Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Gemensam KVALITETSREDOVISNING Förskolan Ugglan Läsåret

2 Förskoleavdelningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot förskolornas gemensamma arbetsplan i Fagersta, samt sin egna lokala arbetsplan. Förskolechefen har sedan gjort kvalitetsredovisning med dessa uppföljningar som grund. Arbetsplaner är framarbetade utifrån förskolans reviderade Läroplan, LpFö 98(rev.2010). Organisation Förskolans ledningsgrupp består av avdelningschef, administrativ assistent, förskolekonsulent och fyra förskolechefer som ansvarar för fyra olika områden. Västanforsområdet består av två förskolor, Ugglan och Rosen. Förskolechefens roll består av att vara en pedagogisk ledare och administrativt arbete. Förskolecheferna träffas regelbundet för att diskutera gemensamma mål och regler för att bibehålla samsynen på förskolorna och för att sträva mot en likvärdig förskola. Alla avdelningar arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. I december och juni redovisas kvalitetssäkring för förskolechefen. Förskolechefen gör en uppföljning, analys och eventuella åtgärder utifrån avdelningarnas kvalitetssäkringar. Förskolan Ugglan har miljöcertifikatet Grön Flagg genom stiftelsen Håll Sverige Rent. Temat vi arbetat med under året har varit Konsumtion. Förskolan Ugglan består av fyra avdelningar, två 1-3 årsavdelningar, två 3-5 års avdelning. Personalantalet har varit 12 stycken, barnskötare och förskollärare. Under hösten fanns 69 barn inskrivna. Under våren fanns 73 barn inskrivna och av dessa var 42 pojkar och 31 flickor. På förskolan fanns 10 flerspråkiga barn med modersmålen thailändska, finska, engelska, arabiska, kurdiska, vietnamesiska, flamländska, kinesiska och kroatiska. På Ugglan roterar personal på avdelningarna Norrgården och Mellangården. Förskolans avdelningar har hjälpts åt under bl.a. personalens planeringstid och då samarbetar 1-3 avdelning med 3-5 avdelning. Dags-vecko och års strukturen är utformad utifrån den aktuella barngruppen. Förskolans 5-åringar har träffats två gånger per vecka med syfte att vara i en grupp över avdelningsgränserna som förberedelse inför kommande förskoleklass. Förskolan har dessutom haft gemensamma aktiviteter under hela året som t.ex. sångstunder, skidlopp och lucia. Förskolan strävar efter daglig utevistelse, på gården eller besök i närområdet

3 Förskolan Ugglan har ett mottagningskök, där ett måltidsbiträde tar emot maten samt förbereder frukost och mellanmål. På Hemsidan finns Likabehandlingsplanen och en presentation av förskolan och dess avdelningar. Under varje avdelning finns deras egna kvalitetsredovisning och arbetsplan. All personal har arbetskläder. Om brister upptäcks i ute- och innemiljö kontaktas kommunens felanmälan och det mesta åtgärdas snabbt, vilket leder till en tryggare miljö att vistas i. Under året har vi fått en NTA samordnare inom förskoleavdelningen. Hon köper in material för uppdatering av lådor, anordnar utbildningar i NTA temana Luft och Vatten och deltar i nationella nätverksträffar som anordnas. Fagersta kommuns förskolor har blivit antagna som en Partnerförskola. Det innebär att vi genom ett nära samarbete med Högskolan Dalarna kommer ta emot flera förskollärarstudenter på deras VFU under deras utbildningstid. Inför ansökningen så utbildades tio handledare som ska kunna ta emot dessa studenter. Träffar anordnade av högskolan har skett under hela året för att förbereda och planera inför VFU-perioderna. I Västanforsområdet är det förskolan Rosen som kommer ta emot VFU elever. Verksamhetens förutsättningar Personal Under hösten 2014 arbetade sex stycken förskollärare på 100 % samt sex stycken barnskötare på 100 %. Under våren 2015 arbetade sex stycken förskolärare på 100 % och sex stycken barnskötare på 100 %. Lärarnas utbildning och inriktning Sex stycken förskollärare med högskoleutbildning. Under året har två förskollärare gåt handledarutbildning mot Högskolan Dalarna. En förskollärare handleder en lärarstudent på dess VFU. Målet med 2 förskollärare och en barnskötare på varje avdelning är inte uppnådd. Andel (%) årsarbetare/heltidstjänst med pedagogisk högskoleutbildning/- examen År Förskola % % %

4 Lärartäthet Antal inskrivna barn per årsarbetare Ht 2013 Vt Ht 2014 Vt Förskolan Ugglan 5.7 6,0 5,7 6,1 Övrig personal En 100 % pooltjänst finns stationerad på Ugglan som täcker upp där behov finns. En förskolechef 100 %. Modersmålsstöd på vissa språk, vid behov. En måltidspersonal, 75 %. Lokalvårdare anställd av NVK. Materiella resurser för lärande och lek Alla avdelningar har en bärbar dator som ska underlätta den pedagogiska dokumentationen. Hela förskolan har tillgång till trådlöst nätverk Digitalkameror och lärplattor för dokumentation finns på varje avdelning plus extra som tillgång för hela förskolan. Digitala fotoramar finns på alla avdelningar. Projektor och högtalare till datorn finns på varje förskola och en overhead. Detta för att kunna använda dator i lärande syfte. Man kan filma verksamheten och direkt koppla ihop och visa filmen för barnen. En nätverksgrupp finns för arbetet med lärplattor där en personal per förskola samverkar och bl.a delar tips och diskuterar appar. Under vt-15 introducerades SAFI-språkapp för inkludering i förskolan, till vårdnadshavare. Behovet är ytterst litet i Västanforsområdet och det användes inte av många vårdnadshavare så det avtalet med SAFI sades upp igen i vårt område. Lokalernas utformning är bra och de gemensamma lekhallarna mellan 1-3 avd och 3-5 avd används flitigt. Detta leder till att personal och barn lär känna varandra inför överskolningar och underlättar samarbetet avdelningar emellan. Inomhus förändras lokaler och material allt eftersom för att passa barnens lek och följa deras intressen och låta barnen få inflytande över sin vardag. Man möblerar om, byter ut material, köper nytt, återanvänder gammalt. Insatser görs mot ökad ljudvolym i lokalerna. Ljudabsorberande tavlor är uppsatta på samtliga avdelningar på förskolan. Matborden beställs nya med ljudabsorberande yta. Äldre bord har klätts med mattor för att främja ljudmiljön. Förskoleavdelningen centralt har köpt in möbeltassar som sätts på fortlöpande när nya stolar inkommer. Utemiljön består av en stor gemensam gård. Lekredskapen är mer anpassad för de äldre barnen än de yngre. Barn och personal har tillgång till en skog alldeles utanför förskolans område och andra naturområden och lekplats på nära gångavstånd. Vid Simbadet finns ett vindskydd Dit går barn och personal och tar med matsäck och lagar mat. Även utomhus på förskolans gård förändras miljön för att locka till mer och annan lek. Förskolan Ugglan fick stipendiepengar som man använt till att plantera utomhus. Bl.a. träd och buskar. Under ht-14 fick förskolan två nya utesovplatser för 1-3 årsavdelningarna. Sovmaterial köptes in och i oktober/november började barnen ha sin sovvila utomhus. Det fungerar mycket bra och en av de positiva aspekterna är att alla rum går att använda hela dagarna för barnen, även under sovtiden efter lunch för de barn som inte sover

5 Ekonomiska resurser Budgetansvaret ligger sedan årsskiftet på förskolechefen Vissa delar av budgeten som t.ex. för tolk, kompetensutveckling och inventarier ligger centralt och de fördelas tillsammans i ledningsgruppen efter behov och efterfrågan från alla förskolor. På Ugglan har vi en ekonomiansvarig som sköter vissa inköp och hantering av fakturor. Ekonomigruppen på Ugglan består av en personal per avdelning som tillsammans ser över behov och önskemål vid inköp. Denna grupp träffas regelbundet och man ansvarar för inköp till sin egen avdelning och till förskolan gemensamt. Detta tänk ska förhoppningsvis leda till ett bättre resursutnyttjande. Förråd har städats och man har flyttat på material dit alla avdelningar kan hämta material vid behov. Alla avdelningar behöver inte ha samma saker utan lekmaterial kan rotera runt på de olika avdelningarna. Alla på förskolan är ansvariga för att ekonomin hålls inom de ramar som ges. Förskolechefens ansvar Förskolechef har varit delaktig som pedagogisk ledare i förskolornas arbete för att leda utvecklingen mot ökad måluppfyllelse och arbetat för en systematisk kvalitetssäkring på förskolan. Förskolechef fortbildar sig kontinuerligt och har hållit sig uppdaterad kring ny forskning. Förskolechef har under innevarande år haft medarbetarsamtal med samtliga personal och rehabiliteringsmöten med berörd personal, samt varit delaktig i löneprocessen för medarbetarna. Förskolechef har kontinuerligt följt upp verksamheten bland annat genom en måluppfyllese blankett samt vartannat år med en medarbetarenkät. Förskolechef har skrivit veckoinformation och distribuerat till personalen via mail. Förskolechefens ansvar är också att vara ett stöd för medarbetarna i den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Förskolechef har lett arbetsplatsträffar varje månad för all personal. Varje månad har förskolechef träffat en personal per avdelning på respektive förskola i sitt område och haft pedagogträffar. Där diskuteras pedagogiska frågor, som t.ex. samtalsunderlag och dokumentation Varje månad har förskolechefen haft samverkansråd med de fackliga representanterna. En gång per termin har förskolechef haft föräldrarådsmöten. Förskolechef har lett skyddsrond och hygienrond och deltagit i brandtillsynen. Förskolechefen har haft administrativa uppgifter såsom analyslistor och budgetuppföljningar och deltar på diverse fortbildningar-kompetensutveckling och nätverksträffar. Förskolechef ansvarar tillsammans med en annan förskolechef för introduktion av timvikarier och planering av sommarförskolan som äger rum vecka Kompetensutveckling All personal har vid medarbetarsamtalet fått lämna önskemål och behov av kompetensutveckling. Den gemensamma kompetensutvecklingsplanen har planerats utifrån alla förskolors behov. Under året har förskolans personal fått fortsatt utbildning i NTA, brandutbildning, HLR och en föreläsningsserie om Barnsyn-Kunskapssyn-Pedagogisk dokumentation. Utöver det får personal

6 ansöka om ytterligare utbildningar eller att läsa diverse litteratur. Vad respektive personal gjort finns att läsa under avdelningens kvalitetsredovisning. Medarbetare på förskolan Rosen har fortbildat sina egna kollegor i TAKK, tecken som alternativ kommunikation och kring lärplattan och dess olika användningsområden, appar som kan användas i verksamheten, t.ex. I-movie och PicCollage. All personal i Västanforsområdet har erbjudits denna möjlighet till kompetensutveckling. Förskolan som arbetsplats-ugglan Vid tre tillfällen under året har personalen haft möjlighet att under en hel dag arbetat med uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten, s.k. planerings/uppföljningsdagar. Utbildnings-och fritidsförvaltningen genomförde under maj 2015 en enkätundersökning gällande kvaliteten i förskolan. Syftet med enkäten är att få en bild över hur verksamheten fungerar samt att förbättra kvaliteten i verksamheten. Denna gång delades enkäten ut till alla vårdnadshavare i förskolan. Det gavs möjlighet att svara på digitalt och i pappersform. Resultatet är inte redovisat för oss utan det kommer ske under ht-15. Under ht-14 presenterades resultatet från den arbetsmiljöenkät som personalen deltog i. Utifrån de resultat med lägst resultat valdes två prioriterade områden ut av personalen att fortsätta analysera och hitta åtgärder för. De områdena var Arbetsbelastning och Återhämtning. Under året har vikarieanskaffningen varit riktigt otillfredsställande. Ugglan har inte märkt av det på samma sätt som många övriga förskolor, då frånvaron bland personal på Ugglan är relativt låg. De åtgärder vi kunde göra vid avslag av vikarier på förskolan var att fortsätta de dagliga morgonmöten som sker för att försöka fördela upp personal över hela förskolan för att det skulle bli så bra som möjligt för barnen. Den planerade pedagogiska verksamheten fick omprioriteras. Vissa aktiviteter ändrades eller ställdes in. Vi hade många diskussioner hur man kunde organisera om dokumentationen på avdelningarna och det har lett till att det mer och mer går mot att vi också dokumenterar barns utveckling, verksamhet, aktiviteter i grupp, inte bara dokument på det enskilda barnet. Genom att samarbeta över avdelningsgränserna försöker vi se till att raster som är återhämtning i så stor utsträckning som möjligt ska kunna tas. Detta med vikarieanskaffning har nu lyfts vidare till ledningsgruppen för att arbeta vidare med ytterligare åtgärder för att minska avslag på beställda vikarieturer

KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Rosen Läsåret 2013-2014

KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Rosen Läsåret 2013-2014 Utbildnings- och fritidsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Rosen Läsåret 2013-2014 2010-09-09 1 Förskoleavdelningen 1. Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot förskolornas

Läs mer

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret Utbildnings- och fritidsförvaltningen Gemensam KVALITETSREDOVISNING Förskolan Ugglan Läsåret 2015-2016 2010-09-09 1 Förskoleavdelningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot

Läs mer

Gemensam Kvalitetsredovisning

Gemensam Kvalitetsredovisning 2015-07-13 Förskoleavdelningen Gemensam Kvalitetsredovisning För förskolan Solängen avdelningarna: Ängen, Solen, Granngården och Svea Läsåret 2014-2015 Inledning Som underlag till denna kvalitetsredovisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Ekorren Läsåret 2013-2014

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Ekorren Läsåret 2013-2014 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Ekorren Läsåret 2013-2014 Förskoleavdelningen 2014-08-21 Kvalitetsredovisning 2013-2014 KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildnings- och fritidsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Vilhelmina - Gläntan Läsåret 2013-2014 1. Inledning Som underlag till denna kvalitetsredovisning ligger avdelningarnas uppföljningar

Läs mer

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Rosen Läsåret

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Rosen Läsåret Utbildnings- och fritidsförvaltningen Gemensam KVALITETSREDOVISNING Förskolan Rosen Läsåret 2015-2016 2010-09-09 1 Förskoleavdelningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot

Läs mer

GEMENSAM KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Björkbacken Läsåret

GEMENSAM KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Björkbacken Läsåret Utbildnings- och fritidsförvaltningen GEMENSAM KVALITETSREDOVISNING Förskolan Björkbacken Läsåret 2014-2015 2010-09-09 1 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Inledning Varje avdelning på förskolan har

Läs mer

Gemensam Kvalitetsredovisning

Gemensam Kvalitetsredovisning 2016-09-12 Förskoleavdelningen Gemensam Kvalitetsredovisning För förskolan Solängen avdelningarna: Ängen, Solen, Granngården och Svea Läsåret 2015-2016 Inledning Varje avdelning på förskolan Solängen har

Läs mer

GEMENSAM KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Björksta Läsåret 2014-2015

GEMENSAM KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Björksta Läsåret 2014-2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen GEMENSAM KVALITETSREDOVISNING Förskolan Björksta Läsåret 2014-2015 2010-09-09 1 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort

Läs mer

Gemensam Kvalitetsredovisning

Gemensam Kvalitetsredovisning 2016-09-12 Förskoleavdelningen Gemensam Kvalitetsredovisning För förskolan Prästkragen avdelningarna: Myran, Björnen, Räven, Ekorren och Snigeln Läsåret 2015-2016 Inledning Varje avdelning på förskolan

Läs mer

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Rosen Läsåret

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Rosen Läsåret Utbildnings- och fritidsförvaltningen Gemensam KVALITETSREDOVISNING Förskolan Rosen Läsåret 2016-2017 2017-09-09 1 Förskoleavdelningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA 2015-06-22 KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA Område/förskola/arbetslag: Ansvarig förskolechef: Klippans förskola, Bredaryd Evelina Josefsson 1 Sammanfattande bedömning Max 1 A4-sida. Rektors/arbetslagets

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg 2014-08-15 Förskola 2013/2014 Förskolans namn: Forshälla förskola Förskolechefens namn: Birgitta Johansson Verksamhetsberättelsen i Uddevalla

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Smörkransens förskola Leif Engkvist Förskolechef 2013-06-25

Smörkransens förskola Leif Engkvist Förskolechef 2013-06-25 Smörkransens förskola Leif Engkvist Förskolechef 2013-06-25 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - systematiskt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA Rauni Lundgren förskolechef Innehåll BULLERBYNS FÖRSKOLA... 3 1 Grundfakta om... 3 2 Underlag och rutiner för framtagande av kvalitetsrapport... 4 3 Åtgärder

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009

Kvalitetsredovisning 2008/2009 2009-06-22 Sid 1 (9) Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hagaströms förskolor Hagaströmsgården/ Närbogården Eva Olsson H A G A S T R Ö M S G Å R D E N / N Ä R B O G Å R D E N Barn&Ungdom Gävle, Lindesnäsvägen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 augusti september Furubackens förskola Sammanfattande analys av enhetens resultat för läsåret 2012/2013 Vårdnadshavarna visar i årets brukarenkät att de som helhet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht -10 - vt -11 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran

Kvalitetsredovisning ht -10 - vt -11 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran Kvalitetsredovisning ht -10 - vt -11 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran Innehållsförteckning Verksamhetsbeskrivning 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2013-04-17 Lärande och stöd Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Förskolan Fjärilen 1. PRESENTATION AV FÖRSKOLEVERKSAMHETEN...3 2. BESKRIVNING AV ÅRETS VERKSAMHET...3 3. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

Förskolan Mjölken. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Förskolan Mjölken. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Förskolan Mjölken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 4 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Dokumenttyp Redovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Björbo Dala-Floda förskola GAGNEFS KOMMUN Else-Britt Johansson Årets verksamhet. Året 2013-2014 har vi arbetat särskilt med att - Utveckla vårt arbete då det gäller uppföljning utvärdering

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Solstrålen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Solstrålen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Solstrålen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) Åsa Wijk 2015-06-25 Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Blåsippans förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 5 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen. Vår vision Alla i förskolan,

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildnings- och fritidsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Vilhelmina Läsåret 2014-2015 Inledning Som underlag till denna kvalitetsredovisning ligger avdelningarnas uppföljningar utifrån ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 1(8) Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Enhet: Uteförskolan Vinden Ansvarig: AnnCharlotte Olai 2(8) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavle/Yttertavle. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15

Familjedaghemmen i Innertavle/Yttertavle. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Innertavle/Yttertavle Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Sammanfattning Som ansvarig förskolechef kan jag utifrån både verksamhetsbesök, föräldraenkät, föräldrasamtal och kvalitetsredovisningen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Soluret 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Grundfakta. Förskoleverksamheten inom Storuman och Stensele tätorter bedrivs på fyra olika enheter. I Stensele finns förskolan i nära

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2014/2015. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2014/2015. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2014/2015 I Ur och Skur Vattendroppens Inledning Förskolan I Ur och Skur Vattendroppen bedrivs med I Ur och Skur pedagogik. Vi bedriver verksamheten till största delen ute i naturen,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Fastställd 080630 Betty Backsell,rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Frejagårdens förskola Bollebygds kommun 1 Verksamhetens förutsättningar 1.1 Om verksamhetsområdet Frejagården startades jan

Läs mer

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 1 FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 Innehåll: Inledning.. 2 Förutsättningar..... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse. 4 Beslutade mål och åtgärder. 7 Slutord. 9 Bilaga 1:

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Snigeln Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Snigeln Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen 2015-05-25 KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Snigeln Läsåret 2014-2015 Måluppfyllese,analys och åtgärder för ökad måluppfyllese..( Från föregående års Kvalitetsredovisning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Lasse-Maja Förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Lasse-Maja förskola är ett personalkooperativ som är Reggio Emilia inspirerad.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen Läsåret 2011 2012 Arbetslaget som omfattas Kvalitetsarbetet omfattar arbetslaget vid Förskolan Kohagen och Kalvdansen.

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Tallbacka förskoleenhet Förskolorna: Fantasia, Paprikan, Pumpan, Stenbacka Solna stad 1 Beskrivning av förskoleenheten Tallbacka förskoleenhet består av fyra förskolor,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Bikupan period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Bikupan period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Bikupan period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 KVALITETSREDOVISNING 2010 Torsö förskola Förskola 1-5 år Förskolechef Britt-Marie Ellneskog-Staam Adress Hässlestadsvägen 1 Postadress 542 91 Torsö Telefon 0501-755333 E-post britt-marie.ellneskog-staam@mariestad.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning av prioriterade mål. för läsåret 2014/2015

Kvalitetsgranskning av prioriterade mål. för läsåret 2014/2015 Kvalitetsgranskning av prioriterade mål Kvalitetsgranskning av prioriterade mål för läsåret 2014/2015 A-Målen Vår verksamhet driver ett aktivt miljöarbete: Vad gör vi: Källsorterar, återvinner, besöker

Läs mer

Styrelsen för förskolan Tallkotten Dalasjö 912 90 Vilhelmina

Styrelsen för förskolan Tallkotten Dalasjö 912 90 Vilhelmina VILHELMINA KOMMUN 2014-08-19 Styrelsen för förskolan Tallkotten Dalasjö 912 90 Vilhelmina Tillsyn och beslut för förskolan Tallkotten Dalasjö Vilhelmina Inledning Enligt Skollagen 26 kap. 4 har kommunen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/2013

Kvalitetsredovisning 2012/2013 2012-10-26 BOS/GUN Backa förskola, avd. Smultronet Ruth Björling-Eriksson Kvalitetsredovisning 2012/2013 Grundfakta Barn: 20 inskrivna barn Lärare: 3.5 tjänst Specialpedagoger: Besök av specialpedagog

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Förskolan Kompassen Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 5 Beslutade mål och åtgärder 7 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Tallkottens kvalitetsredovisning 2013-2014

Tallkottens kvalitetsredovisning 2013-2014 Förskola Handläggare Datum Sidan 1(14) Anette Gottfriedson, förskolechef 2014-06-30 Tallkottens kvalitetsredovisning 2013-2014 Kunskapsförvaltningen Organisation Tallkottens förskola ingår i en organisation

Läs mer

Utbildning- och fritidsförvaltningen GEMENSAM KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Björkbacken Läsåret

Utbildning- och fritidsförvaltningen GEMENSAM KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Björkbacken Läsåret Utbildning- och fritidsförvaltningen GEMENSAM KVALITETSREDOVISNING Förskolan Björkbacken Läsåret 2015-2016 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Esstorps förskola Nora kommun Innehållsförteckning Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2016-04-27

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2016-04-27 Sida 1/5 Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2016-04-27 Dunderklumpen är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. I dagsläget är 27 barn inskrivna.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009

Kvalitetsredovisning 2008/2009 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Föräldrakooperativet vid Testeboå ekonomiska förening 1 Innehållsförteckning: sid. 1. Inledning..2 2. Grundfakta..2 3. System för kvalitetsarbete..4 4. Föreg. års åtgärder

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Förskolorna Jägargården och Sysslagården Måluppfyllelse Mål 2 Barnen i förskolan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Målet är uppfyllt x SAMMANFATTNING AV ANALYS OCH

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Vilhelmina Läsåret

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Vilhelmina Läsåret Utbildnings- och fritidsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Vilhelmina Läsåret 2015-2016 Inledning Som underlag till denna kvalitetsredovisning ligger avdelningarnas egna uppföljningar. Uppföljningarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Katarina Klinga 2014-06-09 Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Organisation 2013/14 Bullerbyns förskola i Storvik ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Arbetsplan 2014/Förskola

Arbetsplan 2014/Förskola Arbetsplan 2014/Förskola Förskoleområde B, Gullviksborgs förskola Upprättad av Barbro Romero/förskolechef jan 2014 Förvaltning: Förskoleförvaltningen, område B Enhet: Gullviksborgs förskola Förbättringsområden

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Kobjer Ansvarig: Gunilla Cederholm LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål/Åtgärder/Resultat/Analys för läsåret 2012-13 Målen för detta läsår har handlat om årskalender,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Raketen Läsåret

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Raketen Läsåret Utbildnings- och fritidsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Raketen Läsåret 2015 2016 Inledning Som underlag till denna kvalitetsredovisning ligger avdelningarnas egna uppföljningar. Uppföljningarna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kometen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Hösten 2010 och Våren 2011

Hösten 2010 och Våren 2011 Hösten 2010 och Våren 2011 Kvalitetsredovisning 2010/11, Förskolan Fröet Enhet: Förskolan Fröet Rektor: Grundfakta Förskolan Fröet består av en avd. med 17 barn på heltidsplats, i åldern 1-5 år. Den är

Läs mer

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Välkommen till förskolan Nyponbacken Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Förskolan har fem avdelningar Igelkotten Myran Kaninen Giraffen Räven 1 3 år 1 3 år 3 5 år 3 5 år 3 5 år På förskolan arbetar

Läs mer

Handlingsplan efter Våga visa observation

Handlingsplan efter Våga visa observation Handlingsplan efter Våga visa observation Montessoriförskolan Solvändan Arbetet med handlingsplanen har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från båda avdelningarna. Förbättringsområden Den

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Humlan Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Humlan Läsåret 2014-2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Humlan Läsåret 2014-2015 Inledning Som underlag till denna kvalitetsredovisning ligger avdelningarnas egna uppföljningar. Uppföljningarna

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Arbetsplan för. Rönnens förskola

Arbetsplan för. Rönnens förskola Arbetsplan för Rönnens förskola Verksamhetsåret 2011/2012 VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR Rönnen är en enavdelningsförskola, 1-5 år, i Bredaryd. Ett typiskt småindustrisamhälle med ca 1300 invånare, många

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 20140910 1 (9) Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsdokument Borgens förskola (läå 2014/2015)

Kvalitetsdokument Borgens förskola (läå 2014/2015) Kvalitetsdokument Borgens förskola (läå 2014/2015) Välkommen Förskolan Borgen är en kommunal förskola i västra Danderyd med 4 avdelningar för barn 1-5 år. Förskolan Borgen ligger naturskönt vid Edsviken

Läs mer

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 SJÖBO KOMMUN Lokal arbetsplan Centrums förskoleenhet Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 Lokala arbetsplanen är en övergripande beskrivning av Centrums förskoleenhet och våra mål för 2013.

Läs mer