FAMU För Arbete Mot Utanförskap SPRIDNING OCH IMPLEMENTERINGSARBETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAMU För Arbete Mot Utanförskap SPRIDNING OCH IMPLEMENTERINGSARBETE"

Transkript

1 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN JOBBSTART FAMU För Arbete Mot Utanförskap 1 (14)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Genomförandefas Implementeringsfas Resultat under implementeringsfasen Hållbar förberedelse och uppföljning Samverkan Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter Syfte och mål under implementeringsfasen Hållbar förberedelse och uppföljning Samverkan Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter Arbetssätt under implementeringsfasen Hållbar förberedelse och uppföljning Samverkan Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter Deltagande aktörer under implementeringsfasen 9 6. Jämställdhetsintegrering Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Regionala prioriteringar Spridning och påverkansarbete under implementeringsfasen Hållbar förberedelse och uppföljning Samverkan Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter Extern utvärdering Egenutvärdering Kommentarer och Tips Kontaktpersoner 14 2 (14)

3 1. INLEDNING Jobbtorg Stockholm startades 2008 med uppdraget att fler stockholmare skulle få stöd att gå från bidrag till arbete eller studier. Uppföljningen av resultaten under 2008 och början av 2009 visade att cirka två tredjedelar av alla inskrivna aspiranter inom Jobbtorg Stockholm kunde avslutas från försörjningsstöd inom ett år. Men en tredjedel var fortfarande kvar, och huvuddelen av dem var långtidsarbetslösa. Det fanns behov av att utveckla metoder och arbetssätt för att öka andelen långtidsarbetslösa som kom ut i studier eller arbete. Det blev startskottet för FAMU. 1.1 Genomförandefas FAMU var under genomförandefasen integrerad på ett av de fem jobbtorgen: Kista med filial Lunda. Anledningen var att projektet skulle få möjlighet att i mindre skala påbörja sitt arbete för att sedan kunna sprida gynnsamma arbetssätt och samverkansmetoder över hela Jobbtorg Stockholm. FAMUs övergripande mål under genomförandefasen var att öka förutsättningarna för en hållbar planering för den enskilde deltagaren. Projektet arbetade med två parallella spår. Det ena spåret var att utveckla konkreta insatser för deltagarna och på så sätt rusta och stärka dem på vägen mot självförsörjning. Det andra spåret var att vidareutveckla arbetssätt och samarbeten kring målgruppen. Dessa aktiviteter var mer riktade till personal men har hela tiden syftat till att gynna målgruppen. 1.2 Implementeringsfas Projektets framgångsfaktorer från genomförandefasen sammanställdes och presenterades för styrgruppen och Arbetsmarknadsförvaltningens ledningsgrupp. Ur detta material och utifrån dessa möten växte tre spår fram: Hållbar förberedelse och uppföljning Samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och Jobbtorg Stockholm, målgrupp Resurs Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter FAMU fick i uppdrag att implementera, kartlägga och sprida erfarenheter och arbetssätt kring dessa områden. På lång sikt har intentionerna med arbetet varit att jobbtorgsorganisationen omsätter arbetssätt, insikter och lärdomar från FAMUs genomförandefas. FAMUs arbete under implementeringsfasen har skett i tre separata spår i betydelsen att arbetet har organiserats och genomförts som tre parallella verksamheter. Alla jobbtorg har berörts av arbetet i olika grad. Specificeringen av FAMUs uppdrag inom ramen för de tre spåren gjordes av den styrgrupp som tillträdde när implementeringsfasen började. Styrgruppen har bestått av enhetschefer på jobbtorg och stadsdelsförvaltningar under ledning av den styrgruppsordförande som också ledde styrgruppen under genomförandefasen. 3 (14)

4 2. RESULTAT UNDER IMPLEMENTERINGSFASEN FAMU har uppnått resultat inom de tre separata spåren såväl som projektövergripande. Den externa utvärderaren, Ramböll har tillsammans med projektet synliggjort följande resultat: 1. Lärdomar och arbetssätt från FAMU lever vidare inom ramen för ett nytt uppdrag under Arbetsmarknadsförvaltningen genomför under 2014 ett uppdrag som heter Uppsök och stöd för arbete och studier för utrikes födda kvinnor. Uppdraget riktar sig till kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och syftar till att utifrån behov utveckla metoder för att kvinnorna ska närma sig arbetsmarknaden. Uppdraget har även en uppsökande verksamhet för kvinnor som saknar kontakt med en myndighet såsom stadsdelsförvaltningen eller Arbetsförmedlingen. Arbetet i uppdraget guidas av insatser och insikter som utvecklats inom ramen för FAMU såsom språkstödjande insatser, hälsoaktiviteter samt grundlig förberedelse och kontinuerlig uppföljning. 2. FAMU har bidragit till en jobbtorgsövergripande diskussion och reflektion FAMUs arbete under implementeringsfasen har skapat och främjat en diskussion och reflektion inom Jobbtorg Stockholm gällande hur man arbetar med hälsa, förberedelse, uppföljning och samverkan på de lokala jobbtorgen. Personer som Ramböll har intervjuat beskriver projektets arbete som värdefullt, som ett sätt att få sätta ord på det som redan görs, vinster, värden och tillvägagångssätt. I någon mening har samtalet bidragit till att formalisera en tyst kunskap som finns på de lokala jobbtorgen gällande arbetet som genomförs. I förlängningen möjliggör detta ett gemensamt språkbruk och gemensamma referensramar för jobbtorgsorganisationen. 3. FAMU har satt fokus på angelägna verksamhetsdelar Intervjuer som Ramböll gjort vittnar om att de olika spår (hälsa, förberedelse, och samverkan) som FAMU har lyft är ständigt aktuella för organisationen och motiverade att belysa. Projektet har genom workshops och fokusgrupper åstadkommit samtal kring innehåll och teman som är relevanta för organisationen. 2.1 Hållbar förberedelse och uppföljning Under projektets genomförandefas skapades en modell för förberedande insatser som fick namnet Hållbar förberedelse och uppföljning (HFU). Modellen uppkom då projektet såg att många inom målgruppen långtidsarbetslösa hade svårigheter att fullfölja sina aktiviteter hos externa leverantörer. Många deltagare anmäldes men kom aldrig till insatsen och av de som påbörjade aktiviteten hoppade flera av redan första veckan. För Jobbtorg Stockholm och stadsdelsförvaltningarna blev detta både kostsamt och 4 (14)

5 frustrerande och för deltagarna ännu ett misslyckande. HFU består av en förberedelsefas innan deltagaren deltar i en aktivitet eller rekrytering och en uppföljningsfas under och efter aktiviteten. Modellen är väl anpassad till målgruppen och har anordnats tillsammans med Jobbtorg Stockholm Kista i samarbete med leverantörer och arbetsgivare för att kvalitetssäkra aktiviteterna och deltagarnas lärande. Implementeringsuppdraget har varit att kartlägga hur arbetet med förberedelse och uppföljning före, under och efter en insats, genomförs och fungerar på olika jobbtorg. En kartläggning har genomförts och presenterats ute på alla jobbtorg. Kartläggningen visade att det sker förberedelse- och uppföljning, men inte alltid i den omfattning och systematik som skulle behövas. I kartläggningen lyftes också fram att hälsa är ett viktigt, men ibland frånvarande, perspektiv i förberedelse och uppföljningsarbete. I en workshop som anordnades tillsammans med varje jobbtorg fick personalen möjlighet att identifiera utvecklingsområden och skapa en handlingsplan samt åtaganden för att genomföra detta arbete. Projektet har under implementeringsarbetet inspirerat varje lokalt jobbtorg att utveckla sitt arbetssätt kring förberedelse och uppföljning. Vissa jobbtorg har utsett en ansvarig person för arbetet och andra jobbtorg har skapat en handlingsplan för arbetet. På andra jobbtorg har ledningsgruppen tagit på sig ansvaret att följa upp frågan. Alla jobbtorg har i utvärderingen efter workshops som anordnas angett att FAMUs inslag var viktigt i utvecklingen av förberedelsearbetet. 2.2 Samverkan Under genomförandefasen utvecklade projektets metodutvecklare tillsammans med personal från jobbtorget i Kista och stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista en modell för samverkan: Samverkansmodellen. Syftet med modellen var att förbereda och öka individens förutsättningar att närma sig Jobbtorg Stockholm, målgrupp Resurs. Under implementeringsfasen har projektet haft i uppdrag att kartlägga samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna och Jobbtorg Stockholm, målgrupp Resurs. Kartläggningen har bestått av fokusgrupper och intervjuer med personal inom stadsdelsförvaltningar och Jobbtorg Stockholm. Projektet har även haft intentionen att inspirera och sprida information om Samverkansmodellen och projektets tidigare erfarenheter. Kartläggningen har synliggjort den samverkan som sker idag samt vilka utmaningar och framgångsfaktorer som finns i det gemensamma arbetet. Stadsdelsförvaltningar och jobbtorg har fått möjlighet att ta lärdom av varandras erfarenheter. Kartläggningen sammanställdes i ett dokument och blev ett arbetsmaterial och underlag för vidare diskussioner kring samverkan. Dokumentet kommer att användas på gemensamma planeringsdagar mellan stadsdelsförvaltningar och Jobbtorg Stockholm. 5 (14)

6 2.3 Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter För att stödja FAMUs målgrupp, som har haft ohälsa som ett av sina arbetshinder, utvecklades under genomförandefasen ett verktyg med samlingsnamnet Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter. Hälsoaktiviteterna, med den struktur och omfattning som bedrevs under projektåren , var något unikt inom Jobbtorg Stockholm. Under implementeringsprocessen har det visat sig att det krävs mer förberedelser i organisationen innan konceptet kan implementeras. Hälsopedagogerna har genom kartläggning, intervjuer och workshops med medarbetare på olika nivåer inom Jobbtorg Stockholm och stadsdelsförvaltningarna fått en klar bild över vilka hälsoaktiviteter som finns i dagsläget. Arbetet har också visat hur verksamheterna använder hälsoaktiviteter som ett komplement till övriga insatser. Utifrån detta arbete har hälsopedagogerna initierat en lärandeprocess för hela jobbtorgsorganisationen genom att: skriva Fokus hälsa som består av två häften där det ena vänder sig till medarbetare som möter deltagare i det dagliga arbetet och det andra vänder sig till deltagare. Fokus hälsa innefattar hälsopedagogernas erfarenheter från genomförandefasen samt faktainformation och tips om olika hälsoteman. sprida hälsotänket i jobbtorgsorganisationen, för att öka kunskapen om kopplingen mellan hälsa/ohälsa och arbetslöshet. Alla lokala jobbtorg och stadsdelarnas arbetsmarknadsenheter har visat intresse för hälsotänket samt använder sig av Fokus hälsa när det behövs. Detta skapar goda förutsättningar för ledningen att diskutera vidare om form och omfattning av hälsoaktiviteter i organisationen framöver. Under slutet av projektet startade dessutom diskussioner om att FAMUs hälsopedagoger efter projektets slut skulle ta över en arbetsförberedande insats. Insatsen har tidigare drivits och upphandlats av en extern leverantör som sa upp avtalet med jobbtorgsorganisationen. Tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningens ledningsgrupp förs diskussioner om att utöka antalet hälsopedagoger i organisationen för att kunna erbjuda hälsoaktiviteter till alla aspiranter på Jobbtorg Stockholm. 3. SYFTE OCH MÅL UNDER IMPLEMENTERINGSFASEN FAMUs övergripande mål har under genomförandefasen och implementeringsfasen varit att öka förutsättningarna för en hållbar planering mot självförsörjning för långtidsarbetslösa. Syftet under implementeringsfasen har varit att sprida och implementera framgångsfaktorer som projektet synliggjorde under genomförandefasen till hela 6 (14)

7 jobbtorgsorganisationen och berörda stadsdelsförvaltningar. 3.1 Hållbar förberedelse och uppföljning Kortsiktigt har målet varit att främja användningen av insatsen HFU genom att informera, inspirera och starta diskussioner kring modellen och hur den skulle kunna praktiseras på andra jobbtorg. Långsiktigt har målet varit att bidra till skapandet av ett systematiskt arbete med förberedelse och uppföljning som kan användas på varje lokalt jobbtorg och inför alla insatser och rekryteringar. 3.2 Samverkan Målet har varit att inspirera och informera om tidigare erfarenheter gällande Samverkansmodellen med stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista och Jobbtorg Stockholm, Kista. Målet har även varit att kartlägga hur samverkan ser ut mellan stadsdelsförvaltningar och Jobbtorg Stockholm, målgrupp Resurs. Kartläggningen har bland annat synliggjort vilka utmaningar och framgångar som finns i arbetet med målgruppen långtidsarbetslösa. Kartläggningen ska uppmuntra till ett fortsatt arbete kring de synliggjorda utvecklingsområdena och kan ses som en grund i det fortsatta samverkansarbetet. 3.3 Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter Målet har varit att implementera Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter på Jobbtorg Stockholm, så att varje lokalt jobbtorg får tillgång till kvalificerade hälsoaktiviteter anpassade till målgruppens behov. 4. ARBETSSÄTT UNDER IMPLEMENTERINGSFASEN 4.1 Hållbar förberedelse och uppföljning Hållbar förberedelse och uppföljning Kartläggningsarbetet startade med att en enkät skickades ut till all personal på Jobbtorg Stockholm. Svarsfrekvensen var låg och endast en tredjedel av personalen besvarade enkäten. Av de svar som kom in kunde man utläsa att det inte alltid görs förberedande aktiviteter för aspiranter på jobbtorgen. Utifrån enkätsvaren och på grund av de få svaren som kom in beslöts att anordna en workshop. 7 (14)

8 Workshops anordnades på jobbtorgen i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Rosenlund. Syftet var att synliggöra: hur jobbtorgen arbetar med förberedelse av aspiranter inför insatser och rekryteringar hur uppföljningen går till under och efter insatser och rekryteringar vilka utvecklingsområden som finns hur respektive jobbtorg kommer att arbeta framåt utifrån de framtagna utvecklingsområdena Under workshopen gav projektet en bild av hur FAMU arbetade med HFU. Efter workshopen fick alla jobbtorgen i uppgift att utse en kontaktperson som ansvarade för att förvalta och följa upp torgets fortsatta arbete kring förberedande aktiviteter. Kontaktpersonen fick också i uppdrag att sammanställa en handlingsplan utifrån diskussionerna som förts i workshopen. Allt material från enkätsvar, gruppdiskussioner och resultat av workshoparna har sammanställts och presenterats till styrgruppen. FAMU erbjöd kontaktpersonerna stöd i upprättandet av handlingsplanen. Då handlingsplanen varit ett lokalt arbetsmaterial har huvudansvaret legat på kontaktpersonen på varje jobbtorg. 4.2 Samverkan Arbetet startade med en kartläggning som bestod av två fokusgrupper med socialsekreterare representerade från alla stadsdelsförvaltningar (förutom Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta) samt Enheten för hemlösa. För att skapa en bredd i kartläggningen anordnades även en kompletterande fokusgrupp med coacher från Jobbtorg Stockholm, målgrupp Resurs samt gruppintervjuer med några stadsdelsförvaltningar. Huvudfrågorna under intervjuerna och fokusgrupperna var: Hur ser samverkan ut mellan stadsdelsförvaltning och Jobbtorg Stockholm, målgrupp Resurs? Vilka utmaningar och framgångsfaktorer finns? Syftet med kartläggningen och fokusgrupperna var att synliggöra målgruppen långtidsarbetslösa. Syftet var också att synliggöra flödet, remitteringsrutinerna mellan stadsdelsförvaltningarna och Jobbtorg Stockholm, målgrupp Resurs. Materialet sammanställdes i ett dokument som återkopplats muntligt till biträdande enhetschefer från Jobbtorg Stockholm och stadsdelsförvaltningarna. Återkopplingen har gett möjlighet för cheferna att tillsammans konkretisera utvecklingsområden kring samverkan att arbeta vidare med. Metodutvecklarna har under implementeringsfasens senare del erbjudit stöd i det vidare samverkansarbetet om efterfrågan och behov funnits. 8 (14)

9 4.3 Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter Under implementeringsfasens första tre månader har Hälsopedagogerna arbetet med kartläggning av hälsoaktiviteter inom Arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen i Stockholms Stad. Enkäter har skickats ut till chefer som i sin tur skickade dessa vidare till berörda inom sina organisationer alternativt besvarade enkäten själva. De verksamheter som svarade att de hade hälsoaktiviteter har kontaktats för en fördjupande intervju. Svaren har sammanställts till en samlad bild över vilka enheter/organisationer som inte erbjuder respektive erbjuder hälsoaktiviteter, typen av aktiviteter och omfattningen samt dokumentationen av dessa. Resultatet har presenterats för styrgruppen. Vidare planerades en workshop tillsammans med Ramböll. Deltagarna var personal inom jobbtorgsorganisationen med ett hälsointresse och från olika yrkeskategorier såsom coacher, matchare, SYV och enhetschefer m.fl. Workshopens syfte har varit att presentera kartläggningen, men också att diskutera vilka målgrupp som har behov av hälsoaktiviteter samt vilka aktiviteter dessa skulle gynnas av. Syftet har också varit att se hur de olika yrkesgrupperna skulle kunna gynnas av ökade hälsoinslag i det vardagliga arbetet. De som deltog skulle gå därifrån inspirerade till att tänka nytt i arbetet med aspiranterna och kopplingen mellan hälsa och planering mot självförsörjning. Delar av Hälsopedagogernas erfarenheter från tre års arbete med hälsoaktiviteter och resultatet av kartläggningen bidrog till två häften/foldrar - Fokus Hälsa. Flera medarbetare fick ge feedback på utkasten innan de slutgiltiga versionerna trycktes. Den ena foldern vänder sig till medarbetare och den andra till aspiranter/deltagare. Dessa presenterades och spreds på olika verksamheter inom Arbetsmarknadsförvaltningen, som ett frivilligt och inspirerande verktyg i det dagliga arbetet med aspiranterna. 5. DELTAGANDE AKTÖRER UNDER IMPLEMENTERINGSFASEN FAMU arbetade mot 14 stadsdelsförvaltningar: Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Bromma, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Inom Arbetsmarknadsförvaltningen arbetade projektet med 12 enheter/verksamheter: Jobbtorg Stockholm (med jobbtorgen Vällingby, Kista, Rosenlund, Skärholmen, Farsta och Fokus Unga) Jobbstart, ungdomsprojekten Filur och Merit, projekt Xplore! och Krami. Projektet samverkade också med Manpower Jobbstart AB, extern leverantör till Jobbtorg Stockholm. Utöver dessa aktörer har FAMU också tagit emot studiebesök från internationella och nationella verksamheter. 9 (14)

10 6. JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING Alla aktiviteter som FAMU har anordnat har riktat sig till all personal, oavsett kön. Personer som har deltagit i workshops och fokusgrupper har bjudits in utifrån kompetens och erfarenhet. Kartläggningen av hälsoaktiviteterna har visat att det finns ett lika stort behov av hälsoaktiviteter för män som det finns för kvinnor. Men i diskussionerna lyftes att män ofta är mindre tydliga med sina behov av hälsoaktiviteter. Representanter från projektet deltog även under Länsstyrelsens rådslag kring jämställdhet. Syftet var att öka kunskapen kring jämställdhet och följa upp det arbete som projektet gjort. 7. TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Målgruppen för FAMUs arbete har i första hand varit anställd personal inom jobbtorgsorganisationen. Projektet har under möten, i workshops, fokusgrupper och på konferenser aktivt arbetet med att tillgänglighetsanpassa lokaler och information. Allt skriftligt material i presentationer, på hemsidan och i projektets häften har anpassats så att så många personer som möjligt kan ta del av innehållet. Under ett informationstillfälle deltog en person med synnedsättning. Projektet visste inte om detta i förväg vilket gjorde att presentationen inte var anpassad. Efter presentationen fördes diskussioner om hur presentationen kunde gjorts annorlunda och hur man skulle kunna anpassa presentationen fortsättningsvis. Under Implementeringsfasen har FAMU samverkat med andra projekt, till exempel Alfa och Xplore, som har deltagare med framför allt psykiska funktionsnedsättningar. Genom denna samverkan har FAMU fått en bredare bild av målgruppen långtidsarbetslösa, då personer med psykiska funktionsnedsättningar var en liten målgrupp runt Järvafältet. För att ytterligare öka tillgängligheten på projektets hälsohäften kommer dessa att sparas ner digitalt så att det genom internet går att översätta till olika språk och få det uppläst. 8. REGIONALA PRIORITERINGAR FAMUs arbete har fokuserat på Stockholms stads Arbetsmarknadsförvaltning och stadsdelsförvaltningar. Projektet har vänt sig till samtliga jobbtorg i kartläggningen med undantag för Kista. Då FAMU under genomförandefasen arbetade med Kista och de väl känner till projektets modeller anordnades en enskild uppföljning för det torget. 10 (14)

11 9. PÅVERKANSARBETE UNDER IMPLEMENTERINGSFASEN För att sprida FAMUs erfarenheter har fyra nyhetsbrev skickats ut till chefer och personal på Arbetsmarknadsförvaltningen. FAMU har tillsammans med projekt Xplore anordnat en inspirationskonferens med deltagare från Jobbtorg Stockholm, stadsdelsförvaltningarna, politiska partier, Arbetsförmedlingen och andra kommuner. Representanter från projektet har även deltagit på andra seminarier och konferenser för att sprida projektets resultat. FAMU har löpande tagit emot både internationella och nationella studiebesök. I oktober 2013 tog FAMU exempelvis emot Flen kommun som var intresserade av projektets arbete med långtidsarbetslösa. FAMU har också samverkat med projektet Milsa 3 i Malmö, ett projekt som arbetar med hälsoaktiviteter för nyanlända. Representanter från FAMU medverkade på en internationell konferens som anordnades av projektet TransNet. Projektet har även tagit emot besök från Polen, Finland och Birmingham. FAMU har under implementeringsfasen fått ett positivt gensvar från samverkanspartners. FAMU har setts som ett projekt som arbetat med verksamma modeller och personalen i projektet har setts som seriösa och kunniga. Detta har genererat fler och långsiktiga samverkanpartners. 9.1 Hållbar förberedelse och uppföljning Projektet har inom Hållbar förberedelse och uppföljning arbetat med spridning genom att: Frågan kring förberedelse och uppföljning av aspirant blev ett åtagande som vissa jobbtorg skrev in i sin verksamhetsplan. Skapa en folder om HFU, som spreds på matcharnas planeringsdagar och under workshops. Representant från projektet deltog i ett lokalt nyhetsbrev för att beskriva modellen och syftet med implementeringsarbetet. Arbetet har omfattat jobbtorgen i Skärholmen, Farsta, Vällingby och Rosenlund samt intervjuer med Jobbtorg Matchning (före detta Rekryteringsprogrammet). 9.2 Samverkan Samverkan Projektets metodutvecklare har systematisk presenterat kartläggningen och gett muntlig återkoppling till biträdande enhetschefer på stadsdelsförvaltning och jobbtorg. Kartläggningen och sammanställningen har först och främst riktat sig till biträdande enhetschefer på Jobbtorg Stockholm, målgrupp Resurs samt biträdande enhetschefer på Stockholms stadsdelsförvaltningar. Resultat och framgångsfaktorer som uppmärksammades i kartläggningen har spridits till stadsdelsförvaltningarnas egna arbetsmarknadsenheter genom att metodutvecklare från projektet besökt olika verksamheter och deltagit i ett centralt nätverk för stadsdelsförvaltningarnas 11 (14)

12 arbetsmarknadsinsatser. Projektet har under genomförandefasen och implementeringsfasen arbetat systematisk med frågor kring samverkan. Samverkansfrågor kan appliceras i de flesta sammanhang och verksamheter. Kärnan är att inspirera berörda samverkansaktörer att förstå vinningen och syftet med samverkan, då är chansen att lyckas stor. 9.3 Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter Syftet med hälsopedagogernas spridnings- och påverkansarbete var som nämnts tidigare att öka hälsotänket i organisationen och att sprida arbetssätten från genomförandeperioden. Hälsopedagogerna har vänt sig till enheter inom Arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Under våren 2014 tog ledningen beslut om att Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter skulle bli en del av ett fortsatt uppdrag som berör utrikes födda kvinnor. Foldrarna Fokus Hälsa har spridits i organisationen och efterfrågas även av SFI (Svenska för invandrare) och stadsdelsförvaltningar. Häftena beskriver projektets arbete, erfarenheter och resultat men syftar samtidigt till att inspirera personal och framför allt deltagare till ett ökat hälsotänk. Häftena kommer att finnas kvar i verksamheten och kunna beställas via intranätet. Arbetsmarknadsförvaltningens ledning och medarbetare har under implementeringsarbetet blivit mer medveten om hur ett ökat hälsotänk i det dagliga arbetet kan motivera och stötta individer till ett ökat välbefinnande för att klara av att genomföra sin planering. För att nå målet att fler aspiranter/deltagare ska kunna ta del av Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter krävs en satsning från ledningens (och politikers) sida. Som en del av implementeringsfasen har det också varit viktigt att sprida information om Arbetslivsinriktade hälsoaktiviteter till andra utanför organisationen. Detta har gjorts vid flertalet tillfällen som t.ex. genom att ta emot studiebesök för nationella och internationella besökare. 10. EXTERN UTVÄRDERING I samband med beskedet att FAMU skulle förlängas utökades Rambölls uppdrag. Ramböll har under uppdraget varit ett löpande stöd för projektet genom att bland annat delta på planeringsdagar. Representanter från Ramböll har också tillsammans med projektets personal planerat aktiviteter och workshops. Ramböll har under implementeringsarbetet gjort en slututvärdering för att synliggöra resultat, värdera måluppfyllelse och förklara uppkomna resultat. Slututvärderingen har 12 (14)

13 analyserat, värderat och förklarat de resultat som FAMU har uppnått kopplat till uppdraget att sprida framgångsfaktorer och främja användning. Följande övergripande frågeställningar har besvarats i slututvärderingen: I vilken utsträckning och på vilket sätt är FAMUs modeller implementerade? Vad förklarar resultaten? Frågeställningarna har besvarats efter en bearbetning av material som har samlats in med hjälp av dokumentstudier och intervjuer. Projektmedarbetare, enhetschefer, biträdande enhetschefer, projektägare och styrguppsordförande har intervjuats. 11. EGENUTVÄRDERING Projektmedarbetarna har under implementeringsfasen haft kontinuerliga möten i syfte att ge lägesrapport och hålla varandra uppdaterade kring processen samt stämma av att aktiviteterna går i linje med målen. Projektmedarbetarna har en gång i månaden haft ett reflektionsmöte där diskussioner och tankar kring motgångar och framgångar har förts. Projektets medarbetare har under implementeringsfasen arbetat med olika delar. Trots detta har teamet hela tiden arbetat med en helhet och med att försöka hitta gemensamma länkar mellan de olika delarna. 12. KOMMENTARER OCH TIPS Implementeringsarbetet måste vara flexibelt och anpassat efter verksamheternas nivå och förutsättningar. Det behöver inte alltid vara en modell som kopieras in i en verksamhet, utan kan handla om spridning och inspiration som sår ett frö/en idé i en verksamhet. Det handlar också om att erbjuda tillfälle till reflektion och fördjupning kring det egna arbetet. Flexibilitet och ödmjukhet har varit dominerande i FAMUs arbete under implementeringsfasen. Det är också viktigt att våga störa, vara lite obekväm och samtidigt bibehålla ett ödmjukt förhållningssätt. Skapa förtroende genom att vara lyhörd och intresserad av andras historia. Gå in med inställningen att du kan lära dig av andra. I FAMUs implementeringsarbete var det viktigt att vårda goda relationer, det ger en långsiktig vinning. Det är viktigt att ha en rimlig ambitionsnivå när det gäller implementering av nya metoder och arbetssätt i ordinarie verksamhet, tankearbete och planering tar. Implementeringsprocessen ägs av hela organisationen och därför tar det längre tid. 13 (14)

14 13. KONTAKTPERSONER Madelene Jigvall, projektledare Arja Kallo, styrgruppsordförande (14)

Jobbtorg Stockholm. Resultat 2013

Jobbtorg Stockholm. Resultat 2013 Jobbtorg Stockholm Resultat 2013 1 Rinkeby- Kista 2 1 Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby 3 Bromma Norrmalm Kungsholmen Östermalm 4 Södermalm Skärholmen 5 Hägersten- Liljeholmen Älvsjö Enskede- Årsta- Vantör

Läs mer

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V)

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Utlåtande 2013:71 RII (Dnr 331-910/2012) Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Sommarjobb 2015 Stockholms stad

Sommarjobb 2015 Stockholms stad Sommarjobb 2015 Stockholms stad UTVÄRDERINGSRAPPORT SWECO STRATEGY Förord Under våren 2015 fick konsultföretaget Sweco Strategy i uppdrag av Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad att genomföra

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

1 Sammanträdet öppnas. Claes Jägevall hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat.

1 Sammanträdet öppnas. Claes Jägevall hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat. PROTOKOLL Nr 3/2007 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid 2007-08-29 Plats Närvarande Badhusgatan 29, Skövde Claes Jägevall Tibro kommun ordförande Kjell Sjölund Karlsborgs kommun Linnea

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET. Sid 1 (7) Plattform för jobb

STADSLEDNINGSKONTORET. Sid 1 (7) Plattform för jobb STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN Sid 1 (7) Plattform för jobb Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning av projektet... 3 1.2 Nulägesbeskrivning... 3 1.3 Alternativ

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan 2015-04-08 Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-1 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 ARBETSMARKNADSKONTORET 2 (21)

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Vad blev resultatet? 30 miljoner 300 kursdeltagare 24 arbetsplatser 30 lärare 50 000 utbildningstimmar Kerstin

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev september 2013 Strunta i gamla invanda arbetssätt och var kreativa i era lösningar! Ungefär så uppmanade justitieminister Beatrice Ask konferensdeltagarna på Clarion Sign den 5 september att

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29)

Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29) Utlåtande 2008: RI (Dnr 009-807/2008) Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2008:29)

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Ägare: Finansiering: Tomelilla Kommun 37-medel Länsstyrelsen Skåne Projekttid: 140101 141231 Processledare: Johan Larsson Start Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Genomförande Organisera

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010

JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010 JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010 Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Gunnar Lindqvist 08-508 35 002 gunnar.lindqvist@usk.stockholm.se .

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

VALTNINGEN SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTET UNGA VUXNA PÅ HÄRBÄRGE

VALTNINGEN SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTET UNGA VUXNA PÅ HÄRBÄRGE SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTET UNGA VUXNA PÅ HÄRBÄRGE 1. Sammanfattning Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har beviljats 1,1 mnkr från Länsstyrelsen i Stockholms län till projektet Unga vuxna på

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut Utvärdering av utbildningsprojektet Vägen Ut Inledning Bakgrund Verksamheterna Socialtjänst- Socialbidrag och Myndigheten för bostadssamordning inom Uppsala kommun har under de senaste åren genomförts

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 2012 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-31 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, september. arbetslöshet.

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 Projektperiod: 090201-111231 1. Sammanfattning Ungdomsprojektet Palladium är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms och Vingåkers

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2011-03-18 Nf 451/2010 Regionförbundet Örebro Utvärderingsverkstad 2010 2011 Kursort: Örebro Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Handledare: Kerstin Färm,

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Familjecentral i Hedemora

Familjecentral i Hedemora Familjecentral i Hedemora Verksamhetsberättelse 011 Babycafé Öppna förskolan Foto: Elisabeth Willborg Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen, elevhälsan Landstinget Dalarna Hedemora barnavårdscentral

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Hearing om hur Stockholm kan arbeta för att minska ungas utanförskap Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp)

Hearing om hur Stockholm kan arbeta för att minska ungas utanförskap Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp) PM 2010: RVII (Dnr 331-2768/2008) Hearing om hur Stockholm kan arbeta för att minska ungas utanförskap Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

En 4-R analys av Navigator

En 4-R analys av Navigator En 4-R analys av Navigator 1 4-R analys av Navigator I juli 2009 tog Dan Humble, processtödjare (Regional kontaktperson för jämställdhetsintegrering) för Mellersta Norrland, kontakt med oss på Navigator,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 SEKTIONENS ORGANISATION Ordförande - Saime Civas (huvudskyddsombud Farsta, huvudförhandlare) Ledamot - Beatrice Kantén (studieorganisatör, informatör, webbredaktör, sekreterare,

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263 Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Det som överraskade mig mest är den kraft och kreativitet som kom fram när personalen fick ta större ansvar. Bo Konstenius, enhetschef Edö vård- och omsorgsboende

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Kunskap till praktik 2010-06-09

Kunskap till praktik 2010-06-09 Kunskap till praktik 2010-06-09 Kristina Bloomfield Wijk Projektledare Utvecklingsarbetet Utveckling av vårdkedjan Personal vid mottagning 2, Beroendecentrum (BCM), som ansvarar för läkemedelassisterad

Läs mer

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete 1 2 5 3 4 Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete ISBN

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-21 DNR SN 2014.160 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

FÖLJEFORSKNING AV PROJEKT AMA - MED AKTIVITETSERSÄTTNING MOT ARBETE

FÖLJEFORSKNING AV PROJEKT AMA - MED AKTIVITETSERSÄTTNING MOT ARBETE FÖLJEFORSKNING AV PROJEKT AMA - MED AKTIVITETSERSÄTTNING MOT ARBETE Försäkringskassan Malmö Sweco Gjörwellsgatan Box SE Stockholm, Sverige Telefon + ()8 9 Fax + ()8 9 www.sweco.se Sweco Strategy AB Org.nr

Läs mer