Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg."

Transkript

1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Jag önskar dig lycka till med ditt fackliga uppdrag! Med vänliga hälsningar Jeanette De Stefano Fråga 1 a) Analysfråga: ST är ett vertikalt förbund och vi hälsar alla välkomna till ST. Vilka är fördelarna med att vi är arbetsplatsfacket för alla? Svar fråga 1a) Fördelarna är att ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka och göra våran röst hörd. Att medlemmarna har en blandad bakgrund från olika verksamheter och utbildningar eller studerande gör att förbundet blir starkare. Hel riktigt! b) Analysfråga: Vilka av STs värderingar, som tex. goda arbetsvillkor, demokrati, humanism, solidaritet och partipolitisk obundenhet, tycker du är viktigast och varför? Svar fråga 1b) Jag tycker att demokratin är en grundläggande förutsättning för att det fackliga arbetet ska över huvudtaget vara möjligt. Att människor i samhället genom demokratiska val har möjligheten att välja fram vilket parti som ska styra landet är en grundläggande mänsklig rättighet tycker jag. Genom demokrati kommer det fackliga engagemanget fram och de grundläggande rättigheterna som förening och organisationsrätt fram. Att i vissa delar av världen människor dödas på grund av sitt fackliga engagemang visar bara på hur viktigt ST:s arbete är för bland annat demokrati och för de mänskliga rättigheterna ut i världen. Demokratin är en grundpelare för samhället och för att det fackliga arbetet ska kunna fortsätta och utvecklas i framtiden. Goda arbetsvillkor är också mycket viktigt då det är en central del av varje människas vardag. Att jobba för allas lika värde är också viktigt i ett demokratiskt samhälle och ska genomsyra det fackliga arbetet. Utan den synen så kan det fackliga arbetet inte genomföras på bästa sätt anser jag. Väldigt bra analys! Jag håller med dig helt och fullt! Fråga 2 a) Analysfråga: Varför är det bra med fackföreningar?

2 Svar fråga 2a) Fackföreningar är bra eftersom det måste finnas en motpart till arbetsgivarna som ska tillvara ta arbetstagarnas rättigheter. Det är även viktigt i en demokrati att man har möjligeten till föreningsrätt. Att det finns parter i arbetslivet som arbetar för arbetstagarnas arbetsvillkor, löner, jämställdhet med mera är otroligt viktigt för ett modernt samhälle. Jag håller med dig här också! b) Analysfråga: Beskriv hur du tror att det skulle se ut om facket inte fanns. Svar fråga 2b) Jag tror att det skulle vara betydligt sämre arbetsvillkor, löner och möjligheter att påverka sin egen arbetssituation. Människor skulle förmodligen uppleva hopplöshet för möjligheten till påverkan av sin arbetssituation. En större otrygghet över sin anställning då det förmodligen skulle vara lättare för arbetsgivaren att kunna göra sig av med personal lite hur som helst t.ex för att kanske spara pengar och pressa ner lönerna eller göra sig av med en person som uttrycker vad hon eller han tycker fungerar mindre bra på arbetsplatsen. Det tror jag också. Fråga 3 För dig som förtroendevald kan det vara bra att veta hur din egen avdelning är uppbyggd, det är också bra att vet vem man kan kontakta i olika frågor, ta därför reda på hur din avdelning ser ut! a) Avdelning Vem är avdelningsordförande? STs avdelningar är uppbyggda på lite olika sätt, till exempel har några sektioner och andra inte. För dig som förtroendevald kan det vara bra att veta hur din egen avdelning är uppbyggd, det är också bra att vet vem man kan kontakta i olika frågor, ta därför reda på: Svar fråga 3a) Det är Maria Palmquist som är avdelningsordförande. b) Sektioner Hur många sektioner har din avdelning? Vilken sektion tillhör du? Vem är sektionsordförande? Svar fråga 3b) Vi har inga sektioner på min avdelning ST inom Åklagarväsendet i dagsläget. c) Klubbar Finns det klubbar i din sektion? Hur många i så fall?

3 Vem är klubbordförande? Svar fråga 3c) Nej det finns inga klubbar i min sektion. d) Arbetsplatsombud Finns det arbetsplatsombud på din arbetsplats? Svar fråga 3d) Ja, det är jag som är arbetsplatsombud på min arbetsplats för ST. Johan Udén är arbetsplatsombud för Jusek på våran arbetsplats. Ok. Fråga 4 a) Vilka är dina uppgifter som förtroendevald? Svar fråga 4a) Jag är framröstad som ordinarie arbetsplatsombud. Jag ska vara förhandlingsmotpart till arbetsgivaren lokalt och förmedla information till medlemmarna. Stödja och företräda medlemmar dvs vara företrädare för medlemmarna i medbestämmandefrågor. Ta reda på vad medlemmarna vill och föra fram deras åsikter. Göra ST synlig på arbetsplatsen genom att tillhandahålla information. Hälsa nya medlemmar välkomna och rekrytera medlemmar. Att hålla mig uppdaterad om vad som ST gör centralt. Att få medlemmarna trygga med att kunna komma till mig med frågor och funderingar med tex rättigheter med mera som de har. Du har många viktiga uppgifter! b) Hur löser du dessa uppgifter? Svar fråga 4b) Genom utbildning som den här tex för att kunna utföra mitt fackliga arbete så bra som möjligt. Mycket information får jag genom ST:s hemsida och att kunna vända mig till Maria Palmqvist när jag behöver rådgivning. Ringa till ST direkt är också något som jag har gjort vid behov av rådgivning. Fråga 5 a) Vilka andra fackförbund än ST finns det på din arbetsplats? Svar fråga 5a) Jusek Hel rätt! b) Vilken arbetsgivarorganisation är din arbetsgivare medlem i? Svar fråga 5b) Arbetsgivarverket Rätt här också!

4 Fråga 6 a) Vilka två förutsättningar måste vara uppfyllda för att förtroendemannalagen (FML) ska gälla? I vilken paragraf står det? Svar fråga 6a) Arbetsplatsen har kollektivavtal samt att arbetsgivaren har underrättats om vem som är förtroendevald vilket står i 1. b) Har en facklig förtroendeman något skydd för att inte få försämrade arbetsförhållanden och anställningsvillkor i FML? I vilken paragraf hittar du det i så fall? Svar fråga 6b) Ja, i 4 FML står följande: Facklig förtroendeman får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget har upphört skall arbetstagaren vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft fackligt uppdrag. Du kan det här! Fråga 7 a) I vilken paragraf i Lagen om medbestämmande (MBL) står det om arbetsgivarens informationsskyldighet? Svar fråga 7a) 19 MBL b) I MBL har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med berörd arbetstagarorganisation vid viktigare förändring av arbets- och/eller anställningsförhållanden för arbetstagaren som tillhör organisationen. I vilken paragraf hittar du denna regel? Svar fråga 7b) 11 MBL Du kan det här också ser jag. Fråga 8 a) Vem har juridiskt det yttersta ansvaret för arbetsmiljön? I vilket kapitel och i vilken paragraf i arbetsmiljölagen står det? Svar fråga 8a) Arbetsgivaren vilket står i 3 kap 2-2a Arbetsmiljölagen. Mycket bra! b) Vad har du som arbetstagare för skyldigheter? I vilka paragrafer i arbetsmiljölagen hittar du dem?

5 Svar fråga 8b) Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Detta står i 3 kap 4 Arbetsmiljölagen. I 3 kap 1a framgår att arbetsgivaren och arbetstagaren ska skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. I 6 kap 1 stadgas att arbetsgivaren och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. Helt riktigt! c) Vem är skyddsombud på din arbetsplats? Svar fråga 8c) Ordinarie skyddsombud är Mikael Manning på våran arbetsplats. Ersättare för honom är Rickard Gällerspång. Ok. Fråga 9 a) Finns det samverkansavtal på din arbetsplats eller tillämpas MBL? Svar fråga 9a) Nej, det är MBL som tillämpas hos oss. ok. b) Analysfråga: Vad är skillnaden för den anställda när det gäller inflytande om du jämför möjligheterna i MBL och i Samverkan? Svar fråga 9b) När det gäller samverkan så har de anställda genom enskilda samtal med chefen och på arbetsplatsträffar på ett tidigare stadie möjlighet att vara delaktiga i förändringsarbetet på sin arbetsplats. Detta gör att fler känner sig engagerade och delaktiga vid utvecklingen av verksamheten än vid MBL. Att man även kommer in och har inflytande på ett tidigare stadium på de mindre förändringarna och beslut som tas mer löpande i verksamheten. Vid MBL så har de anställda inflytande på så sätt att de genom ett fackligt möte som arbetsplatsombudet kallar till och där de där får framföra sina åsikter och som sen arbetsplatsombudet framför vid förhandlingen. Det är den fackliga förtroendevalda som är medlemmarnas röst vid förhandlingen. De anställda har kanske en mer konkret inflytande vid samverkan då de mer direkt är med vid mötena med chefen. Mycket bra! c) Analysfråga: Vilka tre fördelar ser du med samverkansavtal och vilka tre fördelar ser du med MBL (när du jämför dem)? Svar fråga 9c) Fördelar med samverkansavtal är att de anställda på ett tidigare skede kommer in i förändringsarbetet och gemensamt diskuterar fram eventuella förändringar. Detta skapar ett större engagemang och delaktighet för de anställda. Att man även får större möjlighet att påverka de mindre besluten som sker löpande i verksamheten och inte bara de större besluten som oftast är uppe för förhandling på MBL. Fördelar med MBL är att medlemmarna mer tydligt få information om vad som ska förhandlas och när i förväg, och man då klart och tydligt vet vad som ligger på agendan när man har möte med de inför förhandlingen. Det blir svårare för arbetsgivaren att "smyga" in beslut då samverkansmötena inte är regelrätta förhandlingar som MBL är.

6 Väldigt bra analys! d) Har ni Medarbetarsamtal/Utvecklingssamtal på er arbetsplats? Hur upplever du att dessa fungerar? Svar fråga 9d) Ja vi har medarbetarsamtal. Dessa fungerar mycket bra tycker jag. Vi har en tydlig mall som vi följer och har bra återkoppling vad som diskuterades på förra årets samtal. Där tas också upp utvecklingsmöjligheter vilket är viktigt för att uppmuntra och stimulera de anställda. Fråga 10 Om en medlem kommer till dig och redovisar ett arbetsmiljöproblem hur bör du då agera? Läs gärna avsnitt 6. Svar fråga 10) Kontakta närmsta chef och påtala problemet. Om ingenting händer eller om de åtgärder som görs är otillräckliga, kontakta skyddsombudet som i sin tur tar upp det med chefen. Om problemet fortfarande inte rättas till ska skyddsombudet vända sig till huvudskyddsombudet eller om huvudskyddsombudet saknas till Arbetsmiljöverket. Helt riktigt! Fråga 11 ST har ett antal servicemål som det är viktigt att vi alla jobbar med. Hur ser det ut hos dig? Jag har träffat en representant från min sektions-/avdelningsstyrelse Ja Jag hälsar nyanställda på arbetsplatsen välkomna till ST Ja En mycket viktig uppgift! Jag hälsar nya medlemmar välkomna till ST Ja Detta är också en mycket viktig uppgift för att de nya medlemmarna ska känna sig nöjda med sitt nya medlemskap. Jag gör ST synligt på arbetsplatsen

7 Ja Mycket bra! Syns vi inte finns vi inte är ingen klyscha. Synlighet är viktigt för att värva nya medlemmar och för att medlemmarna ska vara nöjda med sitt medlemskap.

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Nya medlemmar under perioden 2005-01-01 2005-06 30 01.02.2006 12:39:21 Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Hjälp oss att göra ST bättre 05.12.2005 31.01.2006 744 (42,2%) Nya medlemmar under perioden 2005-01-01

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Skyddsombuden erfarenheter 2012

Skyddsombuden erfarenheter 2012 LO Arbetsmiljö Skyddsombuden erfarenheter 2012 Skyddsombuden 100 år Författare: Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 1 Förord Skyddsombudet fyller 100 år 2012. LO gör därför

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer