Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård"

Transkript

1 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat med företaget 2Learn AB och Susanne Wallin Pettersson. Syftet med hennes uppdrag har varit att klargöra inom vilken organisation som hemsjukvården efter övertagandet skall knytas till. Uppdraget har sammanfattats av 2Learn AB i en rapport benämnd Ny organisation i socialförvaltningen i Jönköpings kommun. En idéskiss daterad Inför publicering/spridning har rapporten reviderats av socialförvaltningen för att förtydliga vissa delar av innehållet. Socialförvaltningens ledningsgrupp har konstaterat att för att kunna fatta ett beslut om organisation måste bland annat förtroendevalda göra en bedömning av om man vill att hemsjukvården skall ingå i ett valfrihetssystem eller ställas utanför ett sådant system. I takt med att politiska ställningstaganden görs arbetas även med frågor som rör de organisatoriska perspektiven avseende en framtida hälso- och sjukvård. En fördjupad omvärldsbevakning, i form av ett mindre utredningsuppdrag, har genomförts av projektledare Camilla Nord för att kunna åstadkomma ett beslut i socialförvaltningen kring framtida organisation av hälso- och sjukvård. Underlag och beslut kommer vara vägledande för hur socialförvaltningen väljer att utforma organisationen samt vad gäller rekryteringar av chef och ledning. Omvärldsbevakning En fördjupad omvärldsbevakning har genomförts avseende kommunerna Linköping, Norrköping, Umeå och Örebro, det vill säga de kommuner som redovisas i rapporten Ny organisation i socialförvaltningen i Jönköpings kommun. En idéskiss. En kompletterande omvärldsbevakning har utförts avseende kommunerna Kalmar, Uppsala och Östersund. Folkmängden som redovisas nedan är hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB) som redovisar att Jönköpings kommun har invånare vid samma tidpunkt ( ). Linköping Linköpings kommun har organiserat hälso- och sjukvårdsresurserna i driftverksamheten i en egen självständig enhet med egen verksamhetsledning. Östergötland är ett av de län som ännu inte har överfört ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Den 1 januari 2014 beräknas hemsjukvården ha kommunaliserats. Linköpings kommun har invånare (SCB, 2010).

2 Norrköping Norrköpings kommun har organiserat hälso- och sjukvårdsresurserna integrerat i verksamhetens sju områden med egna hälso- och sjukvårdschefer. Organisationen avseende den paramedicinska resursen (arbetsterapeut och sjukgymnast) har justerats för att minska avståndet till teamen i verksamheten kring sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen. Ansvaret för hemsjukvården ligger idag inom landstinget. Inför Norrköpings kommuns övertagande av hemsjukvården 1 januari 2014 finns inga beslut fattade avseende framtida organisation för hälso- och sjukvård. Norrköpings kommun har invånare (SCB, 2010). Umeå Umeå kommun har sedan ca 10 år tillbaka organiserat sina hälso- och sjukvårdsresurser i egna enheter i driftorganisationen med egna hälso- och sjukvårdschefer. Just nu pågår en omorganisation av hälso- och sjukvårdsresursen vilken innebär att den läggs ut i enheterna direkt under enhetscheferna i verksamheten. Målet med förändringen är att stärka teamen kring den enskilde. Enhetscheferna får på detta sätt närmare till sin hälso- och sjukvårdsresurs. Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten har en gemensam ambition om att ansvaret för hemsjukvård ska flyttas till länets kommuner från och med 1 januari Umeå kommun har invånare (SCB, 2010). Örebro Örebro har organiserat sin hälso- och sjukvårdsresurs i driftverksamhetens områden på lite olika sätt, likt Jönköping. Vård och omsorg har hälso- och sjukvårdsresursen i samtliga områden medan funktionshinder har organiserat hälso- och sjukvårdsresurserna inom ett av områdena med en egen enhetschef. SÄBO chefer har det samlade ansvaret för vård och omsorgsverksamhet i sina enheter medan hemsjukvårdens chefer har ett delat ansvar mellan social omsorg och hemsjukvård. Örebro kommun beskriver att hälso- och sjukvården omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad, personlig assistans och till personer som får hjälp via socialpsykiatrin. Insatserna utförs upp till och med undersköterske-, sjuksköterske-, eller arbetsterapeutnivå. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig personal i kommunen som fått dessa uppgifter delegerade. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt, alla dagar. Arbetsterapeut/sjukgymnast finns att tillgå efter överenskommelse. Hemsjukvården i Örebro kommunaliserades i samband med ädelreformen Enskilda kan välja privat eller kommunal utförare av insatser som omfattar service/omsorg medan hälsooch sjukvården inte omfattas av valfrihetssystem utan enbart bedrivs i kommunal regi. Örebro kommun har invånare (SCB, 2010). 2

3 Kalmar Kalmar kommun har organiserat sin hälso- och sjukvårdsresurs som en egen kärnverksamhet bestående verksamhetschef för hälso- och sjukvård (HSL), underställda enhetschefer med ansvar för hälso- och sjukvård samt legitimerad personal. Verksamhetschef för HSL ingår tillsammans med övriga verksamhetschefer i förvaltningens ledningsgrupp där ett gemensamt ansvar tas för organiseringen av vården och omsorgen. Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ansvarar för hemsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården samt för de uppgifter som kommunen har inom socialtjänsten, för hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser till äldre personer och för insatser inom socialtjänstlagen till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar. Ansvaret för hemsjukvården överfördes till Kalmar kommun 1 januari Hemsjukvården kan vara tillgänglig för personer som på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen. Hemsjukvård kan ges under en period efter en sjukhusvistelse men också vid behov av sjukvård under lång tid. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt och där arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det förekommer inget valfrihetssystem avseende vården och omsorgen i Kalmar kommun. Kalmar kommun har invånare (SCB, 2010). Uppsala Uppsala kommun har organiserat sin hälso- och sjukvårdsresurs på lite olika sätt inom driftverksamhetens områden, beroende av insatsens karaktär och målgrupp för insatsen. En stödprocess (ett kontor) har upprättats avseende övergripande frågor som rör hälsa, vård och omsorg som arbetar med ledningsprocesser på uppdrag från nämnden för hälsa och omsorg samt äldrenämnden. Ansvaret för hemsjukvården i Uppsala överfördes till kommunen i samband med ädelreformen I Uppsala kommun ingår hemsjukvården i ett valfrihetssystem för hemvård. Hemvård är ett samlingsbegrepp för hemtjänst och hemsjukvård. Den som är i behov av hemtjänst och/eller hemsjukvård väljer själv vem/vilka som ska utföra tjänsterna. Uppsala kommun har invånare (SCB, 2010). Östersund Östersunds kommun har organiserat sin hälso- och sjukvårdsresurs i driftsverksamheten direkt underställd respektive driftschef. Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun ansvarar för hemsjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården samt hemtjänst, daglig verksamhet, Kommunala Habiliteringsteamet LSS, olika boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning samt elevhem för särskoleelever. Inom förvaltningen finns också biståndshandläggare som beslutar om bistånd till stöd för äldre och personer med funktionsnedsättning. De politiska besluten för Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet fattas av Vård- och omsorgsnämnden. 3

4 Ansvaret för hemsjukvården överfördes till Östersund kommun 1992, i samband med Ädelreformen. Det finns ett valfrihetssystem för vården och omsorgen inom vissa geografiska områden i kommunen. Den enskilde väljer en utförare, den valda utföraren genomför såväl vården som omsorgen som den enskilde behöver. Östersund kommun har invånare (SCB, 2010). Sammanfattning Eftersom hemsjukvården ännu inte överförts till kommunerna inom Linköping, Norrköping och Umeå kommuner har inte underlaget från dessa kommuner särskilt beaktats i sammanfattningen. Underlag från övriga kommuner det vill säga Kalmar, Uppsala, Örebro och Östersund har analyserats utifrån förekost av valfrihetssystem inom kommunaliserad hälso- och sjukvård samt organisationen av hälso- och sjukvård. Ett valfrihetssystem avseende kommunaliserad hälso- och sjukvård förekommer fullt ut i Uppsala kommun samt inom vissa geografiska områden i Östersunds kommun. Dessa kommuner har gemensamt att de i ett tidigt skede övertog ansvaret för hemsjukvården, redan i samband med Ädelreformen Inom ramen för lagen om valfrihetssystem som trädde i kraft 2008 tillämpar dessa kommuner ett valfrihetssystem till viss del eller fullt ut avseende den kommunala hälso- och sjukvården. Örebro kommun, som också övertog ansvaret för hemsjukvården 1992, och Kalmar kommun där hemsjukvården överfördes 2008 har valt att inte tillämpa ett system för valfrihet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Avseende organisationen av hälso- och sjukvård kan man utifrån den fördjupade omvärldsanalysen likt slutsatserna i Susanne Walin Pettersson och 2Leran AB:s rapport Ny organisation i socialförvaltningen i Jönköpings kommun. En idéskiss konstatera att det är komplicerat att göra jämförelser av hur andra kommuner har organiserat sin hälso- och sjukvård inför ett ställningstagande till hur en framtida hälso- och sjukvårdsorganisation ska se ut i Jönköpings kommun. Man kan dock konstatera att den nya organisation som föreslås Jönköpings kommun i idéskissen i stora drag överensstämmer med den organisation man valt för hälso- och sjukvården i Kalmar kommun. Förslag För att fatta beslut om hur hälso- och sjukvården ska organiseras i Jönköpings kommun behövs ett ställningstagande göras om hemsjukvården ska omfattas av ett valfrihetssystem eller inte. Utifrån ovanstående omvärldsanalys ges följande förslag. Hemsjukvård som överförs till Jönköpings kommun 2013 föreslås initialt ställas utanför ett system för valfrihet inom hälso- och sjukvård. Nuvarande hälso- och sjukvårdsresurser inom socialförvaltningen tillsammans med den hälso- och sjukvårdsresurs som överförs till Jönköpings kommun i samband kommunaliseringen av hemsjukvården föreslås bilda en ny kärnverksamhet inom socialförvaltningen (Hälso- och sjukvård). Förslagen grundar sig dels på att det initialt är ett stort antal kärnprocesser som behöver klargöras/fastställas inför ett ställningstagande till om ett valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård är lämpligt i Jönköpings kommun. Att samtliga hälso- och sjukvårdsresurser bildar 4

5 en kärnverksamhet anses mest lämpligt då hälso- och sjukvårdsverksamheten från och med 2013 kommer att omfatta ca 350 personer. En samlad hälso- och sjukvårdsverksamhet effektiviserar utförandet av hälso- och sjukvård genom ökade möjligheter till samordning av processer och kompetenser samt ökade förutsättningar för likvärdighet och tillgång till specialister inom hälso- och sjukvård. 5

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län

Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län Bilaga KS 2011/144/1 2011-08-01 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län Västmanlands Kommuner och Landsting,

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer