Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege"

Transkript

1 Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon Mobilnummer Uppgift om ledamöter i lokala styrgruppen ska lämnas Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon Mobilnummer Viktigt att tänka på! Utvecklingen av VO-College sker i en process och en del frågeställningar kommer att behöva lösas efter hand. Det ska finnas en trygg plattform för arbetet, samtidigt som det inte är tänkt att det ska finnas en mall exakt för hur det lokala arbetet ska ske. Det måste finnas utrymme att utveckla konceptet. Regionala och lokala förutsättningar måste beaktas. Helhetsbilden är viktig och det som är intressant för bedömningen är HUR Ni arbetar och HUR Ni planerar att arbeta framöver. Referensmaterial och marknadsföringsexempel skickas inte med ansökan utan ska finnas tillgängligt för certifierarna vid certifieringsbesöket. Samla slutsatser och hänvisningar i själva ansökan från bilagor och visa upp referensmaterial, styrdokument, marknadsföringsmaterial med mera vid själva certifieringsbesöket. Då kommer det med i helhetsbedömningen som certifierarna gör av hur man uppfyller kriterierna Bilagor såsom avtal skickas med ansökan (övriga bilagor visas vid certifieringsbesöket). Bilagor som skickas med ska finnas i digital form, för att förenkla utskick till certifierarna. 1

2 Kvalitetskriterier: Beskriv under samtliga punkter vad/hur, omfattning samt förväntade resultat och framtid kriterium Målsättning och organisation Analys o Informativ och ge certifierarna en bra bild o Sammanfatta Er analys av framtida behov och resurser och hur VO-College passar in i detta? o Hur ser Era specifika behov ut lokalt? Organisation o Beskriv den lokala organisation som ska stödja syftet med VO-College? o Beskriv tydligt vilka parter som finns i Ert VO-College? Vilken/vilka kommuner finns med? Vilken/vilka verksamheter inom Region Skåne finns med? Vilka fackliga organisationer finns med i samverkan? Vilken/vilka utbildningsanordnare är knutna till Er samverkan? Vilken/vilka privata aktörer inom arbetsliv och skola finns med? Finns övriga samverkansparter, ange dessa? o Beskriv kopplingen till den regionala organisationen Vilka kopplingar finns lokalt/regionalt? Ge en övergipande beskrivning, som Ni senare i ansökan skall vidareutveckla under kriterium 5. Samverkan Mål Vilka mål har Ni satt upp (ska vara utvärderingsbara)? Målområdena skall vara specificerade? VAD vill vi uppnå med VO-College? a. Målen skall vara mätbara - GöraMål = öka, skapa, stäva, införa, ge förutsättningar för, säkerställa, uppmärksamma, stödja, erbjuda m.fl. 2. Målen skall vara angelägna - stödja syftet med VO-College a. samverka (treparts), kunskaps- och erfarenhetsutbyte, anställningsbarhet, attraktionskraft, handledarkompetens, kompetensförsörjning, spetskompetens, arbetslivets behov, kvalitetssäkring/ kvalitetsutveckling, mångfald m.fl. 3. Målen skall vara realistiska möjliga och genomförbara a. Sakliga - görliga utförbara tänkbara 4. Målen skall vara tillgängliga - stödja syftet med VO-College a. Öppna framkomliga inom rimlig tid gynna hjälpa 2

3 Den lokala ansökans ska i sin målsättning med VO-college sikta mot den regionala ansökans mål! Skånes målsättning med VO-College Samverkan 1. Utveckla samverka med berörda aktörer från arbetsliv och utbildningsanordnare för en bättre framtidsplanering då det gäller behov och efterfrågan, av såväl basutbildning som vidare kompetensutveckling och rekrytering till vård och omsorg. 2. Utveckla samverka med och mellan aktörer från gymnasienivå upp till högskole- och universitetsnivå kring utbudet av bas-, bredd- och spetskompetens för ungdomar, vuxna och redan anställd personal. Kvalité och kvalitetsutveckling 3. Kvalitetssäkra, kvalitetsutveckla våra VO-College i Skåne 4. Arbeta med en regionalgemensam valideringsmetod. 5. Arbeta med en regional handledareutbildning och tydliggöra handledaruppdraget för att nå en samsyn kring handledarrollen och dess uppdrag. Attraktionskraft 6. Öka attraktionskraften genom att tydliggöra yrkesrollerna inom vård och omsorg samt lyfta fram möjliga karriärvägar. 7. Utveckla och förbättra villkoren för social och etnisk mångfald genom flexibla lösningar inom såväl de teoretiska som praktiska upplägget på våra utbildningar. 8. Arbeta med genusperspektivet för nyskapande av förhållningssätt och olika beteendemönster. 9. Öka anställningsbarheten (inter-)nationellt, skapa samsyn kring baskompetens för vård- och omsorgsarbete, stärka individens framtida valmöjligheter på arbetsmarknaden. 3

4 2. Avtal och överenskommelser Sammanfatta vad samarbetet kommer att innebära och hur ni tänker samarbeta. Det är viktigt att samtliga parter är jämbördiga och att det finns en verklig samsyn och ett perspektiv framåt. Nämn kortfattat något om respektive avtal och hänvisa vidare till bilaga. Bilagor Tvingande och bindande avtal skickas med i ansökan 1. Samverkansavtal mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fack. Samverkansavtalet ska vara bindande. 2. Avtal för handledare, där arbetsgivaren förbinder sig att ha handledare som är utbildade för sin roll. Här ska framgå att ett sådant finns, vidare utveckling av handledarfrågan görs under kriterium 10- Lärande i arbete. Övriga bilagor inget krav visas upp vid certifieringsbesöket 3. Avsiktsförklaringar med universitet och högskola (Finns detta på regional nivå kan hänvisning till den regionala ansökan göras) 4. Avtal om praktikplatser (Om detta finns och/eller har upprättast) 5. Avtal med hälsocentra 6. Avtal om förflyttnings- och lyftteknik 7. Ev. andra avtal som kan ses angelägna för VO-College 3. Lokalt perspektiv 1. Beskriv eventuella lokala specialiseringar/profiler. 2. Om ingen lokal profil/specialisering finns ange då endast de. 3. Om Ni har planer/tankar på lokal profil/specialisering beskriv processen så långt den är kommen och vilket resultat Ni förväntas uppnå med den lokala profilen. 4

5 4. Infrastruktur för utbildningen Omvårdnadsprogrammet är kärnan i Vård och Omsorgscollege. I Skåne måste omvårdnadsprogrammet för ungdomar finnas inom varje konstituerat VO-College som lämnar in en ansökan. Utbildningsaktörer o Vilka aktörer finns med i samverkan? Utbildningsnivåer/-former o Vilka utbildningsformer finns? Närutbildning Distansutbildning Vuxna Ungdomar Validering Vuxna Uppdragsutbildning Kompetensutveckling vidareutbildning Lärlingsutbildning (om detta finns eller är på gång ange och beskriv) Kvalificerad yrkesutbildning (om detta finns med ange och beskriv) Högskola och universitet (om detta finns med ange och beskriv) Vem vänder sig utbildningarna till o Vilka målgrupper kan utbilda sig inom Ert VO-College? Ungdomar Vuxna Hur skapar VO-College förutsättningar för kompetensutveckling Beskriv hur personal som redan är i arbete inom vård och omsorg ges möjlighet och/eller kommer att ges möjlighet till kompetensutveckling inom VO-College. Antal studerande med slutförd utbildning o Hur många studerande har slutfört utbildningen med betyget lägst godkänd de senaste 3 åren. o Hur många studerande nådde inte upp till betyget godkänd? (Inget krav) o Hur många studerande valde att avbryta sina studier? (Inget krav) 5

6 5. Samverkan Lokal styrgrupp 1. Hur ser den lokala styrgruppen ut och hur arbetar den? a. Trepartsamverkan (Arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare) b. Majoriteten i styrgruppen (ska innehas av arbetslivet) c. Privata och offentliga aktörer 2. Hur ska den lokala styrgruppen arbeta för (ev. övriga arbetsgrupper)? a. Vilket ansvar, vilket uppdrag har den lokala styrgruppen (ev. övriga arbetsgrupper)? 3. I vilken omfattning träffas den lokala styrgruppen (ev. övriga arbetsgrupper)? 4. Vilket resultat förväntas styrgruppen uppnå (ev. övriga arbetsgrupper)? 5. Vilka framtidsplaner finns med den lokala styrgruppen (ev. övriga arbetgrupper)? 6. Hur sker samverkan mellan ALLA de olika aktörerna inom Ert VO College? Koppling lokalt/regionalt 1. Vad/vilka kopplingar finns lokalt/regionalt? 2. Hur gör (arbetar) man med gemensamma frågor lokalt/regionalt? 3. I vilken omfattning sker lokal/regionala kopplingar, varje månad, årligen mer sällan o.s.v.? Vad görs för att öka attraktionskraften (ange vad, hur, omfattning, framtid) o Vad gör de olika utbildningsanordnarna för att stärka attraktionskraften? OP Ungdomsgymnasiet OP Vuxna Kvalificerad yrkesutbildning o Vad gör de olika verksamheterna för att stärka attraktionskraften? Kommunens verksamheter Landstingets verksamheter Privata aktörer Marknadsföring (ange vad, hur, omfattning, framtid) Vad görs? Hur mycket/ofta? Framtida planer? Omvärldsbevakning (ange vad, hur, omfattning, framtid) Vad görs? Hur mycket/ofta? Framtida planer? Genus perspektiv (Inget krav men finns med i målen för den regionala ansökan i Skåne) Mångfald (Inget nationellt krav men finns med i målen för den regional ansökan Skåne) 6. Kvalitetsarbete Samtliga kvalitetskriterier skall ingå som en naturlig del i den kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling av lokala Vård och Omsorgscollege. Ange därför tydligt i Er ansökan att det handlar om att följa upp samtliga kriterier. Certifieringen gäller under 3 år. Vart 3:e år kommer en nationell 6

7 uppföljning att genomföras och då redovisas tidigare års resultat till den regionala/nationella nivån inom Vård- och Omsorgs College Hur arbetar ni systematiskt med utvecklingsarbete/ständiga förbättringar? Beskriv Ert utvecklingssystem Vad gör Ni? Hur går Ni tillväga? Hur ofta sker uppföljningen? o Vem/vilka har ansvaret för att detta genomförs? Framtid och utveckling? Hur får den regionala nivån del av resultatet? Vad gör Ni för att återkoppla resultat? Hur sker återkopplingen? Hur ofta sker återkopplingen? Vilka är Era framtidsplaner då det gäller lokal/regional koppling i syfte att arbeta med kvalité och kvalitetsutveckling? Intressanta utvecklingsområden inom hela VO-College För spridning av goda exempel beskriv gärna områden där Ni funnit intressanta lösningar som gett Er framgång. 7. Hälsoperspektivet Vård och Omsorgs College skall genomsyras av ett hälsoperspektiv. Hälsa skall gå som en röd tråd genom utbildningen, vi måste mer se skolan som en arbetsplats för studerande. Lika viktigt är att hälsoperspektivet följer den studerande under den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) och lärande i arbetslivet (LIA). Hur genomsyrar hälsoperspektivet Ert arbete? Beskriv särskilt hur Ni arbetar med förhållandena på lokal nivå o Förståelse för hälsa/krav i yrkeslivet o Nutrition/kost o Ergonomi, förflyttningsteknik o KASAM, känsla av sammanhang o Program mot rökning, alkohol, droger och mobbning Uppföljning och revidering av handlingsplaner kan ses som en pågående process (framtid) om aktuella (uppdaterade) handlingsplaner inte finns. o Möjlighet till fysiska aktiviteter Ungdomar Vuxna 7

8 8. Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö Arbets- och lärmiljö som stimulerar kreativitet och engagemang o o o o Vad finns på skolan/utbildningsplatsen som stimulerar kreativitet, inlärning och engagemang hos de studerande? Vad finns ute verksamheterna hos arbetsgivarna? På vilket sätt kommer detta den studerande till gagn? Ungdomar Vuxna I vilken omfattning finns det tillgång till denna arbets- och lärmiljö på skolan/utbildningsplatsen samt ute i arbetslivet? Modern teknik och utrustning o Olika utbildningsanordnare, verksamheterna och leverantörer kan behöva samverka för att klara stora investeringar i modern utrustning. Om samverkan sker beskriv denna. o Vad finns, hur används det i utbildningen, vilken tillgång (omfattning) har den studerande till denna utrustning samt vilka framtidsplaner har Ni då det gäller utveckling av (IKT) informations- och kommunikationsteknik? 9. Lärformer och arbetssätt Beskriv Ert arbete med att skapa sammanhang och teoretisk förankring utifrån aktuell målgrupp, som motsvarar verksamhetens behov samt hur ni arbetar med erfarenhetsutbyte mellan utbildningsanordnare och arbetsliv Utbildningen vid VO-College ska kännetecknas av: Sammanhållna arbetsdagar Lagarbete och ämnesintegration o Sammanhållna arbetsdagar och lagarbete och ämnesintegration syftar till att utbildningen skall likna de arbetsliv den studerande möter på sin praktik och efter sin utbildning. o En sammanhållen och genomtänkt pedagogik skall finnas. o Utbildningen bygger på arbete i moduler och teman. o Integration skall ske mellan praktiska och teoretiska ämnen samt mellan kärn och karaktärsämne. o Sammanhållna arbetsdagar ger sannolikt fler poäng än 2500 på gymnasieprogrammet. Vid distansutbildning gäller andra förutsättningar. Inslag av distansutbildning o Finns inslag av distansutbildning inom omvårdnadsprogrammet för ungdomar? 8

9 o Finn några framtidsplaner på att erbjuda detta? Flexibilitet och mångfald i teori och praktik o Använder Ni båda parters resurser i utbildningen utbildningsparter och arbetsgivarparter? (Upplägg, innehåll mm) o På vilket sätt anpassar man teori och praktik utifrån den studerandes önskemål? o Hur skapar Ni mångfald i utbildningen? Möjlighet till validering regional eller lokalt o Vilka möjligheter finns till validering? o Samverkan kring validering? o Framtidsplaner för validering? Forskningsanknytning studerandeinflytande o Anknyter undervisningen till aktuell forskning och pedagogik? Hur, framtid? o Vilken ny pedagogik används i undervisningen? Examinationsformer o Vad görs och hur varierar Ni examinationen? Erfarenhetsutbyte mellan utbildningsanordnare och arbetsliv (Skapa samsyn, utbildning, utvecklingsarbete mm) o Sker utbyte mellan parterna? Hur? När? 10. Lärande i arbete: Arbetsgivaren ska erbjuda den studerande arbetsförlagt lärande som genom god handledning som lägger grunden till ett gediget yrkeskunnande. Detta uppnås genom hög handledningskompetens. Den studerande bör t.ex. ges möjlighet till projektarbete och sommarjobb. Handledare- (avtal) / (medbedömare) o Beskriv innehåll från avtalet som angetts under kriterium 2. Handledarutbildning och kompetensutveckling o Beskriv hur Ni kommer att garantera handledarutbildning och hög handledarkompetens? Vad garanterar Ni? Hur genomförs det? Förväntat resultat (Mål)? o Beskriv hur den framtida kompetensutvecklingen för handledare? Vad? Hur? Förväntat resultat (Mål)? 9

10 APU, LIA o På vilket sätt kommer Ni att kunna garantera APU, LIA till framtidens studerande? Projektarbete och sommarjobb o På vilket sätt och i vilken omfattning kommer Ni att erbjuda projektarbete/sommarjobb till studerande? eller o Är detta något Ni planerar erbjuda i framtiden? 10

11 Checklista viktiga prioriteringar i tidigt skede under ansökningsprocessen 1. Förankringsarbete berörda parter på aktuell skola-(or) samt inom verksamheter som ska ingå i Ert VO-College. 2. Förankring på politisk och tjänstemannanivå 3. Handledaravtal arbetsliv och skola 4. Samverkansavtal arbetsliv, skola och fackliga organisationer 5. Förarbete för ett konstituerande av en lokal styrgrupp hur ska den bildas och av vilka parter? 6. Följa upp handlingsplaner för rökning, alkohol, droger och mobbning, så att det finns och eventuellt kan visas upp under certifieringsbesöket. 11

12 Checklista Vad innebär ett certifieringsbesök? Två representanter på uppdrag av nationella rådet kommer och besöker Er, på dag och datum som har avtalats med Er. Ambitionen är att en av representanterna företräder arbetslivet och en företräder skolan men undantag kan ske. Träff med styrgruppen (2-3 tim) eller var för sig 1. Träff med arbetslivets representanter (1-1,5 tim) 2. Träff med utbildningssidans representanter (1-1,5 tim) Studiebesök var man gör studiebesök kan skilja sig och planeringen görs upp med ansvarig från nationella rådet a. Aktuella skolor i. Klassrum ii. Grupprum iii. Teknisk utrustning iv. Metodrum v. Studie- och lärmiljö vi. Specifika utrymmen goda exempel (om detta finns, inget krav) b. Specifik verksamhet i. Studierum ute i verksamheten ii. Metodrum ute i verksamheten iii. Hälsoperspektivet På vilket sätt arbetar Ni med detta? iv. Handlingsplaner rökning, alkohol, droger och mobbning c. Intervju med lärare och/eller lärarlag ställa frågor om i. Ämnesintegrering ii. Lagarbete projektarbete iii. Validering iv. Distansutbildning flexibilitet v. Sammanhållna arbetsdagar på skolan (för studerande) vi. Hälsoperspektivet på vilket sätt genomsyrar detta skolan/utbildningen? 12

13 vii. Handlingsplaner rökning, alkohol, droger och mobbning d. Intervju med studerande ställa frågor till både ungdomar och vuxna i. Studerandeinflytande ii. Skolans flexibilitet önskemål om praktik iii. Arbetslivets flexibilitet önskemål under praktik iv. Studie- och lärmiljö? v. Distansstudier (Främst vuxenstuderande) vi. Validering möjligheter? (Vuxenstuderande med erfarenhet) vii. Vad vet Ni om VO-College? viii. Handlingsplaner rökning, alkohol, droger och mobbning ix. Hälsoperspektivet hur syns detta i Er vardag på skolan? 13

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Övergripande Den lokala VO- Collegeansökan ska ge en beskrivning av utbildningsanordnarens arbete och samverkan med avnämare och övriga utbildningsanordnare

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

En lista över några av de vinster som följer med VO-College kan se ut som följer:

En lista över några av de vinster som följer med VO-College kan se ut som följer: Möte: Rådsmöte VO-College Göteborgsregionen Datum: Tisdag 10 november, 2009 Tid: 14.00-17.00 Plats: GR rum 135, Gårdavägen 2 Göteborg Närvarande: Kaj Andreasson Vård och Omsorg Mölndal, Eva Malmgren Thörnblom

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Enligt särskild överenskommelse mellan landstinget Sörmland och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Agenda 13.00 13.30 Rundvandring och information Stenungsund Presentationsrunda, Anteckningar från föregående möte och lokala råd 13.30 14.00 Presentationsrunda

Läs mer

Gymnasieplan Skurups kommun

Gymnasieplan Skurups kommun 1 Gymnasieplan Skurups kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-13 312 2 Gymnasieplan Gymnasieplanen anger Skurup kommuns målsättning och ambitioner för den gymnasiala utbildningen, gymnasiesärskolan

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Lokal ansökan för VO-College Bollnäs/Ovanåker - en del av VO-College Gävleborg

Lokal ansökan för VO-College Bollnäs/Ovanåker - en del av VO-College Gävleborg Lokal ansökan för VO-College Bollnäs/Ovanåker - en del av VO-College Gävleborg Ansökans innehåll Beskrivning av kriterierna (nuläge, framtid, långsiktliga mål, kortsiktliga mål) Bilagor Bilaga 1: Kvalitetssäkring

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post Lokalt VO-College Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post kerstin.persson@sydgym.se Styrgruppens ordförande Kristina Privér

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-11-16 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Sammanfattning Synpunkter

Läs mer

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE VÄLKOMNA! Dagordningen Nya i TCGR-rådet och presentationsrunda (5 min) Anteckningar från föregående möte och lokala styrgruppsmöten Presentationsrunda kvalitetskriterier 3. Tydlig profil Utbildningsverksamheten

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

Prioriterade mål och förändringsåtgärder Kvalitetsmål

Prioriterade mål och förändringsåtgärder Kvalitetsmål Kvalitetsredovisning 2009 Inledning Teknikcollege i Södertälje är en del av det regionala samarbetet inom Teknikcollege Östra Svealand. Där ingår Nykvarn och Strängnäs jämte Södertälje. Teknikcollege i

Läs mer

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 01054 1(4) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-28 RS120256 HR-verksamheten Regionfullmäktige Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege på väg mot Vård- och omsorgscollege för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan Vård- och omsorgsprogrammet om människor och hälsa ligger dig varmt om hjärtat Du får lära dig

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 24 mars 13.00-16.00 Plats: SteelTech i Alingsås AB Deltagare Pernilla Öhberg - Kungsbacka Jens Kultje - Göteborg Mikael Andersson

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete 100 % ren hårdträning Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete Förord Antidopningsprojektet 100 % ren hårdträning i Östergötland vänder sig till gymbranschen vilka

Läs mer

Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg

Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg 1 Omcertifiering VTS 1. Varför Vård och omsorgscollege? Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg Mål Trygga god kvalitet och tillgång på utbildad vård och omsorgspersonal

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Fredag den 4 september 2015, Komvux Bollnäs

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Fredag den 4 september 2015, Komvux Bollnäs Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Fredag den 4 september 2015, Komvux Bollnäs Närvarande: Susan Almé (A), Bertil Lundquist (U), Anders Danielsson Lans (U), Gunilla Liljendahl (U), Nina Larsson

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne VO-College t Skåne Verksamhets- och kommunikationsplan t Vård- och omsorgscollege Skåne Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Utbetalning. Insatser genomförs. mars

Utbetalning. Insatser genomförs. mars Ansökan 22 januari 2016 Beslut om beviljade bidrag mars Utbetalning mars Insatser genomförs Ekonomisk redovisning januari 2017 Uppföljning av insats januari 2017 Statsbidrag för utbildning i svenska för

Läs mer

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Elof Lindälv Godstransport (lastbil) och Fordonsförare (buss). Möte med ledning 100621 och lärare 100906 Individuell anpassning av studierna,

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Lund 2011-08-10 Region Kontaktperson för regional samordning Skåne Gunilla Kajrup Telefon 0706-11 55 43 E-post Styrgruppens ordförande gunilla@uuckajrup.se

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Kurs: Vårdpedagogik och handledning Ämne: Pedagogik i vård och omsorg Kurskod: PEAVÅD0 Poäng: 100 Studiehandledningen gäller personal i Bollnäs kommun som gått Vård

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2012-12-18 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2012-12-07 Plats: Sal 39 Venedig, Kunskapsutveckling Syd Tid: 09.00-11.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Jeanette

Läs mer

Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning

Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning Utbildningsförvaltningen Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning av droger vid misstänkt Skolorna i Ronneby Kommun ska erbjudq bästa möjliga studiemiljö så att eleven ska kunna

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Agenda Presentation Industrin i Östergötland Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Östergötlands län, PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Industri-

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Datum och tid: torsdag 29 maj kl. 13.30-16.30 Plats: Vuxenutbildningen i Stenungsund Deltagare: Ann-Christine Högberg, Alströmergymnasiet Alingsås,

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-02-04 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden: 20131101-20150301 Kommun: Tomelilla 1. Sammanfattning Arbetet med att förbättra matematikundervisningen

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Backspegel.. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj

Läs mer

Eleven resonerar om hur insikt, förståelse och kunskap kan skapas genom pedagogisk handledning.

Eleven resonerar om hur insikt, förståelse och kunskap kan skapas genom pedagogisk handledning. Studiehandledning till Handledning i vård och omsorg Bonnier Utbildning Författare: Agneta Blohm, Monica Andersson, Jörgen Andersson, Best.nr. 622-8465-7 Studiehandledningen omfattar 10 studieenheter som

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Närvarande: Bertil Lundquist (U), Monica Embretsén (A), Anders Danielsson Lans (U), Gunilla Liljendahl (U), Nina Larsson

Läs mer

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Organisationsplan för krishantering i AVUX, Botkyrka kommun

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Organisationsplan för krishantering i AVUX, Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-06-07 Tid 2012-06-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 konferens Ärenden Justering 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Regional certifieringsansökan Beslutad av regional styrgrupp 2015-11-20 Sammanställd av: Processledare Esbjörn Grandalen Innehållsförteckning Varför Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Irene Hansson, Helena Carlsson, Petra Selberg, Ulrika Norman, Ingrid Berglin Eriksson, Christina Hanson,

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion

Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion Elin Landell Jonas Olofsson Helena Asp Peter Holmberg Annika Jervgren Uppdraget (Fi 2013:D) Kartlägga och analysera former av lärande på arbetsplatser arbetsgivarnas

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Utökat uppdrag till Skolverket Instruktionen: Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering

Läs mer

Planera och organisera för Matematiklyftet

Planera och organisera för Matematiklyftet Planera och organisera för Matematiklyftet För huvudman, rektor och förskolechef inom Förskola Förskoleklass Grundskola och motsvarande skolformer Gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(10) Promemoria Diarienummer 2010-03-02 2009-3080028 Agneta Nordin 0941-14000 Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer