Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013"

Transkript

1 r)r).(11. r rine, Fristående personfiga om ud DrIr ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg Sida 1 Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 213 Inledning Under året lämnade Anne Levenius tjänsten som ombud i Eslöv under våren, varefter Anne Schildt tillfälligt gick in. När hon sedan återgick till sin ordinarie placering från och med den förste november, blev Hans Westerlund ombud. Detta har påverkat möjligheter till ett mer systematiskt systemfelsarbete, liksom möjligheterna till en djupare analys av trender och tendenser. Följande verksamhetsberättelse blir därför förhållandevis kortfattad. Verksamheten Som nämnts ovan, var det en betydande personalomsättning under 213, men någon sådan förväntas inte under 214, utan fokus kommer då att ligga på att stabilisera verksamheten. Skälen till att klienter söker kontakt med personligt ombud, handlar i hög grad om ekonomi både när det gäller sådant som ekonomiskt bistånd från kommunen eller socialförsäkringsförmåner och sådant som frågor kring ansökan/ändring av god man/förvaltare. Det personliga ombudet gör bedömningen om en person kan få ett ombud, utifrån en uppskattning av om personen tillhör målgruppen och om det önskade stödet ligger i inom det "po-mässiga verksamhetsområdet". Om det inte föreligger en tillräcklig psykiatrisk funktionsnedsättning, ges i stället, i görligaste mån, muntligt råd och stöd, men personen tas inte som klient. Vid behov av prioriteringen, görs denna utifrån en kombination av personens funktionsnivå, befintligt stöd, hur allvarlig situationen är och om barn är inblandande. Någon särskild klientgrupp har inte uppmärksammats under året. Kompetensutveckling Eftersom Hans Westerlund, under 213, i huvudsak var frikopplad från po-verksamheten för att arbeta med ett utvecklingsprojekt, har deltagandet i utbildningar under det gångna året varit begränsat till deltagande i följande konferenser: "Diskriminering vid psykisk ohälsa" via Länsstyrelsen "Är det tänkbart att psykiatrisk sjuklighet kan orsakas av läkemedel mot psykisk ohälsa" arrangerad på Malmö Tandvårdsskola Utåtriktad information/kontakter Den utåtriktade informationen har varit begränsad under året. Dock genomfördes en föreläsning vid den socialpsykiatriska utbildningen vid Yrkeshögskolan i Eslöv och en presentation av Hans

2 Sida 2 Westerlund i samband med API på Balders Hus och boendet på Mossavägen. lakttagelser/övrigt På grund av undertecknads korta tid i kommunen, är det främst följande två punkter som har noterats: Vid kommunicering av utredningar som skall ligga som underlag för beslut, hade det varit en fördel om det även framgår om utredningen tillstyrker eller avstyrker ansäkan, då detta kan ha stor betydelse för vilka invändningar, kommentarer eller kompletteringar som behövs i yttrandet. För personer med psykiatriska funktionsnedsättningar, kan organiserandet och genomförandet av en flytt utgöra ett mycket stort problem. Det finns i dag ett bra stöd när det gäller praktisk transport genom Allfix-gruppen, men finns också ett behov av stöd när det gäller sådant som planering, struktur och genomförande för personer som har svårigheter med detta i sin vardag. I övrigt, vill undertecknad, som nytt ombud, tacka för ett bra välkomnande och gott samarbete under 213. Eslöv, januari 214 Hans Westerlund Personligt ombud Bilagor 1. Övergripande verksamhetsberättelse från PO-Skåne 2. Statistik för Eslöv Statistik för Skåne (PO-Skånes verksamhetsområde) 213

3 Bilaga 1 Sida i Övergripande om PO Skåne Personliga ombud uppdrag och funktion hiledning PO-Skånes arbete syftar till att erbjuda personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning att ge stöd i att ta till vara sina rättigheter i samhället samt att uppmärksamma systemfel och verka för en förändring i samhället. Av Skånes 33 kommuner är 1 anslutna till PO-Skåne och ytterligare 2 kommuner har visat ett stort intresse att ansluta sig. PO-Skiine Brukar- och Anhörig organisation PO-Skåne är en icke vinstdrivande ideell förening baserad på brukarnas och anhörigas egna erfarenheter. Värdegrund PO-Skåne skall iaktta alla likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet. Verksamheten är religiöst och politiskt obunden samt för klienten kostnadsfri. Målgrupp "Verksamheten med personligt ombud riktar sig till persononer som är över 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. SFS 213:52 Systemfel De personliga ombuden får genom sitt arbete med de psykiskt funktionsnedsatta unika inblickar i systemfel/brister som ofta får omfattande konsekvenser för de psykiskt funktionsnedsatta. Genom att påtala dessa systemfel/brister för de ansvariga kan de personliga ombuden bidra till att olika systemfel/brister rättas till för att bättre motsvara de psykiskt funktionsnedsattas behov. PO Skåne ska påtala systemfel i samhället för att på så vis förbättra levnadsvillkoren för hela målgruppen och verka för en förändring i samhället. Uppsökande verksamhet I arbetsuppgifterna för personligt ombud ingår även uppsökande verksamhet. Det innebär att ombuden på olika sätt och olika miljöer aktivt ska söka kontakt med personer som kan tänkas behöva hjälp och stöd samt vara en länk till myndigheter.

4 Bilaga 1 Sida Målen för PO-Skänes verksamhet för klienternas räkning är att: bidra till individens återhämtning söka de psykiskt funktionsnedsattas förmåga att leva ett eget självständigt liv göra det möjligt för individen att återta sin roll i samhället anpassa och samordna service, stöd, vård och rehabilitering till förutsättningar och behov hos enskilda psykiskt funktionsnedsatta Förbättra individens livssituation Det unika i uppdraget som personligt ombud är att klienten är uppdragsgivare och avgör kontaktens innehåll. Uppdraget är skriftligt och följs upp kontinuerligt. PO-Skånes verksamhet i sin helhet Övriga aktiviteter Ideseminarium för styrelse och personliga ombud inom PO-Skåne. Ämnesområdet var utveckling. Styrelsen har arbetat vidare med det material som arbetades fram. Dataprojekt som ger en genomgripande förändring och ger en enklare och mer omfattande hantering när det gäller registrering, statistik och utfallslistor mm. Projekt i verksamheten "Kvalitet och Utveckling" där alla medarbetare deltar. Syftet att bli ännu bättre i dessa områden och mer enhetliga samt förberedelser till nästa certifiering som blir i juli 214. Studiebesök från: 1. Israel, Youtam Tolub som företräder The Israel Human Rights Center för People with Disabilities. 2. Bryssel, Gabor Petri som företräder Mental Health Europe - Sante Mentale Europe is a European non-governmental organisation committed to the promotion of positive mental health, the prevention of mental distress, the improvenlent of care, advocacy for social inclusion and the protection of human rights for (ex)users of mental health services, their families and carers. båda studiebesöken deltog klienter, medarbetare och styrelsemedlemmar. Arbetsmiljö Larm till alla personliga ombud som vidarekopplas till larmcentral pga ensamarbete.

5 Bilaga 2 Eslöv 213 Sida i Eslöv Statistik för 213 Sammanlagd statistik Fördelning på födelseår Avslutade under året Intervall Antal män Antal kvinnor Saknar data 1 2 Aktiva under året

6 Bilaga 2 Eslöv 213 Sida Intervall Saknar data Antal Antal män kvinnor Nya under året Intervall Antal Antal män kvinnor Saknar data

7 Bilaga 3 - Skane 213 Sida i Skåne Statistik för 213 Sammanlagd statistik Fördelning på födelseår Avslutade under året

8 Bilaga 3 Skåne 213 Sida Aktiva under året Intervall Antal Antal män kvinnor Nya under året

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda.

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Omsorgs och utbildningsutskottet 2015-02-19 Kallelse/Föredragningslista Sida 1/1 Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Tid: Onsdag den 25 februari 2015, klockan

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer