De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar. Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar. Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare"

Transkript

1 DOA De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar Erfarenheter från projektet SIA använt med offentliga arbetsgivare

2 1

3 Furuboda Arbetsmarknad och HSO Skåne har under tre års tid drivit projektet Stegen in i arbetslivet, SIA. Arbetet i projektet har riktat sig mot de privata arbetsgivarna, som har gett projektdeltagarna arbete och praktikplatser, eftersom detta fungerat bra. HSO Skåne har i ett förarbete riktat sig till kommuner och Region Skåne för att få dessa att ta ett ökat ansvar, för att anställa människor med funktionsnedsättning. Erfarenheter från detta arbete visar att det med rätt metodik går att få kommunerna att anta politiska målsättningar och öka ambitionen för att anställa människor med funktionsnedsättningar. Men det visar också att det ofta behövs mer insatser för att komma över det motstånd av olika slag, som ofta uppstår mot dessa anställningar, när det skall komma till praktisk handling. BAKGRUND Under de snart tre år som projektet Stegen in i arbetslivet, SIA, pågått har ett fyrtiotal personer fått arbete, praktik eller gått till långsiktiga studier genom projektets insatser. Endast någon enstaka av dessa anställningar har skett inom den offentliga sektorn. Även arbetsförmedlare eller andra, som arbetar med att hjälpa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga, har samma erfarenheter. Vid utgångar från Samhall till anställningar på öppna marknaden går endast fyra procent till kommunala anställningar och tre procent till statliga. Denna ansökan belyser ett problemområde som är mycket angeläget och prioriterat. Offentliga organisationers ansvar för att anställa fler personer med funktionsnedsättning är betydande, samtidigt som man inte lyckats genomföra tillräckliga åtgärder för att förverkliga ansvaret. Frågan har på senare år blivit allt hetare både i media och på den politiska dagordningen. Under våren 2012 lade den av regeringen utsedde, Christina Husmark-Persson, fram den statliga utredningen Sänkta trösklar högt i tak (2012:31), den så kallade FunkAutredningen. I juni har Handisam med utgångspunkt i utredningen arrangerat en konferensturné för offentliga arbetsgivare, för att lyfta frågan om att anställa fler personer med funktionsnedsättning i offentlig sektor. Utredningen konstaterar att offentliga arbetsgivare har betydligt svårare att anställa personer med funktionsnedsättning än privat sektor. Samtidigt finns det relativt få förslag på lösningar och utveckling i frågan. Regeringens initiativ sedan tidigare är ett särskilt praktikantprogram (projekt) inom statsförvaltningen. Det är ett gott initiativ, samtidigt som det idag inte återfinns några direktiv, krav eller incitament specifikt för kommunal sektor. Kommuner och regionala arbetsgivare är alltså enligt vår erfarenhet generellt sett dåliga på att ta emot människor med funktionsnedsättning både i feriearbete, praktik och anställning. Även där det finns policys som talar för, eller uttalade politiska ambitioner att anställa människor med funktionsnedsättning, träder en form av tyst och outtalat motstånd fram som stjälper de goda ambitionerna. Man kan faktiskt tala om en form av diskriminering. Vi ser det som angeläget att kartlägga detta motstånd och denna institutionaliserade diskriminering, och dess bakomliggande orsaker. Samtidigt har regeringen i sin funktionshinderstrategi för åren speciellt lyft vikten av att det offentliga går före och visar vägen. Skall detta ske på den regionala- och kommunala nivån behövs kraftfulla, riktade insatser för att få igång processen. Vi ser det som angeläget att under några år få arbeta riktat mot kommuner och regionala myndigheter, för att få dem att anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. 2

4 Under senare år har utvecklingen för yngre personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga varit negativ och antalet, som har gått ut i aktivitetsersättning (tidigare förtidspension), har ökat. Att få offentliga myndigheter att anställa är extra angeläget då dessa i sin tur skall kunna påverka och ställa krav på leverantörer och privata arbetsgivare. SYFTE OCH PROJEKTMÅL Projektets syfte är; att kommuner och regionala myndigheter i Skåne skall anställa människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i ökad omfattning. Konkreta mål Projektets mål under det första projektåret är: Att minst 5 kommuner eller i Skåne lokaliserade myndigheter skall nyanställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga o För kommuner är målet minst tre personer med funktionsnedsättning + en per tusen anställda. o För regionala myndigheter är målet, minst två personer per större kontor o Att detta innebär minst 25 nyanställningar Att anpassa metodiken i Supported employment för offentliga arbetsgivare. Att kartlägga grundorsaker till det tysta motstånd och de diskriminerande barriärer, som ofta ställs upp när anställning av människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga är aktuellt. MÅLGRUPP Primärmålgrupp för projektet är yngre människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Projektets syfte är att skapa möjligheter för dessa att få anställning i olika offentliga verksamheter. I Skåne län finns drygt ungdomar med aktivitetsersättning (16 29 år) och ca under 45 år som har en icke tidsbegränsad sjukersättning. Det är dessa samt personer med funktionsnedsättning som står till arbetsmarknadens förfogande, som projektets resultat skall gynna. Deltagarna till projektet kommer att hämtas ur olika grupper med utanförskap. Det kan vara personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning, personer som omfattas av LSS, eller personer som omfattas av socialbidrag. Det skall vara personer som lever med någon form av funktionsnedsättning och står utan arbete. I det praktiska projektarbetet är den sekundära målgruppen tjänstemän och politiker i kommuner och olika regionala och lokala myndigheter. Dessa skall informeras och påverkas så att de blir positiva till och anställer personer med funktionsnedsättning i de offentliga verksamheterna. Deltagande av målgruppen i projektplaneringen 3

5 Yngre personer som har deltagit i SIA-projektet har varit med och diskuterat projektets upplägg. Representanter för HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad har informerat om och hämtat in synpunkter från samordningsförbunden i Skåne, samt informerat Kommunförbundet Skånes direktör Göran Persson om projektplanerna. Vi har också diskuterat det med företrädare för kommuner, Försäkringskassans direktör i Skåne Åsa Andersson och Arbetsförmedlingens chef för rehabiliteringen Bengt Eklund, som alla stödjer projektet och dess syfte och ser det som angeläget. METOD Projektet består av några olika delar nämligen: Handikappolitiskt påverkansarbete Utveckling av stödet till offentliga arbetsgivare Att placera ut personer med funktionsnedsättning Att stödja arbetstagare och arbetsgivare som ingår i projektet Att kartlägga orsakerna till tyst motstånd och diskriminerande barriärer Handikappolitiskt påverkansarbete Denna del av projektet går ut på att påverka kommuner och lokala/regionala myndigheter att anställa människor med funktionsnedsättning och ta beslut om konkreta mål (antal personer för detta). I detta arbete ingår att ta fram en väl genomarbetad påverkansstrategi. Det innebär att analysera och plocka fram lämpliga kommuner att rikta påverkan till. Kommunerna väljs bl.a. efter geografi, storlek, politisk styrning, personalpolicy, personliga kontakter, antal personer med funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden och den lokala handikapprörelsens styrka, fackets inställning etc. Kommuner/myndigheter uppvaktas också utifrån de program som de har gått till val på, vad deras regleringsbrev säger o.s.v. Ett grundmaterial, med underlag som sedan kan anpassas från arbetsgivare till arbetsgivare utifrån deras förutsättningar, kommer att tas fram. Förutom argumentation till varför den offentlige arbetsgivaren bör anställa yngre personer med funktionsnedsättning, kommer det också att finnas konkreta erbjudanden om stöd och hjälp om de anställer. För att få synergieffekter kommer vi att försöka få medial uppmärksamhet kring de kommuner som positivt går in i projektet, för att på så sätt försöka få fler till att ansluta sig. I Skåne finns 33 kommuner. Till detta kommer myndigheter som arbetsförmedling, försäkringskassa, polismyndigheter m.fl. Totalt torde antalet enheter uppgå till ett 100-tal. Vi tror att vi kanske måste uppvakta drygt tio, för att uppnå första årets mål med minst fem som anställer. Med eget informationsspridande och om vi lyckas få massmedialt intresse för frågan, hoppas vi på spridning till fler arbetsgivare än vad själva projektarbetet ger, när anställningar väl kommer till. En annan viktig faktor är medverkan av och utbildning/träning av lokala funktionshinderorganisationsföreträdare i att påverka och driva arbetsmarknadsfrågor, något som är ganska sällsynt idag. Vid en genomgång av frågeställningar som diskuteras i de kommunala handikappråden är arbetsmarknadsfrågorna i det närmsta osynliga, idag. En annan part att arbeta med och informera och påverka är de lokala fackliga organisationerna. Detta är viktigt inte minst för att bryta det tysta motståndet. En annan viktig del i påverkansarbetet är att medvetandegöra olika intressenter om FN-konventionens artiklar rörande arbete och offentliga arbetsgivare. Utveckling av stödet till offentliga arbetsgivare 4

6 Stödet till offentliga arbetsgivare utvecklas i olika moduler där behövliga bitar sätts in i olika delar av verksamheten. Med erfarenheten att det är svårare att nå praktikplatser och anställningar inom offentlig sektor, kommer en metod att utvecklas med anpassat stöd till offentliga arbetsgivares stödbehov. Modellen bygger på att det finns särskilda behov bland offentliga arbetsgivare för att en utveckling skall kunna ske i frågan om att anställa personer med funktionsnedsättning. Den bygger också på uppfattningen att det finns en särskild karaktär, särskilda kulturer och förutsättningar inom offentlig sektor som arbetet måste utgå ifrån. Samtidigt innebär stödet en möjlighet för arbetsgivarna att få hjälp i att uppnå FNs direktiv om att offentliga arbetsgivare ska anställa personer med funktionsnedsättning. Det är således inte enbart ett stöd som uppmärksammar myndighetens ansvar, utan en möjlighet att fullt ut ta ansvaret. Metoden Supported Employment bygger på 5 steg. (1) Överenskommelse om deltagande, (2) Kartläggning av intresse och vilja, (3) Sökande av arbetsplats, (4) Engagemang av arbetsgivare (5) Stöd på och utanför arbetsplats. Grundtanken i arbetet är att kunna erbjuda individen ett omfattande individuellt stöd både på och utanför arbetsplatsen med långsiktighet. Det handlar om individuella samtal, motivationsarbete och coachning. Tanken är att träna inom ramen för en arbetsplats. Missförstånd, problem, frågor och utmaningar kan successivt bearbetas och korrigeras med hjälp av coachens stöd och ett engagemang från arbetsgivarens sida. Successivt kan ett naturligt stöd från arbetsledare, kollegor och arbetsgivare byggas upp, vilket skapar förutsättningar för att behålla en sysselsättning. Genom hela processen är det avgörande att individen alltid är engagerad och delaktig. Inom projektet kommer alla delar av metoden att vara viktiga, men särskilt betydelsefullt vad gäller offentliga arbetsgivare tror vi är sökande av arbetsplats och engagemang av arbetsgivare, samt kopplingen däremellan eftersom detta är punkter som genom åren har brustit. Vi vill inom ramen för Supported employment utveckla stödet specifikt för offentliga arbetsgivare. Detta innebär bl.a. Matchning av sökande till arbetsuppgifter Analys och anpassning av arbetsplats och arbetsgivare Information och utbildning till arbetsgivare och arbetskamrater Introduktion av arbetstagaren på arbetsplatsen Stöd över behövlig tid till arbetstagare och arbetsgivare för att anställningen skall fungera Förslag till utveckling av arbetsgivarens personalpolicy och långsiktiga strategier Matchning av arbetsplats och arbetssökande Furuboda Arbetsmarknad har en lång och omfattande erfarenhet av att möta individer, lyfta personliga färdigheter, motivera och stärka. I detta ligger också arbetet med att ta fram och beskriva mål och intressen inför ett framtida arbete. Hela individen, dess förutsättningar, kunskaper, färdigheter och vilja är startpunkten i en matchning. 5

7 Grundförutsättningen inom ramen för den kommunala organisationen och regionala myndigheter är god eftersom det finns ett stort underlag och en betydande bredd av verksamhet och arbetsuppgifter. Inom ramen av dessa organisationer finns mängder med intressanta områden, viktiga arbetsuppgifter och potentiellt nya arbetsuppgifter som kan utvecklas. Vi ser ett stort värde i att utveckla en effektiv och anpassad matchningsprocess inom denna kontext, som också fungerar för den offentliga arbetsgivaren. I detta arbete tror vi att det kommer att vara nödvändigt med kreativa processer, där vi tillsammans med ledningsfunktioner kan identifiera arbetstillfällen och behov på olika nivåer, med olika omfattning i både tid och ansvar. Det är också nödvändigt för arbetsgivaren att vara villig att tänja något på ramarna och föreställningarna om exakt vad man vill anställa. Målet skall vara att matchningen mellan individen och arbetsgivaren har ett ömsesidigt innehåll, där även myndigheten gör en ansträngning i att matcha arbetstillfällen mot målgruppen funktionsnedsatta utanför arbetsmarknaden. Eftersom offentliga arbetsgivare ofta är hierarkiska i sin natur, styrda och stelbenta, är det avgörande att denna typ av processer grundläggs och sanktioneras av kommunens ledningsfunktioner (det arbetet beskrivs ovan). Vår erfarenhet av matchningsprocesser har vidare utkristalliserat några nyckelelement. Det måste alltid finnas en individ med en vilja och ett uttryckt önskemål att vara på en viss arbetsplats eller att arbeta med en viss typ av uppgifter. Personliga färdigheter och kompetens är betydelsefulla och bör prövas. Men utan individens uttryckta vilja är grunden för en lyckad matchning instabil. Utöver detta behöver viljan matchas mot ett behov eller en vilja från en arbetsgivares sida att ge individen chansen att pröva. I detta sammanhang är det avgörande att arbetsgivaren inte bara accepterar en praktik, utan faktiskt uttrycker vilja att engagera sig för en utveckling, för en individ och för en anställning. Finns denna grund så är ett kontinuerligt stöd och en utvecklingsprocess med engagemang från båda parter nycklarna för en lyckad matchningsprocess. Analys och anpassning av arbetsgivare Projektet kommer att stötta arbetsgivaren i att analysera sin arbetsplats, sina behov och sina arbetsuppgifter. Detta handlar inte endast om att utgå från en nuvarande föreställning, utan att öppna för en diskussion och nya sätt att tänka kring sin organisation och sina anställda. Målet är att arbetsgivaren inte skall hamna i ett negativt och missgynnande mönster, utan se kraften hos en större del av den svenska arbetsmarknaden. Ingången är, utifrån påverkansarbetet, den offentliga arbetsgivarens ansvar att erbjuda anställningar för personer med funktionsnedsättning. Men det är avgörande att arbetsgivaren har eller får ett engagemang och att arbetet är sanktionerat. Analysarbete kommer också att knytas till arbetet med utbildning, avdramatisering och positiva exempel (förebilder). I grunden bör analys och anpassning vara individbaserad för att sänka trösklarna och skapa en möjliggörande situation, för en person att komma in och utnyttja sin kompetens och sina färdigheter. Frågan måste lika mycket vara hur kan vi anpassa oss för denna individ? som passar denna individ in hos oss?. En analys bör inbegripa arbetsuppgifter, möjliga förändringar av uppgifter, möjlighet till flexibilitet i organisation, uppgifter och tider, potentiella stödpersoner med utrymme att stötta och engagemang från arbetsgivare/arbetsledare. Eventuella behov av tekniska, pedagogiska eller motivationshöjande insatser skall också lyftas. Större delen av detta kan ofta enkelt avhjälpas på ett odramatiskt sätt med kunskap och förståelse. Information och utbildning till arbetsplatsen 6

8 För ett fungerande stöd och en fungerande arbetsplats måste alla känna att man förstår och är en del av processen. I vissa fall kan det vara avgörande att informera och utbilda en hel arbetsplats i anpassning och stöd. I andra fall finns det vissa individer/stödpersoner som behöver extra stöd och verktyg för att kunna möjliggöra situationen för en individ att komma in i verksamheten. Kunskap, erfarenhet och fördomar som bryts är ofta nyckelfaktorer för ett större mått av flexibilitet och anpassning. I många fall är det mycket betydelsefullt att möta positiva exempel och se hur andra har gjort, vilket kan göras genom att utnyttja tidigare deltagare från Arvsfondsprojektet SIA. Återigen kommer det att vara avgörande med kopplingen mellan arbetsgivarens ledning och beslut. Utbildning och information kräver att man förstår varför och för vem. Introduktion av arbetstagaren på arbetsplatsen Introduktionen på en arbetsplats är ett av nyckelelementen. Det handlar om att ge varje individ de rätta förutsättningarna för att klara av sina uppgifter och den omställning som det innebär att komma till en ny arbetsplats. I processen är det fullständigt avgörande att coach, deltagare och arbetsledare tillsammans är engagerade för utvecklingen. Coachens uppgift är att stötta introduktionen både ur deltagarens perspektiv och ur arbetsledarens perspektiv. Det handlar om att arbeta för lösningar, undanröja missförstånd och främja utveckling. Små missförstånd som tillåts växa över tid är ofta det som leder till ohållbara situationer. En god introduktion undanröjer detta. Stöd över behövlig tid till arbetstagare och arbetsgivare för att anställningen skall fungera Stödet till arbetstagaren och arbetsgivaren finns kvar både under praktik och under anställning. Det är viktigt att erbjuda en trygghet och en kontinuitet. Det skall finnas ett naturligt forum för samtal, uppföljning, förändringar och utveckling. Successivt stöttar coachen arbetsgivaren i att föra över mer och mer av stödet till arbetstagaren på naturliga resurser inom organisationen, såsom kollegor eller arbetsledare. Ett naturligt stöd på arbetsplatsen ger långsiktig hållbarhet. Förslag till utveckling av arbetsgivarens personalpolicy och långsiktiga strategier I vissa fall tror vi att ett samarbete med arbetsgivarna i projektet kommer att leda till positiva exempel, som kan spridas och göras synliga inom hela organisationen. Erfarenheter och lärdomar måste få lov att bli tydliga för att avdramatisera frågan. Samtidigt är vi medvetna om att det i flera fall kan komma att bli tröga processer där organisationen inte riktigt ser lösningar och möjligheter i arbetet, eller där organisationens grundstruktur är oflexibel. Det är även viktigt att denna typ av erfarenheter bli synliga och lyfts. 7

9 Inom DOA vill vi att påverkansarbetet och det praktiska arbetet med att stödja anställningsprocesser skall vara tätt sammanknutet. De erfarenheter som vi bygger tillsammans med arbetsgivarna skall leda vidare till långsiktiga strategier och eventuella förändringar av personalpolicys, eller reell tillämpning av policys som redan finns. Projektet kommer att erbjuda utbildning, vägledning och verktyg för att möjliggöra långsiktiga planer om att öppna arbetsplatser och stödja fler personer med funktionsnedsättning i anställning. Genom praktiska processer med deltagare kommer organisationen att erbjudas möjligheten att tillämpa och öva med en verklig process som i sin tur kan föregå som ett exempel för framtida processer. En policy och strategier behöver en förankring i verkligheten. Att kartlägga orsaker till motstånd och diskriminerande barriärer Vid diskussioner om anställning av människor med funktionsnedsättning kommer det trots utåt positiva uttalanden från alla berörda, ofta fram ett tyst motstånd och olika diskriminerande barriärer mot anställningen reses. Det är praktiska, administrativa, arbetsmässiga, fackliga, juridiska, tillgänglighetsmässiga eller andra orsaker som ofta förs fram på olika vägar, men mer sällan direkt. Elimineras ett hinder förs nya fram. Exempel på sådana motstånd är t.ex. när den lokala handikapprörelsen i en kommun lyfte fram att kommunen måste bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning. Politikerna var positiva, men då uttalade kommunens personalchef att sådana anställningar kunde vara diskriminering mot icke funktionsnedsatta. Vi vill inom projektet, under de olika faserna av anställningar försöka kartlägga de olika former av motstånd och diskriminerande barriärer som vi stöter på och efterhand genom intervjuer eller i fokusgrupper, försöka klarlägga de bakomliggande orsakerna och mekanismerna till dessa tysta motkrafter. Vi är övertygade om att med ökade kunskaper och förståelse om motståndets bakomliggande mekanismer, är det lättare att komma förbi det och uppnå positiva resultat. Vi tror att kartläggningsdelen kommer att gå till så att vi under arbetet noterar och observerar de olika former av motstånd som vi stöter på. I efterhand skall vi sedan komma tillbaka och genom samtal, intervjuer och kanske grupp/fokussamtal försöka tränga in till de mer bakomliggande orsakerna. I denna del av projektet kommer vi troligen att behöva process och analysstöd av högskolan. DOKUMENTATION av projektet Projektet kommer fortlöpande att dokumenteras genom de erfarenheter som görs. Rapporter kommer att finnas tillgängliga både på HSO Skånes och föreningen Furubodas hemsidor. Det kommer också att dokumenteras genom informationsblad som distribueras till olika intressenter. ORGANISATION Projektet kommer att ledas av en styrgrupp med företrädare för HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad samt projektledaren. Personalinsatser Projektet kommer att ledas av en projektledare på heltid, som ansvarar för projektets övergripande arbete, för det handikappolitiska påverkansarbetet, för arbetet med kartläggning och analys av det tysta motståndet. 8

10 Inom ramen för projektet kommer Furuboda Arbetsmarknad gå in med 3 konsulttjänster: coach, pedagog och psykolog på 50 % för att arbeta med utveckling av stöd och utbildning till arbetsgivare och deltagare i projektet. Utgångspunkten är att styrka projektet med specialistkompetens inom området där det både finns erfarenhet av liknande uppgifter och stor kännedom i målgruppen. Kompetensbredden inom Furuboda Arbetsmarknad kommer att styrka projektet då olika personer med specifika kunskaper inom sina områden kan bidra. Det är viktigt att kunna erbjuda coachning och vägledning, samtidigt som personalen kan arbeta aktivt med stöd och vägledning samt kommunikation mot arbetsgivare. Inom projektet kommer tre funktioner bidra. Dessa funktioner kommer vid behov att inkludera ytterligare kompetenser som finns att tillgå inom Furuboda Arbetsmarknad: Coach Alla coacher har i grunden en akademisk utbildning med påbyggnad i form av coachutbildningar. Coacherna arbetar med individer för att ställa frågor och stödja personer att själva hitta lösningar för att ta sig runt hinder och se möjligheter. Psykolog Inom organisationen finns psykolog med inriktning mot organisation och arbetsmarknad. Detta ger en unik möjlighet att både utgå från organisationspsykologi och enskilda individers förutsättningar i förändringsarbetet. Stora delar av aktuell deltagargrupp lever med olika former av psykiska funktionsnedsättningar, där kunskap, insikt och stöd kan vara avgörande. Pedagog Furuboda Arbetsmarknad har pedagogisk kompetens, dels för att utbilda individer och grupper, men också för att vara ett pedagogiskt stöd inom ramen för en utbildning eller ett arbete. De arbetar med att utveckla pedagogisk anpassning av arbetsplatser och utbildningar, samt för att sätta samman och genomföra utbildningsuppdrag. Ytterligare kompetenser som finns på Furuboda Arbetsmarknad som kan anlitas vid behov Arbetsterapeut För att kunna utreda och genomföra såväl tekniska som pedagogiska anpassningsåtgärder och rehabiliteringsinsatser finns det inom Furuboda Arbetsmarknad arbetsterapeuter med specifik kompetens gällande detta. Arbetsterapeuter, arbetar inom Furuboda Arbetsmarknad, arbetar även för att föra över kunskap om anpassning och stöd till arbetsgivare och utbildningsanordnare. Socionom Inom organisationen finns socionomer med generell inriktning och särskild kunskap inom kuratoriskt stöd och personlig utveckling. Det ger en möjlighet att kombinera arbete med drömmar, mål och planer med att bearbeta och hitta lösningar för just-nu-frågor. Ideell insats egen insats Att beräkna den ideella insatsen i timmar är omöjligt i förväg, men vi anser att den kommer att vara betydande. Från HSO Skåne och den skånska handikapprörelsen kommer många människor att involveras både i arbetet, inte minst från de kommunala samorganisationerna. Ingen kommer att ha arvode för detta från projektet, endast ersättning för sina utlägg och eventuella inkomstbortfall. De kostnader som uppstår för kommuner, organisationer, myndigheter m.fl. för att anpassa sin verksamhet, bekostas av dessa. Själva stödet från Furuboda Arbetsmarknad med utbildningsoch stödinsatser är kostnadsfritt under projekttiden. NYSKAPANDE OCH UTVECKLANDE 9

11 Det nyskapande och utvecklande med projektet är att HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad, genom sitt samarbete tar en helhetssyn på problematiken att få ut människor med funktionsnedsättning i arbete. Vi ställer inte bara handikappolitiska krav på kommuner och myndigheter, utan erbjuder också hjälp och stöd till långsiktiga hållbara lösningar för anställningarna. Det handikappolitiska påverkansarbetet kopplas till ett direkt stöd, vilket vi ser som ytterst sällsynt och tror också att det kan vara den idé som öppnar upp för anställningar av projektets målgrupp. Kartläggning av hinder, motstånd och diskriminerande barriärer tror vi är synnerligen unikt och en kunskap som kan vara till största nytta, för alla som arbetar med att stödja målgruppen ut på arbetsmarknaden. Att veta vilket motstånd och vilka barriärer man kan tänkas stöta på, gör det möjligt att förbereda sig på och möta dessa på ett helt annat sätt än vad som är möjligt idag. FORTSATT VERKSAMHET EFTER PROJEKTET Det viktigaste i projektet är kanske att de anställningar som projektet är tänkt att leverera kvarlever vidare, vilket innebär att många personer får sina liv förbättrade på ett högst påtagbart vis. För handikapprörelsen i Skåne, då i första hand i de olika kommunala samorganisationerna, kommer det politiska påverkansarbetet att bakas in i det ordinarie påverkansarbetet som en del av detta, men med de erfarenheter som projektet ger och genom den träning och medverkan av ideella företrädare, som är en del av projektet. För Furuboda Arbetsmarknad kommer det att bli en konsulttjänst, som kan erbjudas kommuner och myndigheter som en betaltjänst (till självkostnadspris eftersom Furuboda är en ideell förening). De kunskaper, både om processtöd och arbetets olika motståndsfaser, kommer att bli unik kunskap som dokumenteras så att den kan användas både av arbetsförmedling, försäkringskassa med flera som arbetar med att stödja målgruppen till arbete och anställning. Vi är övertygade om att om vi lyckas med projektmålet att få ett antal kommuner och myndigheter att anställa funktionsnedsatta under projektåren och lyckas få positiv publicitet kring detta, så kommer flera kommuner och myndigheter att följa efter. Detta ger i sin tur också kommuner och myndigheter möjligheter att ställa sociala krav på sina olika underleverantörer. Ett projekt som detta kan, om det lyckas enligt intentionerna, definitivt föra upp arbetsmarknadsfrågorna på agendan för funktionshinderfrågor, för en lång tid framåt. SÖKANDE ORGANISATIONER HSO Skåne HSO Skåne är en samarbetsorganisation för 38 skånska länsföreningar. Dessa har ca 170 lokalföreningar med ungefär medlemmar, som har en funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är att arbeta för ett samhälle där ett funktionshinder eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv. HSO Skåne är en ideell organisation, men arbetar efter affärsmässiga principer. Det innebär att vi inte ger oss in i några verksamheter utan att ha en finansiering som innebär att vi kan arbeta med dem professionellt och med hög kvalitet. HSO Skånes verksamhetsgrund är information, samverkan och utvecklingsprojekt. Vi har en utåtriktad information med hemsida, med ca unika besök per månad och tryckta informationsalster som når drygt personer som är verksamma inom det socialpolitiska området, främst i Skåne. Vi har ett antal samverkansorgan med Region Skåne, men också med andra regionala myndigheter och verksamheter som t.ex. Trafikverket, Kommunförbundet Skåne m.fl. 10

12 En viktig handikappolitisk påverkan sker genom våra olika utvecklingsprojekt. Tillsammans med olika samhällsinstanser har vi arbetat i en lång rad framgångsrika projekt som har förbättrat livet för människor med funktionsnedsättningar. Vi har också arbetat med stöd och verksamhetsutveckling för våra medlemsorganisationer. Grundverksamhet HSO Skåne lever på ett bidrag från Region Skåne, samt vissa mindre konsultintäkter och lönebidrag för två av de fem fast anställda. Vår grundverksamhet är samverkan med Region Skåne, och dess 14 olika förvaltningar inom regionen samt i en brukarpanel med regionstyrelsen. Riktat mot regionen har HSO Skåne aktivt bedrivit arbetsmarknadsfrågor och fått anställning av funktionsnedsatta inskrivet i regionens funktionshinderplan, vilket initierat till flera projekt med syfte att öka antalet anställda med funktionsnedsättning i regionen. För verksamheter riktade mot andra huvudmän än regionen behövs kompletterande finansiering, eftersom HSO Skånes enda större inkomstkälla är bidrag från olika samarbetsoch samverkanspartners. Det innebär att vi arbetar under helt affärsmässiga principer (förutom att vi inte har något vinstintresse), att alla nya verksamheter och verksamhetsområden skall vara finansierade. Detta är också grunden för att kunna utföra det professionella arbete som vi skall stå för. Föreningen Furuboda och Furuboda Arbetsmarknad Föreningen Furuboda är en ideell förening som i över 50 år har arbetat mot utanförskap och för personers utveckling mot full inkludering i det svenska samhället. Kärnmålgruppen är och har alltid varit personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Föreningen tar ett helhetsgrepp genom att arbeta med utbildning, arbetsmarknad, utveckling, anpassning, stöd och assistans. Genom hög kompetens och fullt ut anpassade verksamheter har föreningen under lång tid inneburit en avgörande skillnad för ett stort antal människors personliga utveckling. Furuboda Arbetsmarknad är den del av föreningen som över hela Skåne driver verksamhet för att stärka människors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Särskilt fokus ligger på grupper i omfattande utanförskap och som har svårt att få ett arbete. Avdelningen är helt projektfinansierad och driver en rad uppdrag och projekt som riktar sig till personer utanför arbetsmarknaden. Huvuddelen av verksamheten är finansierad genom uppdrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. All verksamhet som bedrivs sker i nära samverkan med berörda myndigheter. En stor del av verksamheten riktar sig till personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Furuboda Arbetsmarknad arbetar idag med anpassningsuppdrag för Arbetsförmedlingen, coachning, utbildning och utvecklingsprojekt för sjukskrivna och personer i aktivitetsersättning. Genom åren har en omfattande erfarenhet byggts upp och ett mycket kompetent och brett arbetslag med arbetsterapeuter, coacher, psykolog, kuratorer och pedagoger har sammansatts. Metoder har utvecklats och utvecklas kontinuerligt för att nå nya resultat. Arvsfondsprojektet SIA har varit mycket betydelsefullt för utvecklingen med metoden Supported Employment för personer med helt nedsatt arbetsförmåga som står utanför arbetsmarknaden. 11

13 Varför Furuboda och HSO Skåne? Projektet DOA har framkommit ur dialoger. Dialog med målgruppen (brukare), dialog med kommuner, men också i dialog med de myndigheter som idag har ansvaret för unga med funktionsnedsättning som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det är tydligt för oss att det både finns ett intresse och ett stort behov för en verksamhet likt DOAs. Representanter för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har uttryckt sitt gillande för DOA som koncept. Som tidigare berörts har regeringen ännu inte tagit initiativ för hur kommunal förvaltning skall öka antalet anställda med funktionsnedsättning. Högst troligt ser man det som en kommunal fråga. Vi tror dock att kommuner behöver hjälp både för att uppmärksamma, förstå och relatera till vad ansvar och implementering innebär i en konkret vardag. Både Furuboda och HSO Skåne är ideella organisationer med en tydlig regional profilering i Skåne. Det finns en relation och direkt koppling både till kommuner i Skåne och en stor kännedom om gruppen funktionsnedsatta i regionen. Det är två brukarcentrerade organisationer som både kan och vill arbeta tvärsektoriellt i högprioriterade frågor. Att såväl HSO Skåne som Furuboda Arbetsmarknad är brukarcentrerade organisationer gör att frågan lyfts och belyses ur ett bottom-up perspektiv där kommunen i högsta grad är delaktig, men samtidigt har huvudmålgruppen i ett naturligt fokus. Ingången för HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad är intressefrågor och visionsstyrt arbete utan vinstintressen. Organisationerna har olika specialistkompetenser inom politisk påverkan respektive stöd till den enskilda individen. Att arbeta för att kommuner i högre grad skall hitta policys och metoder för att anställa personer med funktionsnedsättning är något vi tror på och något vi vill förändra. Vi anser att ideella organisationer har en viktig del i samhällsförändring och utveckling. TIDSRAM Vi tror att det behövs två år för att genomföra ett projekt likt detta, men vill lämna öppet för att vi eventuellt kan behöva ett tredje år. BUDGET Utgiftsslag Projektledning Projektledare/projektpersonal Kontor Information, påverkan och marknadsföring Reskostnader Utbildning/stöd/experthjälp Summa ANSÖKAN Härmed ansöker vi om XX 000:- kronor för det första av två projektår. Enligt vad vi kan se idag blir kostnaderna ungefär desamma för det följande året. Skåne juni 2012 Lars Gustavsson länsombudsman 12

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse.

Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. REDOVISNING Projekt REHABILITERANDE HJÄLPMEDELSHANTERING Som redovisning av projekt Rehabiliterande Hjälpmedelshantering vill vi från HSO Skåne avge följande redovisningsberättelse. 1. Projekttitel e t

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige

Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige Supported Employment inom arbetsförmedling i Norge och Sverige Jonas Kullinger SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen avdelningen Rehabilitering till arbete Syn Döv Hörsel Mälardalen. Jag är gift med Jenni

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam KOLL PÅ LÄGET Bakgrund Insikten om funktionsnedsättningen Dialogen mellan verksamheterna Godtycklighet i stödinsatser Aktivitetsersättningen skolan vuxenlivet Läkarintyg Alla har uppdraget men ingen kan

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet Fem exempel Text: Enikö Koch Grafisk form: Emily Ingvarsson Tryck: Repro8 Upplaga: Första 2012 TemaLikabehandling 2012 ISBN: 978-91-87051-09-8 Distribution:

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare.

Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare. Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare. Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Merit AB Yrkesfilmer för nyanlända har tillkommit på uppdrag

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! Copyright 2014 Handikappförbunden Projektledare: Fredrik Lindgren Manus: Fredrik Lindgren Foto: Emil Erdtman, Istock Illustrationer:

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektnamn SAMBA Samarbeta, ansvara, motivera, bedöma, anpassa Projektägare Nybro kommun Genomförare: Individ- och familjeförvaltningarna

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

paraplyorganisation för 30 länshandikappföreningar den 24 april 2014 med nära 15 000 enskilda medlemmar

paraplyorganisation för 30 länshandikappföreningar den 24 april 2014 med nära 15 000 enskilda medlemmar Socialförsäkringar Ersättning från socialförsäkringarna har inte alls hängt med i utvecklingen de senaste 20 åren. Det är ingen skillnad om det varit borgerligt eller socialdemokratiskt styre, enligt ISF

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering. Norra Mårtensbacken 27 E 853 57 SUNDSVALL 070 255 95 42 coach@jennysandin.se www.jennysandin.se KOMPETENSPROFIL Utbildare och Coach med fjorton års erfarenhet inom ledarskap, karriär och rehabilitering.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer