Lägesrapport för verksamheter med personligt ombud år 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport för verksamheter med personligt ombud år 2010"

Transkript

1 Socialstyrelsen Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohrnan socialst elsen.se Dnr 14201/ II 1(7) Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm JO Lägesrapport för verksamheter med personligt ombud år 2010 (S2009/10168/ST) Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna fördela statsbidrag till kommuner som har inrättat permanenta verksamheter med personligt ombud till vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår vidare att stödja och utveckla verksamheterna. I årets rapport redovisar Socialstyrelsen länsvis antal kommuner som har personliga ombud, antal verksamheterl och antal fördelade tjänster den 31 december I rapporten redovisas också förändringar som förväntas inträffa under 2011, nationella utvecklings- och utbildningsaktiviteter, regionala och lokala aktiviteter baserade på länsstyrelsernas rapportering till Socialstyrelsen samt en ekonomisk rapport. Sammanfattning och bedömning Verksamheter med personligt ombud är viktiga och ändamålsenliga för att på ett individuellt och flexibelt sätt ge stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Arbetet som personligt ombud är välkänt och står som modell för andra funktioner som till exempel lotsar, guider, coacher och vägledare som utvecklas på andra områden inom vård och omsorg. Länsstyrelserna rapporterar att verksamheten på många håll har fått en fast förankring och att kommunerna ser den som en naturlig del av vad som förväntas finnas i en kommun. Arbetssättets kärna är strävan efter helhetsperspektiv med ett tydligt fokus på den enskilde klientens behov, utifrån en ställning som är fristående från övrig vård- och ornsorgsverksamhet. Arbetet förankras i många fall i en ledningsgrupp som är brett sammansatt av myndigheter och organisationer. Arbetssättet bygger på relationen mellan ombud Om fler kommuner eller stadsdelar driver verksamheten tillsammans så räknas det som en verksamhet SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon I styrelsen.se Fax Org nr Plusgiro

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr 14201/2009 2(7) och klient och ger förutsättningar att förstå och ringa in klientens behov och förmedla dessa till vård- och stödgivare. Att förmedla positiva budskap och hopp till klienterna är en viktig uppgift, liksom att sätta upp mål om hur hinder och svårigheter ska hanteras. Ombudens och ledningsgruppernas erfarenheter blir en kvalitetssäkring, när svagheter i välfårdssystemet kan belysas med deras hjälp. Socialstyrelsens nationella och länsstyrelsernas regionala och lokala stöd till utvecklingen av verksamheterna med personligt ombud är av stor betydelse för att öka kompetensen hos ombuden och bidra till ett enhetligt arbetssätt över hela landet. För att säkra verksamheternas kvalitet bedömer Socialstyrelsen att det är viktigt att detta stöd fortsätter. Förändrad målgrupp ställer andra krav Det är fler yngre personer som får insatser av personligt ombud än när ombudsverksamheten började på nittiotalet. Antalet personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har också ökat. Socialstyrelsen föreslog i skrivelse till regeringen den 28 juni 2007 (dnr /2002) att definitionen av målgruppen skulle förtydligas. Förslaget på definition bygger på Nationell psykiatrisamordnings definition2 och den används i ombudsverksamheten. Det är numera nedanstående definition som används i verksamheterna. En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. Förändringarna ställer krav på ökad kompetens och ett förändrat arbetssätt hos ombuden utifrån klientens behov. Ombudens arbete är lönsamt Utvärderingar har visat att ombudens arbete är samhällsekonomiskt lönsamt3. Ombuden kan öka klienternas möjlighet att delta i samhällslivet en möjlighet till framgång för både individen och samhället. Ledningsgrupper och ombud har betonat vikten av att ta sig an unga personer för att om möjligt förhindra traumatiska händelser och senare svåra psykiska problem. Ett sådant preventivt arbetssätt minskar sanno- Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning Socialstyrelsen 2006, Det lönar sig ekonomiska effekter av verksamheter med personligt ombud 3

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr 14201/2009 3(7) likt omfattningen av både stigmatisering och allvarlig psykisk ohälsa senare i livet. Verksamhetens omfattning Cirka klienter finns i verksamheterna under ett år. Socialstyrelsens mycket grova uppskattning är att minst personer har funnits i verksamhetema under perioden Fördelning av verksamheter och tjänster i länen 31/ Tabell 1. Antal kommuner som hade personliga ombud, antal verksamheter och antal ombud fördelade i landet a. Svedala startar verksamhet med ett ombud Helsingborg utökar från fyra till fem ombud b. Kungsbacka och Halmstad kommer att rekrytera ytterligare ett ombud. c. Vänersborg och Lerum har anmält intresse för att starta verksamheter d. Under 2010 har 10,65 ombud varit i tjänst. År 2011 utökas antalet till 11 tjänster. 4 Att det inte kan anges en mer precis siffra beror på att myndigheten inte har någon personnummerbaserad statistik på nationell nivå.

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr 14201/2009 4(7) e. Skellefteå utökar med ytterligare ett ombud Norsjö ökar från 0,5 till 0,75 tjänst. f. Piteå utökar med ytterligare ett ombud I december 2010 var 320,5 ombudstjänster fördelade till 102 verksamheter i 250 kommuner. Ytterligare ett tiotal tjänster beräknas inrättas under Många kommuner har framfört att behovet av de personliga ombuden generellt sett är större än vad man kan svara upp mot med nuvarande antalet tjänster. Sex län har en sammanhållen ombudsverksamhet, där samtliga kommuner i länet ingår. En av fördelarna med länsgemensamma verksamheter är att den samlade kompetensen blir bredare när en större grupp av ombud arbetar tillsammans. En annan fördel är att det tycks vara lättare att få till stånd en allsidigt sammansatt ledningsgrupp på länsnivå än på kommunal nivå. Driftsformer Det är främst i och runt storstäderna som ombudsverksamheterna drivs på entreprenad efter upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Nedan redovisas vilka verksamheter som drivs på entreprenad. Stadsmissionen i Stockholm driver ombudsverksamheten för Stockholms kommun, exklusive stadsdelen Östermalm. Stiftelsen Parasoll driver ombudsverksamhet i sex av Stockholms kranskommuner och i en kommun i Uppsala län. Comintegra driver ombudsverksamheten i Malmö stad. PO Skåne driver verksamheten för nio kommuner i regionskåne. Bräcke diakoni driver verksamheten för Göteborg, Härryda och Mölndals kommun. Några andra exempel på po-verksamheter som drivs av annan än kommunen/socialtjänsten: Personliga Ombud Kronoberg är en organisation som bygger på samverkan mellan Kronobergs läns åtta kommuner, Landstinget Kronoberg och Försäkringskassan. Verksamheten vilar på ett samverkansavtal för integrerad och samordnad rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning i Växjö kommun och ett samarbetsavtal mellan kommunerna i Kronobergs län angående verksamhet med personliga ombud. I Örebro kommun driver Kultur och medborgarförvaltningen po-verksamheten. Verksamheten finns således inom kommunen men utanför socialförvaltningen.

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr 14201/2009 5(7) Ombudsverksamheten i Uppsala kommun drivs sedan hösten 2009 av Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) i Uppsala. Ombudsverksamheten i Umeå kommun drivs av stiftelsen Samsyn, som ägs av Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Ekonomisk rapport Regeringen tilldelade Socialstyrelsen kronor för år Av detta har Socialstyrelsen betalat ut kronor till länsstyrelserna. Länsstyrelserna har betalat ut kronor till de kommuner som har inrättat verksamheter med personligt ombud. Statsbidraget utbetalas till kommunerna endast för det antal heltidstjänster som är tillsatta. Ett fåtal ombudstjänster har varit vakanta tillfålligt under året. Detta beror på att upphandling och rekryteringen av ombud till både nyinrättade tjänster och tjänster som ska återbesättas har tagit längre tid än förväntat. I något fall har statsbidraget inte betalats ut på grund av att ombud har varit långtidssjuka. Socialstyrelsens personalkostnader och kostnader för utbildning, uppföljning, planerings- och samordningskonferenser samt resekostnader var cirka kronor. Länsstyrelserna hade den 1 januari 2010 cirka 11 miljoner kronor kvar av medel för administration, utbildning, handledning och uppföljning avseende ombudsverksamheten. Dessa medel har under åren ackumulerats på myndigheterna. Av dessa medel har länsstyrelserna använt cirka 7 miljoner kronor. Resterande medel får länsstyrelserna överföra till år Länsstyrelserna har kvar kronor av 2010 års statsbidrag som de kommer att återbetala till Socialstyrelsen enligt regeringsbeslut. Länsstyrelsen i Värmland har efter en intern granskning funnit att länsstyrelsen har haft ett halvt års statsbidrag för mycket. Det beror på att statsbidraget under tidigare år har betalats ut i förskott från länsstyrelsen till kommunerna i länet. Dessa medel, kronor, kommer att återbetalas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsens arbete under 2010 Utbildningar och konferenser Socialstyrelsen har utvecklat ett utbildningsprogram för ombuden. Socialstyrelsen och länsstyrelserna har tillsammans, under hela utveck-

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr 14201/2009 6(7) lingsfasen, gjort omfattande satsningar på information, introduktionsoch fortbildningar, utbildningsmaterial och konferenser. Resultaten från det stora antalet nationella och regionala utvärderingar som Socialstyrelsen och länsstyrelserna har genomfört under åren har också spridits till verksamheterna bl.a. genom rapporter och seminarier. Utbildning Socialstyrelsen genomförde under 2010 en utbildning under sammanlagt sex dagar. Tjugo nyanställda ombud deltog i utbildningen. De teman som togs upp var, som i tidigare utbildningar, bland annat nätverksarbete, juridik, förhandlingsteknik, etik, rollen som ombud, förhållningssätt och stresshantering. Etiska frågeställningar är ett angeläget tema i utbildningen. Ombuden får ibland ta emot information om och av klienterna som är svår att hantera och som kräver etiska överväganden och ställningstaganden. Yrkesföreningen för Personligt Ombud (YPOS), som bildades 2004, har arbetat fram ett etikdokurnent som vägledning för ombuden. Sammanfattning av länsstyrelsernas rapporter för 2010 Länsstyrelserna rapporterar varje år till Socialstyrelsen om den lokala och regionala utvecklingen av verksamheterna med personligt ombud. Nedan följer en sammanfattning av länsstyrelsernas iakttagelser under Klienterna har svårt att få hjälp Länsstyrelserna konstaterar att antalet klienter i åldersgruppen år har ökat. Fler personer än tidigare utreds för neuropsykiatriska problem och många som söker ombud har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En del ombud rapporterar om svårigheter för denna grupp att ra hjälp från kommunen/socialtjänsten efter att en utredning är gjord. Länsstyrelserna menar även att förändringar i socialförsäkringssystemet har inneburit försämrade ekonomiska förutsättningar för klienterna att klara sin försörjning. Klienterna måste hantera fler myndighetskontakter för att få ekonomiskt stöd. På några håll rapporteras också förändringar inom den psykiatriska hälso- och sjukvården som har inneburit långa väntetider för att få tillgång till terapeuter och behandlingsalternativ. I likhet med tidigare år rapporterar länsstyrelserna att många klienter har problem när de gäller sysselsättning, arbete och ekonomi.

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr 14201/2009 7(7) Brister i tillgänglighet och kontinuitet Många personliga ombud upplever, tillsammans med sina klienter, svårigheter i kontakterna med de lokala myndigheterna. Det kan gälla bristande tillgänglighet, byte av handläggare, brister i handläggarnas kunskap och insikt i problem som kan uppstå för personer med psykiska funktionsnedsättningar. För dem som har det allra svårast, med verkligt stora behov av insatser från flera myndigheter, är det ibland svårt att få till en bra samordning av behandling, boende och vardagsstöd. Svårt att få till stånd po-verksamheternas ledningsgrupper Länsstyrelserna rapporterar om att det är svårt att få till stånd ledningsgrupper med representanter från alla berörda myndigheter (kommun/socialtjänst, landsting/psykiatri, Försäkringskassan och Arbetsförmedling). En risk, om ledningsgrupperna inte fungerar, är att ombuden kan förlora sina mandat att arbeta fristående. Ombudsverksamhetens helhets- och samverkansperspektiv kan därmed gå förlorat till men för klienterna. Flera av Socialstyrelsens utvärderingar visar att ombudens fristående ställning är viktig för klienterna. Ombuden värnar om det förhållningssättet och en förutsättning är en ledningsgrupp och arbetsledning som beaktar, respekterar och tillvaratar den fristående ställningen. Viktigt med utbildningsinsatser till ombuden Kompetensutveckling, handledning, deltagande i nätverksträffar och erfarenhetsutbyte är viktigt och värdefullt för personliga ombud. Under 2010 har länsstyrelserna stöttat de personliga ombuden med utbildning i bl.a. fördjupning i nätverksarbete, förhandlingsteknik/retorik, coachning, våld och hot om våld, motiverande samtal, juridik, suicidprevention och information om tandvårdsstöd. Några ombud har också gjort studiebesök i London och i Skottland. Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Håkan Ceder. I den slutliga handläggningen har avdelningschefen Anders Printz och enhetschefen Stina Törnell Sandberg deltagit. Utredaren Christina Bohman Karlsson har varit föredragande. SO AL RELSEN Håkan ede Christi hman arls

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer