SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad"

Transkript

1 SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008

2 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN 3 SID 2. FORMER FÖR SAMVERKAN Sammansättning och arbetsformer 4 3. OLIKA SAMVERKANSNIVÅER Samverkan med medarbetaren Medarbetarsamtal Arbetsplatsträff Introduktion Facklig information Samverkan på enhetsnivå eller motsvarande Samverkan på förvaltningsnivå Samverkan på kommunnivå 7 4. HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ 7 5. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 8 6. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 9

3 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN Parterna som tecknar samverkansavtal för Mölndals stad är överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala verksamhetens effektivitet, förnyelse och serviceförmåga, skapa ett gynnsamt arbetsklimat och god arbetsmotivation. Avtalet ska av förtroendevalda, ledare och medarbetare ses som ett medel för att uppnå en effektiv verksamhet med hög kvalitet för medborgarnas bästa. Genom samverkanssystemet ges förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet och utveckling är en möjlighet för samtliga medarbetare. Det är också viktigt att utifrån verksamhetens behov tillvarata medarbetarnas kompetens, kreativitet och erfarenheter. I samverkanssystemet integreras frågor kring hälsa, arbetsmiljö, medbestämmande, mångfald och jämställdhet med övriga verksamhetsfrågor. Systemet måste ständigt förändras och anpassas till den praktiska verkligheten. Samverkan förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga företrädare, om verksamhet, måluppfyllelse, resurser samt respekt för varandras roller. För att uppnå en väl fungerande samverkan bör följande förutsättningar vara uppfyllda: en vilja att fatta beslut efter samverkan tydliga mål för verksamheten klargjord arbetsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän en organisation med tydlig delegering av uppdrag/uppgifter och befogenheter ledarskap enligt ledarskapspolicyn med helhetssyn på verksamhet, anställda, organisation och resurser samverkanssystem som följer och löpande anpassas till organisation och beslutsnivåer goda kunskaper hos chefer, fackliga företrädare och medarbetare om detta avtal, Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML).

4 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars FORMER FÖR SAMVERKAN Den rättsliga grunden för samverkan utgörs av MBL, AML och Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Övriga arbetsrättsliga lagar, Allmänna Bestämmelser och lokala kollektivavtal ska också beaktas. Frågor som rör kollektivavtal hanteras inte enligt detta avtal. Samverkanssystemet ersätter förhandling och information enligt 11 och 19, MBL. Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor. Vid oenighet i samverkansgrupp kan arbetstagarorganisationen begära att arbetsgivaren fullgör sin förhandlingsskyldighet enligt MBL. Fråga kan om någon part så vill, föras upp till närmast högre samverkansnivå inom förvaltningen. Beslutsnivån blir dock oförändrad. Om part finner att frågan inte lämpar sig för behandling i samverkanssystemet, tillämpas MBL respektive AML. När samverkan ska ersättas med MBLförhandling, utarbetar varje förvaltningsråd sin egen arbetsordning. Individärenden behandlas inte i samverkan. Utgångspunkt för samverkan är att verksamhetsfrågor ska behandlas av dem som direkt berörs av frågorna i sitt arbete. Samverkan sker på olika nivåer, t.ex. på kommun-, förvaltnings- och enhetsnivå eller motsvarande, d.v.s. på den nivå beslut fattas. Medarbetarens ansvar, delaktighet och inflytande är basen för samverkanssystemet. Den enskildes arbete påverkar och påverkas av arbetsgruppen och arbetsledningen. Arbetsplatsträffen får därmed en viktig roll. Samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer sker i samverkansgrupper. Kommunikationen mellan de olika nivåerna i samverkanssystemet har stor betydelse.

5 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars Sammansättning och arbetsformer Samverkansgruppens storlek bör vara begränsad. Arbetsgivaren utser högst så många ledamöter, att antalet understiger de fackliga representanterna med en. För ledamöterna ska ersättare finnas. Mandaten för den fackliga representationen fördelas mellan huvudorganisationerna: LO, TCO och SACO. Var och en av dessa huvudorganisationer äger rätt till högst tre mandat vardera. Facklig organisation har rätt att överlåta sin representation till annan facklig organisation. De fackliga organisationer som inte representeras av någon annan organisation erhåller kallelse och protokoll för kännedom. Samverkansgruppen ska särskilt driva hälso- och arbetsmiljöfrågor. Vidare ska den planera, kontrollera och följa upp hälso- och arbetsmiljöförhållanden, det systematiska arbetsmiljöarbetet, företagshälsovårds-, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Samverkansgruppen ska även behandla information och utbildning om hälsa och arbetsmiljö. Samverkansmötena ska vara inplanerade, väl förberedda och regelbundna, förslagsvis en gång/månad. Dagordning och handlingar skickas ut minst en vecka i förväg. I samverkansgrupper förs protokoll, på arbetsplatsträffar mötesanteckningar. Om ingen annan överenskommelse finns, ska kallelse till samverkansgrupp ske enligt MBL:s regler.

6 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars OLIKA SAMVERKANSNIVÅER Kommunövergripande samverkan med de fackliga organisationerna sker i Central samverkansgrupp, CeSam. På likartat sätt sker förvaltningsövergripande samverkan i Förvaltningsrådet. På arbetsenheten genomförs samverkan med de arbetsplatsombud som utsetts av de fackliga organisationerna. Med arbetsenhet avses arbetsplats där chefen/arbetsledaren har verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Arbetsplatsombud är beteckning för skyddsombud som även representerar arbetstagarna i övriga frågor som behandlas av samverkansorgan. Respektive samverkansgrupp oavsett nivå kan bestämma att en särskild underställd beredningsgrupp organiseras Samverkan med medarbetaren Varje medarbetare ska ha möjlighet och förutsättning att påverka utformningen av sitt eget arbete och den egna arbetssituationen, medverka i förändringsarbete och verka för en god hälsa och arbetsmiljö. För medarbetaren kommer samverkan främst till uttryck i det dagliga arbetet, på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal Medarbetarsamtal I medarbetarsamtalet klarlägger chefen medarbetarens mål och uppdrag, enligt Mölndals stads lönepolicy. Chefen har ansvar för att medarbetarsamtalet genomförs. Varje tillsvidareanställd medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal per år. Samtalet ska leda till att en individuell handlingsplan upprättas utifrån frågor som rör arbetsuppgifter, personlig utveckling, kompetensutveckling och arbetssituation.

7 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars Arbetsplatsträff Arbetsplatsträffen är ett forum för dialog, mellan medarbetarna och chef, kring verksamhetsfrågor. Dialogen ska röra det dagliga arbetet, verksamhetens krav och mål, planering, utveckling för framtiden samt i övrigt det som är aktuellt i verksamheten. Frågorna belyses ur ett hälso- och arbetsmiljöperspektiv, vilket kräver ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Träffarna ska vara utvecklande för deltagarna, både rent yrkesmässigt och i sina roller som ansvartagande medarbetare. Alla som har merparten av sitt arbete/anställning förlagd till arbetsenheten ska ges möjlighet att delta Introduktion Alla nyanställda ska genomgå en planerad introduktion. Introduktionen ska ske på förvaltningen och i staden centralt. I introduktionen ska berörd facklig organisation beredas tillfälle att lämna information om sin organisation och verksamhet Facklig information Varje medarbetare har rätt till facklig information på betald arbetstid. Informationen ska ge de lokala arbetstagarorganisationerna tillfälle att regelbundet informera medlemmarna om sin fackliga verksamhet. Den ska också utgöra ett viktigt komplement till arbetsgivarens information och till dialogen mellan arbetsledning och medarbetare. Samråd ska ha ägt rum med arbetsledningen senast två veckor i förväg, vad gäller tid, plats och deltagare. Om informationen förläggs utanför ordinarie arbetstid, utgår ersättning med timme för timme.

8 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars Samverkan på enhetsnivå eller motsvarande Lokal samverkansgrupp utses vid behov på enhetsnivå och på nivå mellan enhet och förvaltning. I den Lokala samverkansgruppen är samverkan en naturlig del av den löpande verksamheten, som inkluderar såväl områdena personal, ekonomi, organisation, hälsa, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. I gruppen ingår förutom chefen, som tillika är ordförande och har arbetsmiljödelegation, fackliga representanter som utses av berörda organisationer. Varje facklig organisation utser arbetsplatsombud som dessutom är skyddsombud. Hos berörda förvaltningar ska även elevskyddsombud kallas. 3.3 Samverkan på förvaltningsnivå I Förvaltningsrådet sker förvaltningsövergripande samverkan inom områdena personal, ekonomi, organisation, hälsa, arbetsmiljö, företagshälsovård, jämställdhet, och mångfald. Rådet är verksamt inom förvaltningens totala ansvarsområde. I rådet ingår förutom förvaltningschefen, som tillika är ordförande, representanter från berörda fackliga organisationer. Det förutsätts att fackliga representanter i Förvaltningsrådet vid behov, ges möjlighet att sammankalla berörda arbetsplatsombud eller motsvarande för avstämning i aktuella ärenden före rådets sammanträden. Förvaltningsrådet utgör skyddskommitté enligt AML och ska som sådan ha möten varje kvartal, dit även företagshälsovården inbjuds vid behov. 3.4 Samverkan på kommunnivå I Centrala samverkansgruppen, CeSam, behandlas policyfrågor, riktlinjer och uppföljning inom områdena personal, ekonomi, organisation, hälsa, arbetsmiljö, företagshälsovårdsverksamhet, jämställdhet och mångfald. Kommundirektören är ordförande. Vice ordförande utses av de fackliga huvudorganisationerna. Minst en av ledamöterna från varje facklig huvudorganisation ska vara huvudskyddsombud.

9 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del av verksamhetens vardag och utveckling. Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska bedrivas både kort- och långsiktigt. Varje nämnd ska ansvara för att erforderliga resurser, en bred kompetens och rutiner finns i organisationen. Vidare krävs ett tydligt ledarskap och att medarbetarna aktivt deltar i det hälsofrämjande arbetet ute på arbetsplatserna. Anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska organiseras. Genom stadens rehabiliteringsrutin tydliggörs detta arbete för alla berörda. Hälso- och arbetsmiljöarbetet fordrar en bred kompetens. För att säkerställa kompetensen inom hälsa, arbetsmiljö- och arbetsinriktad rehabilitering ska arbetsgivaren anordna utbildningar för chefer, arbetsplatsombud och medarbetare. Utbildningarna ska planeras och genomföras i samverkan mellan arbetsgivaren och fackliga företrädare. Medarbetaren har ett ansvar i hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Medarbetaren ska vara delaktig i arbetet, följa rutiner och föreskrifter samt hålla sig informerad, (se Mölndals stads arbetsmiljöpolicy). Arbetsplatsträffen och medarbetarsamtalet är lämpliga tillfällen för chefer och medarbetare att tillsammans identifiera, förebygga risker och i övrigt ha en dialog kring frågor som rör hälso- och arbetsmiljöarbetet. 5. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Företagshälsovården i Mölndals stad Mölndalshälsan, är en oberoende expertresurs inom områdena förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Mölndalshälsan har sakkunskap inom medicin, teknik, beteendevetenskap, ergonomi och hälsa. Dess huvuduppgift är att tillsammans med chefer och medarbetare främja ett förebyggande arbetsmiljöarbete och utveckla hälsa, förebygga risker och föreslå åtgärder som avser både verksamhet och individer samt vid behov medverka i samverkansgruppernas sammanträden. För att säkerställa kontinuitet och en allsidig bedömning av arbetsförhållanden anlitas Mölndalshälsan som en sammanhållen resurs. Frågor som berör företagshälsovården behandlas inom samverkanssystemet.

10 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars Förhandlingsprotokoll , Mölndals stad. Ärende: Samverkansavtal Mölndal 2008 Parter: Mölndals stad och nedan tecknade lokala arbetstagarorganisationer. 1 En partssammansatt arbetsgrupp har med det centralt tecknade FAS 05 och Samverkan Mölndal 1996 som grund utarbetat ett förslag till nytt samverkansavtal i Mölndals stad. Förhandlingen avser således tecknande av ett nytt samverkansavtal för Mölndals stad utifrån den partssammansatta arbetsgruppens förslag. 2 Samverkan Mölndal träder i kraft och ersätter då hittills från gällande Samverkan Mölndal. Samverkan Mölndal 2008 gäller tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägningen skall vara skriftlig. 3 Parterna är vidare överens om att förvaltningsrådet formella uppdrag som skyddskommitté enligt AML inte påverkar vikten hos övriga samverkansnivåer att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive uppgifter att hantera information och utbildning om hälsa och arbetsmiljö. 4 Samverkan Mölndal utgår ifrån och kompletterar lagstiftningen på berörda områden som MBL och AML. 5 Tvister om tolkning och tillämpning rörande avtalet löses i första hand på förvaltningsnivå. I andra hand hos den centrala samverkansgruppen.

11 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars Överenskommelser inom samverkanssystemet ska inte ha karaktär av kollektivavtal. Avtalsparterna förutsätter dock att överenskommelserna respekteras som ömsesidiga åtaganden. 7 Under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande anses överenskommelsen ingången och förhandlingen avslutad mellan staden och respektive organisation då protokollet justerats. Vid protokollet Staffan Hellström Justeras För Mölndals stad: Jan Persson Kommundirektör För organisationerna:

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 Närvarande För Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund (RAF) Björn Runemar För Svenska Byggandsarbetareförbundet (SBAF) Håkan Bengtsson Holger Nyman För Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET

ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET 1 ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET Parter: Teatrarnas Riksförbund TR PTK Privattjänstemannakartellen

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer