LUNDS KOMMUN (3) Personal och förhandlingsutskott Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068"

Transkript

1 LUNDS KOMMUN (3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens personal och förhandlingsutskott och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund (LR), Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF), Vårdförbundet, Ledarna, JUSEK, DIK-förbundet, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Svenska Psykologförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Arkitekter, Akademikerförbundet SSR, Civilingenjörsförbundet, Ingenjörsförbundet och Skolledarna har kollektivavtal Samverkansavtal - Lunds kommun träffats. Samverkansavtalet bifogas protokollet som bilaga. 2 Under hösten 2003 sade Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SKTF och Vårdförbundet upp samverkansavtalet med Lund kommun. Under våren och hösten 2004 fördes överläggningar i syfte att få till stånd ett nytt samverkansavtal mellan parterna. Under hösten 2004 har även diskussioner förts med de organisationer som inte formellt sagt upp tidigare samverkansavtal. I det nya avtalet har dialogen mellan arbetsgivaren och de anställda respektive de fackliga organisationerna på ett tidigt skede i samverkansprocessen och vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete betonats. Därutöver har hanteringen av kommunens centrala samverkansgrupp tagits med i samverkansavtalet. Antecknas att årliga utvecklingssamtal skall hållas med samtliga anställda. Samtalet bör också leda till en individuell utvecklingsplan. Parterna är överens om att det krävs utbildningsinsatser av berörda avseende avtalet och att man gemensamt tar ansvar för att sådan utbildning genomförs. 3 Avtalet omfattar samtliga förvaltningar i Lunds kommun. Tillämpning av avtalet kan ske först när respektive förvaltning och lokala fackliga organisationer överenskommit om arbetsformer för samverkan.

2 2(3) 4 Avtalet ersätter tidigare samverksansavtal, lokalt kollektivavtal om samverkan i Lunds kommun utveckling 92, nr 93085/ Tidigare lokalt samverkansavtal upphör härmed att gälla för parterna. Antecknas att lokalt avtal om kompetens inom arbetsmiljö och rehabiliteringsområdet i Lunds Kommun fortfarande gäller för parterna. 5 Avtalet äger giltighet fr o m och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. För att vara giltig skall uppsägningen vara skriftlig. Vid protokollet.. Jan Krantz För Lunds Kommun För Kommunal Anne Dederichs Ordförande, Kommunstyrelsens Personal och förhandlingsutskott. Peter Larsson För SKTF För Lärarförbundet.. Stefan Andersson.. Ulla Adelsten För Vårdförbundet För Lärarnas Riksförbund Ylva Hallin

3 3(3) För DIK För FSA. Anne Meer Elisabeth Bennet För JUSEK För Ledarna. Annika Åsberg-Rehnman Britt-Marie Alenius För LSR För Akademikerförbundet SSR. Marianne Servin Håkan Larsson För Ingenjörsförbundet För Skolledarna. Kerstin Holmquist För Psykologförbundet För Naturvetarförbundet. För Arkitektförbundet För Civilingenjörsförbundet.

4 Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin grund i det centrala avtalet U 92. Den rättsliga grunden för avtalet är medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Avtalet ska underlätta samverkan mellan parterna och öka de enskilda anställdas möjlighet till delaktighet, inflytande och information. Avtalet syftar till att information, förhandlingar, arbetsmiljöfrågor blir en naturlig kontinuerlig process i verksamheten. För att uppnå en väl fungerande samverkan bör följande förutsättningar vara uppfyllda: - tydliga mål för verksamheten - ledarskap med en helhetssyn på verksamhet, personal och resurser - en vilja att arbeta och fatta beslut i samverkan - samverkanssystem som följer och anpassas löpande till organisation och beslutsnivåer. Avtalet gäller för hela Lunds kommun. Det är den enskilda förvaltningens uppgift att tillsammans med berörda fackliga organisationer tillämpa samverkansavtalet i den egna organisationen. Tillämpning av avtalet kan ske först när respektive förvaltning och lokala fackliga arbetstagarorganisationer överenskommit om arbetsformer för samverkan. Samverkanssystemet Samverkanssystemet understödjer en fortlöpande utveckling av verksamheten, så att den uppfyller kommuninvånarnas krav på effektivitet och service. Samverkan innebär ett processinriktat arbetssätt och kräver kontinuerlig utveckling och anpassning för att hållas igång. Samverkan kräver en öppen och förtroendefull dialog, präglad av ömsesidig respekt och förståelse. Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Arbetsplatsträffen blir därmed ett forum av avgörande betydelse inom systemet. På övriga nivåer i organisationen sker samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarnas fackliga organisationer i samverkansgrupper med representativt deltagande. 1

5 Samverkansgrupper kan inrättas på nivåerna arbetsplats, avdelning, förvaltning och kommunledningsnivå utifrån de ansvars och beslutsnivåer (delegationer) som finns på respektive förvaltning. Arbetsplatsträffar kan göras liktydiga med en sam verkansgrupp om arbetsledningens ansvar och beslutsnivåer (delegationer) omfattas av förhandlingsskyldighet enligt MBL Behandling av ärende vid samverkansgrupp ersätter arbetsgivarens informationsskyldighet enligt 19 MBL och förhandlingsskyldighet enligt 11 MBL. Frågor som rör enskilda arbetstagare eller anställningsförhållanden för enskild arbetstagare behandlas inte i samverkanssystemet. I samverkanssystemet får inga kollektivavtalsförhandlingar föras. När enighet i sakfråga uppnåtts skall överenskommelsen ej ha verkan av lokalt kollektivavtal (KHA 6). Arbetsplatsträffar Grundtanken är att de anställda skall ha ett så stort direkt inflytande som möjligt i det dagliga arbetet, i den löpande verksamheten, i planering och utveckling. De regelbundet återkommande arbetsplatsträffarna skall vara ett forum där det tas upp viktiga frågor som berör den egna arbetsplatsen. Varje enskild arbetstagare representerar sig själv. Berörd arbetsledare representerar förvaltningen. Antalet deltagare på en arbetsplatsträff bör ej vara mer än 25 för att samverkan skall kunna hanteras på ett bra sätt. På arbetsplatsträffar behandlas frågor som exempelvis berör - personal - verksamhet - arbetsmetoder - arbetsmiljö - utbildning och utveckling - ekonomi/budget - jämställdhet/mångfald Alla på arbetsplatsen ska kunna anmäla frågor samt få möjlighet att föra fram sina åsikter. Dagordning ska vara tillgänglig senast sju dagar innan mötet. Minnesanteckningar skall föras vid arbetsplatsträffar. Vid oenighet om beslut skall det särskilt noteras vad man är oense om. För att arbetsplatsträffarna skall kunna fungera måste dessa förläggas regelbundet och utgöra en naturlig del av verksamheten. 2

6 Samverkansgrupp Om arbetsplatsen är stor eller forumet berör flera arbetsplatser finns möjlighet att ha samverkansgrupp. En sådan samverkansgrupp består av företrädare för arbetsgivaren och representativt deltagande av fackliga företrädare. Samverkansgruppen skall främst vara ett regelbundet återkommande forum för information, dialog och samverkan från planering till beslut i aktuella personal och verksamhetsfrågor (se arbetsplatsträffar ovan). Dagordning samt medföljande beslutsunderlag och handlingar skickas ut senast sju dagar innan mötet. Protokoll ska föras och justeras av vardera en representant för arbetsgivaren och av de närvarande fackliga företrädarna, om ej annat avtalats. Samverkansgrupp på förvaltningsnivå är tillika skyddskommitté. Central samverkansgrupp Den centrala samverkansgruppen behandlar kommunens övergripande frågor. Behandling av fråga i gruppen ersätter förhandling enligt 11 MBL samt information enligt 19 MBL. Central samverkansgrupp skall utgöra central arbetsmiljökommitté för planering, samordning och uppföljning av kommunens arbetsmiljöarbete. Kommunen företräds av kommundirektör, ekonomidirektör och personaldirektör. Respektive facklig organisation företräds av lokala företrädare. En representant för kommunens företagshälsovård adjungeras. Även andra deltagare kan adjungeras. I gruppen behandlas frågor som exempelvis berör - personal - verksamhet - arbetsmetoder - arbetsmiljö - utbildning och utveckling - ekonomi/budget - jämställdhet/mångfald Dagordning samt medföljande beslutsunderlag och handlingar skickas ut senast sju dagar innan mötet. Protokoll ska föras och justeras av vardera en representant för arbetsgivaren och av de närvarande fackliga företrädarna, om ej annat avtalats. 3

7 Arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö så att denna uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vid behandling av verksamhetsfrågor skall detta göras utifrån en helhetssyn där arbetsmiljö och medinflytande ingår som en naturlig del i arbetsplatsernas och förvaltningarnas verksamhet. Arbetsgivaren skall ge medarbetare och skyddsombud förutsättningar att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla skyddsombud ska erbjudas fortlöpande utbildning i kommunens regi för sina uppdrag (se även lokalt kollektivavtal om kompetens inom arbetsmiljö och rehabiliteringsområdet i Lunds kommun). Anmärkning: Elevers medverkan i samverkansgrupp begränsas till arbetsmiljöfrågor. Beslut i samverkan När ärende har behandlats i samverkansgrupp eller på arbetsplatsträff med samverkansgrupps ställning har arbetsgivarens skyldighet enligt 11 och 19 MBL fullgjorts. Vid arbetsplatsträff förs minnesanteckningar om ej annat överenskommes. Vid oenighet om beslut skall det särskilt noteras vad man är oense om. Vid behandling av ärende enligt 11och 19 MBL i samverkansgrupp med representativt deltagande förs alltid protokoll. Vid oenighet har facklig organisation, efter att ärendet slutförts i samverkansgrupp eller arbetsplatsträff, rätt att inom sju dagar, skriftligen begära förhandling enligt 14 MBL (KHA 7). Arbetstagarorganisationens rätt att begära förhandling enligt 12 MBL kvarstår för frågor som ej behandlats enligt 11 MBL. Förhandling enligt 12 och 14 MBL protokollförs alltid. Anmärkning: Förhandlingar i intresse- och rättstvister förs alltid av kommunens personal- och förhandlingsutskott eller motsvarande organ. Anmärkning: Förhandling skall bedrivas skyndsamt enligt 16 MBL. Protokoll upprättas och justeras i så nära anslutning till förhandlingen som möjligt (KHA 19). Parterna kan överenskomma om sista justeringsdag. 4

8 Individen i samverkan Varje anställd ska få möjligheter och förutsättningar att påverka utformningen av sitt eget arbete. Den anställde har rätt att medverka i förändringsarbete från planeringsstadiet och en skyldighet att verka för en god arbetsmiljö. På varje arbetsplats är det betydelsefullt att dialogen mellan de anställda och arbetsledningen sker så att var och en har möjlighet att framföra sina åsikter. Det sker dels i det dagliga arbetet, dels på arbetsplatsträffar och dels genom årligen återkommande utvecklingssamtal/medarbetarsamtal mellan den anställde och arbetsledaren. Facklig information Varje arbetstagare som omfattas av avtalet har rätt till totalt högst 5 timmars betald ledighet per år för mottagande av facklig information som organisationerna kallat till. Facklig information skall förläggas så att arbetet inte hindras. Anmälan till förvaltningschef om genomförande av information beträffande tid, plats och deltagare skall i normalfallet ske två veckor i förväg. Informationen bör ske i facklig samverkan inom respektive huvudorganisation Närvaroförteckning med uppgift om tidsåtgång för den fackliga informationen skall föras och lämnas till förvaltningschef. Informationen kan förläggas i anslutning till arbetsplatsträffar. Om facklig information förläggs på arbetsplatsträff är den öppen för alla anställda. 5

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 Närvarande För Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund (RAF) Björn Runemar För Svenska Byggandsarbetareförbundet (SBAF) Håkan Bengtsson Holger Nyman För Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Agenda Paus för fika ca 18.45

Agenda Paus för fika ca 18.45 Agenda Info om personalavdelningen Kort personalfakta Arbetsgivarrollen och arbetsrätten Arbetsgivarpolitiska programmet Samverkan Paus för fika ca 18.45 Löneavtal/ lönebildning Kompetensförsörjning Anställningsformer

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 innehåller: LAG OCH AVTAL Avtal för lärarområdet innehåller det Kommunala LAG OCH * Kommunalt Huvudavtalet AVTAL Huvudavtal, - -KHA Avtal

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/14 Mål nr A 100/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/14 Mål nr A 100/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/14 Mål nr A 100/13 Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt gällande arbetsmiljöförfattningar och inte samverkat med skyddsombudet på så

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Skyddsombuden erfarenheter 2012

Skyddsombuden erfarenheter 2012 LO Arbetsmiljö Skyddsombuden erfarenheter 2012 Skyddsombuden 100 år Författare: Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 1 Förord Skyddsombudet fyller 100 år 2012. LO gör därför

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer