SAMVERKANSAVTAL. för Norbergs kommun. Gäller från med tillämpningsregler enligt centrala samverkansgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKANSAVTAL. för Norbergs kommun. Gäller från med tillämpningsregler enligt centrala samverkansgruppen"

Transkript

1 SAMVERKANSAVTAL för Norbergs kommun Gäller från med tillämpningsregler enligt centrala samverkansgruppen

2 Samverkansavtal 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning/Bakgrund Mål Syfte Förutsättningar för genomförande av samverkansavtal..3 2 Samverkansnivåer och beslut...4 Samverkansorganisation Medarbetarsamtal Arbetsplatsträffar Samverkansgrupper Lokal samverkansgrupp - på förvaltningsnivå...7 Den Lokala Samverkansgruppen ska:...8 Övrigt...8 Den Lokala samverkansgruppen: Central samverkansgrupp - på kommunövergripande nivå Arbetsformer för den lokala och centrala samverkansgrupper Övrigt...10 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

3 Samverkansavtal 2(11) 1 Inledning/Bakgrund Medbestämmande, jämställdhets- och arbetsmiljöfrågor ska vara naturliga delar i den löpande verksamheten, vilken i sin tur inkluderar såväl personal-, ekonomi- som organisationsfrågor. Nivån på medbestämmandet ska vara hög och inflytandet ska ske så nära de berörda medarbetarna som möjligt. En organisation med ett fungerande samverkansavtal är en del av kommunens målstyrningsorganisation och ska verksamt bidra till att utveckla demokratin på arbetsplatsen och att utveckla jämställdheten mellan kvinnor och män. En samverkansorganisation ska även förbättra medarbetarnas arbetsmiljö samt utveckla organisationsformer och kompetens till att bättre svara upp mot kommuninnevånarnas krav på effektivitet och service. Med utgångspunkt från detta har parterna i Norbergs kommun träffat överenskommelse om ett samverkansavtal. Bakgrunden till ett tecknande av samverkansavtal i Norbergs kommun är: Utveckling-92 - en tidigare central överenskommelse Kommunstyrelsens beslut där man uttalar sitt stöd för att Personalutskottet tecknar ett Samverkansavtal enligt principerna i U92. Samverkan för bättre service - SBS-projektet där en målsättning var att utveckla alternativa, smidiga och effektiva samverkansformer. FAS-05 och av FAS-gruppen föreslagna ändringar 1.1 Mål Målet är en samverkan som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet, utveckling och uppföljning är rättigheter och skyldigheter för alla medarbetare.

4 Samverkansavtal 3(11) 1.2 Syfte Samverkansavtalet ska ge medarbetare i Norbergs kommun ökad delaktighet, inflytande och ansvar på sina arbetsplatser. Det ska också understödja en fortlöpande utveckling av verksamheten och medarbetaren så att Norbergs kommun kan uppfylla kommuninnevånarnas krav på effektivitet och service. Samverkansavtalet ska utveckla, underlätta och förenkla samverkan mellan Norbergs kommun som arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Dess syfte är även en integrering av och en helhetssyn på hälsa och arbetsmiljö-, jämställdhets-, medbestämmande- och verksamhetsfrågor, där arbetsplatsens betydelse betonas. Att samverka kräver en bred kompetens. Med detta menas teoretiska och praktiska kunskaper inom hälsa, arbetsmiljö- och arbetslivsinriktad rehabilitering som kan omsättas i verksamheten. Såväl chefer, arbetsplatsombud/skyddsombud/arbetsmiljöombud som medarbetare måste ha kompetens inom området. Kunskapsbehovet avgörs av den egna rollen eller funktionen i arbetet. Samverkansavtalet måste ständigt omprövas, förändras och anpassas till den praktiska verkligheten. För att avtalet ska fungera och verksamheten utvecklas förutsätts en diskussion mellan arbetsgivare, medarbetare och de fackliga organisationerna om verksamhet, måluppfyllelse och resurser. 1.3 Förutsättningar för genomförande av samverkansavtal Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs av dem i sitt arbete. Arbetsplatsens betydelse påpekas åter. För att nå en väl fungerande samverkan krävs: tydliga och arbetsplatsrelaterade mål för verksamheten klargjord rollfördelning i organisationen (klargjord arbetsfördelning mellan politiker o tjänstemän) en organisation med konsekvent delegering av ansvar och befogenheter ledarskap med helhetssyn på verksamhet, medarbetare och resurser medarbetare som kontinuerligt kompetensutvecklas att systemet kontinuerligt följer och anpassas till organisation och beslutsnivå ömsesidigt förtroende

5 Samverkansavtal 4(11) en vilja att beslut ska fattas i samverkan att överenskommelser av olika slag respekteras av alla parter personalpolitiska målformuleringar och riktlinjer Den arbetsrättsliga grunden för samverkanssystemet utgörs av medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och diskrimineringslagen (DL) 2 Samverkansnivåer och beslut Individens direktinflytande på sin arbetssituation är basen för samverkanssystemet. Medarbetarens arbete både påverkar och påverkas av arbetsgruppen och den närmaste arbetsledningen. Direktinflytande på arbetsplatsnivå sker genom dialog i det dagliga arbetet, där medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar är två forum. På övriga nivåer i organisationen sker samverkan mellan arbetsgivare och medarbetarnas fackliga organisationer i lokala samverkansgrupper. En central samverkansgrupp hanterar de kommunövergripande frågorna. Arbetsplatsträffar och samverkansgrupper ska präglas av allas vilja att genom samråd nå enighet vid beslut. Samverkansavtalet ska tillämpas så att beslut varken hindras eller fördröjs, men parterna måste samtidigt beakta vikten av att ge samverkansprocessen tillräckligt med tid när så erfordras. Arbetsgivaren är dock ytterst ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor. Samverkansorganisation Central samverkansgrupp Kommunövergripande Lokal samverkansgrupp Förvaltningsnivå Lokal samverkansgrupp Förvaltningsnivå Lokal samverkansgrupp Förvaltningsnivå APT APT APT APT APT APT Medarbetarsamtal

6 Samverkansavtal 5(11) 2.1 Medarbetarsamtal Medarbetarsamtalet utgör basen för dialogen mellan medarbetare och chef. Alla medarbetare har rätt till och ska årligen ha minst ett medarbetarsamtal med sin närmaste chef enskilt eller i form av utvecklingssamtal i grupp. Medarbetarsamtalet ska ta fasta på de frågor som rör individens hälsa och arbetsmiljö, arbetsprestation, personliga utveckling och utbildningsbehov. När det gäller själva formen för samtalet är det lämpligt att chef och medarbetare kommer överens om den saken. Ett gruppsamtal bör innehålla utvecklingsfrågor som berör flera och som lämpar sig för behandling i grupp. Varje medarbetare ska erbjudas minst ett lönesamtal per år. Uppgift om ändrad lön ska om möjligt överlämnas personligen av chef/ställföreträdare. 2.2 Arbetsplatsträffar Grunden för samverkan och för ett samverkansavtal är arbetsplatsen och den dialog som förs där. Arbetsplatsträffen blir ett forum för dialog mellan medarbetare och chef. Här avhandlas frågor som rör det gemensamma arbetet vad avser utveckling, planering och uppföljning. Med arbetsplats avses minsta arbetsenhet där chef har verksamhets-, personallednings-, hälso och arbetsmiljö- och helt eller delvis budgetansvar. Arbetsplatsen utgör den naturliga arbetsenheten som medarbetaren tillhör. Alla personalkategorier inom arbetsplatsen deltar i träffarna, även de som organisatoriskt ej tillhör enheten, men har sin huvudsakliga verksamhet förlagd dit. Arbetsplatsträffarna ska organiseras så att en meningsfull dialog kan föras. Respektive förvaltning strukturerar arbetsplatsträffarna. Är alla på arbetsplatsträffen eniga i en fråga är detta = beslut i den speciella frågan. Detta ersätter förhandling enligt MBL 11,12,19. En förutsättning är att chefen har delegation att fatta beslut i aktuell fråga. Arbetsplatsträffen kan även besluta i sina egna arbetsmiljöfrågor under följande förutsättningar: chefen har delegation att fatta beslut i aktuell fråga alla på arbetsplatsträffen är eniga beslutet ligger inom lagens råmärken Därvid ska SAMS-blanketten användas (Bilaga 5)

7 Samverkansavtal 6(11) Chefen svarar för och fattar beslut som fordras för arbetets behöriga gång. För effektiva och meningsfulla arbetsplatsträffar krävs att: chefen svarar för att arbetsplatsträffen genomförs genom en årlig plan (ett riktmärke kan vara åtta möten per år). Extra möten vid behov och efter överenskommelse Ett medgivande att ej närvara innebär krav på ett aktivt beslut av chef/ställföreträdare Det åligger chefen att lägga upp arbetsplatsträffen så en meningsfull dialog blir möjlig Medarbetare som av chef medgivits att ej närvara ska informera sig senast vid nästa arbetsplatsträff I den mån chefen vid något tillfälle inte närvarar måste minnesanteckningar skriftligt godkännas av denne för att beslut ska föreligga Närvarar medarbetare vid arbetsplatsträff på icke ordinarie arbetstid kompenseras för deltagande normalt med mertid enligt avtal Sjukskrivna och tjänstlediga bör beredas möjlighet att närvara De som har fler arbetsplatser, närvarar på sin huvudarbetsplats om ej annat överenskommes i enskilt fall Alla har möjlighet och rätt att ta upp frågeställningar för behandling Alla typer av frågor som rör arbetsplatsen tas upp t ex frågor inom personal, hälsa och arbetsmiljö, ekonomi och organisation med de undantag som framgår av Bilaga 1 Arbetsplatsträffen kan kombineras med facklig information Arbetsplatsträffar kan både ta emot ärenden och vid behov föra ärenden vidare till samverkansgrupp Arbetsplatsträffen fastslår hur anmälan av ärenden sker samt hur och när ärenden anslås Träffarna dokumenteras genom minnesanteckningar som följs upp vid nästkommande träff. Minnesanteckningarna justeras av chefen och sparas på resp förvaltning Arbetsplatsträff fastslår hur ej närvarande delges beslut Delegeringen i organisationen ska se ut på sådant sätt att när arbetsplatsen är enig är detta lika med beslut, så långt som chefen har befogenheter och delegation När arbetsplatsträffen är överens och enig ersätter det förhandling enligt MBL 11, 12, 19

8 Samverkansavtal 7(11) Vid oenighet och vid speciella frågor kan sakkunnig adjungeras till arbetsplatsträffen Speciella ärenden och principfrågor ska föras vidare till den Lokala samverkansgruppen i det fall en lösning på APT-nivån inte kommer till stånd. Detta får dock inte hindra ansvarig chef från att fatta de beslut som arbetets behöriga gång kräver. 2.3 Samverkansgrupper Samverkansgrupperna är den samverkansform där arbetsgivaren och de fackliga organisationerna möts. I Norbergs kommun finns två samverkansnivåer, dels lokal samverkansgrupp på förvaltningsnivå och en central samverkansgrupp på kommunövergripande nivå. Samverkansgruppen ska knytas till beslutsnivåer i verksamheten och ansluta till linjeorganisationen. Syftet är att skapa ett forum för dialog mellan arbetsgivare och facklig organisation och med målsättningen att genom samråd nå enighet före beslut. Samverkan mot gemensamma mål ska genomsyra arbetet i samverkansgrupperna Lokal samverkansgrupp - på förvaltningsnivå Inom varje förvaltning ska det finnas en gemensam samverkansgrupp. Samverkansgruppen ska bestå av representanter från arbetsgivaren och representanter från de fackliga organisationer som har medlemmar inom förvaltningen. Målsättningen är att samtliga representanter är medarbetare som har sitt arbete inom respektive förvaltning, vilket är en del i samverkansavtalets anda. Antalet ledamöter och ersättare i de berörda samverkansgrupperna bestäms av respektive förvaltning och de lokala organisationerna tillsammans. Arbetsgivarens ledamöter utses utifrån deras funktioner i organisationen. Ordförande utses av arbetsgivaren och bör vara förvaltningschef eller liknande. Arbetsgivaren står för ordförande- och sekreterarskap. Parterna ska gemensamt sträva efter att antalet deltagare i samverkansgrupp inte är fler än som motiveras av effektivitets- och kvalitetsaspekter. Representant i Lokal Samverkansgrupp ska utses bland medarbetarna i förvaltningen. Samverkan ska ju ingå som en naturlig del i verksamheten och den kräver stor förtrogenhet med arbets- och personalförhållanden inom förvaltningens område. Personer som inte arbetar inom förvaltningen kan dock adjungeras.

9 Samverkansavtal 8(11) Den Lokala Samverkansgruppen ska: Bestå av arbetsgivare och representanter för respektive organisation som arbetar inom förvaltningen. Facken får samverka genom att t ex ha en gemensam representant för flera organisationer Komma överens om representationen inom gruppen, (t ex antalet arbetsgivarrepresentanter, antalet representanter från de fackliga organisationerna, vilken fördelning dessa ska ha osv). Komma överens inom gruppen om vilka arbetsformer som ska gälla för respektive samverkansnivå Vid oenighet eller i särskilda fall kalla sakkunnig om part så begär Vid behov utse permanenta och tillfälliga utskott och arbetsgrupper Protokollföra sammanträden Planera möten utifrån verksamheten i en årlig plan (cirka ett möte per månad) Behandla frågor avseende information och förhandling MBL 11,12,19, m fl. Behandling i den Lokala samverkansgruppen ersätter därmed förhandling enligt MBL Behandla frågor i såväl berednings- som i beslutsskedet Behandla arbetsmiljöfrågor enligt AML Behandla jämställdhetsfrågor enligt DL Övrigt Arbetsgivarparten svarar för ordförande- och sekreterarskap Vid kommunövergripande och principiella frågor samt ärenden där enighet ej uppnås kan part föra frågan vidare till Centrala samverkansgruppen Behandling i samverkansgrupp ändrar inte på ansvarig chefs/ förvaltningschefs skyldighet och rättighet att fatta de beslut som arbetets behöriga gång kräver. Vid oenighet i särskilda fall kan arbetstagarorganisationen begära att arbetsgivaren fullföljer sin förhandlingsskyldighet enligt MBL 14. Sådan begäran om MBL 14 såväl som behandling i Central Samverkansgrupp ska framställas enligt de former som framgår av KHA 7 där Lokal samverkansgrupp motsvarar lokal förhandling. Om lokal part finner att en fråga ej lämpar sig för behandling i samverkanssystemet gäller MBL i sin helhet i den frågan.

10 Samverkansavtal 9(11) Den Lokala samverkansgruppen: Den Lokala samverkansgruppen utgör skyddskommitté på respektive nivå och har samtliga skyddskommitténs funktioner. Den lokala samverkansgruppen ska aktualisera, planera och följa upp frågor som rör systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive riskbedömning och handlingsplan hantera frågor som rör information och utbildning om hälsa och arbetsmiljö bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete planera inom budgetramarna arbeta med utveckling och förändring av arbetsorganisation, arbetsuppgifter och arbetsmetoder svara för introduktion av nyanställda svara för personal- och kompetensförsörjning utveckla åtgärder för olika frågeställningar Central samverkansgrupp - på kommunövergripande nivå Den kommunövergripande samverkan sker genom en central samverkansgrupp. I denna grupp behandlas frågor av kommunövergripande karaktär vad gäller budget, verksamhet samt policys, riktlinjer etc inom personal-, ekonomi-, hälsa och arbetsmiljö och informationsområdet. Möten planeras efter verksamheten och beslutsprocessen i en årlig plan. I den centrala samverkansgruppen representeras arbetsgivaren av kanslichef, ekonomichef, personalchef och personalkonsulent, samt ersättare. De fackliga organisationerna i kommunen har, om inte annat överenskommes, var sin representant. För varje utsedd representant äger respektive organisation rätt att utse ersättare. Dessutom har huvudskyddsombudet rätt att närvara. Även här kan samverkan ske mellan de fackliga organisationerna. Antalet ledamöter ska inte vara fler än som motiveras av effektivitets- och kvalitetsaspekter. Vid oenighet och vid speciella frågor kan part begära att sakkunnig inkallas. Vid oenighet i den centrala samverkansgruppen kan arbetstagarorganisationen även begära att arbetsgivaren fullföljer sin förhandlingsskyldighet enligt MBL 14. Begäran om MBL 14 i Central Samverkansgrupp görs i de former som framgår av KHA 7.

11 Samverkansavtal 10(11) Centrala samverkansgruppen kan ta över arbetsmiljöärende från Lokal samverkansgrupp under någon av följande förutsättningar Ärendet berör flera förvaltningar Berörda LSG beslutar hänskjuta ärendet till CSG CSG beslutar att ta över ärendet I sådana ärenden blir CSG skyddskommitté i enlighet med AML:s regler Arbetsformer för den lokala och centrala samverkansgrupper Samverkansgrupperna kommer inom gruppen överens om de arbetsformer vilka gruppen ska organiseras och arbeta efter. De centrala och lokala samverkansgruppernas möten bör anpassas till beslutsprocessen och planeras årsvis. Arbetsgivaren är ansvarig för rutinerna kring mötena och att dessa protokollförs. I skälig tid (5 arbetsdagar) före samverkansgruppernas möte ska arbetsgivaren förse arbetstagarorganisationerna med tillräcklig information och faktaunderlag, allt för att beslutsprocessen ej ska fördröjas. Företrädare för arbetstagarorganisationerna har på samma sätt ansvar för att ta del av faktaunderlag inför mötet. När fackliga organisationer vill initiera eventuella frågeställningar gäller motsvarande för dem. Om enighet i samverkansgruppen ej uppnås ska arbetsgivaren fullgöra sin förhandlingsskyldighet efter begäran från respektive facklig organisation. Hur de lokala samverkansgrupperna organiseras bifogas detta avtal. Annan person kan adjungeras till lokala och centrala samverkansgruppen Arbetsgivaren utser ordförande och sekreterare. 2.4 Övrigt När förhandling enligt MBL 14 begärs, ska den fullgöras i förvaltningen enligt gällande delegationsordning. Överenskommelse som uppnåtts i sakfråga har ej verkan av lokalt kollektivavtal. Endast personalchef innehar behörighet att teckna kollektivavtal och att föra förhandlingar i rättstvister

12 Samverkansavtal 11(11) Bilaga 1 Frågor som ej bör tas upp på Arbetsplatsträffen och ej heller i Samverkansgrupp: frågor som rör enskild medarbetare och som ej har beröring till arbetet frågor i samband med rehabiliteringsarbete där medarbetare ej gett sitt samtycke strejk/lockout arbetskonflikt tvist löneförhandling Anm/ Uppräkningen utesluter ej en allmän diskussion i frågeställningen Bilaga 2 Personalstrategi för Norbergs Kommun (KF 24/00). Bilaga 3 Förhandlingsprotokoll av samt centrala samverkansgruppens protokoll Bilaga 4 PU 161/98 Överenskommelser om samtliga lokala samverkansgrupper Bilaga 5 Blankett för Systematiskt Arbetsmiljöarbete ( SAMS-blanketten )

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun 1 2013-08-26 Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna SAMVERKAN mellan landstinget och de fackliga organisationerna (Detta avtal ersätter samverkansavtalen 1992-02-28 och 1995-12-07) Inledning

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Lokalt kollektivavtal Samverkan i Flens kommun

Lokalt kollektivavtal Samverkan i Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:2-026 Lokalt kollektivavtal Samverkan i Flens kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-08 16 1 LOKALT SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Avtalet bygger på en samsyn om samverkan

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92).

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). Inledning Samverkan avser främst Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML). Medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

Samverkansavtal 1. INLEDNING 1.1 Utgångspunkter 1.2 Mål 1.3 Syfte

Samverkansavtal 1. INLEDNING 1.1 Utgångspunkter 1.2 Mål 1.3 Syfte Samverkansavtal 1. INLEDNING 1.1 Utgångspunkter Samverkan är ett medel för att uppnå en bra verksamhet och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. En fungerande samverkan förutsätter kommunikation mellan såväl

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet VERKSAMHETSUTVECKLING 2013 LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun för att öka inflytande och delaktighet Innehåll Inledning... 3 Bakgrunden till nuvarande samverkansavtal... 4 Samverkanssystemet...

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

Medbestämmande-, arbetsmiljö- och hälsofrågorna integreras i Samverkanssystemet

Medbestämmande-, arbetsmiljö- och hälsofrågorna integreras i Samverkanssystemet Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2007-10-11 Cesam Ansvarig: Personalchef Revideras: Följas upp: SAMVERKANSAVTAL Vårt lokala avtal bygger på synsättet från

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 2007-06-12 Dnr PA 10-2007/201 Ändring i avtal dnr PA 49-06/121, daterad 20060215. Beslutad i Centrala samverkansgruppen den 12 juni 2007 LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 1 Inledning

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun Information Samverkan, hälsa och arbetsmiljö Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Förutsättningar för samverkan 6 Utvecklingssamtalet individen i samverkan 9 Arbetsplatsträffen grunden för samverkan

Läs mer

Samverkansavtal i Kungsörs kommun

Samverkansavtal i Kungsörs kommun Samverkan ska utmärka alla verksamheter Samverkan syftar till lösningar i samförstånd Samverkan är allas ansvar Samverkansavtal i Kungsörs kommun Samverkan ska utmärka alla verksamheter För att uppnå kommunens

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen Datum

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen Datum AGERSTA KOMMUN 2000-09-0 (5) LOKALT SAMVERKANSAVTAL I AGERSTA KOMMUN GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Syftet med samverkansavtalet är att stärka och förbättra förvaltningarnas verksamhet, effektivitet och samarbete

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

AVTAL ANGÅENDE SAMVERKAN I ORSA KOMMUN

AVTAL ANGÅENDE SAMVERKAN I ORSA KOMMUN 1 Inledning AVTAL ANGÅENDE SAMVERKAN I ORSA KOMMUN Orsa kommun arbetar aktivt för att utveckla samverkan i organisationen. Samverkan, uppbyggnaden av arbetsorganisationen, främjandet av hälsa, arbetet

Läs mer

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Sidan 1 av 4 2012-03-21 Dnr: 2012-114-127 SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Lokalt kollektivavtal om medbestämmande (MBA) Högskolans personalpolitik framgår av detta avtal samt de personalpolitiska

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna 1 Innehåll Parterna träffar lokalt samverkansavtal. 2 Bilagor I avtalet ingår

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Samverkansavtal. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx

Samverkansavtal. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx A Samverkansavtal Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning De centrala parterna har gemensamt arbetat fram ett förslag på hur samverkan kan bedrivas i en kommun (FAS

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. i Växjö kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. i Växjö kommun Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Växjö kommun INNEHÅLL 04 06 10 12 20 24 28 Inledning Förutsättningar för samverkan Medarbetarsamtalet individen i samverkan Arbetsplatsträffen grunden för samverkan Samverkansgruppen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN

SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN Samverkansavtal i Orsa kommun LEIF JOHANSSON/BILDARKIVET.SE FAS står för Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan. Det är ett centralt avtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS. Kontrollområde: Facklig samverkan. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS. Kontrollområde: Facklig samverkan. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Facklig samverkan Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Internkontroll

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Valdemarsviks kommun och fackliga organisationer. Närvarande: Enligt bilaga 1. för de fackliga organisationerna enligt bilaga 2

Valdemarsviks kommun och fackliga organisationer. Närvarande: Enligt bilaga 1. för de fackliga organisationerna enligt bilaga 2 VALDEMARSVIKS - 1 - PROTOKOLL Parter: och fackliga organisationer enligt bilaga Närvarande: Enligt bilaga 1 Justerare: för kommunen Bertil Lindström Tid: 2001-08-21 för de fackliga organisationerna enligt

Läs mer

Samverkan i Orust kommun

Samverkan i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.11) Samverkan i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Beslutad av Kristian Larsson genom delegation 2012-05-24

Läs mer

Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner

Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner Förhandlingsprotokoll 2005-04-01 Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner Parter Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL för Nynäshamns kommun

SAMVERKANSAVTAL för Nynäshamns kommun SAMVERKANSAVTAL för Nynäshamns kommun 1. VÅRA GEMENSAMMA VÄRDERINGAR OCH MÅL Med detta avtal skapas ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett gott arbetsklimat, en god arbetsmiljö och likabehandling

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Kriminalvården lyder under regeringen (11 kap 6 regeringsformen).

Kriminalvården lyder under regeringen (11 kap 6 regeringsformen). 1(5) Anne-Chatrine Älgevik 2006-014810 Samverkansavtal 1. Avsikt Alla chefer, medarbetare och personalorganisationer har ansvar för Kriminalvårdens verksamhet, dess utveckling, värdegrund och vision Bättre

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

Beslutsinstans Kommundirektör

Beslutsinstans Kommundirektör a v Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Partsforum Fastställd 2017-01-31 Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Personalchef Senast reviderad Beslutsinstans Kommundirektör Dokument gäller för Alla

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FAS-05

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FAS-05 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FAS-05 1. Bakgrund 2005-04-01 tecknades ett centralt samverkansavtal FAS-05 (Förnyelse-Arbetsmiljö- Samverkan). Avtalet är en utveckling av och ersätter de tidigare centrala avtalen

Läs mer

V2 k. Psu kör f. KonCernlkontord Koncernstab rrir 2 0 - LoksAt!kollHekevavM om samvorkan. Mats Runsten Janet Parmvi. för Vårdförbundet. i.

V2 k. Psu kör f. KonCernlkontord Koncernstab rrir 2 0 - LoksAt!kollHekevavM om samvorkan. Mats Runsten Janet Parmvi. för Vårdförbundet. i. KonCernlkontord Koncernstab rrir 2 0 - Lv 3 Gösta Rehnstam 044-309 33 64 gostarehnstamskane.se PROTOKOLL Datum 2014-07-23 Dnr 1 (2) LoksAt!kollHekevavM om samvorkan Panler: för Region Skåne Gösta Rehnstam

Läs mer

Samverkansavtal Uppsala Kommun

Samverkansavtal Uppsala Kommun Samverkansavtal Uppsala Kommun SYFTE/GRUND o Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Läs mer

Lokalt samverkansavtal för KI

Lokalt samverkansavtal för KI Lokalt samverkansavtal för KI 1 Samverkan för utveckling Det centrala avtalet, Samverkan för utveckling, beskriver de utgångspunkter, syfte och inriktning som utgör grunden för KIs lokala samverkansavtal.

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Styrdokument. Central samverkansgrupp, CSG Lokal samverkansgrupp, LSG Arbetsplatsträffar, APT. Riktlinjer för tillämpning av samverkansavtalet:

Styrdokument. Central samverkansgrupp, CSG Lokal samverkansgrupp, LSG Arbetsplatsträffar, APT. Riktlinjer för tillämpning av samverkansavtalet: Styrdokument Riktlinjer för tillämpning av samverkansavtalet: Central samverkansgrupp, CSG Lokal samverkansgrupp, LSG Arbetsplatsträffar, APT Partsgemensamt fastställd 2012-04-02 Dnr 20-1023/10 2012-04-02

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Pajala kommun

SAMVERKANSAVTAL. Pajala kommun SAMVERKANSAVTAL Pajala kommun Pajala den 27 februari 2007 Samverkansavtal är tecknat mellan arbetsgivaren Pajala kommun och arbetstagarorganisationerna: För Pajala ommun Eva Alld', personalsamordnare För

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL 2010

SAMVERKANSAVTAL 2010 SAMVERKANSAVTAL 2010 Samverkan och delaktighet Varje medarbetares arbetsinsats har betydelse för hur vi lyckas med vårt uppdrag. Därför vill landstinget ha engagerade medarbetare som tar ansvar och bidrar

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Regelverket - Lokala regelsamlingen. Lokalt avtal om samverkan för utveckling HISTORISKT

LINKÖPINGS UNIVERSITET Regelverket - Lokala regelsamlingen. Lokalt avtal om samverkan för utveckling HISTORISKT LINKÖPINGS UNIVERSITET Regelverket - Lokala regelsamlingen DNR: ANSVARIG: Randi Hellgren LÖPNR: RS U18:06 BESLUTSDATUM: 2005-12-19 Lokalt avtal om samverkan för utveckling Syftet med avtal om samverkan

Läs mer

Lokalt samverkansavtal 2015

Lokalt samverkansavtal 2015 LOKALT SAMVERKANSAVTAL Kommunledningsstaben 2014-11-14 Dnr 2014/438 Lokalt samverkansavtal 2015 Bakgrund De centrala parterna har kommit överens om ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö Parter i Avtal om samverkan och arbetsmiljö är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta, Svenska Kommunalarbetareförbundet,

Läs mer

Riktlinjer. Samverkan

Riktlinjer. Samverkan Riktlinjer Samverkan 1 Innehåll Samverkansriktlinjer 1 Ordlista 2 Inledning 2 Syfte med ernas arbete 2 Luleå Kommuns samverkansorganisation 3 Samverkangruppens uppdrag enligt MBL 3 När och vad ska man

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR TILLÄMPNING AV LOKALT SAMVERKANSAVTAL PÅ MITTUNIVERSITETET. Reviderat 2013-04-01

REKOMMENDATIONER FÖR TILLÄMPNING AV LOKALT SAMVERKANSAVTAL PÅ MITTUNIVERSITETET. Reviderat 2013-04-01 REKOMMENDATIONER FÖR TILLÄMPNING AV LOKALT SAMVERKANSAVTAL PÅ MITTUNIVERSITETET Reviderat 2013-04-01 Innehåll 1. Allmänt 2 2. Arbetsgivarens roll 2 3. De fackliga företrädarnas roll 3 4. Inriktning av

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan på Utbildningsförvaltningen

Lokal överenskommelse om samverkan på Utbildningsförvaltningen Lokal överenskommelse om samverkan på Utbildningsförvaltningen Parterna träffar nedanstående överenskommelse om samverkan på Utbildningsförvaltningen. för Utbildningsförvaltningen för Lärarnas Riksförbund

Läs mer

För Herrljunga kommun

För Herrljunga kommun HERRLJUNGA KOMMUN 2008-10-08 Lokalt kollektivavtal FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Herrljunga kommun 1 Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt beträffande den samverkan och kompetens

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad och per capsulam

Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad och per capsulam FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 12/2009 Ärende: Samverkansavtal Landstinget Halland Tid: 2009-04-07 Parter: Närvarande: Landstinget Halland och samtliga kollektivavtalsslutande personalorganisationer inom landstinget

Läs mer