FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08"

Transkript

1 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m tills vidare med en uppsägningstid på 3 månader. Vid uppsägning av avtalet ska nytt förslag till avtal bifogas uppsägningen. Om inget annat avtal slutits vid uppsägningstidens utgång, gäller reglerna i MBL, AML och FML i sin helhet. 3 Parterna enas vidare om en årlig översyn av avtalet under maj månad. Vid protokollet Gunilla Tuvin För Knivsta kommun.. Anna Maria Dansbo För arbetstagarparterna..kommunal..lärarförbundet..lr SKTF Ledarna Vårdförbundet DIK Övriga SACO-förbund genom Eva Lindgren: Arkitektförbundet, CF, CR, FSA, LSR, Jusek, SN, SP, SKL

2 2 Samverkansavtal för Knivsta kommun Gäller fr o m

3 3 SAMVERKANSAVTAL I KNIVSTA KOMMUN (Ersätter samverkansavtal från ) GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Samverkansavtalet i Knivsta kommun har sin grund i FAS 05 (Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner) och förutsätter kommunikation mellan såväl de olika delarna i organisationen som mellan chefer och medarbetare. Samverkan ska ses som en naturlig del av den löpande verksamheten som inkluderar såväl anställda och ekonomi som organisationsfrågor. Det är väsentligt att de fackliga representanterna ges möjlighet till kommunikation med sina medlemmar. Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet. MÅL Samverkanssystemet ska ge förutsättningar för ett - positivt arbetsklimat - god hälsa och arbetsmiljö - inflytande, delaktighet och utveckling som en rättighet för alla medarbetare SYFTE Samverkanssystemet ska understödja en fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. Systemet ska även integrera hälsa, arbetsmiljö-, medbestämmande-, verksamhetsfrågor och kompetensutveckling. Dialogen mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga företrädare är det viktiga i samverkanssystemet. Följande mål bör vara uppfyllda i en fungerande samverkan: - tydliga mål - tydlig arbetsfördelning förtroendemän/tjänstemän - tydlig delegering - tydligt ledarskap - en vilja att fatta beslut i samverkan - samverkanssystem som följer och anpassas till organisation och beslutsnivåer - alla medarbetare ska ha rätt till minst ett medarbetarsamtal varje år

4 4 INDIVIDENS ROLL I SAMVERKAN Varje medarbetare ska ha möjligheter och förutsättningar att påverka utformningen av sitt eget arbete. Medarbetaren har också en skyldighet medverka i förändringsarbete och verka för en god hälsa och arbetsmiljö. Dialogen på arbetsplatsen är viktig så att var och en har möjlighet att framföra sina åsikter. Detta kan ske dels i det dagliga arbetet, dels genom regelbundet organiserade träffar på arbetsplatsen samt i medarbetarsamtal. ARBETSPLATSTRÄFFAR På varje arbetsplats ska arbetsplatsträffar (APT-träffar) ske minst en gång per månad och vara inplanerade för minst ett halvår i taget. Arbetsplatsträffen leds av ansvarig chef och alla medarbetare ska ges möjlighet att delta. Kallelse med dagordning sänds ut i förväg. Minnesanteckningar ska föras. Vid beslut enligt MBL ( 11 och 19) ska protokoll föras. Beslut enligt 38 fattas endast i samverkansgrupp. Samtliga har ansvar för att föra upp frågor på arbetsplatsträffarna. Samma formalia gäller för samverkansgrupperna nedan. Arbetsplatsträffarna syftar till att skapa ett forum för dialog mellan medarbetare och chef för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av den egna verksamheten. Hälso- och arbetsmiljöfrågor ska integreras i övriga verksamhetsfrågor. Personalorganisationerna ska ges möjlighet till att ge facklig information. Beslut vid arbetsplatsträffar Arbetssättet vid arbetsplatsträffar ska präglas av att genom dialog nå enighet före beslut. Information och beslut i väsentliga frågor ska inte ske vid ett och samma tillfälle. Om det råder enighet i en fråga vid arbetsplatsträffen och om föregående mening är uppfylld, får beslut fattas. Medarbetarna är ansvariga för att tydligt uttala sin mening och arbetsgivaren är ansvarig för att undersöka om total enighet råder. Passivitet från någondera part kan inte godtas. Vid arbetsplatsträff kan inte beslut fattas som berör annan arbetsplats. Vid oenighet eller då man kommer överens på arbetsplatsträffen, ska frågor lyftas till samverkansgruppen i nästa nivå. Om en fråga förs upp till samverkansgruppen, gäller att samråd i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt MBL, 11, 19 och 38. SAMVERKANSGRUPP Lokala parter har ett gemensamt ansvar för att aktualisera frågor om verksamhetens utveckling, hälsa, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Initiativet att ta upp en fråga finns m a o både för fackliga företrädare och arbetsgivaren. Förändringen innebär att dialogen kan starta långt innan det finns ett färdigt förslag att ta ställning till vilket kan fördjupa samverkan och höja kvaliteten i kommande beslut.

5 5 Syftet med samverkansgruppen är att skapa policys (främst i nivå 1 nedan) i hälso- och arbetsmiljöfrågor, planera, kontrollera och följa upp hälso- och arbetsmiljöförhållanden samt samverka och fatta beslut i övriga verksamhetsfrågor. Samråd i samverkansgruppen ersätter information och förhandling enligt MBL 11, 19 och 38. Individärenden ska ej behandlas på arbetsplatsträff eller i samverkansgrupp. Samverkansgrupperna sker regelbundet och planeras in för minst ett halvår i taget. Protokoll förs. Deltagarna i samverkansgrupperna utses av berörda fackliga organisationer och utgör fackliga förtroendemän enligt FML. Beslut i samverkansgrupp Samråd i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt MBL 11, 19 och 38 samt behandling i skyddskommitté. (Nivå 1 och 2 nedan) Information och beslut i väsentliga frågor ska inte ske vid ett och samma tillfälle. Vid oenighet i samverkansgrupp skall arbetsgivaren fullgöra sin förhandlingsskyldighet enligt MBL 11. Även arbetstagarorganisationen kan begära att arbetsgivaren fullgör sin förhandlingsskyldighet enligt MBL eller själva begära förhandling enl MBL 12. Samverkansgrupper finns på följande nivåer: 1: Central samverkansgrupp på kommunnivå Central samverkansgrupp tillika skyddskommitté (det senare minst 4 ggr/år) består av kommunchef, administrativ chef, personalchef, personalkonsulent och efter adjungering övriga förvaltningschefer eller andra tjänstemän på arbetsgivarsidan. Från den fackliga sidan deltar en representant från vardera förbund. SACO representeras av en person om inte en specifik fråga kräver närvaro av representant från speciellt SACO-förbund. Adjungering kan ske vid behov. 2: Samverkansgrupp på nämndnivå Samverkansgrupp tillika skyddskommitté med resp förvaltningschef (utbildningschef, socialchef, teknisk chef, administrativ chef) samt efter adjungering övrig stabspersonal/samordnande personal på arbetsgivarsidan. Från den fackliga sidan deltar representant från vardera förbund som finns representerad i aktuell verksamhet. 3: Samverkansgrupp på områdesnivå inom skolan Samverkansgrupp med områdeschef på arbetsgivarsidan och efter adjungering övrig rektor alt administratör inom området. Från den fackliga sidan deltar representant från vardera förbund som finns representerad i aktuell verksamhet.

6 6 4: Samverkansgrupp på resultatenhetsnivå I större verksamheter kan behov finnas av samverkansgrupp på resultatenhetsnivå. Från arbetsgivarsidan deltar ansvarig chef. Från den fackliga sidan deltar representant från vardera förbund som finns representerad i aktuell verksamhet. INFORMATION FRÅN ARBETSPLATSTRÄFFAR/SAMVERKANSTRÄFFAR Det är viktigt att frågor och beslut som behandlats inom samverkansavtalet, informeras vidare om till dem det berör. Punkten informationsfrågor finns med i förslag i bilagan till dagordningar. Vissa frågor behöver informeras om på olika sätt, via möten, skriftligt, i personaltidning, på intranätet osv. Frågans dignitet avgör. Arbetsgivaren är ansvarig för att informationen går ut på lämpligt sätt till de anställda. Varje arbetsplats kommer fram till en rutin som är lämplig. Minnesanteckningar från arbetsplatsträff ska sändas till anställda, protokoll från samverkansmöte till berörda tjänstemän och fackliga företrädare efter underskrift.

7 7 Bilaga till samverkansavtalet DAGORDNINGAR Förslag till dagordning vid arbetsplatsträffar: (Vissa frågor behöver inte finnas med varje gång, det är det aktuella läget som avgör. Punkt 7 ska vara med varje gång.) 1. Laget runt hur flyter arbetet på, särskilda saker man vill informera om, tankar åsikter man vill dela med sig av osv. 2. Dagordning 3. Föregående protokoll/minnesanteckningar 4. Aktuella verksamhetsfrågor, verksamhetsmål och inriktning för arbetsplatsen 5. Inkomna synpunkter på verksamheten (kvalitetsredovisning) 6. Utvecklingsfrågor verksamhet/individer 7. Hur är arbetsmiljön hos oss? Nu? Om vi tittar framåt? Hälsofrågor? Arbetsmiljörisker av ev beslut? 8. Personalsituationen 9. Organisationsfrågor 10. Aktuella anställningar (information om nyanställningar) Anställningsbeslut förevisas vid behov. 11. Ekonomi och budget 12. Arbetstids- schemafrågor 13. Informationsfrågor ( t ex från kommunen centralt, från verksamhetsområdet, från politiska beslut, från chefsmöte mm) 14. Semesterplanering 15. Reflektion av mötet 16. Övriga frågor (t ex information från fackliga företrädare) Förslag till dagordning vid samverkansmöten: (På nämndnivå eller annan nivå under centrala samverkansmöten) 1. Föregående protokoll, justeringsperson, dagordning 2. Anmälda informations- eller förhandlingsfrågor enl MBL 11, 19 och Aktuella verksamhetsfrågor, verksamhetsmål och inriktning för verksamhetsområdet 4. Utvecklingsfrågor verksamhetsområdet 5. Personalfrågor 6. Organisationsfrågor 7. Ekonomi och budget 8. Informationsfrågor 9. Arbetsmiljö och hälsa (riskbedömning, åtgärder, uppföljning) 10. Övriga frågor

8 8 Förslag till dagordning vid centrala samverkansmöten: 1. Föregående protokoll, justeringsperson, dagordning 2. Anmälda informations- eller förhandlingsfrågor enl MBL 11 eller Övergripande frågor och policys kring personalpolitik, arbetsmiljö o hälsa, ledningsfrågor, avtal, organisation mm 4. Arbete med övergripande planer kring t ex jämställdhet, personalbokslut mm 5. Övergripande utbildnings- och utvecklingssatsningar 6. Sjukstatistik och arbetsskadestatistik, uppföljningar inom arbetsmiljöområdet 7. Ekonomi och budget 8. Informationsfrågor 9. Nyrekryteringar centralt 10. Övriga frågor

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

INLEDNING SAMVERKAN MALMÖ STAD. Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande

INLEDNING SAMVERKAN MALMÖ STAD. Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande SAMVERKAN INLEDNING Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna. Avtalet är ämnat att skapa förutsättningar för ett positivt

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag

AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling... - 3-1 Allmänt... - 3-2 Medbestämmande och samverkan... - 4-3 Koncerner och företag med flera driftsenheter...

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Medbestämmandeavtal För anställda inom Hyresgästföreningen

Medbestämmandeavtal För anställda inom Hyresgästföreningen Medbestämmandeavtal För anställda inom Hyresgästföreningen 1 Parter Parter i detta avtal är Hyresgästföreningen å ena sidan och Handelsanställdas Förbund, Sveriges Ingenjörer m fl (företrädda av Jusek)

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer