Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999"

Transkript

1 Fuu 1999:1 ISSN Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

2 AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten Ingrid Hansson Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Innehållsförteckning sida Sammanfattning 1 1. Inledning Bakgrund AMS riktlinjer för tillgänglighetskontrollen 2 2. Resultat av tillgänglighetskontrollen Allmänt Länsarbetsnämndernas redovisning 4 - Tillgänglighetskontrollens omfattning 4 - Avanmälningar och ifrågasättanden av Af Arbetslöshetskassornas uppföljning Förändringar i den registrerade arbetslösheten 7 - Förändringar under perioden juni, juli och augusti 7 - Avanmälningsorsak respektive byte av sökandekategori Effekter av kontrollen 11 1 bilaga Ansvarig utgivare: Leif Tallskog, AMS Försäkringsenhet Frågor om innehållet: Ingrid Hansson, AMS Försäkringsenhet

3 Sammanfattning Sommaren 1999 genomförde Arbetsförmedlingen (Af) på uppdrag av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) en tillgänglighetskontroll avseende arbetssökande inom vårdområdet som var medlemmar i Kommunalarbetarnas och Statstjänstemännens a-kassor. Kontrollen genomfördes på samma sätt som under sommaren 1998 (se rapport Fuu 1998:4). Kontrollen, som pågick under tiden 14 juni - 13 augusti omfattade totalt personer. Av dessa tillhörde Kommunalarbetarnas a-kassa och 604 Statstjänstemännens a-kassa. Totalt var det personer med arbetslöshetsersättning som avanmäldes som ett direkt resultat av tillgänglighetskontrollen. Andelen avanmälda motsvarar ungefär 13 procent och utgör ingen skillnad jämfört med resultatet av förra årets kontroll. Enligt a-kassornas uppföljning av de avanmälda hade ungefär hälften haft arbete men inte anmält detta till Af. Också detta är ungefär samma resultat som förra året. Övriga hade varit förhindrade att komma till Af på kallelse på grund av sjukdom, semester, studier etc. Rätten till fortsatt arbetslöshetsersättning ifrågasattes i 46 fall, vilket motsvarar drygt 3 procent. Detta är en ökning från förra året då andelen ifrågasättanden var mindre än 1 procent. Sammantaget båda arbetslöshetskassorna kan noteras att det totala antalet arbetslösa sjuksköterskor för hela kontrollperioden minskade medan antalet arbetslösa undersköterskor och vårdbiträden ökade. 1

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Våren 1998 uppmärksammades att situationen på arbetsmarknaden för vårdpersonal höll på att förändras. Antalet nyanmälda lediga platser ökade samtidigt som antalet arbetslösa minskade. Mot bakgrund av samråd med de centrala parterna inom den kommunala och landstingskommunala sektorn uppdrogs i april 1998 åt länsarbetsnämnden att vidta åtgärder för att undvika personalbrist inom vården. Såväl Kommunförbundet som Landstingsförbundet uttryckte oro för att situationen på arbetsmarknaden skulle bli svår även under sommaren 1999 och det var angeläget att arbetsförmedlingen vidtog åtgärder för att förhidra och undvika att brister uppstod. I likhet med föregående år hade därför AMS anmodat länsarbetsnämnden att redovisa i vilken omfattning det rådde brist på arbetskraft inom vård och omsorg inför sommaren och vilka åtgärder som i samråd med parterna var vidtagna och planerades för att i möjligaste mån undvika brister. I syfte att förebygga rekryteringssvårigheter fick nämnderna i uppdrag att - tillsammans med parterna - inventera de lokala rekryteringsbehoven inom vård och omsorg. 1.2 AMS riktlinjer för tillgänglighetskontrollen Länsarbetsnämnderna informerades i en skrivelse den 8 april 1999 om uppdraget som omfattade följande åtgärder: att till utgången av maj 1999 ha kontaktat alla arbetssökande inom vårdområdet för att uppdatera aktuell sökandestatus inför sommaren och dokumentera detta i Af-90 (förmedlingssystemet för sökande och platser). Av uppgifterna i Af- 90 skulle framgå under vilka perioder den arbetssökande avsåg att stå till förfogande respektive inte avsåg att stå till förfogande för arbetsmarknaden. att informera berörd arbetslöshetskassa om förändringar i de arbetssökandes anmälda arbetsutbud att informera de arbetssökande om att kontroll av tillgängligheten skulle genomföras under sommaren 2

5 Riktlinjer för tillgänglighetskontrollen gick ut till länsarbetsnämnderna den 10 maj 1999 och omfattade bland annat följande: Länsarbetsnämnderna fick i uppdrag att under perioden 14 juni - 13 augusti kalla in arbetssökande inom vårdområdet för kontroll av deras tillgänglighet. Kontrollen skulle omfatta de medlemmar i kommunalarbetarnas och Statstjänstemännens arbetslöshetskassor som var helt eller delvis arbetslösa (sökandekategori 11-13, 21-22) och som sökte arbete som undersköterska, vårdbiträde (yrkeskategori 5132, 5133) eller sjuksköterska (yrkeskategori 223, 323). Undantag fick göras av deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda (sökandekategori 21-22) om det var uppenbart överflödigt till följd av att deras tillgänglighet garanterades genom deras anställning. De arbetssökande som valts ut enligt ovanstående kriterier skulle med kort varsel kallas till besök hos Arbetsförmedlingen för kontroll av deras tillgänglighet. Detta besök, i grupp eller enskilt, borde även utnyttjas för information av annat slag, till exempel information om lediga platser eller kommande aktiviteter inför hösten. Samtliga arbetssökande som inte kom på kallelse, skulle omgående avanmälas till arbetslöshetskassan. Detta sker i och med att det uteblivna besöket registreras i Af-90. Om det fanns anledning skulle Af skriva meddelande om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning. Återrapporteringen till AMS skulle ske enligt fastställd blankett och avse antalet arbetssökande som under den aktuella perioden kallats till arbetsförmedlingen inom ramen för den särskilda kontrollen, hur många som vid dessa tillfällen avanmälts till arbetslöshetskassan samt antalet meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som under samma period lämnats till respektive arbetslöshetskassa. I riktlinjerna framhölls särskilt att det givetvis inte fanns något som hindrade att Af samtidigt kallade in andra sökandegrupper än de angivna, men att redovisningen till AMS endast skulle omfatta urvalet för kontrollen. 3

6 2. Resultat av tillgänglighetskontrollen 2.1 Allmänt Redovisningen av resultatet av tillgänglighetskontrollen innehåller förutom länsarbetsnämndernas redovisning över antal kallade, antal ifrågasättanden av ersättningsrätten och antal avanmälda sökande även en redovisning från Kommunalarbetarnas och Statstjänstemännens a-kassor. Redovisningen från a-kassorna utgör en komplettering till nämndernas redovisning och innehåller främst uppgifter om orsakerna till avanmälan. Vidare redovisas i Af-90 registrerade förändringar under kontrollperioden med avseende på urvalsgruppen. Den statistiska redovisningen omfattar dels förändringar i antalet kvarstående sökande vid två mättillfällen jämfört med situationen vid starten i juni månad, dels en uppföljning av kvarstående sökande i de aktuella sökande- och yrkesgrupperna. Uppföljningen visar hur många personer som avaktualiserats eller bytt sökandekategori under den period tillgänglighetskontrollen pågick samt avaktualiseringsorsak. 2.2 Länsarbetsnämndernas redovisning Tillgänglighetskontrollens omfattning Den särskilda tillgänglighetskontrollen avseende sökande inom vård- och omsorgsområdet under sommaren 1999 omfattade personer, varav tilhörde Kommunalarbetarnas a-kassa och 604 Statstjänstemännens a-kassa. Fördelningen på län framgår av bilaga 1. När tillgänglighetskontrollen startade den 14 juni fanns det drygt helt eller delvis arbetslösa i de aktuella vårdyrkesgrupperna registrerade hos Af. Ungefär tilhörde Kommunalarbetarnas a-kassa och drygt 3000 Statstjänstemännens a-kassa. Antalet deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda utgjorde den största gruppen och uppgick till sammanlagt drygt Det motsvarar ungefär 75 procent i Kommunalarbetarnas a- kassa och 85 procent i Statstjänstemännens a-kassa. Ett stort antal av de deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda omfattades inte av kontrollen. Urvalet är således begränsat till en dryg fjärdedel av Kommunalarbetarnas medlemmar i de aktuella yrkes- och sökandegrupperna och en knapp femtedel av Statstjänstemännens medlemmar. 4

7 Vidare har antalet personer som omfattas av tillgänglighetskontrollen begränsats genom att man vid ett antal förmedlingar inte genomfört eller inte redovisat några kontroller. I de fall man ansett att det inte funnits några problem att få vikarier till vården under sommaren har man avstått från att genomföra tillgänglighetskontroller. Av kommentarer från några nämnder framgår bland annat att kartläggnings- och rekryteringsarbetet inför sommarperioden medfört att man vid en del arbetsförmedlingar fått full kontroll över läget och därför inte haft behov av att genomföra någon ytterligare kontroll. Avanmälningar och meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt av Af Sammanlagt personer av dem som kallades till Arbetsförmedlingen kom inte på kallelse och avanmäldes därför som aktuella sökande till a- kassorna. Detta motsvarar ungefär 13 procent och utgör ingen skillnad mot andelen avanmälningar vid tillgänglighetskontrollen förra året. Av dem som tillhörde Kommunalarbetarnas a-kassa avanmäldes sammanlagt eller 12 procent av de kallade. Av dem som tillhörde Statstjänstemännens a-kassa avanmäldes 89 eller 15 procent av de kallade. Andelen avanmälda varierade kraftigt mellan länen. Högst andel avanmälda, 22 procent, redovisar länsarbetsnämnden i Stockholms län och lägst andel, 3 procent, redovisas från Hallands och Jämtlands län. Tillgänglighetskontrollen inom vården resulterade i sammanlagt 46 meddelanden om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning, varav 43 avsåg personer som tillhörde Kommunalarbetarnas a-kassa. 30 ifrågasättanden kom från förmedlingar i Västra Götalands län. Andelen ifrågasättanden har ökat från mindre än 1 procent vid förra årets kontroll till drygt 3 procent i år. 2.3 Arbetslöshetskassornas uppföljning I samband med att tillgänglighetskontrollen startade tillställde AMS Statstjänstemännens och Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassor ett frågeformulär för uppföljning. Frågeformulären omfattade fem frågor: 1) Hur många avanmäldes av Af? 2) Orsaker till avanmälan? 3) Hur många av de avanmälda hade sökt ersättning senast en kalendervecka före avanmälningsdatum? 4) Finns misstanke om fusk? 5) Övriga upplysningar av intresse? 5

8 Uppföljningen skulle omfatta de medlemmar som efter avanmälan återkom till Arbetsförmedlingen. I de fall det saknades information om orsaken till avanmälan skulle a-kassan ta reda på det vid påanmälan. Påanmälan är den anmälan Af gör till a-kassan när personen återkommer till Af. Statstjänstemännnens a-kassa Uppföljningen av medlemmarna i Statstjänstemännens a-kassa omfattar 166 personer. Som framgår av redovisningen från länsarbetsnämnderna (bilaga 1) uppgick antalet avanmälningar från Af till 89 personer i Statstjänstemännens a-kassa. Som tidigare nämnts omfattade länsarbetsnämndernas kontroll endast en femtedel av a-kassans medlemmar medan a-kassans uppföljning omfattade samtliga som återkom till Af efter avanmälan. Vidare tillkommer att Arbetsförmedlingens sökande- och yrkeskoder inte alltid överenstämmer med de uppgifter som a-kassan har om sina arbetslösa medlemmar. Det innebär att det inte alltid är samma personer som finns med i Arbetsförmedlingens respektive a-kassans urval. Nedan redovisas uppgifterna från Statstjänstemännens a-kassa. Antal personer Andel Antal avanmälda av Af % Orsaker till avanmälan: fått arbete % andra skäl än arbete % Ungefär 40 procent av de avanmälda som återkom till Af hade fått arbete. Av samtliga avanmälda hade drygt 75 procent sökt ersättning senast veckan före avanmälan. Det tyder på att ungefär 25 procent av de arbetssökande kan ha haft arbete eller förhinder under en tid före avanmälan utan att anmäla det till Af. Exempel på andra skäl än arbete är sjukdom föräldraledighet, semester, utbildning etc. Statstjänstemännens a-kassa misstänker inte fusk i något fall. Kommunalarbetarnas a-kassa Enligt Kommunalarbetarnas a-kassa var det totalt personer som återkom till Af efter avanmälan. Ungefär 55 procent av de avanmälda som återkom till Af hade fått arbete. Av samtliga avanmälda hade närmare 85 procent sökt ersättning senast veckan före avanmälan. Kassan misstänker 6

9 inte fusk i något fall. Nedan redovisas uppgifterna från Kommunalarbetarnas a-kassa. Antal personer Andel Antal avanmälda av Af % Orsaker till avanmälan: fått arbete % andra skäl än arbete % 2.4 Förändringar i den registrerade arbetslösheten Förändringar under perioden juni, juli och augusti. Antalet vid Af registrerade kvarstående helt eller delvis arbetslösa sökanden i berörda yrkeskategorier har mätts vid tre tillfällen. Första gången den 15 juni, därefter den 15 juli samt den 15 augusti. När tillgänglighetskontrollen startade i juni fanns det drygt helt eller delvis arbetslösa medlemmar i Kommunalarbetarnas a-kassa registrerade hos Arbetsförmedlingen. Av dessa var drygt 75 procent deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda. I Statstjänstemännens a-kassa fanns ungefär helt eller delvis arbetslösa när kontrollen startade, av dessa var drygt 85 procent deltidsarbetslösa eller timanställda. Sammantaget båda a-kassorna kan noteras att det totala antalet arbetslösa sjuksköterskor för hela kontrollperioden minskade medan antalet arbetslösa undersköterskor och vårdbiträden ökade. Förändringar i den registrerade arbetslösheten samt fördelning på yrkeskategori framgår av Tabell 1 nedan. 7

10 Tabell 1. Antal helt (sökandekategori 11-13) eller delvis (sökandekategori 21,22) arbetslösa medlemmar inom Kommunalarbetarnas respektive Statstjänstemännens a-kassa. Differenserna som redovisas är i förhållande till antalet arbetslösa i juni. Kommunalarbetarnas Helt arbetslösa Delvis arbetslösa a-kassa Juni Juli diff Aug diff Juni Juli diff Aug diff Sjuksköterska, särskild komp Sjuksköterska, allmän komp Undersköterska Vårdbiträde Samtliga Statstjänstemännens Helt arbetslösa Delvis arbetslösa a-kassa Juni Juli diff Aug diff Juni Juli diff Aug diff Sjuksköterska, särskild komp Sjuksköterska, allmän komp Undersköterska Vårdbiträde Samtliga Kommunalarbetarnas a-kassa Som framgår av tabellen minskade antalet helt arbetslösa med personer från mitten av juni till mitten av juli månad inom Kommunalarbetarnas a-kassa. Minskningen motsvarar ungefär 25 procent. Jämfört med resultatet från förra årets tillgänglighetskontroll ser vi ingen större skillnad, motsvarande minskning var då ungefär 27 procent. Antalet delvis arbetslösa ökade med personer. Ökningen motsvarar ungefär 10 procent och utgör ingen skillnad jämfört med förra året. Från mitten av juni till mitten av juli minskade antalet heltidsarbetslösa undersköterskor ungefär lika mycket som antalet deltidsarbetslösa undersköterskor ökade. Inom yrkeskategorin vårdbiträde minskade antalet heltidsarbetslösa med drygt hälften så mycket som antalet deltidsarbetslösa ökade. När det gäller antalet sjuksköterskor, både med särskild och allmän kompetens, ser vi en liten minskning av både helt och delvis arbetslösa i jämförelse med förra året. I övrigt har det har inte skett några stora förändringar, vare sig under aktuell kontrollperiod eller i jämförelse med förra året. 8

11 Vid slutet av kontrollperioden hade antalet helt arbetslösa inom Kommunalarbetarnas a-kassa minskat med personer. Minskningen motsvarar ungefär 20 procent. Förra årets minskning av helt arbetslösa var 15 procent. Antalet deltidsarbetslösa hade vid slutet av årets kontrollperiod ökat med personer, ungefär 10 procent. Motsvarande ökning för deltidsarbetslösa förra året var 5 procent. Statstjänstemännens a-kassa Inom Statstjänstemännens a-kassa minskade såväl antalet helt arbetslösa som delvis arbetslösa. Antalet helt arbetslösa minskade med 60 personer från mitten av juni till mitten av juli. Minskningen motsvarar ungefär 15 procent. Minskningen av helt arbetslösa under samma period förra året var 2 procent. Antalet delvis arbetslösa minskade med 105 personer. Det motsvarar ungefär 4 procent och utgör ingen skillnad jämfört med förra året. Från mitten av juni till mitten av juli minskade antalet heltidsarbetslösa undersköterskor ungefär dubbelt så mycket som antalet deltidsarbetslösa undersköterskor ökade. För yrkeskategorin vårdbiträde var förändringen marginell. När det gäller sjuksköterskor, både med särskild och allmän kompetens, har såväl antalet helt som delvis arbetslösa minskat mellan första och andra mättillfället. Vid slutet av kontrollperioden hade dock antalet heltidsarbetslösa sjuksköterskor ökat medan antalet delvis arbetslösa fortsatt att minska. Vid slutet av perioden hade antalet helt arbetslösa inom Statstjänstemännens a-kassa, alla yrkeskategorier, ökat med 20 personer. Antalet delvis arbetslösa hade minskat med 142 personer. Jämfört med Kommunalarbetarnas a-kassa gäller med andra ord det omvända förhållandet mellan heltids- respektive deltidsarbetslösa. Minskningen av det totala antalet helt arbetslösa, båda a-kassorna inräknade, under kontrollperioden motsvarar 18 procent. Motsvarande siffra förra året var 12 procent. Ökningen av antalet deltidsarbetslösa sommaren 1999 motsvarar 9 procent. Motsvarande siffra förra året var 4 procent. 9

12 Avanmälningsorsak respektive byte av sökandekategori En uppföljning av registrerad avaktualiseringsorsak respektive byte av sökandekategori gjordes efter kontrollperiodens slut. Uppföljningen avsåg de som var registrerade som helt eller delvis arbetslösa den 15 juni Resultatet visas nedan i Tabell 2. Tabell 2. Avaktualiseringsorsak, byte av sökandekategori och oförändrar sökandekategori under perioden 15 juni 18 augusti Kommunalarb. a-kassa Statstjäntem. a-kassa Antal Andel Antal Andel Avaktualiseringsorsak % % erhållit arbete (01-04) % 174 6% kontakten upphört (05-06,09) % 154 5% annan utbildning än AMU (07) 948 2% 18 1% Byte till ny sökandekategori % 127 4% (14, 31-81) Oförändrad sökandekategori % % helt arbetslösa (11-13) % 257 8% delvis arbetslösa (21-22) % % Summa % % Den statistiska uppföljningen avseende Kommunalarbetarnas a-kassa omfattade drygt personer. Den största gruppen utgjordes av undersköterskor och vårdbiträden. Som framgår av tabell 2 hade inga förändringar registrerats under perioden för 87 procent av de arbetslösa. Flertalet kvarstod således som helt eller delvis arbetslösa. Motsvarande siffra förra året var 75 procent. Närmare personer, ungefär 9 procent, hade avaktualiserats. Av dessa hade en tredjedel fått någon form av anställning. Förra året avaktualiserades drygt 8 procent och ungefär en femtedel av dem hade erhållit anställning. Drygt 900 personer hade avaktualiserats på grund av att de påbörjat annan utbildning än AMU. Kontakten med Af hade upphört i ungefär fall. Knappt personer, ungefär 4 procent, hade bytt sökandekategori. 10

13 Uppföljningen av dem som tillhörde Statstjänstemännens a-kassa omfattade drygt personer. Den största gruppen utgjordes av sjuksköterskor med allmän kompetens. Liksom i Kommunalarbetarnas a-kassa var det ingen förändring av sökandekategori för flertalet registrerade, 84 procent. Motsvarande siffra förra året var 82 procent. Andelen avaktualiserade var ungefär 12 procent, det vill säga något större än i Kommunalarbetarnas a-kassa. Av dessa hade drygt hälften erhållit arbete. Motsvarande siffror förra året var 8 procent avaktualiserade varav ungefär 40 procent erhållit anställning. Mindre än 1 procent av de avaktualiserade hade påbörjat annan utbildning än AMU. I litet mindre än hälften av fallen hade avaktualiseringen skett på grund av att kontakten med sökande upphört. Andelen som bytt sökandekategori var lika stor som inom Kommunalarbetarnas a-kassa, det vill säga 4 procent. 2.5 Effekter av kontrollen Den genomförda tillgänglighetskontrollen resulterade i att 13 procent av de arbetssökande som valts ut för kontrollen avanmäldes till a-kassan av Arbetsförmedlingen. Mot bakgrund av att Af under våren genomförde ett omfattande kartläggnings- och rekryteringsarbete inriktat på sökande inom vård och omsorg kan denna siffra tyckas hög. Man skulle kunna förvänta sig att de som blivit föremål för Arbetsförmedlingens tidigare insatser i högre grad borde ha anmält till Af när de fått arbete eller av annan anledning inte längre var aktuella som arbetssökande. Å andra sidan hade, som tidigare nämnts, kartläggnings- och rekryteringsarbetet inför sommarperioden medfört att man vid en del arbetsförmedlingar inte ansett sig ha behov av att genomföra en tillgänglighetskontroll. Dessa finns med andra ord inte med i resultatet. Som jämförelse kan nämnas att vid en tillgänglighetskontroll avseende arbetslösa byggnadsarbetare sommaren och hösten 1997, avanmäldes 14 procent av Af, vilket märkbart påverkade den registrerade arbetslösheten inom Byggnadsarbetarnas a-kassa. Denna kontroll hade inte föregåtts av andra insatser från Arbetsförmedlingens sida. Enligt redovisningen från arbetslöshetskassorna hade 40 procent av de avanmälda i Statstjänstemännens a-kassa fått arbete. Motsvarande siffra förra året var 71 procent. Av de avanmälda medlemmarna i Kommunalarbetarnas a-kassa hade 55 procent fått arbete. Motsvarande siffra förra året var 42 procent. Resterande hade angivit andra hinder för att inte kunna hörsamma kallelsen till Arbetsförmedlingen. 11

14 AMS Försäkringsenhet, Sammanställning av uppgifter från länsarbetsnämnderna om den särskilda tillgänglighetskontrollen inom vårdområdet 14 juni - 13 augusti 1999 avseende medlemmar i Kommunalarbetarnas a-kassa (51) respektive Statstjänstemännens a-kassa (57). Län Antal kallade Antal avanmälda Antal ifrågasättanden Andel avanmälda av totalt totalt totalt totalt totalt Stockholm % 26% 22% Uppsala % 11% 10% Södermanland % 0% 5% Östergötland % 0% 9% Jönköping Särskild tillgänglighetskontroll har ej genomförts i länet Kronoberg % 3% 6% Kalmar % 16% 11% Gotland % 50% 10% Blekinge % 0% 10% Skåne % 15% 9% Halland % 0% 3% Västra Götaland % 13% 12% Värmland % 0% 14% Örebro % 0% 15% Västmanland % 25% 7% Dalarna % 0% 13% Gävleborg % 0% 8% Västernorrland % 30% 12% Jämtland % 0% 3% Västerbotten % 10% 16% Norrbotten % 0% 18% Summa % 15% 13% Bilaga 1

15 Fuu 1999:1. Rapporten har rekv.nr I serien Fuu redovisas utredningar och uppföljningar avseende arbetslöshetsförsäkringen. Rapporten finns på vår hemsida Rapporten kan också beställas från AMS Närservice, Box 6, Gnesta, fax Pris 20 kr per rapport. Frakt och moms tillkommer. AMS Försäkringsenhet. Rekv.nr Fuu 1999:1

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 27:2 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar Fördelning på län och diagnos, 26 ISSN 1652-9863 Statistik 27:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Tillsynsprojekt avseende arbetslöshetskassornas delegering av myndighetsutövning

Tillsynsprojekt avseende arbetslöshetskassornas delegering av myndighetsutövning Fuu 2002:2 Tillsynsprojekt avseende arbetslöshetskassornas delegering av myndighetsutövning Ulla Engström, projektledare Saga Fröjd Lars Lindholm Uno Ströberg Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 BCA Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 Fler lediga platser Under april anmäldes 2 050 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund SIFO Research International TYA Arbetskraftsbehov 2006 Rapport Dok.nr 1514788 Stockholm 2006-06-17 SIFO Research International Ingemar Boklund 0. UNDERSÖKNINGEN I KORTHET Sifo har genomfört en enkätundersökning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT December 2015 Sammanfattning av 2015 Trenden för 2015 är en långsamt minskande arbetslöshet för de DIK-anslutna AEAmedlemmarna. Två

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting 10 oktober 2007 Bilaga till huvudrapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen

Läs mer

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se. Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för Utredning producerar och sammanställer. Skriftens första

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 Färre sökande ut i arbete Under oktober 2014 påbörjade 891 personer av de inskrivna arbetslösa

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen Genomförs 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) I Kalmar ingick totalt 538 privata och 110 offentliga arbetsgivare i undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Mars 2014 Förändringar första kvartalet 2014 Under första kvartalet 2014 var andelen arbetssökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033

Läs mer

90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016. Nästan samtliga kommuner erbjuder feriejobb/feriepraktik

90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016. Nästan samtliga kommuner erbjuder feriejobb/feriepraktik 2016-03-30 1 (6) Utbildning och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll 90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016 Kommunerna och landstingen/regionerna planerar att erbjuda 90 000 ungdomar en

Läs mer

16 Arbetsmarknadsutbildning

16 Arbetsmarknadsutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Arbetsmarknadsutbildning 16 Arbetsmarknadsutbildning Innehåll Fakta om statistiken... 348 Kommentarer till statistiken... 349 16.1 Personer kvarstående i arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Arbetsmarknadsanalys för energibranschen 2007

Arbetsmarknadsanalys för energibranschen 2007 Arbetsmarknadsanalys för energibranschen 2007 Uppdragsgivare: Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme, EFA och KFS Genomförande: Kerstin Ahne Market Research Augusti 2007 1 Syfte Att få en bild av rekryteringsbehovet

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23

Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23 Arbetsmarknadsinformation ember 2008 Arbetsmarknadsinformation. ember 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23 1 (15) Arbetsmarknadsinformation december 2008 Innehåll Sammanfattning... 2 Arbetsmarknadsläget för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling

Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling PRESSMEDDELANDE 2008-01-16 Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling Sju av tio kommuner i Dalarna, som svarat på en enkät från Naturvårdsverket, anger att de alltid eller oftast

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 2012-07-06 1 (5) Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 1. Vad innebär det att alla svenska kor ska gå ut på bete? Djurskyddsförordningen säger att nötkreatur för mjölkproduktion och som är äldre

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - 2014-08-01 Återrapporteringen avser 2010-2013 och första halvåret 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade Meddelande 2005:14 Lex Sarah i Kalmar

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött Gris, Nöt och Lamm i siffror 213 En strukturrapport från LRF Kött Sammanfattning Gris, nöt och i siffror är en strukturrapport från LRF Kött som tar upp och belyser förändringar och trender över strukturerna

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2 14 oktober 2004 NR. 16/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbete efter 65 års ålder sid 2 Från och med år 2003 gäller bestämmelserna i LAS som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Lägesrapport för verksamheter med personliga ombud 2011

Lägesrapport för verksamheter med personliga ombud 2011 Socialstyrelsen 2012-04-11 Dnr 5.2-1807/2011 :2% 1(8) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohman socialst elsen.se yq JZ Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport

Läs mer