SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013"

Transkript

1 Samverkansavtal

2

3 SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling är rättigheter för alla medarbetare på alla nivåer i hela rganisatinen. Utvärderingen av vårt samverkanssystem sm gjrdes 2006, visade att det fanns behv av att förankra samverkansarbetets betydelse hs medarbetare ch chefer. Den visade ckså att förberedelser, mötesfrmer ch dialg behövde utvecklas. Därför är det viktigt att vi på alla nivåer i samverkanssystemet avsätter tid till att diskutera samverkansavtalets mål, hur vi skapar utrymme för dialg ch hur ch till vad vi använder den gemensamma tiden. Alla bär ansvar att bidra till samverkan. Vårt nya samverkansavtal bygger på FAS 05, kllektivavtalet sm slutits mellan SKL ch de centrala fackliga rganisatinerna inm den kmmunala sektrn. FAS 05 är en uppdatering ch mdernisering av tidigare avtal. Intentinen i avtalet är att skapa större delaktighet ch engagemang ch en möjlighet till ökat inflytande. Att samverka genm dialg (fördjupat samtal) innebär att vi tar vara på den kmpetens ch det engagemang sm finns hs chefer ch medarbetare. Det ingår att göra hälsa ch arbetsmiljö till en naturlig del av det dagliga arbetet ch verksamhetens utveckling. Genm en utvecklad samverkan synliggörs ch förankras målen för verksamheten. Carlina Leijnram Kmmunchef Micael Glennfalk Kmmunalråd

4 AVTAL OM SAMVERKAN, FAS 05, INOM VIMMERBY KOMMUN 2 INLEDNING Avtalet bygger på den centrala överenskmmelsen m samverkan FAS 05. Det innefattar frmerna för samverkan mellan parterna, dvs hur ch i vilka frum den sker ch syftar till att integrera arbetsmiljö- ch medbestämmandefrågrna med samverkansfrågrna. Medbestämmandelagen (MBL) ch Arbetsmiljölagen (AML), Lagen m facklig förtrendemans ställning på arbetsplatsen ch FAS 05 utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet. Avtalet är en central överenskmmelse för Vimmerby kmmun ch utgör riktlinjer för förvaltningarnas egna överenskmmelser. Arbetsgivare ch arbetstagare har ett gemensamt ansvar för att förverkliga innehållet i detta dkument. MÅL Målet är att skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat ch en gd hälsa ch arbetsmiljö där inflytande, delaktighet ch utveckling är rättigheter för alla medarbetare på alla nivåer i hela rganisatinen. SYFTE Syftet är att arbetsgivare, fackliga rganisatiner ch medarbetare tillsammans arbetar aktivt för att stödja en utveckling där en väl fungerande verksamhet går hand i hand med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Syftet är ckså att förenkla ch effektivisera arbetsmiljö-, medbestämmande- ch verksamhetsfrågr samt att ge inspiratin ch idéer till utveckling för kmmunen ch en för kmmuninnevånarna effektiv verksamhet. FÖRUTSÄTTNINGAR För att uppnå en väl fungerande samverkan bör följande förutsättningar vara uppfyllda: tydliga mål klargjrd arbetsfördelning mellan plitiker ch tjänstemän en rganisatin med knsekvent ch tydlig delegering av uppdrag, uppgifter ch befgenheter ledarskap med helhetssyn på verksamhet, medarbetare, rganisatin ch resurser utifrån kmmunens ledningsfilsfi en vilja att fatta beslut i samverkan ett samverkanssystem sm följer ch anpassas löpande till rganisatin ch beslutsnivåer resurser ch kmpetens för en hållbar hälsa

5 3 SAMVERKANSSYSTEMET Så många frågr sm möjligt behandlas av dem sm direkt berörs i sitt arbete. Medarbetarens inflytande är basen för samverkanssystemet. Innan någn förändringsverksamhet påbörjas ska arbetsgivaren infrmera samverkansgruppen ch berörda medarbetare m syfte ch mål. Samverkansgruppen ska medverka i förändringsarbetet från dess början. Frågr sm ska behandlas: frågr inm arbetsmiljölagen (AML) ch medbestämmandelagen (MBL) eknmifrågr samt planering ch utvärdering av verksamheten förändringar ch utveckling av verksamheten persnalplitiska riktlinjer ch persnalplanering SAMVERKANSNIVÅER Samverkansnivåerna inm kmmunen utgörs av: 1) individen i samverkan 2) arbetsplatsträffar 3) samverkansgrupper - partsgemensamma grupper Individen i samverkan Varje medarbetare ska ha möjligheter ch förutsättningar att påverka utfrmningen av sitt eget arbete. I medarbetarens rättigheter ingår påverkan av den egna arbetssituatinen. Kmpetensutveckling för medarbetare ch grupper har avgörande betydelse för verksamheten. Medarbetare ska medverka i förändringsarbete ch verka för en gd hälsa ch arbetsmiljö. På varje arbetsplats är det betydelsefullt att dialgen mellan medarbetare ch chef sker så att var ch en har möjlighet att framföra sina åsikter. Det sker dels i det dagliga arbetet dels genm regelbundet rganiserade samtal mellan medarbetare ch chef. Arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffarna ska vara ett frum för dialg mellan medarbetare ch arbetsledare för att de gemensamt ska arbeta med utveckling, planering ch uppföljning av arbetet inm det egna mrådet. Häls- ch arbetsmiljöaspekterna ska integreras i verksamheten. I arbetsplatsträffen deltar de sm arbetar på samma arbetsplats. Det är viktigt att definiera vilka sm ingår i arbetsplatsen. Arbetsledaren är ansvarig för att träffen genmförs. Den ska ledas av den arbetsledare sm nrmalt förestår verksamheten. Träffen ska vara schemalagd ch hållas så fta sm verksamheten kräver, dck minst 9 gånger per år. Träffen dkumenteras. Vid arbetsplatsträffen ges ckså facklig infrmatin.

6 4 Bilaga: Dagrdning vid arbetsplatsträff! Samverkansgrupper Samverkansgrupper ska finnas på kmmunledningsnivå ch på förvaltningsnivå. Samverkansgrupper kan ckså finnas på mrådesnivå, (OMSAM). På små förvaltningar (gäller enbart Miljö- ch byggförvaltningen)kan arbetsplatsträffarna utgöra samverkansgrupp (FÖSAM). Medarbetarna ska kunna påkalla arbetsplatsträffar. Samverkansgruppen på kmmunledningsnivå (CESAM) är tillika skyddskmmitté ch utgör samverkansrgan i övergripande frågr. Den centrala samverkansgruppen har ansvar för att samverkanssystemet fungerar ch ska stödja ch uppmuntra samarbetet på förvaltningarna. Bilaga: CESAM:s arbete Samverkansgruppen på förvaltningsnivå (FÖSAM) utgör tillika skyddskmmitté. I samverkansgruppen representeras medarbetaren av sina fackliga företrädare. Strleken på gruppen ska begränsas. Ordförande utses av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansvarar för rutinerna kring mötet, t ex att prtkll förs. Behandling av fråga i samverkansgrupp ersätter behandling i skyddskmmitté eller i MBL- förhandling m inte den fackliga rganisatinen begär förhandling enligt MBL 12 ch 14. Bilaga: FÖSAM:s arbete BESLUT I SAMVERKAN Några kllektiva beslut i frmell mening fattas ej av arbetsplatsträffarna ch samverkansgrupperna. Beslutanderätten ligger kvar hs arbetsgivaren. Man bör sträva efter att genm samråd nå enighet före beslut. Enstaka frågr kan av arbetsgivaren eller de anställda undantas behandling i samverkanssystemet såsm tjänstefördelning, schema, rehabilitering etc. Medarbetaren kan via sin fackliga rganisatin begära detta med åberpande av MBL 12. Arbetsgivaren fullgör då sin förhandlingsskyldighet enligt MBL. DE FACKLIGA ORGANISATIONERNA De fackliga rganisatinerna ska tillsammans med arbetsgivaren stödja ch stimulera de anställda att aktivt delta i samverkansarbetet. De fackliga rganisatinerna ansvarar för valen av persnalföreträdare i samverkansgruppen. FACKLIG INFORMATION Facklig infrmatin enligt bestämmelserna i detta avtal ska nrmalt ges till medarbetarna under deras rdinarie arbetstid ch förläggas så att arbetet inte nödigtvis störs eller hindras. Tidpunkt för facklig infrmatin överenskmmes med ansvarig chef. Om överenskmmelse m tidpunkt inte uppnås avgörs frågan efter förhandling enligt MBL 14, 2:a stycket Bilagr: 1. CESAM:s arbete 2. FÖSAM:s arbete 3. Arbetsplatsträffens arbete 4. Dagrdning för arbetsplatsträff

7 5 Bilaga 1 CESAM:s arbete Innehåll Kmmunledningens samverkansgrupp, centrala samverkansgruppen, CESAM, är tillika skyddskmmitté ch utgör samverkansrgan i övergripande frågr Den centrala samverkansgruppen har ansvar för att samverkanssystemet fungerar ch ska stödja ch uppmuntra samarbetet på förvaltningarna. Deltagande CESAM består av representanter från kmmunledning ch de fackliga rganisatinerna. Gruppen kan bjuda in sakkunniga eller särskilt berörda. Mötesfrekvens Mötena ska vara schemalagda ch hållas så fta sm verksamheten kräver, dck minst 9 gånger per år. Extramöten kan begäras då man har frågr sm ej kan vänta. Kallelse Kallelse skickas ut till ledamöterna minst 10 kalenderdagar före mötet. I kallelsen anges vilka ärenden sm ska behandlas. Ledamöterna ska ges möjlighet att sätta sig in i de aktuella ärendena. Dkumentatin Prtkll förs vid mötet ch justeras av de persner sm mötet beslutar. Parternas ståndpunkter ska framgå av prtkllet samt m de är eniga eller eniga. Justeringen bekräftar att arbetsgivarens skyldigheter enligt MBL 11 ch 19 fullgjrts. Prtkllet delges ledamöterna direkt efter justering, anslås på kmmunens anslagstavla samt läggs ut på intranätet. Prtkllsutkast skickas till ledamöterna för eventuell justering. Parterna eniga Är parterna eniga ska CESAM i första hand försöka utveckla frågan vidare föra att nå samstämmighet. De fackliga ledamöterna kan kräva att frågan förs vidare till förhandling enligt MBL eller behandlas vidare på annat sätt enligt regler, lagar ch avtal. Befgenhet Några kllektiva beslut i frmell mening fattas ej av CESAM. Beslutanderätten ligger kvar hs arbetsgivaren

8 6 Bilaga 2 FÖSAM:s arbete Innehåll Förvaltningens samverkansgrupp, FÖSAM, behandlar förvaltningsövergripande frågr samt följer upp att samverkanssystemet fungerar inm hela förvaltningen. Ändringar i rganisatinen eller i delegatinsrdningen redvisas, före beslut, i FÖSAM. Behandling av fråga i samverkansgrupp ersätter behandling i skyddskmmitté, då samverkansgruppen tillika utgör skyddskmmitté, eller i MBL-förhandling m inte den fackliga rganisatinen begär förhandling enligt MBL 12 ch 14. Deltagande Arbetsgivaren representeras av förvaltningschefen ch de anställda representeras av fackliga företrädare från verksamheten. Gruppen kan bjuda in sakkunniga. Mötesfrekvens Träffarna ska vara schemalagda ch hållas så fta sm verksamheten kräver, dck minst 9 gånger per år. Extramöten kan begäras då man har frågr sm ej kan vänta. Kallelse Kallelse skickas ut till ledamöterna minst 10 kalenderdagar före mötet. I kallelsen anges vilka ärenden sm ska behandlas. Ledamöterna ska ges möjlighet att sätta sig in i de aktuella ärendena samt att stämma av med arbetskamrater ch andra de vill rådfråga. Dkumentatin Prtkll förs vid mötet ch justeras av de persner sm mötet beslutar. Parternas ståndpunkter ska framgå av prtkllet samt m de är eniga eller eniga. Justeringen bekräftar att arbetsgivarens skyldigheter enligt MBL 11 ch 19 fullgjrts. Prtkllet delges ledamöterna direkt efter justering samt läggs ut på intranätet. Parterna eniga Är parterna eniga ska FÖSAM i första hand försöka utveckla frågan vidare för att nå samstämmighet. De fackliga ledamöterna kan kräva att frågan förs vidare till förhandling enligt MBL eller behandlas vidare på annat sätt enligt regler, lagar ch avtal. Befgenhet Om FÖSAM inte har befgenheter att avgöra en fråga ska den hänskjutas till CESAM. OMSAM:s arbete Inm de förvaltningar där man även tillämpar samverkansgrupp på mrådesnivå (OMSAM) ska FÖSAM:s regelsystem följas.

9 7 Bilaga 3 Arbetsplatsträffens arbete Innehåll Arbetsplatsträffen behandlar utveckling, avstämning ch uppföljning av verksamheten, eknmin, persnalsituatinen ch arbetsmiljön. Den behandlar ckså planering av utvecklingsarbete ch kmpetensutveckling. Häls- ch miljöaspekterna ska integreras i verksamheten. Deltagarna ska ges möjlighet att ta upp alla frågr de vill. Vid träffen ges ckså facklig infrmatin. För att arbetsplatsträffarna ska vara likartade på samtliga arbetsplatser kan bilagda förslag på dagrdning användas. Punkternas inbördes rdning kan variera, likaså kan ytterligare punkter läggas till. Deltagande Alla anställda inm respektive arbetsplatsträffsmråde kallas. Varje persn representerar sig själv. Den arbetsledare sm nrmalt förestår verksamheten leder ch ansvarar för att träffen genmförs. Gruppen kan bjuda in sakkunniga. Mötesfrekvens Träffarna ska vara schemalagda ch hållas så fta sm verksamheten kräver, dck minst 9 gånger per år. Extramöten kan begäras då man har frågr sm ej kan vänta. Kallelse Dagrdning anslås i skärlig tid utifrån arbetsplatsens förutsättningar. Dkumentatin Det räcker med minnesanteckningar över vad sm har behandlats ch vilka sm var närvarande. Alla berörda ska ha tillgång till anteckningarna snarast efter träffen. Om parterna är eniga eller m en fråga av annat skäl ska lyftas i FÖSAM ska det framgå av minnesanteckningarna. Du sm medarbetar kan alltid ta kntakt med din fackliga företrädare m du är säker på någt. Parterna eniga Om arbetsledaren tagit beslut i ärende ska detta dkumenteras med prtkll där arbetsledarens ch persnalens ståndpunkter framgår.

10 8 Bilaga 4 Dagrdning för arbetsplatsträff Det här är den stående dagrdningen. Ytterligare punkter kan läggas till vid behv. Datum: Plats: 1. Föregående minnesanteckningar 2. Eventuell inf/rapprt från CESAM/ FÖSAM Cirkulär/Fösam-/Cesamprtkll, etc 3. Verksamhet Avstämning, förbättringar, förändringar Infrmatin m övriga rganisatinen, etc 4. Persnal Persnalsituatin, ledigheter, arbetssätt, kmpetensutveckling, etc 5. Arbetsmiljö Fysisk ch psykscial Skyddsrndsprtkll, arbetsskadr, tillbud 6. Eknmi 7. Jämställdhetsfrågr 8. Övriga frågr 9. Arbetsplatsmbudets infrmatin Chefens/Arbetsledarens underskrift

11 VIMMERBY KOMMUN Kmmunstyrelseförvaltningen VIMMERBY

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 Närvarande För Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund (RAF) Björn Runemar För Svenska Byggandsarbetareförbundet (SBAF) Håkan Bengtsson Holger Nyman För Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer