Klinisk lärarorganisation inom sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klinisk lärarorganisation inom sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola"

Transkript

1 Akademin för Hälsa vård och välfärd (15) Johan Moberg Ann-Christin Johansson Klinisk lärarorganisation inom sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola -Nulägesbeskrivning och förslag till utveckling

2 Innehåll 2 (15) Bakgrund... 3 Vad är högskolemässighet?... 4 Pedagogisk grundsyn och lärandeform... 4 Nuläget VFU... 5 Antal VFU kliniker i regionen... 7 Befintlig handledarkompetens och vetenskaplig kompetens i regionen... 7 Ekonomi... 8 Aktuella resurser på MDH för den verksamhetsförlagda utbildningen... 8 Administrativa rutiner för VFU... 8 Nuvarande forum för samverkan mellan MDH och VFU kliniker... 9 Argument för utveckling av VFU... 9 Analys enligt Strength, Weakness, Oportunities, Threats (SWOT-analys) angående förutsättningar VFU på MDH Förslag på en klinisk lärarorganisationen Två universitetsadjunkter anställda på MDH Adjungerade kliniska adjunkter Avgränsning av uppdraget, två alternativ Kliniska Lektorer med forsknings- och utbildningsuppdrag Vinster med den nya organisationen Fortsatt utveckling av den kliniska lärarorganisationen Frågor för fortsatt utredning Personer som diskussioner förts med under arbetet med rapporten:. 15 Bilaga 1. Avtal MDH-Landstinget Västmanland ang. VFU platser Bilaga 2. Avtal MDH-Landstinget Sörmland ang. VFU platser Bilaga 3. Avtal MDH-Landstinget Sörmalnd ang KLiPP

3 Bakgrund Sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola (MDH) startades 2004 med stöd från bl. a. Sörmland och Västmanlands landsting för etablering av en sjukgymnastutbildning i regionen. 3 (15) I sjukgymnastprogrammet på MDH ingår både utbildning på campus och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU är den del av högskoleutbildningen där en student under handledning och som medlem i ett arbetslag kommer i direkt kontakt med friska, sjuka och funktionshindrade. Den studerande lär sig i mötet med patienten att bedöma, planera, utföra och utvärdera åtgärder utifrån sina förvärvade kunskaper och färdigheter. Studenten lär sig också, utifrån sin kommande yrkesprofession, att samverka med andra sjukgymnaster och med övriga yrkeskategorier i ett arbetslag. Denna utbildning äger rum på sjukhus, vid andra vårdinrättningar och i samhället under en handledares ansvar. Även annan personal inom andra yrkesgrupper med relevant kompetens kan medverka i denna undervisning. Den studerande ska delta i arbetet på enheten så att en kunskapsutveckling uppnås. I avtal och intentionsdokument framgår att den ersättning landstinget erhåller för utbildningsplatser för sjukgymnaststudenter ska användas till; stödjande strukturer för den verksamhetsförlagda utbildningen och åtgärder som främjar kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen. För detta krävs en organisation som kvalitetssäkrar högskolemässigheten i denn del av utbildningen. De olika verksamheter som handleder studenter i VFU ansvarar för att upprätta handlingsplaner som syftar till att konkretisera hur man skall följa avtal och intentionsdokument. Mälardalens högskola stödjer de olika verksamheterna i detta arbete. Utifrån intentionsdokument pågår arbete inom slutenvården i landstinget Västmanland, med handlingsplaner för hur den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras. Även inom Landstinget Sörmland pågår motsvarande process.

4 4 (15) Vad är högskolemässighet? En högskolemässig verksamhetsförlagd utbildning ska enligt Högskoleverket ge studenterna ett vetenskapligt förhållningssätt och relevant yrkeskompetens i integration. Det innebär att studenterna förväntas omsätta sina teoretiska kunskaper och färdigheter i kliniskt arbete och samtidigt utveckla ett självständigt professionellt förhållningssätt. Det övergripande målet för examen är att studenterna ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjukgymnast. De kunskapsmål som studenten ska uppvisa beskrivs ytterligare genom syfte och lärandemål i utbildnings och kursplaner. Lärandemålen omfattar såväl teoretisk som praktiska kunskaper. Högskoleverket rekommenderar samtliga lärosäten att ha kombinationstjänster för att stärka den akademiska och pedagogiska nivån i den verksamhetsförlagda utbildningen. Därigenom ökar även förutsättningarna föra att kommunikationen och samverkan mellan högskolan och den kliniska verksamheten stärks. Både högskolan och landsting/kommun/privat vårdgivare har gemensamt intresse och ansvar för att den verksamhetsförlagda utbildningen håller god kvalitet och den ska motsvara såväl högskoleverkets krav på högskolemässighet, Socialstyrelsens krav på yrkesmässig kompetens för legitimation som hälso- och sjukvårdens behov av kompetens. Pedagogisk grundsyn och lärandeform Sjukgymastprogrammet på MDH tillämpar ett studentfokuserat lärande i VFU som utgår från en modell, Peer learning. Peer betyder jämbördig, t ex kollega eller student. Modellen bygger på ett samarbete mellan två studenter på samma nivå i utbildningen där de på ett flexibelt och kreativt sätt tillvaratar varandras erfarenheter. Vad gäller lärandemiljön på VFU klinikerna så varierar den utifrån klnikens förutsättningar.

5 Nuläget VFU MDH utbildar årligen 40 sjukgymnaster i grundutbildning. I grundutbildningen ingår minst 25 veckors* VFU per student. Av den totala undervisningstiden räknat i antal veckor innebär detta att de kliniska handledarna bidrar med ca 20 %. Under 5 perioder a 5 veckor ska 20 studentpar placeras. Under höstterminen är studenterna i VFU under 10 veckor (2x5 veckor) och under vårterminen är studenterna i VFU under 15 veckor (3x5 veckor). Således är behovet totalt 1000 reserverade veckor för VFU/läsår (se Tabell 1 och 2). 5 (15) Ytterligare tillkommer årligen VFU resurser för en klinisk fördjupningskurs i termin 6 (5-10 studenter) samt praktikplatser för utbytesstudenter. *studenterna gör VFU 4 dagar/vecka. Beräknad arbetsbelastning för handledaren beräknas ändå omfatta 5 dagar/vecka. Tabell 1. Uppskattat behov av antal VFU platser och procentuell fördelning under ett läsår HT VT Helt läsår Antal plaster % Antal kliniker Antal platser % Antal kliniker Primärvåd 40 50% % 20 Slutenvård 25 31% 12, % 20 Kommun/HAB 15 19% 7, % 20 Tot antal platser Totalt antal VFU veckor

6 6 (15) Tabell 2. Illustration över antal veckor som studenterna är i VFU, prekilniska studier samt praktiska examinationer fördelat över året. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec HT VT HT T4-VFU 15 veckor T5 VFU 10 veckor T3 T4 T5 T 3 VFU Prekliniska kurser Praktiska examinationer

7 7 (15) Antal VFU kliniker i regionen Totalt samarbetar sjukgymnastprogrammet med 73 kliniker, 34 kliniker i Västmanland och 39 kliniker i Sörmland. VFU klinikerna omfattar slutenvård, öppenvård, habilitering och kommunal verksamhet. Landstingen är huvudsakligen huvudman i verksamheten. Av regionens totalt 21 kommunala verksamheter är 17 aktiva VFU kliniker. Majoriteten av VFU klinikerna är offentligt drivna. I Västmanland finns i dagsläget fler handledare som arbetar i privat regi än i Sörmland. Figur 1. Karta beskrivande geografisk upptagningsområde av VFU kliniker för sjukgymnastprogrammet på MDH. Befintlig handledarkompetens och vetenskaplig kompetens i regionen Enstaka VFU kliniker har sjukgymnaster/handledare med magisterkompetens. Övervägande andel handledare har enbart sjukgymnastexamen/kandidatexamen. Majoriteten av handledare har genomgått pedagogisk utbildning i form av handledardagar som arrangeras årligen av MDH. Inga kliniskt verksamma disputerade sjukgymnaster finns i något av verksamhetsområdena idag.

8 Ekonomi Ersättning för handledning av sjukgymnaststudenter utbetalas av MDH till respektive klinik. Ersättningen är för tillfället 1395kr/student/vecka. I snitt handleds 40 studenter under vårtermin som gör 15 veckors VFU till 80% av ersättningen. Under höstterminen gör ca 40 studenter VFU i 10 veckor till full ersättning. Antalet studenter/klinik varierar mellan olika kliniker och olika läsår. 8 (15) Sammanlagt betalar MDH ut ca 1 miljon kronor per år i ersättning till Landstingen i Sörmland och Västmanland för sjukgymnastprogrammets VFU. Inom denna summa ryms äve ersättning till privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Kommunala verksamheter finansierades genom en skatteväxling på talet. Aktuella resurser på MDH för den verksamhetsförlagda utbildningen Pedagogisk utbildning för handledare tillhandahålls av sjukgymnastprogrammet tot 4 dagar/läsår. Dessutom erbjuds en fristående kurs i handledning för vårdprofessioner (7,5 hp). Två högskoleadjunkter som arbetar totalt 200 timmar / termin med: Pedagogiskt ansvar för studenternas verksamhetsförlagda utbildning Stödja studenter under VFU Planerar och fördelar VFU plaster Handleda och stödja VFU handledare i pedagogiska frågor och bedömning av studenter Rekrytera platser till den verksamhetsförlagda utbildningen inom kommunal och privat verksamhet Arrangera handledardagar Administrativa rutiner för VFU I avtalet mellan MDH och Landstingen Sörmland och Västmanland regleras när VFU platserna ska beställas och levereras inför varje termin. Landstingens praktiksamordnare ansvarar för en stor del av detta arbete. Ett administrativt verktyg, KLiPP är utvecklat för att dokumentera och fördela VFU platser. Verktyget KLiPP bygger på en samverkan mellan alla parter som är aktiva med VFU. Detta verktyg har använts i Landstinget Sörmland sedan ett par år och införs i Landstinget Västmanland under hösten 2011.

9 Verktyget KLiPP (kliniskt placeringsprogram) ägs och förvaltas sedan våren 2011 av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 9 (15) Nuvarande forum för samverkan mellan MDH och VFU kliniker Ett branschråd för sjukgymnastprogrammet på MDH sammankallar representanter från verksamheter i regioen två gånger per termin. På branschrådet diskuteras bland annat VFU frågor. Branschrådet fungerar som ett forum för samverkan och informationsutbyte. Argument för utveckling av VFU Sjukgymnastutbildningen är väletablerad idag etablerad regionalt, nationellt och internationellt. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen behöver utvecklas för att garantera den högskolemässiga standarden. Lärarna på sjukgymnastutbildningen har idag begränsade möjligheter att arbeta kliniskt, vilket är ett problem i ett långsiktigt perspektiv. Högskolans personal bör ha uppdaterade kunskaper om förändringar som sker inom hälso- och sjukvården vilket kan vara av både innehållsmässig och strukturell natur. Detta förutsätter ett ömsesidigt och kontinuerligt informationsutbyte mellan högskolan och hälso- och sjukvården. Lärarnas och klinikernas olika organisationstillhörighet behöver överbryggas genom särskilda tjänster med ett uttalat uppdrag för såväl den kliniska verksamheten som för högskolan. Samarbete med många kliniker (idag 73) är organisatoriskt tidskrävande och försvårar utveckling av handledaruppdraget. Långsiktigt bör ett närmare samarbte med färre kliniker eftersträvas. Högskolan har idag examensrätt för magisterexamen och doktorsexamen inom hälsa och välfärd. Därmed finns förutsättningar för Högskolan att tillhandahålla vidareutbildning och kompetensförstärkning för kliniskt verksamma sjukgymnaster. Vad behövs? Organisatoriskt stöd för samverkan mellan högskolelärare och kliniska handledare. Stärkt samarbete med färre kliniker. En stärkt högskolemässighet i den kliniska utbildningen genom akademisk kompetensförhöjning av handledare och en möjlighet för högskolans personal att öka den klinska förankringen.

10 Analys enligt Strength, Weakness, Oportunities, Threats (SWOTanalys) angående förutsättningar VFU på MDH 10 (15) Tabell 3. SWOT-analys Styrkor Hög akademisk lärarkompetens på sjukgymnastprogrammet Examensrätt för magister och doktorsexamen inom området hälsa och välfärd Väl utbrett nätverk med kliniker i regionen Den beteendemedicinska profilen är väl etablerad i regionen Sjukgymnastutbildningen har ett fördjupat samarbete med flera universitet i Sverige Sjukgymnastutbildningen har flera fördjupade samarbeten med internationella universitet Utbildningsplatserna på sjukgymnastutbildningen har högt söktryck Svagheter Avsaknad av klinisk förankring bland lärare på sjukgymnastutbildningen Avsaknad av akademisk komptens bland handledare i VFU Olika organisationstillhörighet för handledare och lärare Stor geografisk spridning på VFU kliniker i regionen Stort antal VFU kliniker försvårar samordning Hot Högskoleverket underkänner VFU och därmed sjukgymnastutbildningen Regionalt stöd för utveckling av sjukgymnastik försvinner Vårdgivare i regionen prorioriterar inte kompetensutveckling för handledare inomn sjukgymnastik Ökat avstånd mellan den teoretiska och den praktiska delen av utbildningen Den beteendemedicinska profilen blir inte förankrad i klinik Möjligheter De kliniska verksamheterna i regionen har möjlighet att påverka utveckla utbildning och forskning inom sjukgymnastik i regionen De kliniska verksamheterna kan dra nytta av högskolans nationella och internationella nätverk Kvalitetssäkrar sjukgymnastutbildningen Utvecklingen av sjukgymnastutbildningen ligger i linje med utveckling och efterfrågan på dagens och morgondagens hälsooch sjukvård

11 Förslag på en klinisk lärarorganisationen Med utgångspunkt från intentionsdokumentet som upprättats mellan Mälardalens Högskola och Landstingen Västmanland och Sörmland har inom MDH utarbetats ett förslag för den kliniska lärarorganisationen i sjukgymnastprogrammet. 11 (15) Två universitetsadjunkter anställda på MDH med kliniska uppdrag omfattande 200 tim/termin, dessa finansieras av högskolan. Uppdrag: Pedagogiskt ansvar för studenternas verksamhetsförlagda utbildning. Stödja studenter under VFU. Planerar och fördelar VFU plaster (tillsammans med kliniska adjunkter). Handleda och stödja kliniska handledare. Bidra till att utveckla en högskolemässig kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning. Dvs arbeta för att studenterna får omsätta sina teoretiska kunskaper och färdigheter i kliniskt arbete och samtidigt utveckla ett självständigt professionellt förhållningssätt. Ansvara för att bedömning av studenter sker i VFU och ge stöd till handledaren vid bedömning. Delta i pedagogiska möten inom kliniken, enheten eller motsvarande. Ansvara för utveckling, utvärdering och uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen. Rekrytera platser till den verksamhetsförlagda utbildningen. Arrangera handledardagar en gång per år. Kompetenskrav Akademisk kompetens; magisterexamen, högskolepedagogisk utbildning enligt MDHs krav, och vidareutbildning i beteendemedicinska metoder i sjukgymnastik 15 hp.

12 Adjungerade kliniska adjunkter Kliniska handledare med utbildningsuppdrag anställda av landstingen/kommunerna, adjungerade kliniska adjunkter (AKA). 12 (15) XX kliniska handledare, omfattande 20 % alternativt 30% anställning på årsbasis. Dessa finansieras av Landstinget/kommunen genom studentersättning från högskolan. Klinisk handledare med utbildningsuppdrag har hela sin anställning i landsting/kommun. Tjänsten innebär ett uppdrag för både högskolan och landsting/kommun och styrs genom ett särskilt avtal. Uppdrag: Befattningen adjungerad klinisk adjunkt innebär att: ha övergripande ansvar inom ett verksamhetsområde/geografiskt område för kvalitet och kontinuitet inom VFU, när det gäller handledning av studenter och ge stöd till kliniska handledare. arbeta aktivt för att lärandemålen inom VFU uppnås vid de olika klinikerna och att lärandemiljö är kvalitetsmässig jämförbar vid de olika klinikerna vara samarbetspartner till universitetsadjunkter med kliniskt uppdrag, anställda på MDH och verka för att studenterna får omsätta sina teoretiska kunskaper och färdigheter i kliniskt arbete. stödja handledarna i den kliniska utbildningssituationen t.ex. vid bedömning av studenter och genom att vara väl insatt i vad som kan förväntas av studenterna när det gäller teoretiska kunskaper. stödja studenterna i den kliniska utbildningssituationen och verka för att de successivt kan utvecklas ett självständigt professionellt förhållningssätt. tillsammans med universitetsadjunkter med kliniskt uppdrag (anställda vid MDH) utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen, sprida och följa upp genomförda utvärderingar. aktivt arbeta med att utveckla examinationsformer för VFU tillsammans med universitetsadjunkter med kliniska uppdrag (t.ex. förhindra att studenternas examinationsfall blir konstruerade utifrån utbildningens mål, förmedla idéer från klinik vad gäller utformning av examinationsuppgifter). utveckla den kliniska tillämpningen av beteendemedicinska behandlingsprinciper. tillsammans med högskolans adjunkter med kliniskt uppdrag arrangera kliniska seminarier. i viss omfattning/enligt överenskommelse delta i teoretisk och praktisk undervisning relaterad till klinisk utbildning, vid Mälardalens Högskola. fånga upp och förmedla idéer till kliniska frågeställningar som kan leda till examensarbeten oc

13 introducera studenterna till verksamhetsförlagd utbildning på klinik, avdelning, enhet eller motsvarande. 13 (15) Kompetenskrav; Akademisk kompetens: magisterexamen, Handledarutbildning/pedagogisk utbildning 7,5 hp Beteendemedicinska metoder i sjukgymnastik 15 hp Avgränsning av uppdraget, två alternativ 1.Verksamhetsindelat uppdrag Den kliniska handledaren representerar ett verksamhetsområde som exempelvis landstingets slutenvård. Arbetet innebär att samordna och utveckla VFU frågor på de slutenvårdskliniker som finns i respektive landsting. Möjligheter Passar en organisationsstruktur där sjukgymnasterna tillhör en och samma huvudman, oavsett verksamhetsklinik, liknande arbetssätt. Hinder Organisatoriska svårigheter när sjukgymnasterna tillhör olika verksamhetskliniker p.g.a. resursfördelning mellan kliniker, olika administrativa rutiner och flera chefer 2.Geografiskt indelat uppdrag Den kliniska handledaren representerar ett geografiskt område som exempelvis Västerås eller Eskilstuna. Arbetet innebär att samordna och utveckla VFU frågor på kliniker/verksamheter inom området. Möjligheter När flera små kliniker/enheter är belägna inom ett avgränsat geografiskt område minimeras restid. Hinder Organisatoriska svårigheter när sjukgymnasterna tillhör olika huvudmän p.g.a. resursfördelning mellan kliniker/organisationer och olika administrativa rutiner och flera chefer. Kliniska Lektorer med forsknings- och utbildningsuppdrag XX kliniska lektorer, heltidsanställda på MDH. Klinisk verksamhet motsvarande 30 % tjänstgöring, vilken debiteras landstingen/kommunen Kliniska lektorat föreslås vara knutna till den verksamhetsförlagda utbildningen i Västmanland respektive Sörmland. Uppdrag: Ge de kliniska handledarna stöd i vetenskapliga frågor och tillsammans med dessa utveckla evidensbaserade arbetsmetoder. Konsult gentemot verksamheten i vetenskapliga frågor.

14 Initiera kliniska forsknings- och utvekclingsprojekt för sjukgymnaster. Handledning på avancerad nivå. 14 (15) Kompetenskrav: Doktorsexamen, högskolepedagogisk utbildning enligt MDHs krav Beteendemedicinska metoder i sjukgymnastik 15 hp Vinster med den nya organisationen Den akademiska och pedagogiska inriktningen i den verksamhetsförlagda utbildningen stärks. Svagheter i utbildningen stärks, med adjungering tillförs lärosätet aktuell patientfokuserad klinisk kunskap och patientfokuserad handledning, Kopplingen mellan den teoretiska och praktiska delen av sjukgymnastutbildningen stärks. Kunskapsutbytet mellan högskola och klinisk verksamhet/de olika verksamhetsområdena kan förväntas öka genom ett förstärkt samarbete dem emellan, vilket innebär (kunskaps)vinster för bägge parter. Utbildningsuppdraget förtydligas i det kliniska verksamhetsområdet och det kommer att finnas ett organisatoriskt stöd för detta. Genom tillgång till kliniska lektorer höjs den vetenskapliga kompetensen i de kliniska verksamheterna. Möjlighet till kliniskt förankrad forskning är till nytta för båda högskola och klinik. Fortsatt utveckling av den kliniska lärarorganisationen Tydliga målbeskrivningar mellan lärosäte och verksamhet behövs. Ansvar inom respektive organisation (högskola - klinik) tydliggöras, och tjänstebeskrivning och kompetenskrav för adjungerande adjunkter respektive kliniska lektorer utarbetas av parterna tillsammans. En handlingsplan bör upprättas för att de sjukgymnaster som idag inte uppfyller de uppställda kompetenskraven erbjuds kompletterande utbildning. Frågor för fortsatt utredning Var i landsting/kommun ska Klniniska handledare med utbildningsuppdrag respektive kliniska lektorer finnas? Hur många adjungerade kliniska adjunkter respektive kliniska lektorer bör finnas i landsting/kommun? Hur kan den geografiska spridningen och antalet VFU klliniker minskas?

15 Personer som diskussioner förts med under arbetet med rapporten: 15 (15) Aina Nilsson Anna Forsberg Anna Ström Birgitta Lie Gunilla Corp Jane Carslsson Johan Holmåsen Karin Björkryd Karin Hellström Kerstin Dubbelman Lars Ludvigsson Maria Nygård Pernilla Järnvall Hint Peter Michaelsson Petra Elmqvist-Melin Sara Schelin Sussanne Eriksson Åsa Cider Divisionschef Landstinget Sörmland Rehabchef, Katrineholms kommun Sjukgymnast, Primärvården, Landstinget Sörmland Avdelningschef medicinkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Rehabchef Västmanlands sjukhus Köping Professor i Sjukgymnastik, Göteborgs Universitet Rehabchef, Flens kommun Rehabchef, Eskilstuna kommun Lekor i sjukgymnastik, Uppsala Universitet Adjunkt, Sjuksköterskeutbildningen MDH (HVV) Samordnande för sjukgymnaster i primärvården Västmanland Avdelningschef reumatologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Chef Paramedicin Landstinget Sörmland Luleå Universitet Avdelningschef ortopedkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Verksamhetschef, Västerås stad, Vård och omsorg Adjunkt, Sjuksköterskeutbildningen MDH (HVV) Lektor Sahlgrenska Akademin

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet

Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet . Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet 2016-04-01 Avtalet ersätter avtal med liknande omfattning och inriktning för perioden 2013-2015. Sandra

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen Linnéuniversitetet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Peter Green 08-563 086 07 peter.green@hsv.se

Läs mer

Umeå universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01

Umeå universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Umeå universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Umeå universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter)

KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter) KLINISK UTBILDNING I SJUKGYMNASTIK INFORMATION OCH RIKTLINJER Termin 4 och 5 (Handledare och studenter) Innehållsförteckning SYFTE... 2 SAMARBETE OCH ANSVAR... 2 DEN KLINISKA UTBILDNINGENS OMFATTNING OCH

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE Termin 4 och 5 Innehållsförteckning SYFTE... 2 SAMARBETE OCH ANSVAR... 2 DEN KLINISKA UTBILDNINGENS OMFATTNING

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor

Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva verksamhet inom Hälsoval Värmland

Läs mer

Handlingsplan för kompetensutveckling av huvudhandledare och handledare inom vårdutbildningarna

Handlingsplan för kompetensutveckling av huvudhandledare och handledare inom vårdutbildningarna Beslutat i ELG (Västerbottens läns landstings Exekutiva Lednings Grupp) 2015-10-05 Slutversion 151005 Handlingsplan för kompetensutveckling av huvudhandledare och handledare inom vårdutbildningarna I dag

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education 1 Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education credits VASPC VAAL Examen Specialistsjuksköterskeexamen med

Läs mer

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet, VI Li\&A L-S 'g 0ro A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-05-27 Sida 1 (4) Dnr LD13/01185 Uppdnr 520 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer.

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer. JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2009 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) organiserar och ansvarar för grundläggande utbildning i biologi - bioteknik - bioinformatik

Läs mer

Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus

Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus 1 (5) MINNESANTECKNINGAR Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus Närvarande: Representanter för Branschrådet Vård i Sörmland respektive Branschrådet Vård i Västmanland, enligt lista. Ordförande

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Att handleda framtidens kollega. Birgitta Fläckman 16 05 09-12

Att handleda framtidens kollega. Birgitta Fläckman 16 05 09-12 Att handleda framtidens kollega AVC - Vad är det? Kamratlärande kontra Idag finns åtta Akademiska vårdcentraler i Stockholmsområdet, inom Stockholms läns landsting, de driver nätverk och knyter samman

Läs mer

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering YTTRANDE 1(2) Avdelning Datum Utvärderingsavdelningen 2013-06-27 42-74-13 Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@uk-ambetet.se Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Yttrande över

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS) Specialistsjuksköterskeprogram, ambulanssjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASAM Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy Sahlgrenska akademin Dnr G217 4713/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006 11 24 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4700/06 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2006-11-24 Reviderad av dekanus

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Luleå tekniska universitet Rektor

Luleå tekniska universitet Rektor Luleå tekniska universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 08587 Annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Branschråd sjukgymnastprogrammet

Branschråd sjukgymnastprogrammet Branschråd sjukgymnastprogrammet 2013-05-27 Närvarande regionen: Karin Karlberg, Paramedicin Sörmland, representant slutenvård sjukhus Sassa Kusserow, Katrineholms kommun, kommunal sjukgymnast Anja Lahti,

Läs mer

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land 1 Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land Läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin vill avge följande yttrande: Bakgrund

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa

Läs mer

Remiss U2010/2149/UH Dnr 14/05/10. Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? (Högskoleverkets rapport 2010:5 R)

Remiss U2010/2149/UH Dnr 14/05/10. Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? (Högskoleverkets rapport 2010:5 R) Utbildningsdepartementet Stockholm 2010-09-28 Fredrique Lémery Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? (Högskoleverkets rapport 2010:5 R) Remiss U2010/2149/UH Dnr 14/05/10 Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2015-03-17 411-321-14 Till rektor Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Operating Room Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng = G 217 47 13/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad av dekanus 2010-09-29 1. Beslut om

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skåne och Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola gällande verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13

Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13 Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13 PM 2003 RV (Dnr 331-201/2003) Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15

Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15 Rapport Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15 Sammanfattning Syftet med pilotprojektet för Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning (TSH) var att studenter från sjuksköterske,

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

Lillian Noring Andersson

Lillian Noring Andersson 1 Lillian Noring Andersson Kursplan för Basutbildning( i Kognitiva och beteendeinriktadeterapier, KBT Motsvarande i omfattning 45 högskolepoäng (hp) Övergripande beskrivning av utbildningen Utbildningens

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 90 HP UPPSALA CAMPUS 50% Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi (psykologisk behandling) för personer som har ett annat människovårdande yrke

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2010-03-12 Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

De arbeten som bedrivs och publiceras inom Kompetenscentrums regi presenteras antingen som utvecklingsprojekt (2 nivåer) eller forskningsprojekt.

De arbeten som bedrivs och publiceras inom Kompetenscentrums regi presenteras antingen som utvecklingsprojekt (2 nivåer) eller forskningsprojekt. Förord Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård (KC) startades i juli 1999 som ett samverkansprojekt mellan Botkyrka kommun, Älvsjö stadsdelsnämnd, Sydvästra sjukvårdsområdet, Karolinska Institutet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012 Lunds universitet -02-01 Medicinska fakulteten Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Boel Heister Trygg Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete /2012 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se. Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för Utredning producerar och sammanställer. Skriftens första

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Ansökan om rätt att utfärda sjukgymnastexamen Växjö universitets ansökan om att utfärda sjukgymnastexamen avslås.

Ansökan om rätt att utfärda sjukgymnastexamen Växjö universitets ansökan om att utfärda sjukgymnastexamen avslås. Rektor Växjö universitet 351 95 Växjö Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp Pediatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal.

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. 070208 Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. Bakgrund. Den övergripande kompetensplanen för sjukgymnaster är en beskrivning av dagens kompetens, framtida förmodade behov

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod.

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod. REGLE R FÖR VETEN S K A P L I G T ARBETE OCH KVALITET S A R B E T E FÖR ST- UTBILDNING I PSY K I AT R I OCH BARN- OCH UNGDO M S P S Y K I A T R I, ÖREB R O LÄNS LANDSTING, beslutad i psykiatrins ledningsgrupp

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Nursing Care of Persons with Infectious Diseases

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer