Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01"

Transkript

1 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande betydelse för verksamhetens resultat och utveckling. Därför har de lokala parterna i Uddevalla kommun utformat ett system som beskriver samverkansformerna för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv utifrån mål, förutsättningar och behov. Samverkan skall vara en naturlig del av den löpande verksamheten, som inkluderar såväl personal och ekonomi som organisationsfrågor. Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet. Hänvisning även till arbetsmiljöförordning (AMF), kollektivavtal om fackliga förtroendemän (AFF, LAFF) Mål Samverkanssystemet skall ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god hälsa och en arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare. Strävan är att alla beslut skall fattas i enighet. Begreppet medarbetare i detta avtal motsvarar lagstiftningens begrepp arbetstagare och kommer fortsättningsvis att användas. Syfte Systemet skall underlätta samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna samt öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet. Samverkanssystemet skall också stödja en fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. Systemet syftar till att integrera hälsa, arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhetsfrågor i samverkanssystemet. 1(6)

2 Samverkan förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och deras fackliga företrädare om verksamhetens måluppfyllelse och resurser. För att uppnå en väl fungerande samverkan skall följande förutsättningar vara uppfyllda: - tydliga mål för all verksamhet - klargjord arbetsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän - en organisation med tydlig delegering av uppdrag, befogenheter samt fördelning av uppgifter - ledarskap med helhetssyn på verksamhet, organisation, resurser och medarbetare - en vilja att fatta beslut i samverkan - samverkanssystem som följer och löpande anpassas till organisation och beslutsnivåer - tydliga system för det systematiska arbetsmiljöarbetet - samtliga aktörer ska vara väl förtrogna med det regelsystem som ligger till grund för detta avtal Samverkansformerna Systemet bygger på följande Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs av dessa i sitt arbete. På varje arbetsplats är det betydelsefullt att dialogen mellan medarbetare och chef sker så att var och en har möjlighet att framföra sina åsikter. Det sker dels i det dagliga arbetet dels genom regelbundet organiserade medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef. Alla anställda skall få regelbundna medarbetarsamtal. Detta skall ske minst en gång/år. Särskilda omständigheter kan dock göra att detta inte alltid kan uppnås. Den som leder samtal skall ha kompetens för detta. Enskilda samtal kan också kompletteras med samtal i naturliga arbetsgrupper. Medarbetarnas inflytande är basen för samverkanssystemet. Arbetsplatsträffen blir därmed ett forum av avgörande betydelse inom systemet. På samtliga beslutsnivåer i organisationen kan samverkan ske mellan arbetsgivarföreträdare och medarbetarnas fackliga organisationer i samverkansgrupper som knyts till beslutsnivåerna i verksamheterna och ansluter till linjeorganisationen. Allmänt 1 I detta avtal är parterna överens om att i samverkanssystemet integrera medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen 2 Organisation I kommunen skall finnas en central samverkansgrupp som handhar kommunövergripande frågor. På varje förvaltning skall det finnas en samverkansgrupp som handhar förvaltningsövergripande frågor 2(6)

3 Varje förvaltning skall överenskomma med de fackliga organisationerna om organisationen av lokala samverkansgrupper och arbetsplatsträffar, som ska knytas till beslutsnivåerna i organisationen. Organisationen av samverkansgrupper kan vara olika utformade inom de olika förvaltningarna. Vid utarbetande av förvaltningslokalt samverkanssystem inom nämnd och styrelses verksamhetsområde skall de av parterna gemensamt utarbetade avtalet utgöra grund. Samverkan i samverkansgrupp och/eller APT ersätter förhandling och information enligt 11 och 19 MBL i de frågor som arbetsledningen har rätt att fatta beslut. På de enheter i kommunen som har en organisatorisk indelning med flera arbetsledare inom samma fysiska byggnad skall det inrättas lokala samverkansgrupper, avseende sådana frågor som en enskild arbetsledare inte ensam kan besluta om. Om parterna är överens kan det inrättas samverkansgrupper mellan arbetsplatsnivå och förvaltningsnivå. Detta kan gälla frågor på förvaltningarna som inte fångas upp av arbetsplatsträffarna eller i förvaltningens samverkansgrupp. Om arbetsledning och närvarande medarbetare är eniga kan de besluta att inrätta en lokal samverkansgrupp för att där behandla en specifik fråga. 3 Oenighet om samverkansavtalets tillämpning Uppstår oenighet i förvaltningarnas samverkansgrupper om tillämpningen av samverkansavtalet skall sådan fråga i första hand behandlas och avgöras i centrala samverkansgruppen. Uppstår oenighet i lokal samverkansgrupp om tillämpningen av samverkansavtalet skall frågan behandlas i förvaltningens samverkansgrupp. Beslut i samverkan 4 Samverkansgrupp och dess beslutsordning Arbetsgivarparten anses ha fullgjort sina skyldigheter enligt 11 och19 MBL om frågan tagits upp i samverkansgrupp. Uppstår oenighet i samverkansgrupp kan parternas avsikt meddelas vid sammanträdet. Detta noteras i protokollet. 1. I den centrala samverkansgruppen skall de fackliga organisationerna utse 2 representanter vardera för Kommunal och SACO, 1 representant vardera för SKTF, Vårdförbundet och Lärarförbundet. För ledamot skall finnas ersättare 2. Förvaltningarnas samverkansgrupper skall bestå av representanter från arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Gruppens storlek ska vara begränsad För ledamöter skall finnas ersättare. Representanterna skall ha sitt ordinarie arbete i förvaltningen 3. Dagordning vid samverkansgrupper skall i normalfallet skickas ut minst en vecka i förväg och skall följa kommunens styrkort och innehålla frågor kring arbetsmiljö, ekonomi, personal och verksamhetsutveckling. Om en fråga som det krävs informa- 3(6)

4 tion om enligt 19 MBL (information och dialog) eller primär förhandlingsskyldighet 11 MBL (beslut) skall detta redovisas på dagordningen, se mall. 4. Vid samverkansgruppens möten förs alltid protokoll som justeras. 3. Vid frågeställningar som berör förändring av verksamhet skall bestämmelserna i AFS 2001:1 8 beaktas och följa.( se anvisningar i redogörelsetext) 5 Arbetsplatsträff och dess beslutsordning i MBL frågeställningar Arbetsgivarparten anses ha fullgjort sina skyldigheter enligt 11 och 19 i MBL om frågan behandlats vid arbetsplatsträff. och om enighet uppnåtts. Uppnås ej enighet vid arbetsplatsträffen i frågor som berör 11 i MBL skall arbetsgivarparten snarast, dock senast inom 7 kalenderdagar, efter mötets slut informera berörda fackliga organisationer om detta. De fackliga organisationerna skall inom 7 kalenderdagar efter att de erhållit information meddela om frågan skall hanteras enligt förhandlingsordning MBL. Förhandling sker därefter enligt 11 MBL. Har arbetsgivarparten ej erhållit begäran om förhandling enligt MBL från berörd facklig organisation inom 7 kalenderdagar har arbetsgivarparten fullgjort sina skyldigheter enligt MBL och får fatta beslut i frågan. 1. Arbetsplatsträffen skall ske regelbundet och genomföras minst en gång per månad med undantag för naturliga uppehåll. Medarbetarna som har sin organisatoriska placering förlagd till arbetsplatsen skall delta. Övriga medarbetare som har sitt huvudsakliga arbete förlagt till arbetsplatsen kan delta själva eller genom representation. Detta gäller frågor som berör deras arbete. 2. Dagordning för arbetsplatsträff anslås minst en vecka före mötet. Medarbetarna skall ha möjlighet att notera frågeställningar tillsammans med sin signatur. Sekreterarskapet och ordförandeskapet kan rotera. 3. Dagordning vid arbetsplatsträff skall följa kommunens styrkort och innehålla frågor kring arbetsmiljö, ekonomi, personal samt verksamhetsutveckling. Om en fråga kräver information enligt 19 MBL (information och dialog) eller primär förhandlingsskyldighet 11 (beslut)t skall detta redovisas på dagordningen. 4. Vid arbetsplatsträff förs protokoll som justeras. Där skall det framgå vilka frågor som avser 11 (beslut) och 19 (information) MBL. 5. Arbetsplatsträff skall i första hand ske inom ordinarie arbetstid. Personer som är lediga skall erbjudas att delta. Ersättning utgår enligt AB. 6. Arbetsplatsträff kan även kombineras med facklig information 6 MBL 4(6)

5 Parterna kan var för sig på eget initiativ välja att förhandla och informera enligt vad MBL stadgar utan att frågan tas upp i samverkansgrupp/arbetsplatsträff. Hälsa och arbetsmiljö 7 Skyddskommitté Samverkansgruppen skall vara skyddskommitté enligt AML:s regler. 8 Skyddsombud/huvudskyddsombud Skyddsombudens uppdrag enligt AML. ( bilaga 1) 9 Utgångspunkter för hälsa och arbetsmiljö Hälso- och arbetsmiljöarbetet skall följa linjeorganisationen, enligt fastlagd delegation. Chefer, skyddsombud och medarbetare samverkar i hälso- och arbetsmiljöarbetet för att främja hälsosamma arbetsförhållanden, identifiera, förebygga och åtgärda risker. Ansvaret för arbetsmiljön åvilar arbetsgivaren enligt uppgjord uppgiftsfördelning. Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv genom att erbjuda medarbetarna en god arbetsmiljö. Utveckling och utbildning 1. Chefen är arbetsmiljöansvarig i verksamheten enligt fördelning och där hälsoarbete ingår som en naturlig del. Chefen har ansvar för att medarbetare och skyddsombud får den information, utbildning m.m. som behövs för att i anslutning till sina arbetsuppgifter kunna medverka i hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 2. Medarbetarna har ett ansvar att vara delaktiga i hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. 3. Hälso- och arbetsmiljöarbetet kräver kompetens. Med detta menas teoretiska och praktiska kunskaper inom hälsa, arbetsmiljö- och arbetslivsinriktad rehabilitering som kan omsättas i verksamheten. Såväl chefer arbetsplatsombud/skyddsombud som medarbetare måste ha kompetens inom området. Kompetensbehovet avgörs av den egna rollen eller funktionen i arbetet. Utformning av innehåll, omfattning och kontinuitet i utbildningen fastställs i samverkan mellan parterna. Som ett led i arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning har Uddevalla kommun utarbetat riktlinjer och rutiner för detta arbete samt kunskap om detta. Kommunen har också upphandlat företagshälsovård som ett professionellt stöd i detta arbete. Även andra aktörer kan användas i arbetet kring att höja kompetensen samt bidra till en tidig rehabilitering. Individ medarbetare Arbetsgivaren har ansvar för att medarbetaren får den information, utbildning mm som behövs för att i anslutning till sina arbetsuppgifter kunna medverka i hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Medarbetaren har ett ansvar att vara delaktig och stödja hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Grupp arbetsplats 5(6)

6 Arbetsorganisation och arbetssätt måste ständigt omprövas och förnyas. Det är därmed av vikt att hälso- och arbetsmiljöarbetet i huvudsak bedrivs på arbetsplatsnivå där skydds- och arbetsplatsombudens särskilda kompetens är värdefull och skall användas. Arbetsplatsträffar är forum för chefer och medarbetare att tillsammans identifiera och förebygga risker samt föra dialog om utvecklingsbehov. Kompetens i hälsooch arbetsmiljöfrågor byggs upp och utvecklas på arbetsplatsnivå och kan vid behov kompletteras med expertkompetens. Organisation ledning samverkan Samverkansgrupper/skyddskommittéer är forum för arbetsgivare och de fackliga organisationerna att tillsammans identifiera och förebygga risker samt föra dialog om utvecklingsbehov. Utformningen av hälso-och arbetsmiljöarbetet är en uppgift inom samverkanssystemets ram. Detta sker med iakttagande av samverkanssystemets intentioner, gällande föreskrifter och lagstiftning. Arbetsorganisation, arbetsinnehåll och arbetstid ska utformas så att medarbetaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall Expertkompetens Företagshälsovård skall främst arbeta med: att stödja kommunens arbete för att främja och utveckla hälsan hos medarbetarna förebygga risker och föreslå åtgärder på olika nivåer stödja arbetet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Företagshälsovård ska vara en professionellt oberoende expertverksamhet. Facklig organisation/facklig förtroendeman 10 Medlemsmöten De fackliga organisationerna har rätt, efter överenskommelse med arbetsledningen, att på arbetstid samla medlemmarna på arbetsstället för information. Vid medlemsmöte på arbetstid skall särskild begäran inlämnas i varje enskilt fall till personavdelningen på Kommunledningskontoret. 11 Anställningsförmåner För medarbetare i uppdraget som facklig förtroendeman bibehålls löne- och anställningsförmåner för denne när uppgifter enligt samverkan genomförs. (AFF/LAFF/AML) 6(6)

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 Närvarande För Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund (RAF) Björn Runemar För Svenska Byggandsarbetareförbundet (SBAF) Håkan Bengtsson Holger Nyman För Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM för arbetsmiljö, löne- och personalpolitik. (ALP-programmet). Antaget vid TULL-KUSTs kongress i oktober 2011 ALP-programmet bygger på övertygelsen om att människor vill och

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET

ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET 1 ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET Parter: Teatrarnas Riksförbund TR PTK Privattjänstemannakartellen

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer