Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens förvaltning LS Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna skapar förtroende genom en öppen kommunikation och information samt att de anställdas krav på inflytande i arbetet, en god arbetsmiljö och trygghet i anställningen tillgodoses. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och att nödvändiga åtgärder vidtas och fullföljs. Arbetsgivare och de anställda ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Inflytandet för de anställda i det egna arbetet är grundläggande för att deras kunskaper ska kunna tas tillvara. Medbestämmandet bör därför ligga så nära de anställda som möjligt. Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) och de olika diskrimineringslagarna utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet. Samverkansavtalet om arbetsmiljö och medbestämmande för Stockholms läns landsting inklusive tillägg och ändringar daterat ligger till grund för detta avtal. Mål Målet med detta samverkansavtal är att ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för de anställda som motsvaras av ansvar. Syfte Syftet är att underlätta samverkan mellan parterna och öka de anställdas möjligheter till delaktighet samt att ta till vara den kunskap och kompetens som finns hos de anställda och deras fackliga företrädare. Systemet syftar även till att integrera hälsa, arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhetsfrågor. Samverkanssystemet Systemet reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och är tillämpligt om inte lag, annan författning, myndighets föreskrift eller annat

2 kollektivavtal föreskriver annat. I medbestämmandefrågor som inte uttryckligen regleras i detta avtal gäller medbestämmandelagen (MBL). Individen i samverkan De anställdas inflytande är basen för samverkanssystemet. Med inflytande avses såväl det direkta inflytandet för de anställda som det representativa inflytandet genom de anställdas fackliga företrädare. Det direkta inflytandet för de anställda utövas genom formell och informell dialog mellan medarbetare och chef samt vid arbetsplatsträffar medan det representativa inflytandet fullgörs i samverkansgruppen. Av avgörande betydelse är dialogen mellan chef och arbetstagare där båda har möjlighet att framföra sina åsikter. De anställda ska stimuleras att aktivt delta i förändringsarbete och utveckling av det egna arbetet. Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner är viktiga hjälpmedel. Arbetsplatsträff Syftet med arbetsplatsträffar är att skapa ett forum för dialog mellan arbetstagare och chef för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning, arbetsmiljö och jämställdhet för att bidra till förbättringar i arbetet. Arbetsplatsträffarna ska hållas på en nivå där verksamheten känns nära. Inom varje avdelning får avgöras vilken organisatorisk nivå som är lämplig för arbetsplatsträffar. Ansvarig chef samordnar och svarar för att arbetsplatsträffar genomförs minst en gång per månad med uppehåll under sommaren. Enklare mötesanteckningar ska skrivas och finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Strävan ska vara att möten förläggs så att så många som möjligt kan delta. Den som deltar utanför ordinarie arbetstid får ersättning med tid mot tid (mötes- och restid). Samverkansgrupp Samverkansgruppen utgör forum för dialog mellan företrädare för arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Vid Landstingsstyrelsens förvaltning finns en samverkansgrupp för övergripande LSF-frågor Skyddsfrågor tas upp i samverkansgrupp som tillika utgör skyddskommitté.

3 Behandling av frågor i samverkansgrupp ersätter inte samrådsskyldighet med skyddsombud enligt arbetsmiljölagen. Ledamöterna ska utses bland anställda inom LSF:s verksamhetsområden. Huvudorganisationerna SACO och TCO utser vardera två ledamöter jämte ersättare. Kommunal en ledamot. Annan mandatfördelning kan ske om arbetstagarorganisationerna kommer överens om detta. Arbetsgivaren utser högst det antal ledamöter jämte ersättare som arbetstagarorganisationerna gemensamt utser i samverkansgruppen. Samverkansgruppen kan bilda arbetsgrupper med uppdrag att utreda ett särskilt ärende samt bilda permanenta utskott för att förbereda/bereda speciella frågor och är tillika utvecklingsgrupp med uppgift att följa, stödja och bevaka tillämpningen av samverkansavtalet. Inom varje funktionsområde kan lokala samverkansgrupper bildas med representanter från den egna verksamheten. Dessa samverkansgrupper kan hantera beslut som de förfogar över och som berör enbart den egna verksamheten. Beslut i samverkan Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor. Samråd i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt 19, 11, och 38 MBL. Arbetsgivarens informations- och förhandlingsskyldighet är därmed fullgjord. Om facklig organisation så begär kan förhandling enligt 12 MBL ske i samverkansgrupp. Vid oenighet kan en arbetstagarorganisation begära att arbetsgivaren fullgör sin förhandlingsskyldighet enligt 14, 2 st MBL. Sådan begäran ska skriftligen vara arbetsgivaren tillhanda inom 7 dagar efter att förhandlingen slutförts eller då ärendet enligt notering i protokollet har slutbehandlats och justerats av parterna. Arbetstagarorganisationen har möjlighet att vid behandling av särskild fråga kalla person med speciell sakkunskap som företrädare för fackförbund till samverkansgruppen. Arbetsgivaren kan på motsvarande sätt kalla sakkunnig eller företrädare från berörd avdelning/enhet. Vid oenighet som avser en arbetsmiljöfråga ska denna hänskjutas vidare till Arbetsmiljöverket (enl. Arbetsmiljöförordningen 9).

4 Mötesfrekvens och kallelse Parterna i samverkansgruppen bör träffas minst nio gånger per år enligt i förväg uppgjord plan. Parterna i samverkansgrupperna kan komma överens om annan förläggning. Kallelse med föredragningslista och förhandlingsunderlag ska helst vara ledamöter och ersättare tillhanda senast 10 kalenderdagar före mötet om inte annat överenskommes vid varje enskilt tillfälle. Av föredragningslistan ska framgå om ett ärende är föremål för förhandling. Parterna enades om att facklig organisation som så skriftligen påfordrar ska kunna få kallelse för kännedom. Protokoll förs av arbetsgivaren och justeras av samtliga parter. Av protokollet ska framgå om ett ärende varit föremål för förhandling och om parterna nått enighet eller inte. Kollektivavtalsförhandling eller behandling av enskilda individärenden får inte ske i samverkansgruppen. Detsamma gäller förhandling/överläggning med hänvisning till annan lag eller avtal, t ex lagen om anställningsskydd (LAS) eller Allmänna Bestämmelser (AB). Facklig information Med facklig information avses de lokala arbetstagarorganisationernas information till de anställda. Varje anställd hos landstinget har årligen rätt till högst tre timmars ledighet med bibehållna anställningsförmåner för att delta i fackligt informationsmöte. Rätten gäller endast möte anordnat av organisation med vilken landstinget tecknat samverkansavtal. Anställd som deltar i fackligt informationsmöte utanför ordinarie arbetstid får kompensation med en timme för varje faktisk mötestimme. En gemensam strävan är att information förläggs till tider som är lämpliga för såväl arbetstagarna som verksamheten. Skyddsombud får efter överenskommelse med berörd chef samla arbetstagarna inom skyddsområdet under ordinarie arbetstid för information i en viss aktuell arbetsmiljöfråga. Utveckling, Tolkning och Tvist Parterna är införstådda med att avtalets intentioner kräver ett ständigt pågående arbete med att vidareutveckla formerna för inflytande och delaktighet. Parterna är överens om att de tolknings- och tillämningsfrågor som kan uppstå ska lösas i samförstånd.

5 Tvister om tolkning och tillämpning av detta avtal handläggs enligt bestämmelserna i det kommunala huvudavtalet (KHA). Parternas avsikt är att brott mot kollektivavtalet i intet fall kan föreligga vad gäller gemensamma utgångspunkter. Parterna är ense om att detta avsnitt inte kan läggas till grund för rättslig prövning. Uppföljning Samverkansgruppen ska aktivt följa, stödja och bevaka tillämpningen av avtalet och stimulera och medverka till en fortsatt utveckling av samverkan inom området. I början av varje nytt kalenderår ska därför samverkansgruppen ta ställning till behovet av en samlad utvärdering av det föregående årets verksamhet. Avtalets giltighetstid Samverkansavtalet gäller fr o m Avtalet kan skriftligen sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid av tre (3) månader. Har avtalet inte sagts upp inom tre (3) månader innan avtalstidens utgång förlängs det med ett (1) år i sänder och med samma uppsägningstid.

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 Närvarande För Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund (RAF) Björn Runemar För Svenska Byggandsarbetareförbundet (SBAF) Håkan Bengtsson Holger Nyman För Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Arbetare Avtal för bemanningsföretag

Arbetare Avtal för bemanningsföretag Arbetare Avtal för bemanningsföretag Avtal tecknat 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2015-04-30 Fastighetsanställdas Förbund, GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET

ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET 1 ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET Parter: Teatrarnas Riksförbund TR PTK Privattjänstemannakartellen

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 innehåller: LAG OCH AVTAL Avtal för lärarområdet innehåller det Kommunala LAG OCH * Kommunalt Huvudavtalet AVTAL Huvudavtal, - -KHA Avtal

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. - HOK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. - HOK 12 LS \lo5~mh Förhandlingsprotokoll HÖK 12 2012-04-29 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. - HOK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna 1 2 Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Den absoluta merparten

Läs mer