Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014"

Transkript

1 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund, Beslutad av styrgrupp den 29 juni 2012.

2 Handlingsplanens upplägg En handlingsplan är den konkreta plan som på kort sikt styr arbetet i organisationen. Den är uppbyggd av de olika aktiviteter som ska göras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål organisationen ställt upp på både kort och lång sikt. Handlingsplanen utgör som sagt riktlinjer för verksamheten och är inte skriven i detalj. Utbud och efterfrågan kan ändra förutsättningar. Under workshop 2 var samtliga representanter från Skånes räddningstjänster överens om att det skulle innebära en stor vinst för räddningstjänsterna att samarbete kring de aktiviteter som finns i aktivitetskatalogen, med tyngdpunkt på informationskampanjer. Därför är denna handlingsplan uppbyggd utifrån de aktiviteter som finns med i aktivitetskatalogen. Alla dessa aktiviteter ska leda till att uppnå de långsiktiga mål som räddningsfullmäktige i Skåne har kommit överens om och som går i linje med den nationella nollvisionen att ingen ska skadas allvarligt eller omkomma i en brand. De långsiktiga målen har i handlingsplanen brutits ner till konkreta kortsiktiga mål som ska uppnås innan utgången av Denna handlingsplan är dock skriven för att passa alla räddningstjänster i Skåne och därför är de uppsatta målen generella så att alla kan anpassa dem till sin organisation. I praktiken innebär detta att målen är en slags miniminivå och det är sedan upp till varje räddningstjänst att sätta egna högre mål utifrån de resurser som de befogar över. Nedan presenteras handlingsplanen och dispositionen ser ut enligt följande: 1. De långsiktiga målen presenteras. 2. Översiktlig beskrivning av vilka aktiviteter som vi ska samarbetas kring och vilken nivå som är ansvarig (lokal, regional eller nationell). 3. Beskrivning av hur aktiviteten ska genomföras, när i tiden samt vem som är ansvarig för vad. 4. En konsekvensbeskrivning över vad denna handlingsplan innebär för räddningstjänsterna i Skåne.

3 Långsiktiga mål Målet med handlingsplanen är att: - Antal omkomna vid bränder ska kontinuerligt minska. - Antal skadade vid bränder ska kontinuerligt minska. - Antal bränder ska kontinuerligt minska. - Alla bränder i bostäder ska följas upp. För att uppnå dessa mål har tre regionala strategier satts upp: - Alla bostäder i Skåne ska ha minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där personer vistas och sover. Detta uppnår vi genom att arbeta med fastighetsägare, samverkan med socialförvaltningen och informationskampanjer. - Alla som bor eller vistas i Skåne ska ha förmåga att kunna förebygga, och agera vid, brand. Detta uppnår vi genom utbildning, informationskampanjer, samverkan med övriga kommunala förvaltningen och åtgärder efter insats. - Särskild uppmärksamhet, baserat på en lokal riskbild, ska ägnas utsatta grupper i Skåne. Detta uppnår vi genom samverkan med socialförvaltningen och övriga kommunala förvaltningar. - Alla räddningstjänster i Skåne ska ha en gemensam rekommendation om vilket brandskydd vi ska ha i bostäder. Detta uppnår vi genom att alla räddningschefer står bakom rekommendationen och ser till att den implementeras i sin organisation. De gemensamma rekommendationerna består av: o Fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där personer sover. Helst ska de vara elnätanslutna och seriekopplade. o En pulversläckare på minst 6 kg fungerar för hemmet, villan, fritidshuset och kontoret. Lägsta effektivitetsklass bör vara 43A 233BC och den ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan. o En spisvakt med timerfunktion kan stoppa en brand på spisen. En signal från en rörelsesensor, värmesensor eller från brandvarnare i köket leder till att strömmen till spisen bryts. o Med en brandfilt som är 120x180 cm kan du själv släcka mindre bränder. o Lär dig förebygga brand och vad du kan göra om det börjar brinna i din bostad. Räddningstjänsten och brandskyddsföreningen både utbildar och informerar. För att veta om strategierna ger resultat använder vi följande mätpunkter: - Uppföljning av brandvarnarförekomst. - Uppföljning av utbildnings- och informationsinsatser.

4 Vilka aktiviteter Utgångspunkten för vad som ska göras är aktivitetskatalogen samt workshop 2. Tabellen redovisar vilka aktiviteter som ska genomföras de närmaste 2,5 åren. Aktiviteterna är uppdelade efter om det är på lokal eller regional nivå som aktiviteten ska genomföras på. Vissa aktiviteter sker även på nationell nivå men denna handlingsplan är endast till räddningstjänsterna i Skåne och därför kommer de nationella aktiviteter inte nämnas här. Däremot har den regionala nivån ett ansvar att vara en länk mellan den lokala och nationella nivån. Aktivitet Regionalt Lokalt Fastigheter Personer med speciella behov Barn & ungdom Evenemang & information Utbildning Ge riktlinjer för hur informationen ska genomföras. Vilken återkoppling som ska göras och hjälpa till med att följa upp arbetet Ska vara ett stöd i hur kommunerna ska informera, ta fram en åtgärdslista och sätta upp mål för informationen. Hjälpa till med vilka aktiviteter som kan genomförs till barn och ungdomar och följa upp dessa aktiviteter. Utforma kampanjer, beställa material, annonsera regionalt, informera regionala aktörer, skapa en årskalender, skapa kunskapsbank med vanliga frågor, hålla aktivitetskatalogen uppdaterad. Skapa en policy för mediahantering. Ge ut nyhetsmail. Ta fram utbildningskoncept och riktlinjer. Utbilda personer som arbetar med förebyggande. Informera, göra tillsyn på fastigheter, erbjuda utbildningen hem och fritid. Arbeta på två fronter, dels till personer som är inne i systemet och dels till de som inte får något extra stöd från allmänheten. De som är inne i systemet ska få stärkt brandskydd genom information och utbildning till socialförvaltningen. De andra ska få stärkt brandskydd genom information till pensionärsföreningar, SFI, och peppar, peppar dagen. Genomföra olika insatser mot barn och ungdomar. Dela ut broschyrer, informera på torg, informera särskilda grupper, anordna öppet hus, sätta upp affischer, uppdatera hemsida, svara på allmänhetens frågor, hålla media uppdaterad. Utbilda allmänheten och övriga förvaltningar.

5 Aktivitet Regionalt Lokalt Efter insats Samverkan Ta fram en generell struktur för återkopplingen. Ta fram riktlinjer om det är någon särskild statistik som ska föras. Ta fram en policy för hur vi ska hantera media. Uppmärksamma rådigt ingripande. Samordna samarbetet mellan kommunerna och vara en länk mellan lokal och nationell nivå. Samverka med regionala aktörer Återkoppling till drabbade, hantering av media, uppmärksamma rådigt ingripande och föra statistik. Samverka med övriga förvaltningar och andra lokala aktörer.

6 Hur, när och vem I föregående kapitel beskrevs vilka aktiviteter som ska genomföras för att vi ska kunna nå våra mål. Detta kapitel beskriver hur vi ska genomföra aktiviteterna, när i tiden de ska genomföras och vem som är ansvarig. Ansvaret kommer antingen finnas lokalt hos varje räddningstjänst eller regionalt hos arbetsgruppen AG-Skåne skydd och säkerhet. Varje år kommer fyra regionala informationskampanjer att hållas, tre på hösten och en på våren. Utöver informationskampanjerna så kommer det finnas andra aktiviteter som till exempel information till fastighetsägare, se figur 1. Generella riktlinjer för hur aktiviteterna ska genomföras kommer att komma i god tid innan aktiviteten ska genomföras. Under varje halvår kommer det finnas mål som varje räddningstjänst ska uppnå. I slutet av varje halvår ska räddningstjänsterna rapportera in till AG-Skåne skydd och säkerhet om aktiviteterna har fungerat, vad som varit bra och vad som varit dåligt och hur väl målen har uppfyllts. Observera att Skånes räddningstjänster har olika förutsättningar och arbetar på olika sätt och därför kommer målen att vara generella och endast vara en miniminivå. Detta innebär att vissa räddningstjänster redan uppfyllt en del av målen men det är då upp till varje räddningstjänst att sätta upp egna högre mål för aktiviteten. Vidare kan vissa aktiviteter i denna handlingsplan vara planerade under exempelvis våren 2013 men för den lokala räddningstjänsten passar det bättre att genomföra aktiviteten någon annan gång. Det är då upp till den lokala räddningstjänsten att planera in aktiviteten vid något annat tillfälle och rapportera detta till AG-Skåne skydd och säkerhet. Brandvarna redag Julkampanj Årsskifte Riktad information till förvaltningar och externa aktörer Peppar, peppar dag Verksamhetsår Brandskyddsveckan Sommarkampanj Figur 1: Årligt återkommande aktiviteter.

7 Tabell 1 visar vilka kortsiktiga mål som de lokala räddningstjänsterna och den regionala gruppen ska uppnå innan utgången av Målen är till för att likrikta Skånes räddningstjänsters arbete men är generella så att varje organisation kan uppnå dem utifrån sina förutsättningar. De följande sidorna presenterar när i tiden som den regionala gruppen kommer med riktlinjer kring de olika aktiviteterna och när det är tänkt att räddningstjänsterna ska genomföra aktiviteten. Har den lokala räddningstjänsten redan planerat in en aktivitet behöver den inte invänta den planerade tidpunkten i handlingsplanen utan huvudsaken är att de kortsiktiga målen ska uppnås innan utgången av Väljer man som räddningstjänst att följa tidslinjen i handlingsplanen så får man dock mer hjälp och stöd från den regionala nivån. Tabell 1: Uppgifter under 2013 och 2014 för lokal respektive lokal nivå. Regionala kortsiktiga mål: Lokala kortsiktiga mål: Skapa en organisationen för det regionala arbetet, Utforma fyra gemensamma kampanjer per år, Utforma riktlinjer och mål för olika förebyggande aktiviteter samt rådigt ingripande, Informera alla större regionala aktörer, Utforma en mediepolicy, Genomföra två stycken workshops, Undersöka om det går att skapa en regional sida för allmänhetens frågor och svar, Hålla aktivitetskatalogen och årskalendern uppdaterad, Utforma riktlinjer och hjälpa till med uppföljning av brandvarnarförekomst, utbildnings- och informationsinsatser, Utvärdera handlingsplanen och skapa en ny. Implementera Skånes gemensamma rekommendationer för ett brandsäkert boende, Medverka i de fyra årligt återkommande regionala kampanjerna, Utveckla ett samarbete med övriga förvaltningar i kommunen med särskild tonvikt på socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen (eller motsvarande), Genomföra aktiviteter riktade till barn och ungdomar, Skapa en dialog och samarbete med kommunens fastighetsägare, Införa åtgärder efter insats, Alla i organisationen ska känna till begreppet rådigt ingripande och att det ska uppmärksammas, Hjälpa till med att följa upp brandvarnarförekomst, Implementera en media policy

8 Hösten 2012 Under hösten 2012 kommer endast samverkan ske genom gemensamma kampanjer. Detta på grund av att hösten kommer vara en uppstartssträcka för det fördjupade samarbetet mellan räddningstjänsterna i Skåne. Denna höst kommer riktlinjerna för de olika aktiviteterna ligga relativt tätt inpå själva aktivitetstillfället, men inför kommande år är tanken att riktlinjerna ska skickas ut senast två månader innan aktiviteten. De mål som satts upp för hösten 2012 redovisas nedan och tabellen redovisar vilka aktiviteter som ska genomföras och när de ska genomföras. Regionala mål: Sätta organisationen för det regionala arbetet, Utforma brandskyddsveckan, brandvarnardagen och julkampanjen. Lokala mål: Medverka i kommunens Peppar peppardag, brandskyddsveckan, brandvarnardagen och julkampanj. Tabell 2: Aktiviteter hösten 2012 Regionalt Lokalt Augusti Riktlinjer för brandskyddsveckan skickas till kommunerna. Planera för brandskyddsveckan. September Brandskyddsveckan genomförs. Planera för kommunens Peppar peppardag. Medverka i brandskyddsveckan. Oktober November December Riktlinjer nationell brandvarnare dag skickas till kommunerna. Riktlinjer till julkampanjen. AG-Skåne skydd och säkerhets organisation tillsätts och ramar bestäms. Uppföljningsmaterial skapas Delta i nationell brandvarnardag. Julkampanj Medverka i kommunens Peppar peppardag den 1 oktober. Planera inför brandvarnardagen Delta i nationell brandvarnardag och julkampanj.

9 Våren 2013 Målen för våren 2013 presenteras nedan och aktiviteterna presenteras i tabellen. Regionala mål: Utforma riktlinjer för säkerhetsmässa för barn och ungdomar eller förslag på andra insatser mot barn och ungdomar, Utforma och genomföra en sommarkampanj, Utforma en mediepolicy, Utforma riktlinjer för åtgärder efter insats, Utforma riktlinjer för information till fastighetsägare och socialförvaltningen. Lokala mål: Informera socialförvaltning och fastighetsägare, Påbörja planeringen av hur en insats mot barn och ungdomar kan genomföras, Medverka i sommarkampanjen, Implementera media policyn i organisationen. Regionalt Lokalt Januari - februari Mars April Maj Riktlinjer för arbetet med socialförvaltningen skickas till kommunerna. Riktlinjer för arbetet med fastighetsägare skickas till kommunerna. Riktlinjer för sommarkampanjen skickas till kommunerna. Riktlinjer för hur en säkerhetsmässa för barn och ungdomar kan genomföras skickas till kommunerna. Årskalender ska vara färdig. Generella strukturer för åtgärder efter insats skickas till kommunerna, ska inkludera rådigt ingripande. Skapa en mediepolicy dels för efter en insats och dels generellt. Sommarkampanjen genomförs. Utred olika utbildningskoncept till förebyggare. Hålla ett informationsmöte med fastighetsägare i kommunen. Hålla ett informationsmöte med socialförvaltningen eller motsvarande i kommunen. Börja planera för hur en insats mot barn och ungdomar kan se ut i kommunen. Medverkar i sommarkampanjen. Mediepolicyn implementeras i räddningstjänsten. Redovisning av vårens arbete skickas till AG-Skåne skydd och säkerhet.

10 Hösten 2013 Målen för hösten 2013 presenteras nedan och aktiviteterna presenteras i tabellen. Regionala mål: Utforma brandskyddsveckan, brandvarnardagen och julkampanjen, Genomföra workshop 3 och uppdatera aktivitetskatalogen, Utred möjligheter för hemsida för allmänhetens frågor och svar, Genomföra en informationskampanj till regionala aktörer. Tabell 3: Aktiviteter hösten 2013 Regionalt Lokala mål: Medverka i kommunens Peppar peppardag, brandskyddsveckan, brandvarnardagen och julkampanj, Genomfört någon insats med barn och ungdomar, Implementerat de generella strukturerna för åtgärder efter insats, Inlett ett samarbete med socialförvaltningen. Lokalt Augusti September Oktober November December Tips inför Peppar peppar -dagen skickas ut till kommunerna. Riktlinjer för brandskyddsveckan skickas ut till kommunerna. Sammanställning av redovisningarna. Anordna workshop 3 utbildning, erfarenhetsutbyte Uppdatera aktivitetskatalogen. Riktlinjer nationell brandvarnare dag skickas till kommunerna. Brandskyddsveckan genomförs. Undersöka möjligheten till att skapa en hemsida för vanliga frågor som allmänheten ställer. Kommunen ska sedan på sina hemsidor kunna länka hit. Riktlinjer till julkampanjen skickas ut. Informera fastighetsbolag och försäkringsbolag som förekommer regionalt i Skåne. Informera regionala aktörer angående säkerhetsmässan. Delta i den nationella brandvarnardagen. Julkampanj. Kom med riktlinjer för uppföljning av brandvarnarförekomst. Börjar med implementera de generella strukturerna för vilka åtgärder som ska genomföras efter insats. Planera för brandskyddsveckan och kommunens Peppar peppar-dag. Medverka i brandskyddsveckan. Medverka i workshop 3. Medverka i kommunens Peppar peppardag den 1 oktober. Planera inför brandvarnardagen De generella strukturerna för åtgärder efter insats är etablerade i organisationen. Delta i den nationella brandvarnardagen. Delta i julkampanjen Redovisning av höstens arbete skickas till AG-Skåne skydd och säkerhet.

11 Våren 2014 Målen för våren 2014 presenteras nedan och aktiviteterna presenteras i tabell 3. Regionala mål: Utforma sommarkampanjen, Utforma riktlinjer för hur rådigt ingripande ska uppmärksammas, Följa upp den regional rekommendationen för brandsäkert boende, Följa upp brandvarnarförekomst. Lokala mål: Medverka i sommarkampanjen, Förstärka eller följa upp samarbete med socialförvaltningen, Fortsätt samarbete med fastighetsägare, Alla i organisationen ska känna till begreppet rådigt ingripande och att det ska uppmärksammas, Hjälpa till med att följa upp brandvarnarförekomst. Tabell 4: Aktiviteter våren 2014 Regionalt Lokalt Januari - maj Januari Februari Mars Följ upp hur den regionala rekommendation för brandskydd i bostad har implementerats hos Skånes räddningstjänster. Sammanställning av redovisningarna. Riktlinjer för hur vi uppmärksammar rådigt ingripande. Följa upp brandvarnarförekomst. Riktlinjer för sommarkampanjen skickas till kommunen Fortsätt arbeta med socialförvaltningen. Fortsatt arbete med fastighetsägare. Följa upp brandvarnarförekomst. Arbeta med hur rådigt ingripande uppmärksammas på räddningstjänsten. April Påbörja arbetet med workshop 4. Förbered sommarkampanjen. Maj Sommarkampanjen genomförs. Medverka i sommarkampanjen. Redovisning av vårens arbete skickas till AG-Skåne skydd och säkerhet.

12 Hösten 2014 Målen för våren 2014 presenteras nedan och aktiviteterna presenteras i tabell 4. Regionala mål: Utforma brandskyddsveckan, brandvarnardagen och julkampanjen, Anordna workshop 4, Utvärdera handlingsplanen och skapa en ny, Sätta en ny organisation inför kommande period. Lokala mål: Medverka i kommunens Peppar peppardag, brandskyddsveckan brandvarnardagen och julkampanjen, Pratat med förvaltningarna om att det vore bra att gå en utbildning i grundläggande brandskydd. Tabell 5: Aktiviteter hösten 2014 Regionalt Lokalt Augusti September Oktober November December Tips inför Peppar peppar-dagen skickas ut till kommunerna. Riktlinjer för brandskyddsveckan skickas ut till kommunerna. Sammanställning av redovisningarna. Anordna workshop 4 handlingsplan Uppdatera aktivitetskatalogen. Utvärdera handlingsplanen utifrån mätpunkterna. Brandskyddsveckan genomförs. Skriv en handlingsplan för Riktlinjer nationell brandvarnare dag skickas till kommunerna. Riktlinjer för julkampanjen skickas ut. Ny organisation för arbetsgrupperna tillsätts. Handlingsplanen för antas i räddningsfullmäktige. Delta i nationell brandvarnardag. Julkampanj. Planera för brandskyddsveckan och kommunens Peppar peppar-dag. Medverka i workshop 4. Medverka i brandskyddsveckan Verka för att samtliga förvaltningar i kommunen ska gå utbildning i grundläggande brandskydd vart fjärde år. Prioritering är förvaltningar som arbetar barn och ungdomar samt personer med speciella behov. Medverka i kommunens Peppar peppardag 1 oktober. Planera inför brandvarnardagen. Delta i nationell brandvarnardag. Delta i julkampanjen.

13 Konsekvensbeskrivning Nedan beskrivs AG Skåne sakområde skydd och säkerhets syn på hur handlingsplanen kan förverkligas. Styrgruppen diskuterade handlingsplanen den 29 juni 2012 och deras synpunkter redovisas sist. Organisation En förutsättning för att handlingsplanen ska kunna genomföras är att det finns en regional organisation för att driva arbetet. Grunden för organisationen bör vara AG Skåne sakområde skydd och säkerhet men den behöver utökas och arbetsuppgifter måste definieras. Den nya regionala organisationen inför 2013 och 2014 ska bestå av en samordnare som arbetar med detta två dagar i veckan och en kommunikatör som arbetar med detta en dag i veckan. Samordnaren är den person som utför arbetet och går på möten samt håller sig uppdaterad vad som händer lokalt, regionalt och nationellt. Kommunikatören är den som utformar kampanjer och hjälper till i kommunikationsarbetet. Till dessa personer knyts en arbetsgrupp som motsvarar den organisation för AG skydd och säkerhet som finns idag, det vill säga fyra representanter från räddningstjänsten och en representant från Brandskyddsföreningen. Arbetsgruppens medlemmar avsätter cirka fem procent av sin arbetstid till arbetet med handlingsplanen. I dessa fem procent ingår att hjälpa samordnaren och kommunikatören med det regionala arbetet av handlingsplanen. Om övriga förebyggande frågor som LBE med mera ska diskuteras i en regional arbetsgrupp måste mer tid avsättas för detta eller att en ny grupp tillsätts. Regionala kostnader för detta blir då arbetstiden för en samordnare på 40 procent och arbetstiden för en kommunikatör på 20 procent. Vidare kan det också uppstå kostnader för material, bilresor och lokaler (fler workshops). För de kommuner som väljer att ställa upp med personal som kan ingå i arbetsgruppen kommer också få kostnader för detta. Prioritering av aktiviteterna En prioritering av vilka aktiviteter som vi ska samarbeta kring har gjorts på grund av att man inte kan hinna med allt. Gemensamma informationskampanjerna har fått första prioritet på grund av att ett gemensamt budskap i hela regionen har större genomslagskraft på den enskilde personen än att varje räddningstjänst kommer med ett eget budskap. Vidare sparar det tid hos varje räddningstjänst om de slipper sitta och tänka ut hur en kampanj ska genomföras. Ytterligare vinster är att man kan beställa material till kampanjerna regionalt och på så sätt få ner kostnaderna. På andra plats i prioriteringslistan kommer att etablera ett samarbete med socialtjänst och med fastighetsägare. Detta på grund av att personer med speciella behov är en riskgrupp och att bästa sättet att höja brandskyddet i boenden sker genom att påverka fastighetsägare. Resterande aktiviteter anses komma på samma plats i prioriteringslistan.

14 Positiva aspekter av handlingsplanen - Att vi i Skåne rekommenderar ett högre brandskydd än nationellt kommer förhoppningsvis innebära att brandskyddet höjs här i Skåne, - Genom att ha gemensamma kampanjer så kan vi lämna ett gemensamt budskap vilket i flera undersökningar visar sig vara positivt för att påverka allmänheten, - Handlingsplanen underlättar för den enskilde räddningstjänsten genom att man inte behöver uppfinna hjulet flera gånger, - Genom en regional samordnare kan pengar sparas eftersom den enskilde räddningstjänsten inte behöver lägga lika mycket tid på planerande utan kan lägga mer tid på det faktiska genomförandet av aktiviteten, - Redovisningsplikten kommer att göra så att uppföljning och utvärdering av aktiviteterna blir bättre. Farhågor Nedan presenterar några farhågor som finns inför införandet av handlingsplanen och det är viktigt att dessa farhågor diskuteras och utreds. - Räddningstjänsterna är inte beredda att utföra omprioriteringar i resurserna, - Att återkopplingen inte sker på chefsnivå och därmed kommer den personen som ska arbeta med aktiviteterna inte få de mandat och resurser som den behöver, - Om inte organisation enligt beskrivningen ovan går att ordna kommer heller inte den föreslagna handlingsplanen att kunna genomföras. Det är då upp till fullmäktige att besluta vad som ska genomföras och inte genomföras beroende på vilka resurser som ska finnas tillgängliga. Styrgruppsmöte den 29 juni 2012 Styrgruppen diskuterade förslaget till handlingsplan den 29 juni Med viss tveksamhet för omfattning och tidsplan (det krävs handläggartid!) beslutades planen. Inför Räddsam ska detaljerat underlag med kostnader och omfattning redovisas. Diskussionen landade i en uppfattning om att kunna börja med 20 % handläggare och 20 % kommunikatör som finansieras regionalt samt AgSS med fyra områdesrepresentanter om ca 5 % var som finansieras av respektive räddningstjänst.

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016. AG Skåne - Skydd och Säkerhet

AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016. AG Skåne - Skydd och Säkerhet AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016 Resultat av enkäten 25 av 33 kommuner har svarat Kampanjer under 2015 DELTAGANDE I KAMPANJERNA Julkampanjen 96 % Brandvarnardagen 96% Sommarkampanjen 86% Peppar Peppar

Läs mer

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm

Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm Strategi för informationsinsatser för Räddningstjänsten i Hässleholm - 2014 2014-01-21 Bilaga C2, Handlingsprogram för räddning och säkerhet 2012-2014 Inledning Informationsplaneringen visar hur Räddningstjänsten

Läs mer

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Mälardalens Brand-och Räddningsförbund informerar om brandskydd i radhus. Du får denna broschyr eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Västerås, Hallstahammar och

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

Möte VII - Nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor

Möte VII - Nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (6) Antecknat av Karin Albinson Närvarande Anders Lundberg, MSB Patrik Perbeck, MSB Karin Albinson, MSB Stefan Anering, MSB Rickard Silverfur, Fastighetsägarna

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete 100 % ren hårdträning Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete Förord Antidopningsprojektet 100 % ren hårdträning i Östergötland vänder sig till gymbranschen vilka

Läs mer

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Policy ange riktning och ambitionsnivå Vad är en resepolicy? Styrning, kontroll och uppföljning, så att resandet ligger i

Läs mer

Kommunledningskontoret ÖREBRO

Kommunledningskontoret ÖREBRO NA 15/9 09 Bakom rubriken Kvinna 45-55 år Storrökare knuten till socialpsyk. Startföremål: Soffa Brandorsak (trolig): Soffrökning - somnat Antal personer i lägenhet: 1 Förlopp: Grannar larmar SOS, Polis

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 ÅRE vision 2020 är en modell för utvecklingen av destination ÅRE. Visionen har tagits fram i samverkan mellan många intressenter i näringslivet och kommunen.

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Utredning av brandskyddskontroller i räddningstjänstens regi

Utredning av brandskyddskontroller i räddningstjänstens regi Utredning av brandskyddskontroller i räddningstjänstens regi Sammanställning av frågor till andra räddningstjänster som har/funderar på att ha brandskyddskontrollerna i egen regi. Räddningstjänster som

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Bilaga 1: Brandskyddspolicy

Bilaga 1: Brandskyddspolicy Bilaga 1: Brandskyddspolicy Inledning Med systematiskt brandskyddsarbete avses det tekniska och organisatoriska brandskydd som ska upprätthållas i syfte att minimera personskaderisker och att minimera

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Älghult 2014 11 12 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Ingela Olsson, kultur och fritidskonsulent Annie Öhman, planerare/utvecklare Peter Skog

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Teknik- och fastighetsnämnden Ansvarig samt giltighetstid: Sara Hesse, trafikingenjör, 2016-2018

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Folkhälsorådet Oskarshamns kommun

Folkhälsorådet Oskarshamns kommun Folkhälsorådet Oskarshamns kommun Verksamhetsplan 2016 16 Innehåll Inledning... 3 Ledamöter under 2016... 3 Folkhälsorådets uppdrag... 4 Förutsättningar... 4 Folkhälsorådets arbete 2016-2017... 5 Psykisk

Läs mer

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Unga och trafik Januari maj 2016 A-traktorföreningen Malung Lena Ronnerstedt-Eriksson Kommunpolis Eva Malmqvist Folkhälsosamordnare Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Värt att notera i sammanhanget är att kostnaden för en plats på individuella programmet för närvarande är 75 768 kronor per år.

Värt att notera i sammanhanget är att kostnaden för en plats på individuella programmet för närvarande är 75 768 kronor per år. RAPPORT 1 (5) Vår handläggare Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef Rapport Sommarskola 2010 Bakgrund Sommaren 2010 genomfördes, i Interkulturella enhetens regi sommarskola för elever i år 8, 9 och gymnasieskolan.

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0

Införandeplan. Handlingsplan. KA-system Version 1.0 Sidan: 1 (13) Införandeplan & Handlingsplan KA-system Version 1.0 Sidan: 2 (13) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION... 3 2 OM DETTA DOKUMENT... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Effektmål... 4 2.3 Omfattning... 4 3 CHECKLISTA

Läs mer

Manual till Genomförandeplan

Manual till Genomförandeplan Manual till Genomförandeplan SoL särskilt boende SoL korttidsplats äldre Jenny Järf Utredare, avdelningen ledning- och verksamhetsstöd 05-2015 2015-04-24 1 (11) Innehåll 1. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDEPLANENS

Läs mer

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplan för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplanen är framtagen av Jan Byström, SISU Idrottsutbildarna och Mattias Claesson, Riksidrottsförbundet

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Att kommunicera brandskydd. Vägledning för riktade kommunikationsinsatser

Att kommunicera brandskydd. Vägledning för riktade kommunikationsinsatser Att kommunicera brandskydd Vägledning för riktade kommunikationsinsatser Att kommunicera brandskydd Vägledning för riktade kommunikationsinsatser Att kommunicera brandskydd Vägledning för riktade kommunikationsinsatser

Läs mer

Brandskyddsinformation för enskild nyttjare

Brandskyddsinformation för enskild nyttjare Brandskyddsinformation för enskild nyttjare Brandskyddsutrustning i fastighetens gemensamma utrymmen Fastigheten är utrustad med två stycken pulversläckare, en kolsyresläckare samt sju stycken brandvarnare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Vilket år det har varit! Det här kommer bli svårt att sammanfatta på några få sidor. Det har hänt så mycket inom vår lokalavdelning att det skulle ta upp

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

2009-09-09 Vägverket 1. Hej!

2009-09-09 Vägverket 1. Hej! Vägverket 1 Hej! Vägverket 2 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Vägverket 3 Behovet av att förändra resandet ökar Klimatpåverkan, trängsel etc. Resursutnyttjande, ekonomi etc. Socialt,

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. I Uppdrag: Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Dags att ta steget från ord till handling Uppdrag: Rädda Östersjön! Ni har nu

Läs mer

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING!! 1 Ambassadör Uppdaterad 8 augusti 2012 Detta är ett material för Hyresbostäder i Norrköping. Copyright ( ) alla rättigheter reserverade

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET

Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET INFORMATION OCH RÅD FÖR ÖKAD TRYGGHET Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET Risken att drabbas av brand eller omkomma i brand ökar med stigande ålder. Det kan till exempel

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 trygghet d I alog möj L igheter de L aktighet meningsfullhet framåtaanda engagemang jämlikhet hälsa utveckling ansvar Antagen av kommunstyrelsen den 8 februari

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Sammanställt i april 2004 av biträdande projektledare Cecilia Lunder i samråd med projektgrupp buller Utvärdering av uppföljning hälsoskadligt buller

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2015-10-28 Temagrupp Barn och Unga www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev september 2013 Strunta i gamla invanda arbetssätt och var kreativa i era lösningar! Ungefär så uppmanade justitieminister Beatrice Ask konferensdeltagarna på Clarion Sign den 5 september att

Läs mer

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 Innehåll 1. Bakgrund och planering... 2 2. Deltagare... 3 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 4. Gävleborgs besök i Rumänien för genomförandet av en utbildningsinsats... 5 5. Reflektioner...

Läs mer

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Mötesplats IFO 9 oktober 2008 Upplägg idag: Idé / bakgrund / hypotes Resultat Öckerö Hur har vi gjort? Hur utrota ungdomsfylleriet i din kommun/stadsdel?

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Vi hoppas du kommer uppskatta årets säkraste gåva

Vi hoppas du kommer uppskatta årets säkraste gåva Vi hoppas du kommer uppskatta årets säkraste gåva Värdehandling Årets säkraste gåva När du tänker efter så finns det många saker du inte vill förlora. Dels värdefulla föremål, men kanske framförallt oersättliga

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Tips och råd inför julhandeln Julen står för dörren och årets julhandel är redan i full gång.

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Medlem: Servicegarant: Datum: Assistenter som medverkat: Ansvarig rådgivare/servicegrupp: Brukarkooperativet JAG Box 16145, 103 23

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för styrdokument ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för styrdokument ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy program riktlinje riktlinje för styrdokument regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2014-10-06 95 Ansvarig: Kanslichef

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Hot Risker Larma 112 Eld och brand

Hot Risker Larma 112 Eld och brand Kostnadsfritt utbildningsmaterial om... Hot Risker Larma 112 Eld och brand Sårbara platser Låt stå Informationssäkerhet Olyckor Farliga ämnen Stormar och elavbrott Kriser Hot mot Sverige www.msb.se/skola

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation Inspirationsdag Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län 5 februari 2008 Dokumentation Syftet med dagen Utveckla och stärka samarbetet mellan apoteken och länets vårdcentraler.

Läs mer

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 Handläggare 0480-452900 Datum 2012-08-16 INFORMATIONSÄRENDE Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 1. Bakgrund Utvecklingsplanen för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Välkommen Till Kryssets förskola 2015

Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Informationsfolder Kryssets förskola 2014-2015 Välkommen till Kryssets förskola Vision Vi utbildar världsmedborgare Vi är världen, världen är vi. Kryssets förskola

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras?

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Anders Pousette Martina Berg Carl-Martin Johborg Agenda 10.00 Energikartläggningslagen -

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken Barnkonventionen i praktiken Skribenter Meimone Johansson, Pontus Segefalk, Anna Gullberg Zilan Isik, Alexander Mogren, Kiana Favre Sida 1 Vi är sex ungdomar som under två veckor har sommarjobbat som kommunutvecklare

Läs mer

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska HANDLINGSPLAN 1(9) Skolförvaltningen Skolkontoret Sandra Backlund, Samordnare förskola 0171-526 17 sandra.backlund@bildning.habo.se Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2003-08-21 69 Inledning Denna policy, som är en del av kommunens vision att bli en Trygg och säker kommun ska tillämpas inom alla kommunala

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer