FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter"

Transkript

1

2

3

4

5 1(5) FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna kopplas rutiner som framgår av arbetsmiljö- och personalguiden. Dessa tillämpningsföreskrifter utgör inte kollektivavtal och ändringar kan ske efter behandling i den centrala sam-verkansgruppen. Organisation Inflytandet och påverkan kan ske på olika sätt i organisationen, där den direkta påverkan sker genom arbetsplatsträffar (APT). I övriga samverkansorgan sker samverkan i partsammansatta organ med fackliga företrädare med vilka arbetsgivaren har kollektivavtal. I samverkansorgan skall alltid minst ett skyddsombud (arbetsmiljöombud) tillhörande verksamheten ingå, för att uppfylla kraven i Arbetsmiljölagen vad gäller skyddskommitté. Arbetsplatsträff Syftet med arbetsplatsträffar är att skapa ett forum för dialog mellan medarbetare och arbetsgivare för att gemensamt uppnå de mål som finns för verksamheten. Alla medarbetare ges möjlighet att delta vid arbetsplatsträffar. Delaktighet och närvaro är viktigt vid dessa möten sett ur rättighets- och moralperspektiv. Alla som har merparten av sitt arbete förlagt till arbetsplatsen skall oavsett arbetstidsförläggning ha möjlighet att deltaga. Detta innebär att deltagandet sker på arbetstid och den anställde erhåller timme för timme som ersättning. Det är den chef som leder verksamheten som skall se till att arbetsplatsträffar genomförs. Arbetsplatsträffarna skall hållas med regelbundenhet och efter verksamhetens behov. Arbetsplatsträffar skall hållas minst sex gånger per år och genomföras efter fastställd ärendelista, vilken skall anslås eller på annat sätt göras känd i god tid före träffen. Arbetsplatsträffen skall behandla frågor om verksamheten, ekonomi, arbetsmiljö, personalfrågor och hälsa. Tidigare överenskommelse på arbetsplatsträffar skall följas upp för att kontroll av genomförandet. Tid får avsättas för facklig information. Vid varje arbetsplatsträff skall minnesanteckningar föras som minst skall innehålla närvarande (alt frånvarande), vilka frågor som behandlats samt eventuella överenskommelser. Minnesanteckningar skall sparas på lämpligt sätt. Frågor som inte kan lösas på arbetsplatsträffen skall lyftas upp till den lokala samverkansgruppen.

6 2(5) Lokal samverkansgrupp Lokal samverkansgrupp utses inom en avgränsad verksamhet eller annan naturlig avgränsning inom respektive förvaltning. I samverkansgruppen skall utsedda representanter för de fackliga organisationerna ingå liksom arbetsgivarrepresentanter. Arbetsgivaren skall företrädas av verksamhetschef eller motsvarande samt övriga som arbetsgivaren utser. Antalet ledamöter bestäms efter antal fackliga organisationer och arbetsgivaren utser sina. Antalet arbetsgivarrepresentanter får inte överstiga antalet fackliga ledamöter. I de fall elevskyddsombud ingår i samverkansgruppen gäller detta endast när arbetsmiljöfrågor behandlas. Till samverkansgruppen kan person med särskild sakkunskap adjungeras. Arbetsgivaren utser ordförande och sekreterare inom sig. Lokal samverkansgrupp skall träffas minst fyra gånger per år, eller då någon av parterna anser att behov föreligger. Skyddsombud (arbetsplatsombud) inom samverkansgruppens verksamhetsområde kan även påkalla samverkansgruppens behandling av en arbetsmiljöfråga. Kallelse med ärendelista och handlingar till lokal samverkansgrupp skall ske senast sju dagar före mötet och innehålla tid och plats för mötet, samt fastställd agenda. I samverkansgruppen skall bara frågor rörande det fastställda området behandlas. Frågor rörande enskild person skall inte behandlas i samverkansgruppen. Då samverkansgruppen utgör skyddskommitté enligt arbetsmiljölagen skall vissa punkter ingå. Dessa finns angivna i arbetsmiljöguiden under arbetsmiljöorganisation/ samverkan, rutin. Ledamot som önskar behandling av ett ärende skall senast sju dagar före mötet meddela arbetsgivaren detta. Beslut i samverkansgrupp skall alltid protokollföras. Av protokollet skall framgå när frågan är slutbehandlad och parternas inställning är klargjord. Justerar gör samtliga närvarande fackliga organisationer, eller om annat överenskommes i samverkan. Protokoll skall anslås eller på annat sätt göras tillgängligt för det område lokal samverkansgrupp omfattas. Frågor som är av principiell natur och berör en hel förvaltning skall hänskjutas till förvaltningens samverkansgrupp. Detsamma gäller när samverkansgruppen saknar kompetens och befogenheter.

7 3(5) Förvaltningssamverkan I denna grupp behandlas frågor som är gemensamma för hela förvaltningen. Antalet ledamöter bestäms av respektive förvaltning och avtalsslutande arbetstagarorganisationer i samverkan. Minst en ledamot skall vara huvudskyddsombud eller om sådant saknas skyddsombud (arbetsmiljöombud). De fackliga organisationerna liksom arbetsgivaren utser ledamöter i likhet med vad som gäller för lokal samverkan. Antalet arbetsgivarrepresentanter får inte överstiga antalet fackliga ledamöter. I förvaltningssamverkan är förvaltningschefen ordförande om inget annat anges. Arbetsgivaren utser sekreterare. Till samverkansgruppen kan person med särskild sakkunskap adjungeras. Grupp för förvaltningssamverkan skall träffas minst fyra gånger per år, eller då någon av parterna anser behov föreligger. Kallelse med bifogade handlingar till förvaltningssamverkan skall ske senast sju dagar före mötet och innehålla tid och plats för mötet, samt fastställd agenda. I förvaltningssamverkan skall bara övergripande frågor rörande förvaltningen behandlas samt frågor ställda från lokal samverkansgrupp. Frågor rörande enskild person skall inte behandlas i samverkansgruppen. Då samverkansgruppen utgör skyddskommitté av vad som framgår av arbetsmiljölagen skall vissa punkter ingå. Dessa finns angivna i arbetsmiljöguiden under arbetsmiljöorganisation/ samverkan, rutin. Ledamot som önskar behandling av ett ärende skall senast sju dagar före mötet meddela arbetsgivaren detta. Beslut i samverkansgrupp skall alltid protokollföras. Av protokollet skall framgå när frågan är slutbehandlad och parternas inställning är klargjord. Justerar gör samtliga närvarande fackliga organisationer, eller om annat överenskommes i samverkan. Protokoll skall anslås eller på annat sätt göras tillgängligt i organisationen. Frågor som är av principiell natur eller utgör en policyfråga som berör flera förvaltningar skall hänskjutas till den centrala samverkansgruppen.

8 Central samverkan 4(5) Den centrala samverkansgruppens huvuduppgift är att vara ett policyorgan rörande kommunens personal-, ekonomi-, arbetsmiljö-, hälso- och utvecklingsfrågor. Samverkansgruppens uppgift är även att följa upp hur samverkansavtalet och det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Frågor av principiell natur som väckts i förvaltningarnas samverkansgrupper skall även behandlas. Till centrala samverkansgruppen kan person med särskild expertkunskap och föredragande i specifik sakfråga adjungeras. Centrala samverkansgruppen skall träffas minst fyra gånger per år, eller då någon av parterna anser behov föreligger. Centrala samverkansgruppen skall bestå av ledamöter utsedda av de fackliga organisationerna, där minst en ledamot skall vara skyddsombud och arbetsgivaren företrädd av personalutskottet, samt tjänstemän vilka företräder arbetsgivaren. Antalet ledamöter från arbetsgivaren får inte överstiga antalet ledamöter utsedda av de fackliga organisationerna. Ordförande i centrala samverkansgruppen är personalutskottets ordförande och dess vice ordförande är tillika vice ordförande i samverkansgruppen. Arbetsgivaren utser sekreterare inom sig. Vid det sista mötet för året görs en planering av nästkommande års möten. Kallelse till central samverkan skall ske senast sju dagar före mötet och innehålla tid och plats för mötet, samt fastställd agenda. Kallelse skall även skickas till samtliga förvaltningschefer för kännedom. Handlingar skall bifogas kallelsen för möjlighet till diskussion. Då samverkansgruppen utgör skyddskommitté av vad som framgår av arbetsmiljölagen skall vissa punkter ingå. Dessa finns angivna i arbetsmiljöguiden under arbetsmiljöorganisation/samverkan, rutin. Ledamot som önskar behandling av ett ärende skall senast sju dagar före mötet meddela arbetsgivaren detta. Beslut i samverkansgrupp skall alltid protokollföras. Av protokollet skall framgå när frågan är slutbehandlad och parternas inställning är klargjord. Kan parterna icke ena sig om beslut i en arbetsmiljöfråga, skall på begäran av ledamot frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljöförordningen 9. Justerar gör samtliga närvarande fackliga organisationer, eller om annat överenskommes i samverkan. Protokoll skall anslås eller på annat sätt göras tillgängligt i organisationen. Protokoll från centrala samverkansgruppen skall alltid skickas till samtliga förvaltningschefer. Övrigt Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML), och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet. Gemensamt för förvaltningssamverkan och den centrala samverkansgruppen är, att information och behandling av frågor inför nämnds- och styrelsebeslut skall ske enligt regler i MBL.

9 Samverkanssystemet 5(5) Central samverkan Forum för behandling av kommunens övergripande policy gällande personal-, ekonomi-, arbetsmiljö-, hälsa- och utvecklingsfrågor. Partsammansatt Förvaltningssamverkan Forum för behandling av förvaltningens personal-, ekonomi-, arbetsmiljö-, hälsa- och verksamhetsfrågor. Partsammansatt Lokal samverkan Forum för behandling av enhetens/verksamhetsområdets personal-, ekonomi-, arbetsmiljö-, hälsa- och verksamhetsfrågor. Partsammansatt Arbetsplatsträff Ej partsammansatt dialogforum på den egna arbetsplatsen, där verksamhet, arbetsmiljö och hälsa behandlas. Öppen för samtliga arbetstagare

10

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 Närvarande För Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund (RAF) Björn Runemar För Svenska Byggandsarbetareförbundet (SBAF) Håkan Bengtsson Holger Nyman För Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/14 Mål nr A 100/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/14 Mål nr A 100/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/14 Mål nr A 100/13 Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt gällande arbetsmiljöförfattningar och inte samverkat med skyddsombudet på så

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer