Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut"

Transkript

1 Utvärdering av utbildningsprojektet Vägen Ut

2 Inledning Bakgrund Verksamheterna Socialtjänst- Socialbidrag och Myndigheten för bostadssamordning inom Uppsala kommun har under de senaste åren genomförts ett flertal utbildningssatsningar riktade till sina medarbetare. Från augusti 2011 till och med juli 2013 har dessa satsningar varit koncentrerade till kompetensutvecklingsprojektet Vägen ut. Projektet har varit finansierat via esf (europeiska socialfonden). Inom projektet har pågått ett flertal olika utbildningssatsningar för medarbetarna inom de aktuella verksamheterna. Vissa av satsningarna har riktat sig till alla eller flertalet av medarbetarna, men det har även funnits flera utbildningar som riktat sig till en begränsad grupp av medarbetare. Tanken med utbildningarna har varit att höja kvaliteten i verksamheten samtidigt som det funnits förhoppningar om att utbetalningskostnader till klienter med försörjningsstöd därigenom långsiktigt skall sjunka. En annan effekt, inte att förringa, är att utbildningssatsningar samtidigt kan fungera som en uppmuntran till medarbetare genom att arbetsgivaren genomför kompetensutvecklingssatsningar. Uppdraget Teknik & service har fått i uppdrag av kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) att genomföra en slututvärdering av utbildningsprojektet Vägen Ut. Utvärderingen avser att belysa hur medarbetarna upplevt satsningen, liksom i vilken mån utbildningen gett effekter beträffande arbetsmetoder liksom effektvitet i arbetet. Metod Denna utvärdering har främst byggt på en webbenkätundersökning genomförd i mars Målgruppen för enkäten var samtliga medarbetare inom de berörda organisationerna. Enkäten var upplagd så att medarbetare som tagit del av flera moment inom projektets ram fick svara på ett större antal frågor än de som mer begränsat varit berörda av satsningen. Total inkom 92 svar från gruppen av 142 medarbetare som fick enkäten (65 procent svarsfrekvens). Bland de svarande som uppgivit sin befattning arbetar 41 personer som socialsekreterare, 14 som gruppledare/enhetschef, 13 som socialbidragshandläggare, 11 har en administrativ befattning, medan 9 svarande arbetar som boendehandläggare. Fyra svarande avstod från att ange befattning. Utvärderingen har kompletterats med intervjuer och dokumentstudier. Intervju skedde i ett inledningsskede med tidigare ordföranden i styrgruppen för projektet. Parallellt fördes även samtal med projektledare och kvalitetsledare kring upplägg och genomförande inom projektet. 1

3 En gruppintervju med enhetschefer, liksom en fokusgruppintervju med ett urval av medarbetare inom de aktuella organisationerna genomfördes parallellt med enkätundersökningen. Dokumentstudier har främst skett genom att studera de interna utvärderingar som organisationen själv gjort löpande för de separata delmomenten i projektet. Resultatredovisning Projektet har bestått av tre större utbildningssatsningar: MI-utbildning (motiverande samtal), KBT-utbildning (kognitiv beteendeterapi), samt en utbildningssatsning riktad mot ledarskap. I resultatredovisningen presenteras dessa utbildningssatsningar var för sig. Till detta sker på en mer övergripande nivå en genomgång över hur övriga moment inom projektet har uppfattats. Redovisningen bygger främst på resultat från webbundersökningen i mars Därutöver har löpande under projektet kortare utvärderingar genomförts efter varje slutfört moment i projektet. Vissa jämförelser med dessa undersökningar görs även i den följande texten. I resultatredovisningens sista avsnitt sker en sammanfattande genomgång av projektet. Innehållet i detta avsnitt baseras främst på synpunkter som har omnämnts i de intervjuer som genomförts inom projektutvärderingens ram. MI Två MI-utbildningar med likartat innehåll men med olika utbildningsansvariga har genomförts inom projektet. Dels har en MI-utbildning med extern utbildare genomförts, och som tolv av de svarande har följt. Därutöver har en ytterligare MI-utbildning genomförts där utbildningsledaren var en medarbetare från den egna organisationen. Totalt 57 svarande har följt sistnämnda utbildning I figur och tabell på nästkommande sida åskådliggör hur de som deltagit vid någon av de två MI-utbildningarna har uppfattat utbildningen. I dessa sammanställningar görs ingen åtskillnad utifrån vilken av de två utbildningsledare som den svarande haft. I analysen som sedan följer görs dock flera jämförelser mellan de två grupperna. Samtidigt är det viktigt att konstatera att det är förhållandevis få medarbetare som genomgått MI med den externa utbildningsledaren, och att det därför blir svårt att göra rättvisa jämförelser. 2

4 Figur 1: Synpunkter från deltagare angående MI utbildningarna (svarsfrekvenserna anges i procent) Tabell 1: Synpunkter från deltagare angående MI utbildningarna (svarsfrekvenser anges i antal svarande) Frågepåstående Svar Före MI utbildningen började hade jag stora förväntningar på utbildningen Jag är helt nöjd med hur MI utbildningen genomfördes Jag har haft goda möjligheter att tillämpa MI efter att utbildningen avslutades Totalt 69 Den sammantagna bilden visar på nöjda deltagare. Faktum är att det mest frekventa svaret på frågan om nöjdhet över utbildningen är högsta betyg. Endast var trettonde svarande uttrycker ett negativt betyg. Främst när det gäller frågan angående hur medarbetarnas förväntningar såg ut innan utbildningen påbörjades finns förhållandevis stora skillnader mellan de två deltagargrupperna. Totalt för båda grupperna anger knappt var tredje (31 procent) att de i förväg hade höga förväntningar på MI-utbildningen. Bland de tolv som fick delta i utbildningen med den externa utbildaren svarar däremot hela två tredjedelar (67 procent) att de hade stora förväntningar före utbildningens start. Motsvarande andel (som anger något av de två högsta betygen) för den MI-utbildning som skedde internt i den egna organisationen var knappt var fjärde deltagare (24 procent). 3

5 Drygt sju av tio (71 procent) av samtliga som gått MI är nöjda med genomförandet, såtillvida att de ger något av de två högsta betygen. Flertalet av de övriga ger neutrala betyg, För dem som deltog i den externa utbildningen ger nästintill samtliga svarande positiva betyg beträffande genomförandet. Även bland dem som genomgick utbildningen med den interna lösningen finns en dominerande nöjdhet. Två tredjedelar är positiva, medan flertalet av de övriga lämnar neutrala svar (d v s betyget 3 på den femgradiga skalan). Det är viktigt att lyfta fram att det inte går att använda skillnader mellan de två svarandegrupperna för att fastställa om någon utbildning varit bättre än den andre. För att en sådan jämförelse skall vara möjlig krävs att deltagarna slumpmässigt fördelats mellan de två utbildningsledarna. Intrycket av de lämnade svaren tyder istället på att flertalet med stort intresse i förväg hamnade i gruppen med den externe utbildaren. Den kanske viktigaste aspekten när det gäller en utbildning som arbetsgivaren erbjuder sina medarbetare, handlar om i vilken mån utbildningen efteråt ger effekter på medarbetarnas sätt att utföra sitt arbete. Av tabellen framgår att något över hälften (51 procent) av samtliga som gått en MI-utbildning upplever att de haft goda förutsättningar att tillämpa MI efter utbildningen (ger något av betygen 4-5). Det är endast marginella skillnader mellan de två grupperna beträffande andelarna som upplever sig ha goda möjligheter att tillämpa MI. En skillnad mellan grupperna finns emellertid omvänt, när det gäller avsaknad av möjlighet för att praktisera sina kunskaper. Ingen av de deltagare som gått utbildningen med den externa utbildningsledaren ger något av de två lägsta betygen på denna fråga. Däremot ger var sjätte svarande som gått den internt ledda utbildningen svaret att de har svårt att kunna praktisera sina MI-kunskaper. KBT En rejäl satsning, men riktad till relativt få medarbetare, har genomförts i form av den KBT-utbildning som ingått i projektet. Totalt tolv medarbetare deltog i KBTutbildningen, varav åtta har besvarat enkäten. Utbildningen bestod totalt av tio heldagar fördelade över ett år. Urvalet till utbildningen bestod i ett inledningsskede av att medarbetare fick ansöka om intresse för att gå utbildningen, och att arbetsgivaren utifrån de intresserade gjorde ett urval. I figur 2 och tabell 2 visas svarssammanställningar beträffande de tre frågor som ställts kring KBT-utbildningen. 4

6 Figur 2: Synpunkter från deltagare angående KBT utbildningen (svarsfrekvenserna anges i procent) Tabell 2: Synpunkter från deltagare angående KBT utbildningen (svarsfrekvenser anges i antal svarande) Frågepåstående Svar Före KBT utbildningen började hade jag stora förväntningar på utbildningen Jag är helt nöjd med hur KBT utbildningen genomfördes Jag har haft goda möjligheter att tillämpa KBT efter att utbildningen avslutades Totalt 8 Ur svaren går att konstatera det något uppseendeväckande att samtliga deltagare som svarat är helt nöjda med KBT-utbildningens genomförande, d v s ger det allra högsta betyget på den femgradiga skalan. Utifrån svarssammanställningarna framgår även att nästintill alla deltagare hade höga förväntningar innan utbildningen började förväntningar som således infriades. Ovan nämnda svarsresultat är givetvis mycket positivt för projektsatsningen. Mer bekymmersamt är samtidigt att flertalet av dem som gått utbildningen uppger att de hittills har haft dåliga möjligheter att i sitt arbete tillämpa de kunskaper som de fått genom utbildningen. Endast en av åtta svarande ger ett betyg på den positiva betygsskalan, medan en övervägande majoritet (75 procent) ger negativa omdömen. 5

7 Ledare på väg En inriktning inom projektet har haft fokus mot att utbilda kring ledarskap. Målgruppen har varit medarbetare som inte hade en ledarbefattning när utbildningen började, men som av den egna organisationen upplevdes som lämpliga för denna typ av befattning. Åtta medarbetare har deltagit i utbildningen och även besvarat enkäten. I figur 3 och tabell 3 åskådliggörs hur svaren fördelats beträffande synpunkter på ledarutbildningen. Figur 3: Synpunkter från deltagare angående Ledarutbildningen (svarsfrekvenserna anges i procent) Tabell 3: Synpunkter från deltagare angående Ledarutbildningen (svarsfrekvenserna anges i antal svarande) Frågepåstående Svar Före Ledarutbildningen började hade jag stora förväntningar på utbildningen Jag är helt nöjd med hur Ledarutbildningen genomfördes Jag har haft goda möjligheter att tillämpa kunskaper från Ledarutbildningen efter att utbildningen avslutades Totalt 8 6

8 Ur resultatredovisningen framgår att nästintill samtliga av de svarande i förväg hade höga förväntningar på ledarutbildningen, och samtliga är dessutom nöjda med hur utfallet av utbildningen sedan blev. Liksom när det gällde svaren kring KBTutbildningen så är det påfallande stor andel som ger högsta betyg beträffande kvaliteten i utbildningen. Sju av åtta svarande ger högsta betyg, medan den resterande ger det näst högsta betyget. På frågan om det funnits förutsättningar att tillämpa kunskaperna i praktiskt arbete så varierar svaren. Fem av de åtta anger höga betyg på denna fråga, samtidigt som två av de svarande för sin egen del ger låga omdömen kring detta. Ett moment inom utbildningen Ledare på väg innebar att deltagarna i grupp fick träffa en mentor med jämna mellanrum, där syftet var att reflektera över innehållet i programmet. Kring själva momentet fanns det en blandad uppfattning inom deltagargruppen. Däremot fanns en enad syn att det är viktigt att de som gått ledarutbildningen, efter att den är klar, får tillgång till en egen mentor för att bibehålla kunskaper och ytterligare kunna växa i sin ledarroll. Övriga moment i satsningen Inom projektet Vägen Ut har även ett antal mindre satsningar förekommit. I tabell och diagram nedan har medarbetare fått betygsätta de moment som de deltagit i. Tabell 4: Sammanställning av övriga synpunkter angående innehållsmoment i projektet Satsningar Svar Studiecirklar MI Kamratgrupp MI Utveckling pågår (föreläsningar) Engelska Filmvisningar Frukostseminarier Totalt 89 Innehållet som presenteras i tabell 4 beskriver olika satsningar som funnits under tiden som projektet Vägen Ut förekommit. Vissa av dem, till exempel föreläsningar och filmvisningar, är flera olika punktmoment där medarbetarna för varje unikt tillfälle fått ta ställning till om de haft möjlighet att delta. En gemensam nämnare i de betygssvar som lämnats för samtliga dessa moment är att medarbetarna varit hyfsat nöjda. Betygen 3 och 4 är generellt det klart mest vanliga betygen i detta block. Allra högst betyg av de inriktningar som redovisas i tabell 4 är utbildningen i engelska. Medelbetyget bland de fem svaren som lämnats ligger på 4,4, och där det kan konstateras att samtliga som lämnat omdöme är nöjda med utbildningen. Även frukostseminarierna får höga betyg. Ingen av de 34 som svarar är missnöjda. Istället dominerar de positiva betygen, och ger ett genomsnittsbetyg några hundradelar över 4,0. Ett moment i projektet har som nämnts filmvisning varit. Sju av tio medarbetare anger positiva betyg, och betygsgenomsnittet ligger på 3,8 på den femgradiga skalan. 7

9 Två olika grupperingar som berör MI existerar även inom denna kategori, och som har betygsatts av dem som deltagit. Det handlar dels om en kamratgrupp, dels en studiecirkel runt MI. I båda fallen dominerar svarande som ger betygen 3 respektive 4, och betygsgenomsnittet i båda fallen ligger i intervallet 3,6-3,7. Även en föreläsningsserie har löpt på inom projektet ( Utveckling pågår ). Även detta delmoment har en likartad profil som ovan med många medarbetare som anger något av betygen 3 eller 4. Betygsgenomsnittet hamnar här på 3,6. Sammanfattande intryck av utbildningsprojektet Denna utvärdering har bestått av en enkätundersökning, samt av flera intervjuer. Med tanke på att enkätundersökningen varit en totalundersökning bland medarbetare i de berörda organisationerna, så har dem som projektet vänt sig till fått förhållandevis goda chanser att i utvärderingen kunna komma till tals om sin uppfattning angående projektet. Utbildningens innehåll Det finns en i princip samstämmig bild att satsningen Vägen Ut ur ett utbildningsperspektiv varit lyckad. I detta ligger att medarbetare som deltagit i de större utbildningsmoment ofta har varit synnerligen motiverade inför sina utbildningar, och när utbildningen har genomförts konstaterar att förväntningarna antingen infriats eller till och med överstigit de initiala förväntningarna. Beträffande några av dessa utbildningar har dessutom satsningen varit bred, och inneburit att många inom organisationen fått ta del av ny kompetens genom projektsatsningen. Som tidigare nämnts så har organisationen även tidigare satsat förhållandevis stort på utbildningssatsningar, till exempel fanns projektet Salut några år innan som också hade fokus mot kompetensutveckling. Huvudskälet till behovet av denna typ av satsningar är enligt flera som intervjuats att klientgruppen som möter de berörda organisationerna de senaste åren har blivit alltmer komplex. Bland annat enligt den tidigare ordföranden i styrgruppen ställer denna omständighet en allt större utmaning på de aktuella verksamheterna. Detta kan både handla om hur bemötande mot klienter genomförs, men även vilka prioriteringar verksamheterna gör utifrån de insatser de förfogar över. Den omständighet att klienter som når handläggarna ofta har en mer invecklad problematik innebär därigenom en utmaning för verksamheten att kunna identifiera och värdera vilket stöd den kan ge. Ur utvärderarens perspektiv är intrycket att MI-utbildningen kan ses som den största symbolen för hela projektet. Kunskaper om MI upplevs som viktiga för organisationernas medarbetare, såväl när frågan ställs till medarbetare som när ledningen ger sin syn. Det koncept som valdes, där en medarbetare inom organisationen fick ansvar för att internutbilda ett stort antal medarbetare, ser 8

10 utvärderaren som ett av de viktigaste besluten i hela projektsatsningen. Den stora förtjänsten med denna lösning var att organisationen till en rimlig kostnad kunde göra en bred satsning mot personalgruppen, istället för att enbart rikta utbildningen mot en mindre grupp av medarbetare. Sistnämnda innebär enligt utvärderaren dels en styrka för organisationen då kunskapen om MI allmänt blir hög, men att det sannolikt även är en förtjänst som sådan att medarbetare i gemen inte känner sig exkluderade vid denna karaktär av satsningar, och uppfattar att endast ett fåtal av medarbetarna i organisationen får ta del. Tillämpning av de nyvunna kunskaperna i arbetet Om de olika utbildningsmomenten inom projektet innehållsmässigt och i genomförande får höga betyg av medarbetare, så är intrycken mer splittrade när det gäller tillämpningen av de nyvunna kunskaperna i det vardagliga arbetet. Flera medarbetare nämner att den nya organisation som skapats under tiden projektet har pågått, har försvårat möjligheterna att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Synpunkterna berör i synnerhet KBT-utbildningen, men även flera ur den större grupp som gått MI menar på att det funnits svårigheter att på ett naturligt sätt tillämpa sina kunskaper i det normala arbetet. Från ledningshåll finns en liknande bild, men även en känsla av att medarbetarna, främst när det gäller MI behöver vara mer konstruktiva i sitt sätt att forma sitt dagliga arbete, så att de faktiskt kan arbeta genom att tillämpa sina kunskaper inom området. Samtidigt kan frågan om tillämpning i det dagliga arbetet bli uppförstorad. Flera av medarbetarna som deltog vid den genomförda fokusgruppsintervjun menar på att det sannolikt finns förändringar i arbetssättet som nuförtiden tillämpas naturligt när det gäller MI, och där medarbetaren förmodligen inte ens reflekterar över detta. Utvärderaren har likväl intrycket av att det kan finnas förtjänster vid utbildningsinsatser av detta slag, att arbetsgivaren ger tydlig ledning och uppmuntran till medarbetarna att åtminstone på marginalen hitta nya arbetssätt i sin vardag. Utvärderaren har bilden av att medarbetare i den aktuella organisationen upplever sig förhållandevis styrda över hur ett klientärende skall utföras, och att detta skapar en hämmande effekt när det gäller att ta in nya arbetssätt. Projektet Ledare på väg avviker delvis från de övriga utbildningsmomenten, såtillvida att om övriga utbildningar primärt handlar om att fylla på kunskaper som tillämpas på sin befintliga tjänst, så finns en tydlig tanke med ledarutbildningen att lämpliga personer skall kunna få förändrade uppdrag. I samband med att utbildningsmomentet slutfördes konstaterades att fem av de 13 deltagare som slutfört Ledare på väg har gått vidare till andra uppdrag än de hade inför utbildningen, och där detta är sysslor som just tar till vara ledarkompetens. Utvärderaren gör bedömningen att detta bör ses som ett lyckat resultat, men ser det samtidigt som viktigt att arbetsgivaren nu efter utbildningens slut inte tappar bort de deltagare som i nuläget inte ser ledarskaprelaterade förändringar i sitt arbete. 9

11 Lärdomar utifrån projektet Med utgångspunkten att utbildningssatsningen innehållsmässigt varit ett framgångprojekt, finns likväl moment i projektet där tillfrågade i efterhand menar att strategin kunde ha varit annorlunda. Beträffande de enskilda utbildningarna inom projektet så är det utan tvekan KBTutbildningen som är det moment som kommer på tal. Utbildningen som sådan var påkostad, populär och vände sig till ett litet fåtal medarbetarna. Som tidigare konstaterats var deltagarna även mycket nöjda med utbildningen, samtidigt som det har funnits tydliga problem att tillämpa kunskaperna i sitt arbete. Vid intervju med ledningen inom organisationen så framgår att det finns en enad syn att det var mycket lyckat att både MI och ledarutbildningen har ingått inom projektet på det sätt som har var fallet. Åtminstone några i ledningen är, med facit i hand, mer tveksamma till att KBT har varit en av de prioriterade utbildningarna inom projektet. De som hävdar detta har denna åsikt främst utifrån de svårigheter som funnits bland medarbetarna att applicera de erhållna kunskaperna i sitt eget arbete. Flertalet deltagare i utbildningsmomentet uttrycker själva att de har haft svårt att nyttja den kunskap som de fick från utbildningen. Även om medarbetarna aldrig haft ambitionen att mer ingående tillämpa KBT i sina klientkontakter, så fanns en förhoppning när de gick utbildningen att de skulle kunna arbeta KBT-inspirerat något som visat sig ha varit svårt nog att genomföra. I detta sammanhang omnämns att de organisationsförändringar som under projektets gång har genomförts inom verksamheten har försvårat tillämpningen av de inhämtade kunskaperna. En annan aspekt av att arbetsgivaren ger en utbildning som inte överensstämmer med arbetsuppgifterna i det normala arbetet, är att det kan finnas en fara i att duktiga medarbetare lämnar organisationen när utbildningen är klar. Detta kan bli fallet om de som får ta del av utbildningssatsningen, ser klienter som skulle ha förtjänster av KBT-inspirerad kontakt från sin handläggare, men upplever att det inte finns utrymme att i realiteten arbeta på detta sätt. Sannolikt finns en risk i att vissa av dessa medarbetare söker sig vidare på arbetsmarknaden till andra arbetsplatser, för att mer tydligt få tillämpa sina kunskaper. Ytterligare en lärdom som tas upp av flera berör det höga tempot som varit beträffande att genomföra de olika utbildningsinsatserna. Från ledningen lyfter någon fram att verksamheterna i perioder haft så många medarbetare parallellt engagerade i större utbildningar, att det satt negativa spår i basbemanningen. Den synpunkt som här framförts är att satsningar av detta slag i framtiden bör spridas över en längre period. Åtminstone bör projekttiden vara ett halvår ytterligare för att bättre kunna kombinera kompetensutvecklingen med att hålla en hög nivå i den normala yrkesutövningen. 10

12 11

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Projekt Kompetens i förskolan Kungsörs kommun 2009 2011 - den externa utvärderingens slutrapport

Projekt Kompetens i förskolan Kungsörs kommun 2009 2011 - den externa utvärderingens slutrapport Projekt Kompetens i förskolan Kungsörs kommun 2009 2011 - den externa utvärderingens slutrapport 2011 VOK i Västsverige AB Slutrapport författad i juli 2011 på uppdrag av Kungsörs kommun Utvärderare: Marie

Läs mer

Sommarjobb 2015 Stockholms stad

Sommarjobb 2015 Stockholms stad Sommarjobb 2015 Stockholms stad UTVÄRDERINGSRAPPORT SWECO STRATEGY Förord Under våren 2015 fick konsultföretaget Sweco Strategy i uppdrag av Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad att genomföra

Läs mer

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Christoffersson Andreas Åström Sinisalo Tobias Sjöman Lena Datum 2014-10-16 Diarienummer UAN-2014-0439 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000

Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000 Sammanfattning av rapporten Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000 BORIS-projektet är ett

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012

Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012 Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012 Projekt: Kompetensutveckling Jämtland Projektägare: Peak Business & Sports AB Genomförare: Åre Destination AB Programområde: Programområde 1 Kompetensförsörjning

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen.

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. Enkäter bland personal vid kommunalt och enskilt drivna äldreboenden

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Historia Årskurs 9 Vårterminen 2014

Historia Årskurs 9 Vårterminen 2014 Historia Årskurs 9 Vårterminen 2014 1 Inledning Utgångspunkten för de nationella proven i historia är kursplanen i historia. Denna har det övergripande målet att utveckla elevers historiemedvetande genom

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Sveriges kommuner granskade genom Agenda PR:s kommunspegel november 2012 Sida 1 av 16 Inledning Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt

Läs mer

Brukarundersökning 2014. Stöd- och aktivitetsenheten. Om enheten

Brukarundersökning 2014. Stöd- och aktivitetsenheten. Om enheten Sida () -9- Brukarundersökning Stöd- och aktivitetsenheten Om enheten Enheten omfattar flera olika verksamhetsgrenar: Sysselsättningsverksamheterna Hägergruppen och Droppen/Bruket årstidsprodukter samt

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 2014-03-27 1 (9) Lärande och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 Varje sommar anordnar kommuner och landsting feriejobb för ungdomar, syftet är dels

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket Enheten för veterinära frågor 551 82 JÖNKÖPING Remissvar: Behörighet 2010 2009-10-22 Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen. Malin Sahlén Mars 2011

Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen. Malin Sahlén Mars 2011 Unga möter (inte) Arbetsförmedlingen Malin Sahlén Mars 2011 Inledning 1 Inledning Ungdomar har mycket låg tilltro till att Arbetsförmedlingen kan hjälpa dem till ett arbete. Det framkommer i den här rapporten

Läs mer

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid Utvärdering av projekt Kompetenstid Föreliggande rapport är en utvärdering av Kompetensutvecklingsprojektet Kompetenstid. Projektet har pågått från och med februari 2010 till och med juni 2011. Det genomfördes

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN Personal Projektledare: Ingrid Selin, socionom och socialsekreterare Övriga coacher: Inger Burman, samordnare, FK:s interna grund-och vidareutbildning samt mångårig erfarenhet

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Samverkan utan gränser

Samverkan utan gränser Hässleholm, 2011-11-07 Samverkan utan gränser Enligt en nyligen publicerad rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, bodde 5,5 procent av befolkningen 16 64 år i ett hushåll

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät [Skriv text] Utvärdering av SI (09/10) SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät För att få en uppfattning om hur deltagarna sett på SI-mötena gjordes en enkätutvärdering i slutet

Läs mer

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation Örebro universitet Rapport: Linje 14 September 13, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör Stockholm Virkesvägen 4 1 3 Stockholm Fax: 8-716 83 81

Läs mer

Blackebergs gymnasium

Blackebergs gymnasium Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna på Stockholm stads gymnasieskolor en så bra utbildning som möjligt har en satsning genomförts de senaste två åren: Gymnasieskolorna har kraftigt utökat sitt

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Datum. 2014-06-26 Rev 2014-08-22. att lägga rapporten Uppföljning av ferieskola vårterminen 2014 till handlingarna, samt

Datum. 2014-06-26 Rev 2014-08-22. att lägga rapporten Uppföljning av ferieskola vårterminen 2014 till handlingarna, samt Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Annbritt Öqvist Datum 14-06-26 Rev 14-08-22 Diarienummer BUN-14-23 Barn- och ungdomsnämnden Rapport Uppföljning av ferieskolan vårterminen

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål)

Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål) FoU Fyrbodal Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål) FoU Fyrbodal 2013:4 Matilda Pettersson, gruppledare Christina Johansson, socialsekreterare Åmåls kommun Innehåll 1.Sammanfattning

Läs mer

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost

Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Göteborgs stad Utvärdering av kompetensutveckling i Nordost Sammanfattning 2010-05-20 Liselott Daun och Jenny Johansson RÅDGIVNING Inledning Kontaktuppgifter: Liselott Daun Senior Manager Tel: + 31 61

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010 BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 0 Margareta Bolinder Sundin Kvalitetsledare SAMMANFATTNING Syftet med undersökningen var att mäta hur nöjda brukarna är med hjälpen de får av äldreomsorgen. Enkäten, som användes

Läs mer

Vi vill hjälpa tjejer som inte mår bra

Vi vill hjälpa tjejer som inte mår bra Vi vill hjälpa tjejer som inte mår bra Ett utvecklingsarbete på Strömma Naturbruksgymnasium SLUTRAPPORT gör det jämt! Strömma Naturbruksgymnasium 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Hur hamnade Strömmaskolan

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2012-02-14 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Utvärdering av kommunsamarbetet 2011 Sammanfattning Som ett led i arbetet med att formulera mätbara

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

Projektbeskrivning. NF-företagande. Projektidé från Företagarna Mälardalen

Projektbeskrivning. NF-företagande. Projektidé från Företagarna Mälardalen 1 Projektbeskrivning NF-företagande Januari 2016 Projektidé från Företagarna Mälardalen 2 Företagarnas integrationsarbete Sverige står inför en enorm möjlighet. Aldrig förr har så många människor kommit

Läs mer

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper Min väg till framtiden Att arbeta med process i grupper Projektet Gävleborg har en arbetsmarknad som är starkt könsuppdelad med en kombination av låg- och högutbildade ungdomar. Oavsett utbildningsnivå

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014. Rapport 2014:9

Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014. Rapport 2014:9 Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014 Rapport 2014:9 2014-08-18 KK 2012/100494 1 (6) Enheten för kommunikation Anna-Carin Carlsson, 010-730 90 67 arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Att vända intresset bort från dörrarna

Att vända intresset bort från dörrarna Att vända intresset bort från dörrarna Mot mindre tvång och begränsningar Foto: Robert Churchill, Getty Images 1 Introduktion lärande exempel Det här lärande exemplet beskriver ett särskilt boende för

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer