De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar. Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar. Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare"

Transkript

1 DOA De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare

2 1

3 Furuboda Arbetsmarknad och HSO Skåne har under tre års tid drivit projektet Stegen in i arbetslivet, SIA. Arbetet i projektet har riktat sig mot de privata arbetsgivarna, som har gett projektdeltagarna arbete och praktikplatser, eftersom detta fungerat bra. HSO Skåne har i ett förarbete riktat sig till kommuner och Region Skåne för att få dessa att ta ett ökat ansvar, för att anställa människor med funktionsnedsättning. Erfarenheter från detta arbete visar att det med rätt metodik går att få kommunerna att anta politiska målsättningar och öka ambitionen för att anställa människor med funktionsnedsättningar. Men det visar också att det ofta behövs mer insatser för att komma över det motstånd av olika slag, som ofta uppstår mot dessa anställningar, när det skall komma till praktisk handling. BAKGRUND Under de snart tre år som projektet Stegen in i arbetslivet, SIA, pågått har ett fyrtiotal personer fått arbete, praktik eller gått till långsiktiga studier genom projektets insatser. Endast någon enstaka av dessa anställningar har skett inom den offentliga sektorn. Även arbetsförmedlare eller andra, som arbetar med att hjälpa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga, har samma erfarenheter. Vid utgångar från Samhall till anställningar på öppna marknaden går endast fyra procent till kommunala anställningar och tre procent till statliga. Denna ansökan belyser ett problemområde som är mycket angeläget och prioriterat. Offentliga organisationers ansvar för att anställa fler personer med funktionsnedsättning är betydande, samtidigt som man inte lyckats genomföra tillräckliga åtgärder för att förverkliga ansvaret. Frågan har på senare år blivit allt hetare både i media och på den politiska dagordningen. Under våren 2012 lade den av regeringen utsedde, Christina Husmark-Persson, fram den statliga utredningen Sänkta trösklar högt i tak (2012:31), den så kallade FunkAutredningen. I juni har Handisam med utgångspunkt i utredningen arrangerat en konferensturné för offentliga arbetsgivare, för att lyfta frågan om att anställa fler personer med funktionsnedsättning i offentlig sektor. Utredningen konstaterar att offentliga arbetsgivare har betydligt svårare att anställa personer med funktionsnedsättning än privat sektor. Samtidigt finns det relativt få förslag på lösningar och utveckling i frågan. Regeringens initiativ sedan tidigare är ett särskilt praktikantprogram (projekt) inom statsförvaltningen. Det är ett gott initiativ, samtidigt som det idag inte återfinns några direktiv, krav eller incitament specifikt för kommunal sektor. Kommuner och regionala arbetsgivare är alltså enligt vår erfarenhet generellt sett dåliga på att ta emot människor med funktionsnedsättning både i feriearbete, praktik och anställning. Även där det finns policys som talar för, eller uttalade politiska ambitioner att anställa människor med funktionsnedsättning, träder en form av tyst och outtalat motstånd fram som stjälper de goda ambitionerna. Man kan faktiskt tala om en form av diskriminering. Vi ser det som angeläget att kartlägga detta motstånd och denna institutionaliserade diskriminering, och dess bakomliggande orsaker. Samtidigt har regeringen i sin funktionshinderstrategi för åren speciellt lyft vikten av att det offentliga går före och visar vägen. Skall detta ske på den regionala- och kommunala nivån behövs kraftfulla, riktade insatser för att få igång processen. Vi ser det som angeläget att under några år få arbeta riktat mot kommuner och regionala myndigheter, för att få dem att anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. 2

4 Under senare år har utvecklingen för yngre personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga varit negativ och antalet, som har gått ut i aktivitetsersättning (tidigare förtidspension), har ökat. Att få offentliga myndigheter att anställa är extra angeläget då dessa i sin tur skall kunna påverka och ställa krav på leverantörer och privata arbetsgivare. SYFTE OCH PROJEKTMÅL Projektets syfte är; att kommuner och regionala myndigheter i Skåne skall anställa människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i ökad omfattning. Konkreta mål Projektets mål under det första projektåret är: Att minst 5 kommuner eller i Skåne lokaliserade myndigheter skall nyanställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga o För kommuner är målet minst tre personer med funktionsnedsättning + en per tusen anställda. o För regionala myndigheter är målet, minst två personer per större kontor o Att detta innebär minst 25 nyanställningar Att anpassa metodiken i Supported employment för offentliga arbetsgivare. Att kartlägga grundorsaker till det tysta motstånd och de diskriminerande barriärer, som ofta ställs upp när anställning av människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga är aktuellt. MÅLGRUPP Primärmålgrupp för projektet är yngre människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Projektets syfte är att skapa möjligheter för dessa att få anställning i olika offentliga verksamheter. I Skåne län finns drygt ungdomar med aktivitetsersättning (16 29 år) och ca under 45 år som har en icke tidsbegränsad sjukersättning. Det är dessa samt personer med funktionsnedsättning som står till arbetsmarknadens förfogande, som projektets resultat skall gynna. Deltagarna till projektet kommer att hämtas ur olika grupper med utanförskap. Det kan vara personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning, personer som omfattas av LSS, eller personer som omfattas av socialbidrag. Det skall vara personer som lever med någon form av funktionsnedsättning och står utan arbete. I det praktiska projektarbetet är den sekundära målgruppen tjänstemän och politiker i kommuner och olika regionala och lokala myndigheter. Dessa skall informeras och påverkas så att de blir positiva till och anställer personer med funktionsnedsättning i de offentliga verksamheterna. Deltagande av målgruppen i projektplaneringen 3

5 Yngre personer som har deltagit i SIA-projektet har varit med och diskuterat projektets upplägg. Representanter för HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad har informerat om och hämtat in synpunkter från samordningsförbunden i Skåne, samt informerat Kommunförbundet Skånes direktör Göran Persson om projektplanerna. Vi har också diskuterat det med företrädare för kommuner, Försäkringskassans direktör i Skåne Åsa Andersson och Arbetsförmedlingens chef för rehabiliteringen Bengt Eklund, som alla stödjer projektet och dess syfte och ser det som angeläget. METOD Projektet består av några olika delar nämligen: Handikappolitiskt påverkansarbete Utveckling av stödet till offentliga arbetsgivare Att placera ut personer med funktionsnedsättning Att stödja arbetstagare och arbetsgivare som ingår i projektet Att kartlägga orsakerna till tyst motstånd och diskriminerande barriärer Handikappolitiskt påverkansarbete Denna del av projektet går ut på att påverka kommuner och lokala/regionala myndigheter att anställa människor med funktionsnedsättning och ta beslut om konkreta mål (antal personer för detta). I detta arbete ingår att ta fram en väl genomarbetad påverkansstrategi. Det innebär att analysera och plocka fram lämpliga kommuner att rikta påverkan till. Kommunerna väljs bl.a. efter geografi, storlek, politisk styrning, personalpolicy, personliga kontakter, antal personer med funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden och den lokala handikapprörelsens styrka, fackets inställning etc. Kommuner/myndigheter uppvaktas också utifrån de program som de har gått till val på, vad deras regleringsbrev säger o.s.v. Ett grundmaterial, med underlag som sedan kan anpassas från arbetsgivare till arbetsgivare utifrån deras förutsättningar, kommer att tas fram. Förutom argumentation till varför den offentlige arbetsgivaren bör anställa yngre personer med funktionsnedsättning, kommer det också att finnas konkreta erbjudanden om stöd och hjälp om de anställer. För att få synergieffekter kommer vi att försöka få medial uppmärksamhet kring de kommuner som positivt går in i projektet, för att på så sätt försöka få fler till att ansluta sig. I Skåne finns 33 kommuner. Till detta kommer myndigheter som arbetsförmedling, försäkringskassa, polismyndigheter m.fl. Totalt torde antalet enheter uppgå till ett 100-tal. Vi tror att vi kanske måste uppvakta drygt tio, för att uppnå första årets mål med minst fem som anställer. Med eget informationsspridande och om vi lyckas få massmedialt intresse för frågan, hoppas vi på spridning till fler arbetsgivare än vad själva projektarbetet ger, när anställningar väl kommer till. En annan viktig faktor är medverkan av och utbildning/träning av lokala funktionshinderorganisationsföreträdare i att påverka och driva arbetsmarknadsfrågor, något som är ganska sällsynt idag. Vid en genomgång av frågeställningar som diskuteras i de kommunala handikappråden är arbetsmarknadsfrågorna i det närmsta osynliga, idag. En annan part att arbeta med och informera och påverka är de lokala fackliga organisationerna. Detta är viktigt inte minst för att bryta det tysta motståndet. En annan viktig del i påverkansarbetet är att medvetandegöra olika intressenter om FN-konventionens artiklar rörande arbete och offentliga arbetsgivare. Utveckling av stödet till offentliga arbetsgivare 4

6 Stödet till offentliga arbetsgivare utvecklas i olika moduler där behövliga bitar sätts in i olika delar av verksamheten. Med erfarenheten att det är svårare att nå praktikplatser och anställningar inom offentlig sektor, kommer en metod att utvecklas med anpassat stöd till offentliga arbetsgivares stödbehov. Modellen bygger på att det finns särskilda behov bland offentliga arbetsgivare för att en utveckling skall kunna ske i frågan om att anställa personer med funktionsnedsättning. Den bygger också på uppfattningen att det finns en särskild karaktär, särskilda kulturer och förutsättningar inom offentlig sektor som arbetet måste utgå ifrån. Samtidigt innebär stödet en möjlighet för arbetsgivarna att få hjälp i att uppnå FNs direktiv om att offentliga arbetsgivare ska anställa personer med funktionsnedsättning. Det är således inte enbart ett stöd som uppmärksammar myndighetens ansvar, utan en möjlighet att fullt ut ta ansvaret. Metoden Supported Employment bygger på 5 steg. (1) Överenskommelse om deltagande, (2) Kartläggning av intresse och vilja, (3) Sökande av arbetsplats, (4) Engagemang av arbetsgivare (5) Stöd på och utanför arbetsplats. Grundtanken i arbetet är att kunna erbjuda individen ett omfattande individuellt stöd både på och utanför arbetsplatsen med långsiktighet. Det handlar om individuella samtal, motivationsarbete och coachning. Tanken är att träna inom ramen för en arbetsplats. Missförstånd, problem, frågor och utmaningar kan successivt bearbetas och korrigeras med hjälp av coachens stöd och ett engagemang från arbetsgivarens sida. Successivt kan ett naturligt stöd från arbetsledare, kollegor och arbetsgivare byggas upp, vilket skapar förutsättningar för att behålla en sysselsättning. Genom hela processen är det avgörande att individen alltid är engagerad och delaktig. Inom projektet kommer alla delar av metoden att vara viktiga, men särskilt betydelsefullt vad gäller offentliga arbetsgivare tror vi är sökande av arbetsplats och engagemang av arbetsgivare, samt kopplingen däremellan eftersom detta är punkter som genom åren har brustit. Vi vill inom ramen för Supported employment utveckla stödet specifikt för offentliga arbetsgivare. Detta innebär bl.a. Matchning av sökande till arbetsuppgifter Analys och anpassning av arbetsplats och arbetsgivare Information och utbildning till arbetsgivare och arbetskamrater Introduktion av arbetstagaren på arbetsplatsen Stöd över behövlig tid till arbetstagare och arbetsgivare för att anställningen skall fungera Förslag till utveckling av arbetsgivarens personalpolicy och långsiktiga strategier Matchning av arbetsplats och arbetssökande Furuboda Arbetsmarknad har en lång och omfattande erfarenhet av att möta individer, lyfta personliga färdigheter, motivera och stärka. I detta ligger också arbetet med att ta fram och beskriva mål och intressen inför ett framtida arbete. Hela individen, dess förutsättningar, kunskaper, färdigheter och vilja är startpunkten i en matchning. 5

7 Grundförutsättningen inom ramen för den kommunala organisationen och regionala myndigheter är god eftersom det finns ett stort underlag och en betydande bredd av verksamhet och arbetsuppgifter. Inom ramen av dessa organisationer finns mängder med intressanta områden, viktiga arbetsuppgifter och potentiellt nya arbetsuppgifter som kan utvecklas. Vi ser ett stort värde i att utveckla en effektiv och anpassad matchningsprocess inom denna kontext, som också fungerar för den offentliga arbetsgivaren. I detta arbete tror vi att det kommer att vara nödvändigt med kreativa processer, där vi tillsammans med ledningsfunktioner kan identifiera arbetstillfällen och behov på olika nivåer, med olika omfattning i både tid och ansvar. Det är också nödvändigt för arbetsgivaren att vara villig att tänja något på ramarna och föreställningarna om exakt vad man vill anställa. Målet skall vara att matchningen mellan individen och arbetsgivaren har ett ömsesidigt innehåll, där även myndigheten gör en ansträngning i att matcha arbetstillfällen mot målgruppen funktionsnedsatta utanför arbetsmarknaden. Eftersom offentliga arbetsgivare ofta är hierarkiska i sin natur, styrda och stelbenta, är det avgörande att denna typ av processer grundläggs och sanktioneras av kommunens ledningsfunktioner (det arbetet beskrivs ovan). Vår erfarenhet av matchningsprocesser har vidare utkristalliserat några nyckelelement. Det måste alltid finnas en individ med en vilja och ett uttryckt önskemål att vara på en viss arbetsplats eller att arbeta med en viss typ av uppgifter. Personliga färdigheter och kompetens är betydelsefulla och bör prövas. Men utan individens uttryckta vilja är grunden för en lyckad matchning instabil. Utöver detta behöver viljan matchas mot ett behov eller en vilja från en arbetsgivares sida att ge individen chansen att pröva. I detta sammanhang är det avgörande att arbetsgivaren inte bara accepterar en praktik, utan faktiskt uttrycker vilja att engagera sig för en utveckling, för en individ och för en anställning. Finns denna grund så är ett kontinuerligt stöd och en utvecklingsprocess med engagemang från båda parter nycklarna för en lyckad matchningsprocess. Analys och anpassning av arbetsgivare Projektet kommer att stötta arbetsgivaren i att analysera sin arbetsplats, sina behov och sina arbetsuppgifter. Detta handlar inte endast om att utgå från en nuvarande föreställning, utan att öppna för en diskussion och nya sätt att tänka kring sin organisation och sina anställda. Målet är att arbetsgivaren inte skall hamna i ett negativt och missgynnande mönster, utan se kraften hos en större del av den svenska arbetsmarknaden. Ingången är, utifrån påverkansarbetet, den offentliga arbetsgivarens ansvar att erbjuda anställningar för personer med funktionsnedsättning. Men det är avgörande att arbetsgivaren har eller får ett engagemang och att arbetet är sanktionerat. Analysarbete kommer också att knytas till arbetet med utbildning, avdramatisering och positiva exempel (förebilder). I grunden bör analys och anpassning vara individbaserad för att sänka trösklarna och skapa en möjliggörande situation, för en person att komma in och utnyttja sin kompetens och sina färdigheter. Frågan måste lika mycket vara hur kan vi anpassa oss för denna individ? som passar denna individ in hos oss?. En analys bör inbegripa arbetsuppgifter, möjliga förändringar av uppgifter, möjlighet till flexibilitet i organisation, uppgifter och tider, potentiella stödpersoner med utrymme att stötta och engagemang från arbetsgivare/arbetsledare. Eventuella behov av tekniska, pedagogiska eller motivationshöjande insatser skall också lyftas. Större delen av detta kan ofta enkelt avhjälpas på ett odramatiskt sätt med kunskap och förståelse. Information och utbildning till arbetsplatsen 6

8 För ett fungerande stöd och en fungerande arbetsplats måste alla känna att man förstår och är en del av processen. I vissa fall kan det vara avgörande att informera och utbilda en hel arbetsplats i anpassning och stöd. I andra fall finns det vissa individer/stödpersoner som behöver extra stöd och verktyg för att kunna möjliggöra situationen för en individ att komma in i verksamheten. Kunskap, erfarenhet och fördomar som bryts är ofta nyckelfaktorer för ett större mått av flexibilitet och anpassning. I många fall är det mycket betydelsefullt att möta positiva exempel och se hur andra har gjort, vilket kan göras genom att utnyttja tidigare deltagare från Arvsfondsprojektet SIA. Återigen kommer det att vara avgörande med kopplingen mellan arbetsgivarens ledning och beslut. Utbildning och information kräver att man förstår varför och för vem. Introduktion av arbetstagaren på arbetsplatsen Introduktionen på en arbetsplats är ett av nyckelelementen. Det handlar om att ge varje individ de rätta förutsättningarna för att klara av sina uppgifter och den omställning som det innebär att komma till en ny arbetsplats. I processen är det fullständigt avgörande att coach, deltagare och arbetsledare tillsammans är engagerade för utvecklingen. Coachens uppgift är att stötta introduktionen både ur deltagarens perspektiv och ur arbetsledarens perspektiv. Det handlar om att arbeta för lösningar, undanröja missförstånd och främja utveckling. Små missförstånd som tillåts växa över tid är ofta det som leder till ohållbara situationer. En god introduktion undanröjer detta. Stöd över behövlig tid till arbetstagare och arbetsgivare för att anställningen skall fungera Stödet till arbetstagaren och arbetsgivaren finns kvar både under praktik och under anställning. Det är viktigt att erbjuda en trygghet och en kontinuitet. Det skall finnas ett naturligt forum för samtal, uppföljning, förändringar och utveckling. Successivt stöttar coachen arbetsgivaren i att föra över mer och mer av stödet till arbetstagaren på naturliga resurser inom organisationen, såsom kollegor eller arbetsledare. Ett naturligt stöd på arbetsplatsen ger långsiktig hållbarhet. Förslag till utveckling av arbetsgivarens personalpolicy och långsiktiga strategier I vissa fall tror vi att ett samarbete med arbetsgivarna i projektet kommer att leda till positiva exempel, som kan spridas och göras synliga inom hela organisationen. Erfarenheter och lärdomar måste få lov att bli tydliga för att avdramatisera frågan. Samtidigt är vi medvetna om att det i flera fall kan komma att bli tröga processer där organisationen inte riktigt ser lösningar och möjligheter i arbetet, eller där organisationens grundstruktur är oflexibel. Det är även viktigt att denna typ av erfarenheter bli synliga och lyfts. 7

9 Inom DOA vill vi att påverkansarbetet och det praktiska arbetet med att stödja anställningsprocesser skall vara tätt sammanknutet. De erfarenheter som vi bygger tillsammans med arbetsgivarna skall leda vidare till långsiktiga strategier och eventuella förändringar av personalpolicys, eller reell tillämpning av policys som redan finns. Projektet kommer att erbjuda utbildning, vägledning och verktyg för att möjliggöra långsiktiga planer om att öppna arbetsplatser och stödja fler personer med funktionsnedsättning i anställning. Genom praktiska processer med deltagare kommer organisationen att erbjudas möjligheten att tillämpa och öva med en verklig process som i sin tur kan föregå som ett exempel för framtida processer. En policy och strategier behöver en förankring i verkligheten. Att kartlägga orsaker till motstånd och diskriminerande barriärer Vid diskussioner om anställning av människor med funktionsnedsättning kommer det trots utåt positiva uttalanden från alla berörda, ofta fram ett tyst motstånd och olika diskriminerande barriärer mot anställningen reses. Det är praktiska, administrativa, arbetsmässiga, fackliga, juridiska, tillgänglighetsmässiga eller andra orsaker som ofta förs fram på olika vägar, men mer sällan direkt. Elimineras ett hinder förs nya fram. Exempel på sådana motstånd är t.ex. när den lokala handikapprörelsen i en kommun lyfte fram att kommunen måste bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning. Politikerna var positiva, men då uttalade kommunens personalchef att sådana anställningar kunde vara diskriminering mot icke funktionsnedsatta. Vi vill inom projektet, under de olika faserna av anställningar försöka kartlägga de olika former av motstånd och diskriminerande barriärer som vi stöter på och efterhand genom intervjuer eller i fokusgrupper, försöka klarlägga de bakomliggande orsakerna och mekanismerna till dessa tysta motkrafter. Vi är övertygade om att med ökade kunskaper och förståelse om motståndets bakomliggande mekanismer, är det lättare att komma förbi det och uppnå positiva resultat. Vi tror att kartläggningsdelen kommer att gå till så att vi under arbetet noterar och observerar de olika former av motstånd som vi stöter på. I efterhand skall vi sedan komma tillbaka och genom samtal, intervjuer och kanske grupp/fokussamtal försöka tränga in till de mer bakomliggande orsakerna. I denna del av projektet kommer vi troligen att behöva process och analysstöd av högskolan. DOKUMENTATION av projektet Projektet kommer fortlöpande att dokumenteras genom de erfarenheter som görs. Rapporter kommer att finnas tillgängliga både på HSO Skånes och föreningen Furubodas hemsidor. Det kommer också att dokumenteras genom informationsblad som distribueras till olika intressenter. ORGANISATION Projektet kommer att ledas av en styrgrupp med företrädare för HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad samt projektledaren. Personalinsatser Projektet kommer att ledas av en projektledare på heltid, som ansvarar för projektets övergripande arbete, för det handikappolitiska påverkansarbetet, för arbetet med kartläggning och analys av det tysta motståndet. 8

10 Inom ramen för projektet kommer Furuboda Arbetsmarknad gå in med 3 konsulttjänster: coach, pedagog och psykolog på 50 % för att arbeta med utveckling av stöd och utbildning till arbetsgivare och deltagare i projektet. Utgångspunkten är att styrka projektet med specialistkompetens inom området där det både finns erfarenhet av liknande uppgifter och stor kännedom i målgruppen. Kompetensbredden inom Furuboda Arbetsmarknad kommer att styrka projektet då olika personer med specifika kunskaper inom sina områden kan bidra. Det är viktigt att kunna erbjuda coachning och vägledning, samtidigt som personalen kan arbeta aktivt med stöd och vägledning samt kommunikation mot arbetsgivare. Inom projektet kommer tre funktioner bidra. Dessa funktioner kommer vid behov att inkludera ytterligare kompetenser som finns att tillgå inom Furuboda Arbetsmarknad: Coach Alla coacher har i grunden en akademisk utbildning med påbyggnad i form av coachutbildningar. Coacherna arbetar med individer för att ställa frågor och stödja personer att själva hitta lösningar för att ta sig runt hinder och se möjligheter. Psykolog Inom organisationen finns psykolog med inriktning mot organisation och arbetsmarknad. Detta ger en unik möjlighet att både utgå från organisationspsykologi och enskilda individers förutsättningar i förändringsarbetet. Stora delar av aktuell deltagargrupp lever med olika former av psykiska funktionsnedsättningar, där kunskap, insikt och stöd kan vara avgörande. Pedagog Furuboda Arbetsmarknad har pedagogisk kompetens, dels för att utbilda individer och grupper, men också för att vara ett pedagogiskt stöd inom ramen för en utbildning eller ett arbete. De arbetar med att utveckla pedagogisk anpassning av arbetsplatser och utbildningar, samt för att sätta samman och genomföra utbildningsuppdrag. Ytterligare kompetenser som finns på Furuboda Arbetsmarknad som kan anlitas vid behov Arbetsterapeut För att kunna utreda och genomföra såväl tekniska som pedagogiska anpassningsåtgärder och rehabiliteringsinsatser finns det inom Furuboda Arbetsmarknad arbetsterapeuter med specifik kompetens gällande detta. Arbetsterapeuter, arbetar inom Furuboda Arbetsmarknad, arbetar även för att föra över kunskap om anpassning och stöd till arbetsgivare och utbildningsanordnare. Socionom Inom organisationen finns socionomer med generell inriktning och särskild kunskap inom kuratoriskt stöd och personlig utveckling. Det ger en möjlighet att kombinera arbete med drömmar, mål och planer med att bearbeta och hitta lösningar för just-nu-frågor. Ideell insats egen insats Att beräkna den ideella insatsen i timmar är omöjligt i förväg, men vi anser att den kommer att vara betydande. Från HSO Skåne och den skånska handikapprörelsen kommer många människor att involveras både i arbetet, inte minst från de kommunala samorganisationerna. Ingen kommer att ha arvode för detta från projektet, endast ersättning för sina utlägg och eventuella inkomstbortfall. De kostnader som uppstår för kommuner, organisationer, myndigheter m.fl. för att anpassa sin verksamhet, bekostas av dessa. Själva stödet från Furuboda Arbetsmarknad med utbildningsoch stödinsatser är kostnadsfritt under projekttiden. NYSKAPANDE OCH UTVECKLANDE 9

11 Det nyskapande och utvecklande med projektet är att HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad, genom sitt samarbete tar en helhetssyn på problematiken att få ut människor med funktionsnedsättning i arbete. Vi ställer inte bara handikappolitiska krav på kommuner och myndigheter, utan erbjuder också hjälp och stöd till långsiktiga hållbara lösningar för anställningarna. Det handikappolitiska påverkansarbetet kopplas till ett direkt stöd, vilket vi ser som ytterst sällsynt och tror också att det kan vara den idé som öppnar upp för anställningar av projektets målgrupp. Kartläggning av hinder, motstånd och diskriminerande barriärer tror vi är synnerligen unikt och en kunskap som kan vara till största nytta, för alla som arbetar med att stödja målgruppen ut på arbetsmarknaden. Att veta vilket motstånd och vilka barriärer man kan tänkas stöta på, gör det möjligt att förbereda sig på och möta dessa på ett helt annat sätt än vad som är möjligt idag. FORTSATT VERKSAMHET EFTER PROJEKTET Det viktigaste i projektet är kanske att de anställningar som projektet är tänkt att leverera kvarlever vidare, vilket innebär att många personer får sina liv förbättrade på ett högst påtagbart vis. För handikapprörelsen i Skåne, då i första hand i de olika kommunala samorganisationerna, kommer det politiska påverkansarbetet att bakas in i det ordinarie påverkansarbetet som en del av detta, men med de erfarenheter som projektet ger och genom den träning och medverkan av ideella företrädare, som är en del av projektet. För Furuboda Arbetsmarknad kommer det att bli en konsulttjänst, som kan erbjudas kommuner och myndigheter som en betaltjänst (till självkostnadspris eftersom Furuboda är en ideell förening). De kunskaper, både om processtöd och arbetets olika motståndsfaser, kommer att bli unik kunskap som dokumenteras så att den kan användas både av arbetsförmedling, försäkringskassa med flera som arbetar med att stödja målgruppen till arbete och anställning. Vi är övertygade om att om vi lyckas med projektmålet att få ett antal kommuner och myndigheter att anställa funktionsnedsatta under projektåren och lyckas få positiv publicitet kring detta, så kommer flera kommuner och myndigheter att följa efter. Detta ger i sin tur också kommuner och myndigheter möjligheter att ställa sociala krav på sina olika underleverantörer. Ett projekt som detta kan, om det lyckas enligt intentionerna, definitivt föra upp arbetsmarknadsfrågorna på agendan för funktionshinderfrågor, för en lång tid framåt. SÖKANDE ORGANISATIONER HSO Skåne HSO Skåne är en samarbetsorganisation för 38 skånska länsföreningar. Dessa har ca 170 lokalföreningar med ungefär medlemmar, som har en funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är att arbeta för ett samhälle där ett funktionshinder eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv. HSO Skåne är en ideell organisation, men arbetar efter affärsmässiga principer. Det innebär att vi inte ger oss in i några verksamheter utan att ha en finansiering som innebär att vi kan arbeta med dem professionellt och med hög kvalitet. HSO Skånes verksamhetsgrund är information, samverkan och utvecklingsprojekt. Vi har en utåtriktad information med hemsida, med ca unika besök per månad och tryckta informationsalster som når drygt personer som är verksamma inom det socialpolitiska området, främst i Skåne. Vi har ett antal samverkansorgan med Region Skåne, men också med andra regionala myndigheter och verksamheter som t.ex. Trafikverket, Kommunförbundet Skåne m.fl. 10

12 En viktig handikappolitisk påverkan sker genom våra olika utvecklingsprojekt. Tillsammans med olika samhällsinstanser har vi arbetat i en lång rad framgångsrika projekt som har förbättrat livet för människor med funktionsnedsättningar. Vi har också arbetat med stöd och verksamhetsutveckling för våra medlemsorganisationer. Grundverksamhet HSO Skåne lever på ett bidrag från Region Skåne, samt vissa mindre konsultintäkter och lönebidrag för två av de fem fast anställda. Vår grundverksamhet är samverkan med Region Skåne, och dess 14 olika förvaltningar inom regionen samt i en brukarpanel med regionstyrelsen. Riktat mot regionen har HSO Skåne aktivt bedrivit arbetsmarknadsfrågor och fått anställning av funktionsnedsatta inskrivet i regionens funktionshinderplan, vilket initierat till flera projekt med syfte att öka antalet anställda med funktionsnedsättning i regionen. För verksamheter riktade mot andra huvudmän än regionen behövs kompletterande finansiering, eftersom HSO Skånes enda större inkomstkälla är bidrag från olika samarbetsoch samverkanspartners. Det innebär att vi arbetar under helt affärsmässiga principer (förutom att vi inte har något vinstintresse), att alla nya verksamheter och verksamhetsområden skall vara finansierade. Detta är också grunden för att kunna utföra det professionella arbete som vi skall stå för. Föreningen Furuboda och Furuboda Arbetsmarknad Föreningen Furuboda är en ideell förening som i över 50 år har arbetat mot utanförskap och för personers utveckling mot full inkludering i det svenska samhället. Kärnmålgruppen är och har alltid varit personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Föreningen tar ett helhetsgrepp genom att arbeta med utbildning, arbetsmarknad, utveckling, anpassning, stöd och assistans. Genom hög kompetens och fullt ut anpassade verksamheter har föreningen under lång tid inneburit en avgörande skillnad för ett stort antal människors personliga utveckling. Furuboda Arbetsmarknad är den del av föreningen som över hela Skåne driver verksamhet för att stärka människors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Särskilt fokus ligger på grupper i omfattande utanförskap och som har svårt att få ett arbete. Avdelningen är helt projektfinansierad och driver en rad uppdrag och projekt som riktar sig till personer utanför arbetsmarknaden. Huvuddelen av verksamheten är finansierad genom uppdrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. All verksamhet som bedrivs sker i nära samverkan med berörda myndigheter. En stor del av verksamheten riktar sig till personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Furuboda Arbetsmarknad arbetar idag med anpassningsuppdrag för Arbetsförmedlingen, coachning, utbildning och utvecklingsprojekt för sjukskrivna och personer i aktivitetsersättning. Genom åren har en omfattande erfarenhet byggts upp och ett mycket kompetent och brett arbetslag med arbetsterapeuter, coacher, psykolog, kuratorer och pedagoger har sammansatts. Metoder har utvecklats och utvecklas kontinuerligt för att nå nya resultat. Arvsfondsprojektet SIA har varit mycket betydelsefullt för utvecklingen med metoden Supported Employment för personer med helt nedsatt arbetsförmåga som står utanför arbetsmarknaden. 11

13 Varför Furuboda och HSO Skåne? Projektet DOA har framkommit ur dialoger. Dialog med målgruppen (brukare), dialog med kommuner, men också i dialog med de myndigheter som idag har ansvaret för unga med funktionsnedsättning som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det är tydligt för oss att det både finns ett intresse och ett stort behov för en verksamhet likt DOAs. Representanter för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har uttryckt sitt gillande för DOA som koncept. Som tidigare berörts har regeringen ännu inte tagit initiativ för hur kommunal förvaltning skall öka antalet anställda med funktionsnedsättning. Högst troligt ser man det som en kommunal fråga. Vi tror dock att kommuner behöver hjälp både för att uppmärksamma, förstå och relatera till vad ansvar och implementering innebär i en konkret vardag. Både Furuboda och HSO Skåne är ideella organisationer med en tydlig regional profilering i Skåne. Det finns en relation och direkt koppling både till kommuner i Skåne och en stor kännedom om gruppen funktionsnedsatta i regionen. Det är två brukarcentrerade organisationer som både kan och vill arbeta tvärsektoriellt i högprioriterade frågor. Att såväl HSO Skåne som Furuboda Arbetsmarknad är brukarcentrerade organisationer gör att frågan lyfts och belyses ur ett bottom-up perspektiv där kommunen i högsta grad är delaktig, men samtidigt har huvudmålgruppen i ett naturligt fokus. Ingången för HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad är intressefrågor och visionsstyrt arbete utan vinstintressen. Organisationerna har olika specialistkompetenser inom politisk påverkan respektive stöd till den enskilda individen. Att arbeta för att kommuner i högre grad skall hitta policys och metoder för att anställa personer med funktionsnedsättning är något vi tror på och något vi vill förändra. Vi anser att ideella organisationer har en viktig del i samhällsförändring och utveckling. TIDSRAM Vi tror att det behövs två år för att genomföra ett projekt likt detta, men vill lämna öppet för att vi eventuellt kan behöva ett tredje år. BUDGET Utgiftsslag Projektledning Projektledare/projektpersonal Kontor Information, påverkan och marknadsföring Reskostnader Utbildning/stöd/experthjälp Summa ANSÖKAN Härmed ansöker vi om XX 000:- kronor för det första av två projektår. Enligt vad vi kan se idag blir kostnaderna ungefär desamma för det följande året. Skåne juni 2012 Lars Gustavsson länsombudsman 12

Projektansökan. Redskapsboden. Från FN-konvention till vardagsverklighet. HSO Skåne. Handikapporganisationernas samarbetsorgan

Projektansökan. Redskapsboden. Från FN-konvention till vardagsverklighet. HSO Skåne. Handikapporganisationernas samarbetsorgan Projektansökan Redskapsboden Från FN-konvention till vardagsverklighet HSO Skåne Handikapporganisationernas samarbetsorgan 0 Projektansökan Redskapsboden Från FN-konvention till vardagsverklighet HSO Skåne

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer

Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet

Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet 1. Projektnamn Strategiska insatser för en inkluderande arbetsmarknad - Kompetensutveckling för ökad inkludering 2. Projektägare och samverkansparter Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 - Informationskampanj kring funktionsnedsatta Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af 2010/436389 Datum: 2011-07-08 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna

Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna Vad valdebatten 2010 bör handla om! Riksdagsfrågorna Till mottagaren Vi översänder följande frågor inom riksdagens kompetens- och dess möjlighetsområde som landets lagstiftande organ, som vi hoppas att

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2013-08-27 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomförs Ett eget liv? Ett HSO Skåne projekt HSO Skåne 2004 Sidan 1

med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomförs Ett eget liv? Ett HSO Skåne projekt HSO Skåne 2004 Sidan 1 Projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden Ett eget liv? Ett HSO Skåne projekt Sidan 1 Sidan 2 SAMMANFATTNING HSO Skåne vill genomföra ett projekt för att ge ökad autonomi till funktionshindrade

Läs mer

P r o g r a m 2014-2018. Helhetssyn - Samverkan - Omtanke

P r o g r a m 2014-2018. Helhetssyn - Samverkan - Omtanke P r o g r a m 2014-2018 Helhetssyn - Samverkan - Omtanke Fyra övergripande målsättningar Under de kommande fyra åren kommer HSO Skåne att fokusera sin verksamhet kring följande områden. Genom information,

Läs mer

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden Stöd till arbete - ett samverkansprojekt Eva Hogg, Arbetsterapeut Botkyrka psykosöppenvård, SLL Eija Ekström, Arbetsmarknadskonsulent Socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun Projektbeskrivning Stöds

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Pågående projekt mars 2009

Pågående projekt mars 2009 Senast uppdaterad 2009-04-01 Pågående projekt mars 2009 Information om projekten uppdateras kontinuerligt på www.finsamgotland.se/projekt Våren 2009 startar tre Finsam-projekt. 1. Arbetsgivarringen Skarphäll

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Arbete = Framtiden framför sig. HSO Skånes arbetsmarknadsprogram Rapport 2010:3

Arbete = Framtiden framför sig. HSO Skånes arbetsmarknadsprogram Rapport 2010:3 Arbete = Framtiden framför sig HSO Skånes arbetsmarknadsprogram Rapport 2010:3 Arbete = Framtiden framför sig HSO Skånes rapport 2010: HSO Skånes och handikapprörelsens målsättning är att människor med

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer