut på att personer med funktionsnedsättning ska rekryteras Fysiskt tillgänglig arbetsmiljö Tillgång till olika typer av arbetsuppgifter Praktik Stöd, gärna ekonomiskt i form av lönestöd Arbetsgivare rekryterar personer med funktionsnedsättning för att det är deras samhällsansvar Mångfald öppnar upp arbetsplatsen 11

12 Resultat Projektets faktorer Detta resultat beskriver de faktorer som projektet har stött på i försöken med att få offentliga verksamheter att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Eftersom det inte har framkommit några faktorer kopplade till individen gällande projektets försök med att få offentliga verksamheter att rekrytera personer med funktionsnedsättning presenteras endast faktorer kopplade till omgivningen. Materialet presenteras efter följande ordning: Hindrande faktorer kopplade till omgivningen Underlättande faktorer kopplade till omgivningen En del faktorer förklaras med text i kursiv stil. Hindrande faktorer kopplade till omgivningen Vem beslutar om rekrytering av personer med funktionsnedsättning i en kommun eller myndighet? Det är svårt att hitta rätt person som kan ta dessa beslut hos offentliga verksamheter. Det finns inte en väg in som gäller hos alla utan det skiljer sig åt från verksamhet till verksamhet. Ofta skickas man från person till person vilket tyder på att verksamheten själv inte vet vem som ska ta tag i frågan. Arbetet med att få offentliga verksamheter att rekrytera personer med funktionsnedsättning tar tid Arbetsgivare säger att de är intresserade, men inget aktivt görs Arbetsgivare är generellt positivt inställda till att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Men när det gäller att göra något aktivt i frågan händer mycket lite eller inget alls. Den offentliga verksamheten har ingen policy eller plan kring hur man ska arbeta kring arbete och funktionsnedsättning Personer byts ut med jämna mellanrum Politiker och tjänstemän som arbetar med att rekrytera personer med funktionsnedsättning byts ut med jämna mellanrum pga. val och omorganisationer. Då får man börja om med en ny kontakt, vilket tar tid. Stort avstånd mellan politiker och tjänstemän Politiker och tjänstemän har olika åsikter om vad som ska göras och hur samt har inte alltid vetskap om vad som görs inom den offentliga verksamheten gällande personer med funktionsnedsättning. Centrala beslut påverkar rekryteringen av personer med funktionsnedsättning Omorganisation, interna problem, anställningsstopp och nedskärningar på arbetsplatser försvårar arbetet med att få offentliga verksamheter att rekrytera personer med funktionsnedsättning Arbetsgivares okunskap gällande personer med funktionsnedsättning Okunskap kring vad en funktionsnedsättning innebär kan göra att arbetsgivare inte rekryterar personer med funktionsnedsättning. Flera arbetsgivare föredrar långsiktig satsning istället för projekt när det gäller rekrytering av personer med funktionsnedsättning 12

13 Underlättande faktorer kopplade till omgivningen Intresse och engagemang hos ledning och medarbetare Positiv tidigare erfarenhet av personer med funktionsnedsättning hos arbetsgivaren gör att arbetsgivaren ofta är positivt inställd till att rekrytera fler personer med funktionsnedsättning Konkreta erbjudanden till arbetsgivare gällande vad projektet vill och kan erbjuda Politiskt beslut på att personer med funktionsnedsättning ska rekryteras Kontakt och samarbete med lokala handikapporganisationer En lokal handikapporganisation har ofta god kunskap om vilka personer inom en kommun som är intresserade av och arbetar med rekrytering av personer med funktionsnedsättning. De kan på så vis ge draghjälp till projektet. Det är även positivt om den lokala handikapporganisationen och projektet arbetar mot samma mål. Samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Offentlig verksamhet arbetar själv aktivt med området 13

14 Sammanfattande kommentar om resultatet Denna undersökning fokuserade på att kartlägga de hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning som har registrerats i kontakterna med offentliga verksamheter under projekt DOAs gång. Överlag är faktorerna i resultatet mer kopplade till omgivningen än till individen. Detta kan bero på att det är arbetsgivare som representerar verksamheter som är i fokus, men också att det är omgivningen som behöver göra förändringar för att rekryteringen av personer med funktionsnedsättning ska öka och bli lättare. Offentliga verksamheters faktorer När det gäller faktorer som offentliga verksamheter har angett är det några faktorer som har tagits upp som hindrande som också har tagits upp som underlättande. Detta gäller t.ex. arbetsmiljön som både kan vara fysiskt tillgänglig, vilket underlättar, eller inte fysiskt tillgänglig, vilket hindrar. Det gäller även politiska eller centrala beslut. Sådana beslut påverkar offentliga verksamheter till att ibland rekrytera fler personer med funktionsnedsättning och till att ibland inte rekrytera personer med funktionsnedsättning. Inga ekonomiska resurser framkommer som en hindrande faktor medan ekonomiskt stöd i form av lönestöd framkommer som en faktor som underlättar. Detsamma gäller tillgång till arbetsuppgifter där ingen tillgång till passande arbetsuppgifter för personen med funktionsnedsättning anses hindrande, medan tillgång till olika typer av arbetsuppgifter på arbetsplatsen är underlättande. Den sista faktorn som offentliga arbetsgivare har tagit upp både som hindrande och underlättande gäller stödet från Arbetsförmedlingen. I detta material finns det arbetsgivare som inte är nöjda med detta stöd, medan det också finns arbetsgivare som är mycket nöjda med sitt stöd och samarbete med Arbetsförmedlingen. Projektets faktorer Även bland projektets erfarenheter från att få offentliga verksamheter att rekrytera personer med funktionsnedsättning märks det att underlättande och hindrande faktorer hänger ihop. Arbetsgivares okunskap om personer med funktionsnedsättning är en hindrande faktor när det gäller att få arbetsgivare att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Om arbetsgivare däremot har tidigare erfarenhet av personer med funktionsnedsättning är de ofta positivt inställda till att rekrytera fler personer med funktionsnedsättning. Den tidigare erfarenheten har gjort att de har fått kunskap om vad det innebär att ha medarbetare med funktionsnedsättning. När projektet har kontaktat offentliga verksamheter för att få dem att rekrytera personer med funktionsnedsättning är arbetsgivarna generellt positiva. Men när det väl gäller att göra något aktivt i frågan händer det inte så mycket. Här märks hur viktigt det är att ledningen och medarbetarna i verksamheten är intresserade. Med intresserade och engagerade personer är det lättare att hitta lösningar för hur verksamheten ska kunna rekrytera personer med funktionsnedsättning. En hindrande faktor som har framkommit med att få offentliga verksamheter att rekrytera personer med funktionsnedsättning är när verksamheten inte har någon policy eller plan kring hur man ska arbeta med området. Den motsvarande positiva faktorn blir då offentliga verksamheter som själva arbetar aktivt med området. En annan faktor som påverkar är politiska eller centrala beslut. Ibland gör dessa beslut att offentliga verksamheter kan rekrytera fler personer med funktionsnedsättning och ibland till att de inte kan rekrytera personer med funktionsnedsättning över huvud taget. 14

15 Under projektets gång har en hindrande faktor även varit att det har varit svårt att hitta rätt person som kan besluta om rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Det finns inte en väg in som gäller hos alla offentliga verksamheter utan det skiljer sig åt från verksamhet till verksamhet. En underlättande faktor i detta arbete har varit projektets kontakter med lokala handikapporganisationer. De har ofta god kunskap om vilka personer inom en kommun som arbetar med rekrytering av personer med funktionsnedsättning och som projektet kan kontakta i frågan. Dessa tips har varit positiva i projektet. 15

16 Del 3 Sammanfattning av resultatet i rapporten I denna del sammanfattas resultatet från de två tidigare delarna, nämligen materialet från intervjuer med politiker och personer från personalavdelning, arbetsmarknadsenhet och kommunal verksamhet samt materialet från kontakterna med offentliga verksamheter under projekt DOAs gång. Sammanfattningen görs för att få fram vilka hindrande och underlättande faktorer som överlag kan uppstå vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter. Materialet presenteras utifrån arbetsgivares perspektiv. I de båda tidigare delarna framkommer det att faktorerna i resultatet är mer kopplade till omgivningen än till individen. Detta kan bero på att det är arbetsgivare som representerar offentliga verksamheter som är i fokus och det är därför som faktorerna mestadels handlar om dem. Men det kan även bero på att intervjupersonerna anser att det behövs förändringar i omgivningen för att rekryteringen av personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Att förändringarna i första hand ska ske i omgivningen istället för att försöka ändra på individen. Här nedan presenteras en sammanfattning av de hindrande och underlättande faktorer som framkommit flertalet gånger i de två tidigare delarna i rapporten. De faktorer som uppkommit som både hindrande och underlättande har skrivits om till en faktor. Även här presenteras faktorerna antingen under individ eller under omgivning beroende på vilken av dem som faktorn är kopplad till. En del faktorer förklaras med text i kursiv stil. Faktorer kopplade till individen Motivation En individ som är motiverad till att arbeta tilltalar arbetsgivaren mer än en individ som inte är intresserad av att arbeta. Referenser från tidigare arbetserfarenhet är positivt att ha när man söker arbete. Faktorer kopplade till omgivningen Kunskap om personer med funktionsnedsättning Det behövs mer information till arbetsgivare om personer med funktionsnedsättning och hur nedsättningen påverkar personens sätt att arbeta. Man behöver fokusera mer på vad personen kan göra istället för vad personen inte kan göra. Kunskap kan ändra personers förutfattade meningar om personer med funktionsnedsättning. Arbetsplatser behöver rutiner och policys kring hur man ska gå tillväga när man rekryterar personer med funktionsnedsättning och hur man överlag ska arbeta kring arbete och funktionsnedsättning Rekryteringsprocesser ska vara kompetensbaserade och icke-diskriminerande Centrala/politiska beslut påverkar rekryteringen av personer med funktionsnedsättning Intresse och engagemang hos ledning och medarbetare underlättar rekryteringen av personer med funktionsnedsättning Tillgänglig arbetsmiljö behövs för att rekrytering av personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras Arbetsplatsen behöver ha tillgång till olika typer av arbetsuppgifter som har olika krav på kunskaper. Eventuellt kan man dela upp arbetsuppgifter som finns för att hitta nya tjänster med andra krav på kompetens 16

17 Resurser och stöd Det behövs ekonomiska resurser och tid för att arbetsgivare ska kunna rekrytera personer med funktionsnedsättning samt stöd till både arbetsgivare och arbetstagare t.ex. i form av coach/stödperson och praktikplatser. Arbetsgivares samarbete och stöd från Arbetsförmedlingen kan påverka både positivt och negativt Arbetsplatser behöver överlag jobba mer aktivt med att rekrytera personer med funktionsnedsättning Förändringar på arbetsplatsen i form av omorganisation, interna problem, anställningsstopp och nedskärningar påverkar rekryteringen av personer med funktionsnedsättning Arbeten för personer med funktionsnedsättning behöver vara tillsvidare med trygga anställningsvillkor 17

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar. Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare

De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar. Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare DOA De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare 1 Furuboda Arbetsmarknad och HSO Skåne har under tre års tid drivit projektet Stegen in i arbetslivet,

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare 040-675 36 29 christine.fernstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-05 Dnr 1100723 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-04-11 Diarienummer BUN-2013-0326.31 Remiss: Motion av Liza Boéthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN

Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN Inledning Ordet rom kommer från ordet dom som betyder människa eller person. Tänk om det vore lika enkelt i arbetslivet. Hej jag är en människa

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala Län.

För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala Län. För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala Län. Delrapport: Arbetsgivarperspektivet. ESF-FÖRSTUDIE, DELRAPPORT ARBETSGIVARPERSPEKTIVET May 12, 2014 Charlotta Ahlström, Arbetsförmedlingen och Anna-Lena

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING En satsning - flera delar Sara Strömberg KORT OM HÄSTNÄRINGEN I SVERIGE ANTALET HÄSTAR HAR FÖRÄNDRATS 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1900

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Malmö, 2015-09-10 Thomas Carlén LO-ekonom 1 Vad är normkritik? Handlar om att sätta fokus på styrande normer och maktförhållanden. Det innebär

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Supported employment i en svensk kontext. -förutsättningar när personer med funktionsnedsättning når, får och behåller ett arbete

Supported employment i en svensk kontext. -förutsättningar när personer med funktionsnedsättning når, får och behåller ett arbete Supported employment i en svensk kontext -förutsättningar när personer med funktionsnedsättning når, får och behåller ett arbete Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet är att beskriva och analysera:

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2014-06-02 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 2 juni 2014 kl. 08.30-11.30 Beslutande Roger Fredriksson Kenneth

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers

En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet. Till EU projektet Best Agers En utredning om hur 55 plussarna upplever arbetslivet Till EU projektet Best Agers Bakgrund Läser psykologi på Luleå Tekniska Universitet I höstas valde jag inriktningen utredning Då kom förfrågan av lanstinget

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! Copyright 2014 Handikappförbunden Projektledare: Fredrik Lindgren Manus: Fredrik Lindgren Foto: Emil Erdtman, Istock Illustrationer:

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer