AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun"

Transkript

1 AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun

2 Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna överenskommelse. Medbestämmandelagen (MBL), Arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör de rättsliga grunderna för samverkanssystemet. Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande betydelse för verksamhetens resultat och utveckling. Mål Parternas mål är att verka för ett långsiktigt hållbart arbetsliv och ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en god arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för alla medarbetare. Syfte Överenskommelsen ska underlätta samverkan mellan parterna och öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Den ska också understödja en fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller kommuninvånarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. Den syftar även till att integrera hälsa, arbetsmiljö-, medbestämmande- och verksamhetsfrågor. Individen i samverkan Både den enskilde medarbetaren och de fackliga organisationerna är direkt delaktiga i verksamheten genom samverkan. Medbestämmande, hälsa och arbetsmiljö är naturliga delar av den löpande verksamheten. Medarbetarens inflytande är basen för samverkanssystemet. Den enskilde medarbetarens arbete påverkar och påverkas av arbetsgruppen och den närmaste ledningen.

3 Arbetsplatsträffen är därför ett forum av avgörande betydelse inom systemet. På varje arbetsplats är det viktigt att dialogen mellan medarbetare och ledning sker så att var och en har möjlighet att framföra sina åsikter. Det sker dels i det dagliga arbetet, dels genom regelbundet organiserade samtal mellan medarbetare och ledare. Medarbetaren ska medverka i verksamhetsutveckling och verka för en god arbetsmiljö. För att uppnå en väl fungerande samverkan bör följande förutsättningar vara uppfyllda: z Tydliga mål för verksamheten z Klargjord rollfördelning mellan politiskt förtroendevalda och tjänstemän z En organisation med tydlig delegering av uppdrag, uppgifter och befogenheter z Ledarskap med en helhetssyn på verksamhet, personal, organisation och resurser z En vilja att fatta beslut i samverkan z Samverkanssystem som följer och anpassas löpande till organisation och beslutsnivåer Arbetsplatsträff Syftet med arbetsplatsträffar är att skapa ett forum för dialog. I arbetsplatsträffen har medarbetaren ett direkt eget inflytande. Målet är att alla som har sitt huvudsakliga arbete förlagt till arbetsplatsen ska delta för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. Hälso- och arbetsmiljöaspekterna ska integreras i verksamheten. Träffarna ska vara regelbundna och dokumenteras skriftligen. Vid varje arbetsplats upprättas en tidplan för arbetsplatsträffar. Träffarna skall innehålla information om budgetläget, personalsituationen, planerade organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar, arbetsmiljö, friskvård samt övriga ärenden vid behov. Arbetsplatsträffarna ska också ge förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling liksom till ökat självbestämmande och ansvarstagande för alla medarbetare.

4 Samverkangrupp Samverkansgrupper ska knytas till beslutsnivåerna i verksamheten. Samverkansgrupperna på de olika nivåerna är också skyddskommitté enligt AML:s 6 kap 9. Det innebär att skyddsombud ska finnas i samtliga samverkansgrupper. Frågor som kräver särskilda insatser kan behandlas i projektform. Efter samråd kan även arbetstagarkonsult eller sakkunnig tillkallas. Syftet är att skapa ett forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationernas företrädare. Arbetssättet ska präglas av att genom samråd nå enighet före beslut. Samverkansgruppen ska vara drivande i hälso- och arbetsmiljöfrågor, vilket innebär att den ska planera, kontrollera och följa upp: z hälso- och arbetsmiljöförhållanden z det systematiska arbetsmiljöarbetet z företagshälsovårdens verksamhet z anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten Detta innefattar hela processen, att främja en sund livsstil och hälsosamma arbetsförhållanden, att identifiera, förebygga och åtgärda risker konsekvensbeskrivning samt att tillhandahålla lämpligt organiserad anpassning och arbetslivsinriktad rehabiliteringsverksamhet. En förutsättning för samverkansgruppens arbete är att det finns en god kunskap i arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Samverkansgruppen ska även hantera information och utbildning om hälsa och arbetsmiljö. Dessa uppgifter ska integreras med övriga verksamhetsfrågor. Vissa frågor, till exempel enskilda personärenden, är däremot inte lämpade att hantera i samverkansgrupp. Arbetsgivarens representanter ansvarar för att frågor behandlas i samverkansgrupp innan arbetsgivaren fattar beslut. I samverkansgrupperna, behandlas alla frågor som är knutna till verksamheten såsom, arbetsmiljö och hälsa, personal och organisation, ekonomi och budget. Alla sammanträden ska protokollföras.

5 Beslut i samverkan Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor. Innan arbetsgivaren fattar beslut ska samverkan ske. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att närvarande facklig representant har mandat att medverka i samverkansgrupp. De fackliga organisationerna ska ges insyn och delaktighet, så att arbetsgivaren får bättre beslutsunderlag. z Samråd i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt MBL 11, 19 och 38. Vid oenighet i sådan samverkansgrupp kan arbetstagarorganisationen begära att arbetsgivaren fullgör sin förhandlingsskyldighet enligt MBL. Sådan begäran ska framställas skriftligt inom fem arbetsdagar, räknat från dagen för samrådet. z Om någon part finner att en fråga inte lämpar sig för behandling i samverkanssystemet tillämpas MBL respektive AML i sin helhet i den frågan. Facklig information De lokala arbetstagarorganisationerna har rätt att samla medlemmarna till facklig information på betald arbetstid. Varje arbetstagarorganisation förfogar över tid för facklig information till medlemmarna motsvarande 5 timmar/medlem/år. Den fackliga informationen bör förläggas i anslutning till arbetsplatsträffar. Utveckling Medarbetarnas engagemang, kunskaper och kreativitet är viktiga förutsättningar för verksamhetens utveckling. Det är därför viktigt att allas kompetens tas tillvara i beslutsprocessen. De förändringar som sker i kommunerna ställer krav på effektivt resursutnyttjande och ett gott ledar- och medarbetarskap. Förändringar måste följas av en planering för utveckling av alla medarbetares kompetens och dokumenteras i individuella utvecklingsplaner.

6 Hälsa och arbetsmiljö Arbetsgivaren har ansvar för och ska se till att medarbetaren kontinuerligt får den information och utbildning som behövs för att i anslutning till sina arbetsuppgifter kunna medverka i samverkans- samt hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. För att svara upp mot ansvaret för arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning är det viktigt att arbetsgivaren har kunskap om och rutiner för detta arbete, att det finns en fastlagd process med tydlig struktur. Medarbetaren har också ett ansvar och ska vara delaktig i hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Kompetensbehovet avgörs av den egna rollen eller funktionen i arbetet. Utbildningen kan ske i olika former och omfattning. Företagshälsovård Företagshälsovården är en expertresurs, som i samarbete med Hudiksvalls kommun, främst ska arbeta för att främja och utveckla hälsa och förebygga risker samt kunna föreslå åtgärder både för hela verksamheter och på individnivå. Företagshälsovården ska ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, verksamhetens resultat och hälsa. Det är väsentligt att frågor av övergripande karaktär som berör företagshälsovården behandlas i samverkanssystemet. Organisation, ledning, samverkan Förtroendevalda har i sin egenskap av arbetsgivare ansvar för att nödvändig kompetens och erforderliga resurser finns i organisationen inom hälso- och arbetsmiljöområdet. Utformning av arbetsmiljöarbetet är en uppgift inom samverkanssystemets ram. Beslut om mål, medel, fördelning, befogenheter och resurser fattas av arbetsgivaren. Detta sker med iakttagande av samverkanssystemets intentioner, gällande lagstiftning och avtal.

7 Samverkan z Arbetsplatsträffen är grunden för dialogen mellan medarbetare och ledning z Formell samverkan sker i samverkansgrupperna Samverkansgruppernas sammansättningar z AG = arbetsgivare z Fack = fackliga organisationer Arbetsledarnivå z AG: Ledare z Fack: Skyddsombud och facklig förtroendeman Förvaltningsnivå z AG: Förvaltningschef z Fack: Facklig förtroendeman och skyddsombud från de förbund som har medlemmar på förvaltningen Kommungemensam nivå, Cesam z AG: Kommunchef, förvaltningschefer, personalchef, ekonomichef z Fack: Facklig förtroendeman och huvudskyddsombud från Vårdförbundet, SACO, Kommunal, SKTF, Lärarförbundet, LR, Svenska skolledarförbundet och Ledarna Stora förvaltningar kan också behöva samverkansgrupper på en nivå mellan arbetsledarnivå och förvaltningsnivå för att samverkan ska fungera praktiskt.

8 Samverkansavtal Samverkansavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Överenskommelsen träffades De senaste versionerna finns alltid på HINT. Tryck januari 2010.

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET

ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET 1 ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET Parter: Teatrarnas Riksförbund TR PTK Privattjänstemannakartellen

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Agenda Paus för fika ca 18.45

Agenda Paus för fika ca 18.45 Agenda Info om personalavdelningen Kort personalfakta Arbetsgivarrollen och arbetsrätten Arbetsgivarpolitiska programmet Samverkan Paus för fika ca 18.45 Löneavtal/ lönebildning Kompetensförsörjning Anställningsformer

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM för arbetsmiljö, löne- och personalpolitik. (ALP-programmet). Antaget vid TULL-KUSTs kongress i oktober 2011 ALP-programmet bygger på övertygelsen om att människor vill och

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans.

All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans. Några tankar om ledarskap All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans. Piet Mondrian i Circle, 1937. Med chef menar vi i denna policy en person

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer